Yazım Kuralları

Örnek Makale Şablonu  (Makale şablonunda yazar ve yazarlara ait bilgilere yer verilmemelidir)

Yazar ve Makale Bilgi Formu (Başlık Sayfası)

Telif Hakkı Bildirim Formu 

Etik İzin Bilgilendirme Formu 

YAZIM KURALLARI 

 1. Makaleler, dergi makale şablonu kullanılarak “MS Office Word 2016” veya üzeri bir versiyonda, A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. Makalelerin uzunluğu, dergi formatında 6000 ila 8000 kelime (genişletilmiş özet dahil) arasında olmalı ve 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfa düzeni ise Sol: 1,3 cm, Sağ: 1,3 cm, Üst: 1,3 cm ve Alt: 1,3 cm şeklinde olmalıdır.
 2. Makaleler, 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı yazılmalıdır. Yazımda virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 3. Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 4. Makalenin ilk sayfasında Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto ile 150 kelimeden az, 200 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce öz hazırlanması gerekmektedir. Aynı zamanda en az 3 ve en fazla 5 tane olmak üzere anahtar kelime yazılmalıdır. Bununla birlikte en az 1 ve en fazla 4 tane olmak üzere JEL kodu belirtilmelidir.
 5. Genişletilmiş özet; dergiye ilk başvuru anında talep edilmektedir (Bu karar öncesinde gönderilen makalelerin genişletilmiş özetleri, süreç içerisinde talep edilecektir). Türkçe makaleler için İngilizce, İngilizce makaleler için Türkçe hazırlanmalıdır. En az 700 ve en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır. Bu formatta tek sayfayı geçmemelidir. Çalışmanın amacı ve problemi, metodoloji, bulgular, sonuç ve öneriler alt başlıklarını içermelidir. Her alt başlık tek paragraf halinde, Times New Roman, 9 punto, tek satır aralığı, paragraftan önce ve sonra 6nk boşluk kullanılarak ve başlıklar arasında ilave boş satır bırakılmadan yazılmalıdır.
 6. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. “Giriş”, “Sonuç ve Tartışma” ve "Kaynakça" başlıkları numaralandırılmamalıdır. Giriş ve sonuç başlıklarına alt başlık açılmamalıdır. Tüm başlıkların baş harfleri büyük yazılmalıdır. Ana başlıklar normal düzende, alt başlıklar ise italik olarak düzenlenmelidir. Öncelerinde ve sonralarında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır. Tek satır aralığıyla önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır.
 7. Makale içindeki tüm tablo ve şekiller metnin uygun yerlerinde sayfaya ortalı ya da sayfa kenarlarına kadar uygun biçimde uzatılarak gösterilmelidir. Her tablo ve şekle kalın yazı tipinde bir sıra numarası (Tablo 1., Şekil 2. vb. gibi) ve normal yazı tipinde bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo ve şeklin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto olarak, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin Times New Roman karakteri ile 8-9 punto aralığında ve tek satır olmalıdır. Grafik, çizelge, harita, çizim ve fotoğraf gibi tüm görseller şekil olarak nitelendirilmelidir. Tablolarda sadece yatay çizgiler olmalı, dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tüm tablo ve şekiller yukarıda verilen sayfa düzenine uygun ve kolaylıkla okunacak biçimde olmalıdır. Tablo ve şekillerde açıklama ve kaynaklar tablo ve şeklin altında 8 punto olarak, paragraftan önce ve sonra 3nk boşluk bırakılarak verilmelidir. Tablo ve şekilden önce/sonra satır boşluğu bırakılmamalıdır.
 8. Makalede ondalık ayracı olarak Türkçe çalışmalarda virgül, İngilizce çalışmalarda nokta kullanılmalıdır. Binlik ayracı olarak ise Türkçe çalışmalarda nokta, İngilizce çalışmalarda virgül kullanılmalıdır. Makale metni içerisinde 0-9 arasındaki sayılar yazıyla ifade edilmeli, 10 ve üstündeki sayılar ise rakamla yazılmalıdır.
 9. Makalede denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır. Denklem, model ve formüller öncesi ve sonrasında satır boşluğu bırakılmamalıdır.
 10. Metin içi referanslar ve kaynakçalar için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 7. edisyonu kullanılmalı ve buna uygun düzenlenmelidir. Kaynakçada yalnızca metinde gönderme yapılan kaynaklara tam künyeleri ile yer verilmeli ve türleri dikkate alınmaksızın tüm kaynaklar yazar soyadı ve yıla göre düzenlenmelidir.
 11. Kaynakça, iki yana yaslı, önce ve sonra 6 nk ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Girinti; asılı 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır.
 12. Makalede madde işaretli metinler sola yaslı olarak paragraftan önce ve sonra 3 nk boşluk bırakılarak verilmelidir.
 13. Makalede bir kaynaktan doğrudan alınan kelime sayısı 40 kelimenin altında ise alıntı yapılacak ifadeler tırnak içerisine alınarak ve kaynak gösterilerek metin içerisinde kullanılmalıdır. Alıntı 40 kelimeyi aştığında ise alıntılar normal metinde değil; yeni bir satırda, sol ve sağdan içe 1,25 cm girintili şekilde, paragraftan önce ve sonra 6nk boşluk bırakılarak ve kaynak gösterilerek yapılmalıdır.
 14. Açıklama notları, sayfa altında dipnot şeklinde, iki yana yaslı, 8 punto ve Times New Roman karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak ve paragraftan önce ve sonra 0 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 15. Makalede “ek” yapılacaksa eklere, ek başlığı (Ek 1., Ek 2., vb. gibi) verilmek suretiyle kaynakçadan sonra yer verilmelidir.


