Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 188 - 211 2020-11-26

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi
Systematic Analysis of International Computer and Instructional Technologies Symposium: 2013-2018 Period

Levent DURDU [1] , Funda DAĞ [2]


Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu genel çerçevede Eğitim/Öğretim Teknolojileri alanı kapsamında yapılmış çalışmaların sunulduğu geleneksel alan konferanslarından birisidir. Sempozyumun ilki 2007 yılında, 12.si 2018 yılında Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenmiştir. Sempozyuma ait 2007-2012 yılları arasındaki 6 yıllık dönemin analizi daha önce gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı sempozyumun takip eden altı yılına ait (2013-2018) tam metin kitaplarında yayınlanan çalışmaların analizini gerçekleştirmek ve Türkiye özelinde öğretim teknolojileri alanına geçmişten geleceğe bir ışık tutmaktır. Altı tam metin bildiri kitabı incelenmiş ve toplamda 397 çalışma analiz edilmiştir. Çalışmalar içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular betimsel olarak sunulmuştur. Veri toplama aracı olarak Eğitim Teknolojileri Yayın Sınıflama Formu kullanılmıştır. Form, çalışmaların tanımlayıcı bilgilerini içeren künyesi bölümü ile çalışmanın türü, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem ve veri analiz yöntemi olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretim teknolojileri alanının betimsel araştırmadan daha çok deneysel araştırmalara ihtiyacı olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, popüler araştırma konuları yerine araştırmacıların daha fazla teoriyi temel alan ve kültür temelli çalışmalara yönelmesi alana daha fazla katkı sağlayacaktır. Örneklem tercihleri örneklem düzeyi açısından ele alındığında özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyinde çalışmalar çok azdır. Bu düzeylere odaklanacak araştırmaların bu kademelerdeki yenilikler ve yaşanılan sorunları ortaya çıkartarak alana daha fazla katkı yapacakları düşünülmektedir. Alanın lisans düzeyinde yaşadığı kendini tanımlama ve öğrenci sayısındaki azalma gibi bazı sorunların lisansüstü düzeyde de yaşamaması adına alanın akademik çalışma boyutunun da sistematik olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
The International Computer and Instructional Technologies Symposium is one of the traditional field conferences in which studies conducted within the scope of Educational / Instructional Technology in general are presented. The first symposium was held in Izmir in 2007 and 12th in 2018 hosted by Ege University. The analysis of the six-year period between 2007-2012 was reported earlier. In this context, the aim of this study is to analyze the studies published in the proceedings book of following six years of the symposium (2013-2018) and to shed light on the future of instructional technologies, specifically in Turkey. Thereby, 6 proceedings books were investigated and 397 research studies were analyzed. Content analysis was employed and the findings are presented descriptively. The data collection tool used in this research was Educational Technology Papers Classification Form. The form is composed of seven sections which include type, topic, methodology, data collection tools, sample, and data analysis method of the article in addition to descriptive information about an article. According to the results of this research, it can be stated that the field of instructional technologies needs experimental research rather than descriptive research. In addition, instead of popular research topics, researchers should focus more on theory-based and culture-based studies which would contribute more to the field. Sampling preferences in terms of sample level there are very few studies, especially at pre-school and primary level. It is thought that the researches that will focus on these levels will contribute to the field by revealing the innovations and possible problems experienced in these levels. It is recommended that the research dimension of the field should be systematically evaluated in order to prevent some problems such as self-definition and decrease in the number of students at the undergraduate level.
 • Akça Üstündağ (2013). Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55-71.
 • Alkraiji, A. & Eidaroos, A. (2016). Trends and issues in educational technology research in Saudi higher education: A meta-analysis review. Journal of Education and Practice, 7(36), 62-79.
 • Baydaş, O., Küçük, S., Yilmaz, R. M., Aydemir, M., & Goktas, Y. (2015). Educational technology research trends from 2002 to 2014. Scientometrics, 105, 709-725. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1693-4.
 • Bayram, S., & Seels, B. (1997). The utilization of instructional technology in Turkey. Educational Technology Research and Development, 45(1), 112-121.
 • Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32-41.
 • Clark, R. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), 445-459.
 • Clark, R. (1985). Evidence for confounding in computer-based instruction studies: Analyzing the meta-analyses. Educational Communications and Technology journal, 33(4), 249-262.
 • Clark, R. (1991). When researchers swim upstream: Reflections on an unpopular argument about learning from media. Educational Technology, 31(2), 34-40.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakmak, E. K., Kukul V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B. S., ... Marangoz, M. (2015). 2013 yılı eğitim teknolojileri araştırmalarının incelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 128-160.
 • Durak, G., Cankaya, S., Yunkul, E., & Misirli, Z. A. (2018). A content analysis of dissertations in the field of educational technology: The case of Turkey. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(2), 128-148. https://doi.org/10.17718/tojde.415827.
 • Ely, D. P. (1988). Trends and ıssues in educational technology. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 308859)
 • Ely, D. P. (1992). Trends in educational technology. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346850)
 • Ely, D. P. (2002). Trends in educational technology. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 477511)
