Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 241 - 252 2019-12-23

Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi
Determination of Activity of Some Fungicides to Control Apple Scab (Venturia Inaequalis (Cke) Wint) with Different pH and Temperature Levels

Evrim Arıcı [1] , Hasan Demirekin [2]


 Elmanın önemli hastalığı olan elma karalekesi (Venturia inaequalis)’ne karşı Isparta İlinin Eğirdir İlçesine bağlı Tepeli Köyü Direkli Harim ve Yukarı Ada mevkisinde bulunan elma bahçelerindeki Scarlet spur çeşidinde beş farklı fungisitin (cyprodinil, Propineb, fluopyram+tebuconazole, Dodine ve boscalid + pyraclostrobin) farklı pH’da (6, 7, 8) etkinliği araştırılmıştır. İlaçlama Nisan ve Mayıs 2013 tarihlerinde yapılmıştır. Bunun yanı sıra in vitro koşullarında, fungisitlerin, farklı sıcaklıklarda (15, 20, 25 0C) Venturia inaequalis‘in spor çimlenmesine ve misel gelişimine olan etkisi araştırılmıştır. Nisan ayı uygulamasında hastalık şiddeti en düşük Dodine pH 7 (% 2,30), Bellis pH 8 (% 4,17),  Luna pH 6 (% 4,17)  ve Antracol pH 6 (% 6,47)  uygulamasında belirlenmiştir. Nisan ayı uygulamasında en yüksek hastalık şiddeti Luna pH 7’de (% 14,56) gözlenmiştir. Mayıs ayında en az hastalık şiddeti Luna pH 6 (%35,96)’da belirlenmiştir. V.inaequalis sporlarının çimlenmesi en fazla Propineb etken maddesinde pH 6 ve 20 oC ve 25 oC’ de gerçekleşmiştir. Denemede kullanılan fungisitlerin, V. İnaequali’in misel gelişimine etkisinde ise, bütün fungisitler kontrole göre fungal misel gelişimini engellemiştir. En etkili fungisitler ise Propineb ve Dodine olup, 15 oC sıcaklıkta bütün pH uygulamalarında misel gelişimini engellemiştir.

The effect of five different fungicides (Cyprodinil, Propineb, 200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole , Dodine and %25.2 Boscalid + %12.8 Pyraclosrobin) at the different pH (6,7,8) on Scarlet spur cultivar in Region of Direkli Harim and Yukarı Ada, Tepeli quarter of Eğirdir district of Isparta province was investigated against the apple's scab  disease (Venturia inaequalis), which was an important disease of apple in April-May 2013. In addition, the effect of fungicides on the germination and mycelial growth of Venturia inaequalis in different temperatures (15, 20, 25 oC) was investigated. As a result, in April, Dodine pH 7 (2.30 %), %25.2 Boscalid + %12.8 Pyraclosrobin pH 8 (4.17 %), 200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole , pH 6 (4.76 %) and Propineb pH 6 (6.47%) were the lowest in the disease severity. The highest disease severity in April was observed in 200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole  pH 7 (14.56 %). The minimum disease severity in May was found in 200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole , pH 6 (35.96 %). The germination of V.inaequalis spores rate was the highest in Propineb pH 6 and 20 oC and 25 oC. The fungicides used in the experiment were affected by the growth of fungal mycelia. Propineb and Dodine were the most effective fungicides and mycelial growth was prevented in all pH applications at 15oC