METİN İÇİ ATIF KURALLARI

Tek yazarlı atıf

Parantez içi alıntı: (Özkul, 2021, s. 47) veya (Özkul, 2021)

Anlatı alıntısı: Gençtürk (2003) veya Gençtürk (2003, s. 248)

İki yazarlı atıf

Parantez içi alıntı: (Çarıkçı ve Yıldırım, 2020, s. 306) ya da (Çarıkçı ve Yıldırım, 2020)

Anlatı alıntısı: Çarıkçı ve Yıldırım (2020) ya da Çarıkçı ve Yıldırım (2020, s. 306)

Üç veya daha fazla yazarlı atıf

Parantez içi alıntı: (Öztürk vd., 2019, s. 94)

Anlatı alıntısı: Öztürk vd. (2019) ya da Öztürk vd. (2019, s. 94)

Birden fazla kaynağa atıf

(Gençtürk 2003; Çarıkçı ve Yıldırım, 2020, s. 306; Özkul, 2021, s. 47)

İkincil kaynağa atıf

(Atkinson, 1964, akt. Chen, 2023).

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eserine atıf

(Cartwright, 1954a, Cartwright, 1954b, s. 12)

Basım tarihi bulunmayan eser

(Yılmaz, t.y.)

İnternet kaynağı, mevzuat/gazete vb. eserler ve erişim tarihi bulunan eserlere atıf

Parantez içi alıntı: (Bailey, 2023, 4 Eylül)

Anlatı alıntısı: Bailey (2023, 4 Eylül)


KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI

KİTAPLAR

a) Tek yazarlı Kitap

Tracy, L. (1989). The living organization: systems of behavior. Praeger Publishers.

Poole, S. (2000). Trigger happy: Videogames and the entertainment revolution (1st ed.). Arcade Publishing.

b) İki yazarlı kitap

Schumacker, R., & Lomax, R. (2015). A beginner's guide to structural equation modeling (4th ed.). Routledge.

Ülgen, H., & Mirze, K. (2020). İşletmelerde stratejik yönetim. Beta Yayınları.

c) Üç ve daha fazla yazarlı kitap

Hinton, P., McMurray, I., & Brownlow, C. (2014). SPSS explained (2nd ed.). Routledge.

