Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 212 - 227 2020-11-26

The Examination of Pre-Service Teachers’ Views, Expectations, and Awareness about Postgraduate Education
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi

Doç.dr.didem İNEL EKİCİ [1] , Murat EKİCİ [2] , İzel CAN [3]


Nowadays, the undergraduate and postgraduate education process comes to the fore in the preparation of teachers as qualified. This study aims to determine and evaluate the views, expectations, and awareness of pre-service science teachers who continue their undergraduate education. Twenty-one pre-service science teachers who are studying at different grade levels in the department of science teaching at Uşak University participated in the study. Semi-structured interviews were conducted with the pre-service teachers for an in-depth examination of their views, expectations, and awareness on postgraduate education. Descriptive and content analysis methods were used in the analysis of the data obtained from the research. Results of the analysis of the data show that pre-service teachers generally have positive views about postgraduate education, but it shows they have limited information. In the study, some pre-service teachers consider it necessary for teachers to receive postgraduate education. The pre-service teachers stated teachers that have postgraduate education could improve their professional achievement by developing themselves in terms of knowledge and skills; thus, they could train more qualified students. However, some pre-service teachers afraid that postgraduate education should be compulsory for being a teacher, and they think that they will have various difficulties in the process of receiving postgraduate education. According to the results obtained from the research, it is believed that it is crucial to increase the knowledge and awareness of pre-service teachers about postgraduate education.
Öğretmenlerin nitelikli olarak yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitim süreci gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da lisans eğitimine devam eden öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim hakkındaki görüşlerinin, beklentilerinin ve farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde farklı öğrenme seviyelerinde öğrenim görmekte olan 21 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim hakkındaki görüşlerinin, beklentilerinin ve farkındalıklarının derinlemesine incelenmesi için öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının genel olarak lisansüstü eğitime ilişkin olumlu görüşlere sahip olduklarını; ancak sınırlı bilgileri olduğunu göstermektedir. Çalışmada bazı öğretmen adayları öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarının gerekli olduğunu düşünmektedir. Öğretmen adayları lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin bilgi ve beceriler açısından kendilerini geliştirerek mesleki başarılarını artırabileceklerini; böylece nitelikli öğrenciler yetiştirebileceklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğretmen adayları öğretmenlik için lisansüstü eğitimin zorunlu olmasından çekinmekte ve lisansüstü eğitim alma sürecinde çeşitli güçlükler yaşayacaklarını düşünmektedir. Araştırmadan elde edilen söz konusu sonuçlara göre öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
 • Alabaş, R. (2011). Social studies teachers’ conception of postgraduate education preferences and its contribution to their professions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2897-2901.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Aydemir, S., & Çam, Ş. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimi almaya ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(4), 4-16.
 • Barnes, J. ve Shirley, I. (2007). Strangely familiar: cross-curricular and creative thinking in teacher education. Improving Schools, 10(2), 162-179.
 • Baş, G. (2013). Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: nitel bir araştırma (Niğde ili örneği). Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 61-69.
 • Başer, N., Narlı, S., & Günhan, B. (2010). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 129-135.
 • Bektaş, M., & Pehlivan, N. (2018). Sınıf öğretmenlerinin “yüksek lisans” kavramına yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 211-227.
 • Belvis, E., Pineda, P., Armengol, C., & Moreno, V. (2013). Evaluation of reflective practice in teacher education. European Journal of Teacher Education, 36(3), 279-292.
 • Cofré, H., González-Weil, C., Vergara, C., Santibáñez, D., Ahumada, G., Furman, M., ... Pérez, R. (2015). Science teacher education in South America: The case of Argentina, Colombia and Chile. Journal of Science Teacher Education, 26(1), 45-63.
 • Correiro, E. E., Griffin, L. R., & Hart, P. H. (2008). A constructivist approach to inquiry-based learning: a tunnel assay for the detection of apoptosis in cheek cells. The American Biology Teacher, 70(8), 457-460
 • Cooper, R. (2019). The role of dispositions in the development of pedagogical knowledge for pre-service science teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 47(5), 508-523.
 • Dilci, T., & Gürol, M. (2012). Öğretim üyeleri bakış açısıyla lisansüstü eğitiminin yaşam alanına yansımaları eğitim bilimleri örneklemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 1073-1090.
 • Er, H., & Ünal, F. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 687-707.
 • Erkılıç, T. A. (2007). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim istekliliklerini etkileyen etmenler (Eskişehir örneği). GAU Journal of Social &Applied Sciences, 3(5), 46-72.
 • Gömleksiz, M. N., & Et, S. Z. (2013). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin metaforik algıları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 145-152.
 • Gömleksiz, M. N., & Yıldırım, F. (2013). Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 68-74.
 • Hulse, B., & Hulme, R. (2012). Engaging with research through practitioner enquiry: the perceptions of beginning teachers on a postgraduate initial teacher education programme. Educational action research, 20(2), 313-329.
 • İlhan, M., Öner-Sünkür, M., & Yılmaz, F. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 22-42.