 • Gagne, R. M. (1986). Instructional technology: The research field. Journal of Instructional Development, 8(3), 7-14.
 • Gökoğlu, S., Erdemir, T., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2014). BÖTE sempozyumlarında sunulan çalışmalardaki eğilimler: İçerik analizi çalışması. In 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 180-186). Ankara: Trakya Üniversitesi.
 • Göksu, İ., Özcan, K. V., Çakır, R., & Göktaş, Y. (2014).Türkiye’de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmalar. İlköğretim Online, 13(2), 694‐709.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 177-199.
 • Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111.
 • Johnson, R. B. , & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014
 • Kara Aydemir, A. G., & Can, G. (2019). Educational technology research trends in Turkey from a critical perspective: An analysis of postgraduate theses. British Journal of Educational Technology, 50(3), 1087-1103. https://doi.org/10.1111/bjet.12780
 • Kılıç Çakmak, E., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş., Ülker, Ü., Özgül Ünsal, N., Boz, K., … Üstün Gül, H. (2016). 2014 yılında eğitim teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1) , 80-108. https://doi.org/10.17943/etku.04638
 • Kucuk, S., Aydemir, M., Yildirim, G., Arpacik, O., & Goktas, Y. (2013). Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011. Computers & Education, 68, 42–50. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.016
 • Masood, M. (2004). A ten-year analysis: Trends in traditional educational technology literature. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 1(2), 73-91.
 • Nakayama, M., & Ueno, M. (2009). Current educational technology research trends in Japan. Educational Technology Research and Development, 57(2), 271-285. https://doi.org/10.1007/s11423-008-9103-8
 • No Child Left Behind (2001). No Child Left Behind (NCLB) Act of 2001. Pub. L. No. 107-110, 115 Stat. 1425 (2002). Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556108.pdf
 • Papert, S. (1980). Mindstorms - children, computers and powerful ideas. New York: Basic Books.
 • Reigeluth, C. M. (2014). What is the future of educational technology. TechTrends, 58(6), 14-17.
 • Reiser, R. A. (2001). A history of instructional design and technology: Part II: A history of instructional design. Educational Technology Research and Development, 49(2), 57-67. https://doi.org/10.1007/BF02504928
 • Roblyer, M. D., & Knezek, G. A. (2003). New millennium research for educational technology. Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 60-71. https://doi.org/10.1080/15391523.2003.10782403
 • Ross, S. M., Morrison, G. R., & Lowther, D. L. (2010). Educational technology research past and present: Balancing rigor and relevance to impact school learning. Contemporary Educatıonal Technology, 1(1), 17-35.
 • Rushby, N. (2013). The future of learning technology: Some tentative predictions. Educational Technology & Society, 16(2), 52-58.
 • Seels, B. B. & Richey, R. C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Solomon, D. L. (2000). Toward a post-modern agenda in instructional technology. Educational Technology Research and Development, 48(4), 5-20.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk University Journal of Social Sciences Institute, 19, 439-458.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., & Çiğdem, H. (2009). İki binli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 941-966.
 • Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi (2013-2018). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(2), 277-286. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.330
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., & Göktaş, Y. (2013). Trends in Turkish education studies. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1776-1781. https://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1609.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3788-7226
Yazar: Levent DURDU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0868-6647
Yazar: Funda DAĞ
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sduijes660485, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {188 - 211}, doi = {10.33710/sduijes.660485}, title = {Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi}, key = {cite}, author = {Durdu, Levent and Dağ, Funda} }
APA Durdu, L , Dağ, F . (2020). Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi . SDU International Journal of Educational Studies , 7 (2) , 188-211 . DOI: 10.33710/sduijes.660485
MLA Durdu, L , Dağ, F . "Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi" . SDU International Journal of Educational Studies 7 (2020 ): 188-211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/57928/660485>
Chicago Durdu, L , Dağ, F . "Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi". SDU International Journal of Educational Studies 7 (2020 ): 188-211
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi AU - Levent Durdu , Funda Dağ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33710/sduijes.660485 DO - 10.33710/sduijes.660485 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 211 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.660485 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.660485 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi %A Levent Durdu , Funda Dağ %T Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi %D 2020 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 7 %N 2 %R doi: 10.33710/sduijes.660485 %U 10.33710/sduijes.660485
ISNAD Durdu, Levent , Dağ, Funda . "Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi". SDU International Journal of Educational Studies 7 / 2 (Kasım 2020): 188-211 . https://doi.org/10.33710/sduijes.660485
AMA Durdu L , Dağ F . Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi. SDU International Journal of Educational Studies. 2020; 7(2): 188-211.
Vancouver Durdu L , Dağ F . Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi. SDU International Journal of Educational Studies. 2020; 7(2): 188-211.
IEEE L. Durdu ve F. Dağ , "Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi", SDU International Journal of Educational Studies, c. 7, sayı. 2, ss. 188-211, Kas. 2020, doi:10.33710/sduijes.660485