MAKALELER

a) Tek Yazarlı makale

Gençtürk, M. (2003). Finansal kriz dönemlerinde işletmelerin hisse yoğunluklarının performanslarına etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 231-251.

Teng, C. I. (2008). Personality differences between online game players and nonplayers in a student sample. Cyberpsychology & Behavior, 11(2), 232-234. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0064

b) İki yazarlı makale

Çarıkçı, O., & Yıldırım, A. (2020). Risk odaklı iç denetimin stratejik yönetim anlayışı açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 302-313. https://doi.org/10.21076/vizyoner.635421 

Holden, R. R., & Fekken, G. C. (1994). The NEO five-factor ınventory in a Canadian context: Psychometric properties for a sample of university women. Personality and Individual Differences, 17(3), 441-444. https://doi.org/10.1016/0191-8869(94)90291-7 

c) Üç ve daha fazla yazarlı makale

Öztürk, M. S., Çarıkçı, O., Yaman, B., & Ağaç, S. (2019). Bir konaklama işletmesinde kaynak tüketim muhasebesi uygulaması. Mali Çözüm, 29(153), 89-107.

Keith, M. J., Anderson, G., Gaskin, J., & Dean, D. L. (2018). Team video gaming for team building: Effects on team performance. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 10(4), 205-231. https://doi.org/10.17705/1thci.00110

TEZLER

a) Kurumsal veri tabanlarında yer alan tezler

Özkul, R. F. (2021). Dijital oyun oynayanların kişilik ve değerleri: Z kuşağı üzerine bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Andrus, K. H. (2018). Personality & game design preference: Towards understanding player engagement and behavior [Master’s Thesis]. Lund University.

b) Diğer veri tabanlarından erişilen tezler

Parmer, T. (1987). A descriptive study of the career dreams, career decisiveness and career choice of urban black male and female athlete and nonathlete high school students [Publication No. 8721437] [Doctoral dissertation, The University of Iowa]. ProQuest Dissertations Publishing.

Krieger, W. D. (1995). Career activism: The role of individual activity in career management [Publication No. 9609214] [Doctoral dissertation, New York University]. ProQuest Dissertations Publishing.

Çeviri Kitap

Huizinga, J. (1995). Homo ludens-oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme (1. Baskı). (M. A. Kılıçbay, Çev.), Ayrıntı Yayınları.

Kitap Bölümü
Haddon, L. (1993). Interactive games. In P. Hayward, & T. Wollen (Ed.), Future visions: New technologies of the screen (p. 123-147). British Film Institute.
Bildiriler

Eryılmaz, İ., Uzunbacak, H. H., & Akçakanat, T. (2022). Sağlık çalışanlarında tükenmişlik: Covid-19 öncesinde ve sırasında kıyaslamalı bir araştırma (s. 344-349). 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Isparta, Türkiye.

İnternet Kaynakları

Eddy, M., & Buzzi, M. (2019). The most niche simulation pc games we could find. https://www.pcmag.com/news/the-most-niche-simulation-pc-games-we-could-find adresinden 22 Mart 2020 tarihinde alınmıştır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu. (2023). Faturalara ilişkin usul ve esaslar. https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/elektronik-haberlesme-sektorunde-faturalara-iliskin-usul-ve-esaslar.pdf adresinden 22 Haziran 2023 tarihinde alınmıştır.

Medya Kaynakları (Film/Video vb.):

Darabont, F. (Yönetmen). (1994). The Shawshank Redemption [Film]. Castle Rock Entertainment.

Frampton, S. (2023, Haziran). What did people do before anesthesia? [Video]. https://www.ted.com/talks/sally_frampton_what_did_people_do_before_anesthesia

Gazete Yazıları

Bailey, J. M. (2023, 4 Eylül). 12 video games releasing this fall. The New York Times.

Kanun/Yönetmelik/Uluslararası Sözleşme/Mahkeme Kararları:

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu. (1963, 24 Temmuz). https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11462.pdf

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği. (2023, 9 Ağustos). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230816-1.htm