 • Kim, M. & Tan, A. L. (2011). Rethinking difficulties of teaching inquiry-based practical work: stories from elemantary pre-service teachers. International Journal of Science Education, 33(4), 465-486.
 • Köksalan, B., İlter, İ., & Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277-299.
 • Kwatubana, S., & Bosch, M. (2019). The value of teaching practice as perceived by Postgraduate Certificate in Education (PGCE) students. South African Journal of Education, 39(2), 1-10.
 • Liu, D., & Morgan, W. J. (2016). Students’ decision-making about postgraduate education at G University in China: The main factors and the role of family and of teachers. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(2), 325-335.
 • Liu, D., & Morgan, W. J. (2018). Why do students enrol for postgraduate education in China? The influence of gender and of family habitus. Gender and Education, 1-17. Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2006). Methods Educational Research. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
 • Mason, K. O. (2013). T eacher involvement in pre-service teacher education. Teachers and Teaching: Theory Pract. 19(5):559-574.
 • MEB (2018). Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu. Ankara: MEB.
 • Munck, M. (2007). Science pedagogy, teacher attitudes and student success. Journal of Elementary Science Education, 19(2), 13-24.
 • Nachiappan, S., Shukor, A. A. A., Veeran, V. P., & Andi, H. K. (2012). Differences in cognitive process among primary school teacher. Current Research Journal of Social Sciences, 4(3), 256-260.
 • Papadopoulou, V., Arsenis, K., & Zmas, A. (2010). Teacher education postgraduate studies in greece: current ıssues and academic trends. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Educational Sciences Series, 62(2), 42-51.
 • Roness, D., & Smith, K. (2009). Postgraduate Certificate in Education (PGCE) and student motivation. European Journal of Teacher Education, 32(2), 111-134.
 • Roness, D. ve Smith, K. (2010). Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching, 36(2), 169-185.
 • Sasaki, D. G. G., & Mällinen, S. (2018). Developing student-centered assessment for a postgraduate course designed for Basic Education Teachers. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 13(1), 520-525.
 • Sıvacı, S. Y., Gülbahar, B., & Çöplü, F. (2018). Öğretmen Adaylarının Araştırma Ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları. Electronic Turkish Studies, 13(2), 911-926.
 • Şahin, Ç., Demir, M., & Arcagök, S. (2015). Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 304-320.
 • Thomas, L. (2017). The masters in teaching and learning: lessons to be learnt and key stakeholder perceptions. Teacher Education Advancement Network Journal (TEAN), 9(1), 45-55.
 • Thomas, L. (2018). The value of the academic award in initial teacher education: key stakeholder perceptions of the masters level Postgraduate Certificate in Education in two English universities. European Journal of Teacher Education, 41(2), 246-261.
 • Tryggvason, M. T. (2009). Why is Finnish teacher education successful? Some goals Finnish teacher educators have for their teaching. European Journal of Teacher Education, 32(4), 369-382.
 • Türer, B., Balçın, M. D., Sevindik, N., & Er, Ö. (2013). Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime karşı tutumları: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 61.
 • Ünal, Ç., & İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 147-164.
 • Yelken, T. Y. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(153), 83-98.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yildiz, C., & Resul, G. (2016). Perspectıves of undergraduate students about postgraduate educatıon. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, 4, 499-507.
 • Waksman, B. H. (2003). The scientist as school teacher. Journal of Science Education and Technology, 12(1), 51-57.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4668-7894
Yazar: Doç.dr.didem İNEL EKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2189-7294
Yazar: Murat EKİCİ
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6005-0032
Yazar: İzel CAN
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sduijes676425, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {212 - 227}, doi = {10.33710/sduijes.676425}, title = {Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İnel Ekici, Doç.dr.didem and Ekici, Murat and Can, İzel} }
APA İnel Ekici, D , Ekici, M , Can, İ . (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi . SDU International Journal of Educational Studies , 7 (2) , 212-227 . DOI: 10.33710/sduijes.676425
MLA İnel Ekici, D , Ekici, M , Can, İ . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi" . SDU International Journal of Educational Studies 7 (2020 ): 212-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/57928/676425>
Chicago İnel Ekici, D , Ekici, M , Can, İ . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 7 (2020 ): 212-227
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi AU - Doç.dr.didem İnel Ekici , Murat Ekici , İzel Can Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33710/sduijes.676425 DO - 10.33710/sduijes.676425 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 227 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.676425 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.676425 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi %A Doç.dr.didem İnel Ekici , Murat Ekici , İzel Can %T Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi %D 2020 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 7 %N 2 %R doi: 10.33710/sduijes.676425 %U 10.33710/sduijes.676425
ISNAD İnel Ekici, Doç.dr.didem , Ekici, Murat , Can, İzel . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 7 / 2 (Kasım 2020): 212-227 . https://doi.org/10.33710/sduijes.676425
AMA İnel Ekici D , Ekici M , Can İ . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies. 2020; 7(2): 212-227.
Vancouver İnel Ekici D , Ekici M , Can İ . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies. 2020; 7(2): 212-227.
IEEE D. İnel Ekici , M. Ekici ve İ. Can , "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi", SDU International Journal of Educational Studies, c. 7, sayı. 2, ss. 212-227, Kas. 2020, doi:10.33710/sduijes.676425