 • Agrios, G.N., 1997. Plant Pathology Academic Press. Fourth Edition, ISBNO-12-044564-6, 635p, California.
 • Abbott, W. S, 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide, Journal of Economic Entomology, 18,265-267.
 • Anonim, 2019). https://www.canr.msu.edu/news/effect_of_water_ph_on_the_stability_of_pesticides
 • Benlioglu, S., Kılıç, B., 1995. Venturia inaequalis (Cke.) Wint. izolatlarının flusilazole ve hexaconazole’e duyarlılıkları üzerinde çalısmalar.Türkiye 7. Fitopatoloji Kongresi Bildirisi, 26-29 Eylül, 105s, Adana.
 • Birişik, N., Yılmaz, M.A., Baloğlu, S., 2009. Elma yetiştiriciliğinde zararlı olan virüs ve virüs benzeri (aşıyla taşınan) hastalıklar ve mücadelesi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 25-33.
 • Cuthbertson, A.G.S., Murchie, A.K., 2003. The impact of fungicides to control applescab (Venturia inaequalis) on the predatory mite Anystis baccarum and its preyAculus schlctendali (apple rust mite) in Northern Ireland Bramley Orchards. CropProtection, 22, 1125-1130.
 • Çevikol, E.A., Güven, Ö., Karaca, İ., 2014. Effect of ultraviolet (UV) protectant added emamectin benzoate on codling moth (Cydia pomonella L.). African Journal of Agricultural Research, 9(18), 1407-1411.
 • FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Erişim tarihi: 03.02.2016. http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF
 • Güleryüz, M., Ercişli, S.,1995. Kağızman ilçesinde yetiştirilen mahalli elma çeşitleri üzerinde biyolojik ve pomolojik araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 183-193.
 • Güncan, A., Boyraz, N., 2002. Fitopatoloji (İkinci Baskı), Selçuk Üniversitesi YayınlarıNo:134, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 30, 121s. Kaymak, S.,2012. Elma karalekesi hastalığı etmeni Venturia inaequalis [(Cooke) G.Winter 1875]’in Türkiye izolatlarının moleküler karakterizasyonu ve patojenisitelerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 112s, Konya.
 • Kaymak, S., Boyraz, N., İşçi, M., Dolunay, E.M., Özongun, Ş.,2008. MM 106 anaçlı bazı elma çeşitlerinin elma karalekesi hastalığı (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.)’na karşı dayanıklılık reaksiyonlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46), 55-61.
 • Malnoy, M., Xu, M., Borejsza-Wysocka, E., Korban, S.S., Aldwinckle, H.S., 2008. Two Receptor Like Genes, Vfa1 and Vfa2, Confer resistance to the fungal pathogen Venturia inaequalis Inciting Apple Scab Disease. The American PHytopathological Society, 21(4), 448-458.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik (Kışın Yaprağını Döken Meyve Türleri). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 128, Ders Kitabı No: 11, 408s, Adana.
 • Özongun, Ş., Dolunay, E.M., Öztürk, G., Karakuş, A., Kankaya, A., Küden, A., 2004. Elma Adaptasyon Denemesi I. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 22, 54s, Isparta.
 • Palmer, J.W., Davies, S.B., Shaw, P.W., Wunsche, J.N., 2003. Growth and fruit quality of‘Braeburn’ apple (Malus dometica) trees as influenced by fungicide programmes.New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 31(2), 169-177.
 • Stewic, M., Vuksa, P., Elezovic, I., 2010. Resistance of Venturia inaequalis todemethylation inhibiting (DMI) fungicides. Zemdirbyste Agriculture, 97(4), 65-72.
 • TAGEM, 2011. Elma Teknik Talimatları Kitapçığı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, 188s, Ankara.
 • Townsend, G. K., and Heuberger,J. W., 1943. Methods for Estimating Losses Caused by Diseases in Fungicide Experiments, Plant Disease Report 27: 340-343 pp.
 • Tosun, N. (2016). İlaçlama suyunun tarımsal savaşımdaki önemi. Apelasyon Dergisi, Sayı: 28, http://www.apelasyon.com/Yazi/416-ilaclama-suyunun-tarimsal-savasimdaki-onemi
 • TÜİK (2016). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim Tarihi: 03.02.2016, http://www.tuik.gov.tr/Start.do
 • Türkoğlu, K., 1978. Karaleke (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) epidemisinin önceden saptanması ve hastalığın eradikasyonu üzerine araştırmalar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Servisi, No: 030-465.
 • Yürüt, H.A., Coşkun, H., Benlioğlu, K. ve Gürer, M., 1992. Elma ağaçlarında zarar yapanelma karalekesi (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) mücadelesinde tahmin ve uyarı sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine araştırmalar. Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, No:20-21, 175s, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5453-5869
Yazar: Evrim Arıcı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan Demirekin
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Süleyman Demirel University Scientific Research Projects Coordination Unit, Isparta, TURKEY
Proje Numarası 3939-YL1-14
Teşekkür 3939-YL1-14 nolu proje ile maddi olarak destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’ne teşekkür ederiz. İstatistik analizlerinde yardımcı olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür KOŞKAN’a teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd590774, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {241 - 252}, doi = {}, title = {Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Arıcı, Evrim and Demirekin, Hasan} }
APA Arıcı, E , Demirekin, H . (2019). Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 241-252 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/50576/590774
MLA Arıcı, E , Demirekin, H . "Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 241-252 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/50576/590774>
Chicago Arıcı, E , Demirekin, H . "Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 241-252
RIS TY - JOUR T1 - Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi AU - Evrim Arıcı , Hasan Demirekin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 252 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi %A Evrim Arıcı , Hasan Demirekin %T Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Arıcı, Evrim , Demirekin, Hasan . "Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Aralık 2019): 241-252 .
AMA Arıcı E , Demirekin H . Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi. ZFD. 2019; 14(2): 241-252.
Vancouver Arıcı E , Demirekin H . Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis (Cke) Wint.)’Na Karşı Bazı Fungisitlerin Farklı Ph ve Sıcaklıkta Etkinliklerinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 252-241.