Yazım Kuralları

YÖNETİM ORGANİZASYON KONGRESİ KAPSAMINDA GÖNDERİLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

SDÜ İİBF dergisi Cilt 27 Sayı 4 Ekim ayında yayınlanması planlanmaktadır.

SDÜ İİBF dergisi Cilt 27 Sayı 4 için başvuruda bulunacak kongre katılımcılarının SDÜ İİBF (Tr Dizin İncelemede) göre hazırladıkları çalışmalarını 30 Haziran tarihine kadar SDÜ İİBF DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Makale gönderim ekranında yazar(lar)ın Editöre Notlar yorum alanına “30. YönOrg Kongresi kapsamında değerlendirilmek üzere gönderilmiştir” ibaresi eklemeleri gerekmektedir.

Değerlendirmeye alınan makaleler hakemlik süreci sonunda kabul edilmeleri durumunda 2022 Ekim ayı Cilt 27 Sayı 4’te yayınlanacaktır.

Belirtilen tarihte DergiPark üzerinden yüklenmiş ancak hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler, kabul edilmesi halinde Ocak 2023’te yayınlanacak bir sonraki sayıda yer alacaktır.

Dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilecek makaleler en az 6000 kelimeden oluşmalı ve en fazla 25 sayfa olmalıdır.

Yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacağından, uygun formatta hazırlanmış olan aşağıdaki örnek makale şablonunu indirerek üzerine makalenizi yerleştirebilirsiniz.

Örnek Makale Şablonu (İndirmek için tıklayınız)

Yazım Kuralları

1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

2. Makalelerin uzunluğu dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir.

3. Sayfa düzeni; Sol: 4 cm, Sağ: 4 cm, Üst: 4,5 cm ve Alt: 4 cm olmalıdır.

4. Makaleler 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5. Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

6. Makalenin ilk sayfasında 11 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 9 punto olarak 150 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır. Dergimiz 2014 yılından itibaren JEL (Journal of Economic Literature) kodu uygulamasına geçmiş bulunduğundan gönderilecek makalelerde yazarların en fazla 4 tane olmak üzere JEL kodlarını da belirtmesi gerekmektedir.

7. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 10 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 8 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

8. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

9. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

10. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 8 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

· Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Okcu, 2009:68).

· İki yazarlı yayınlarda atıf: (Gökdere ve Negiz, 2006:28).

· Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf:(Dulupçu vd., 2007:14).

· Birden fazla kaynağa atıf: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36)

· Kaynağın tamamı için atıf: (Drucker, 1995)

· Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (DPT, 2003:45).

11. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

· Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Ener, 2002)

· Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).

12. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

· Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b).

13. Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

· Kitaplar

EROL, E. (2008). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.

ACAR, D. ve TETİK, N. (2008). Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara.

TEKİN, M. ve ÖMÜRBEK, N. (2016). Endüstri 4.0’da Teknoloji Yönetimi, Günay Ofset, Konya.

· Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul.

· Editörlü Kitaplar

İPÇİOĞLU, İ. (2008). “Türkiye Mermer Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1-20, (Ed.) TUNCA, M.Z., Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

· Yazar Adı Olmayan Kitaplar

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

· Dergiler

GÖVDERE, B. ve TÜRKOĞLU, M. (2016). “Malthus’un Nüfus Teorisine Şarkılı İtiraz:Dickens Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2): 427-439.

· Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

· Tezler

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

· İnternet Bazlı Kaynaklar

(i) Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005.

(ii) Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı, yazının başlığı (varsa) ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek;

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, 17.03.2010.

14. Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.