Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı ile Üst Ekstremite Fonksiyonel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 3, 34 - 39, 20.12.2017
https://doi.org/10.22312/sdusbed.311497

Öz

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Materyal-metot: Tanımlayıcı ve kesitsel desende yürütülen araştırma, Türkiye'nin batı bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin 2015-2016 öğretim yılında hemşirelik bölümünde öğrenim gören, araştırmanın yapıldığı dönemde ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 289 öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırma verilerinin toplanmasında; “Öğrenci Tanıtım Formu”, “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF)”, “İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ)” ve Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH)” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi; sayı, yüzde, ortalama±standart sapma ile bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi ile yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±1,68 (min:18, max:29) olup, %77.9’u kız ve %28.4’ü üçüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %45’i yurtta kaldığını, %42.6’sı günde 40’dan fazla akıllı cep telefonunu kontrol ettiğini, %49.5’i kendini akıllı telefon bağımlısı olarak değerlendirdiğini ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ATBÖ-KF ortalama toplam puanı 23.31±10.20, İBÖ ortalama toplam puanı 73.62±22.68, DASH ortalama toplam puanı 42.97±12.18 olarak belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda; ATBÖ-KF ile İBÖ ve DASH arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Kız öğrencilerin DASH ortalama toplam puanı erkek öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olup (p>0.05), cinsiyet faktörü ile İBÖ ve ATBÖ-KF toplam puanı arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Araştırmada öğrencilerin yaş, kaldıkları yer faktörlerinin akıllı telefon ve internet bağımlık düzeylerini etkilemediği görülmüştür (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, hemşirelik bölümü öğrencilerinin düşük düzeyde akıllı cep telefonu ve internet bağımlısı olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

  • 1. Egger O, Rauterberg M. Internet Behaviour and Addiction. Unpublished master’s thesis, Work & Organisational Psychology Unit (IfAP), Swiss Federal Institute of Technology (ETH). 1996 Zurih. 2. Griffiths MD. Internet addiction: fact or fiction?. The Psychologist 1999; 12: 246-50. 3. Kim S, Kim R. A study of internet addiction: status, causes, and remedies- focusing on the alienation factor. International Journal of Human Ecology 2002; 3(1): 1-19. 4. Günüç S. İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009, Van. 5. Lepp A, Li J, Barkley JE, Salehi-Esfahani S. Exploring the relationships between college students' cell phone use, personality and leisure. Computers in Human Behavior 2015; 43: 210-9. 6. Smith A. US smartphone use in 2015. Pew Research Center, 2015. 7. Günüç S, Kayri M. Türkiye'de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010; 39: 220-3. 8. Noyan CO, Darçın AE, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2015;16 (Özel sayı.1): 73-81. 9. Samaha M, Hawi NS. Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior 2016; 57: 321-5. 10. Augner C, Hacker GW. Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. International Journal of Public Health 2012; 57(2): 437-41. 11. Gökçearslan Ş, Mumcu FK, Haşlaman T, Çevik YD. Modelling smartphone addiction: the role of smartphone usage, selfregulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students. Computers in Human Behavior 2016; 63: 639-49. 12. Park N, Lee H. Social implications of smartphone use: Korean college students’ smartphone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 2012; 15(9): 491-7. 13. Bian M, Leung L. Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review 2015; 33(1): 61-79. 14. Orleans M, Laney MC. Children’s computer use in the home: isolation or sociation. Social Science Computer Review 2000; 18(1): 56-72. 15. Thomee S, Harenstam A, Hagberg M. Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. BMC Public Health 2011; 11: 1-11. 16. Akın A, İskender M. Internet addiction and depression, anxiety and stres. International Online Journal of Educational Sciences 2011; 3(1): 138-48. 17. Jang KS, Hwang SY, Choi JY. Internet addiction and psychiatric symptoms among Korean adolescents. The Journal of School Health 2008; 78(3): 165-71. 18. Kırağ N, Yıldız H, Hayar E, Güdü G, Kandemir E, Çınar H, Öztürk N. Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2016; 8: 15-36. 19. Kim K, Ryu E, Chon MY. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 2006; 43(2): 185–92. 20. Spada MM, Langston B, Nikcevic AV. The role of metacognitions in problematic internet use. Computers in Human Behavior 2008; 24(5): 2325-35. 21. Yen JY, Yen CF, Chen CC. Family factors of internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyberpsychology & Behavior 2007; 10(3): 323-9. 22. Tuncer ÖB, Genç H, Nacır B, Erdem HR. Determining risk factors in cumulative trauma disorders of computer users and effects of risk factors on disability. Turk J Phys Med Rehab 2015; 61: 298-306. 23. Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C et al. Development and validation of a smartphone addiction Scale (SAS). PLoS ONE 2013; 8(2): e56936. 24. Düger T, Yakut E, Öksüz Ç, ve ark. Kol, omuz, ve el sorunları (disabilities of the arm, shoulder and hand-DASH) anketi Türkçe uyarlanmasının güvenirliği ve geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2006; 17(3): 99-107. 25. Johansson A, Götestam KG. Internet addiction: characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12–18 years). Scandinavian Journal of Psychology 2004; 45(3): 223–9. 26. Cao F, Su L. Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features. Child: Care, Health & Development 2007; 33(3): 275-81. 27. Şahin M. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve saldırganlık. Düşünen Adam 2014; 27: 43-52. 28. Akdağ M, Yılmaz BŞ, Özhan U, Şan İ. Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014; 15(1): 73-96. 29. Demirci K, Orhan H, Demirdas A, Akpınar A, Sert H. Validity and reliability of the Turkish version of the smartphone addiction scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24(3): 226-34. 30. Dikme E. Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, 2014, İstanbul. 31. Yang CK, Choe BM, Baity M, Lee JH, Cho JS. SCL-90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. The Canadian Journal of Psychiatry 2005; 50(7): 407-14. 32. Yellowlees PM, Marks S. Problematic internet use or internet addiction?. Computers in Human Behavior 2007; 23(3): 1447-53. 33. Weinstein A, Lejoyeux M. Internet addiction or excessive internet use. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse 2010; 36(5): 277-83. 34. Ergin A, Uzun SU, Bozkurt Aİ. Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi 2011; 6(3): 134-42.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilek Yılmaz
0000-0001-7269-8493
Türkiye


Hava Gökdere Çinar
0000-0002-5792-5958


Nurcan Özyazıcıoğlu

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 10 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 19 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Yılmaz D. , Gökdere Çinar H. , Özyazıcıoğlu N. Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı ile Üst Ekstremite Fonksiyonel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 8(3): 34-39.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.