Cilt: 8 Sayı: 3, 15.11.2023

Yıl: 2023

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin temel amacı eğitim alanını geliştirmeye katkı sağlamaktır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yazılmış, eğitim alanına yenilik getiren, yeni yaklaşım ve modeller sunan, özgün ve nitelikli, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışma, araştırma ve makalelere öncelik verilmektedir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin amacı;

• Eğitim alanında uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar yapmak,

• Bilimsel araştırma ve çalışmaları yaygınlaştırmak,

• Nitelikli yayınlarla bilim kültürünün gelişmesine yardım etmek,

• Eğitimde yeni yöntem ve tekniklerin yayılmasını sağlamak,

• Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve yaygın eğitim kurumlarda eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

• Nitelikli ve donanımlı, mesleğindeki yenilikleri ve gelişmeleri izleyen, çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun öğretmenler yetiştirmeye yardım etmek,

• Bilimsel araştırma sonuçlarının okullarda uygulanabilir olduğunu göstererek öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak,

• Sınırsız eğitim ve araştırma hakkında öğrenci, okul ve öğretmenlere farkındalık kazandırmak,

• Ülkemizde tarih, güzel sanatlar, kültür, çevre, doğal zenginliklerin gelişmesine katkı sağlayacak eğitim içerikli çalışmaları yayınlamaktır.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, eğitim ve araştırma konusunda yapılan bütün bilimsel çalışmalar kapsamaktadır. Bilindiği gibi eğitim dünyayı değiştiren ve geliştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmada bilimsel araştırmaların önemli bir payı bulunmaktadır. Araştırma öğrenmeyi, öğrenme de eğitimi geliştirmektedir. Bu bağlamda dergimiz, okul öncesinden üniversiteye, lisansüstü eğitimden mesleki eğitime, temel eğitimden yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenmeye, alan eğitiminden eğitim bilimlerine, öğretmen eğitimine kadar geniş bir alanda yazılmış bütün özgün makaleleri kapsamaktadır.

Değerli Araştırmacılar,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine makalenizi göndermeden önce aşağıdaki genel kuralları, makale yazım kuralları ve şablonlarını, benzerlik raporu, etik kurul onayı ve beyan formunu dikkatlice inceleyiniz.

a. Genel Kurallar

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi yılda üç kez Mart, Temmuz ve Kasım aylarında e-dergi olarak yayımlanmaktadır. Bu nedenle;

1. Dergimize makale göndermenin ilk ve son tarihi yoktur.

2. Dergi sayılarında yayınlanacak makale sayısı ile makalede sayfa sınırlaması yoktur.

3. Makale yazım kuralları ve yazar beyan formları ekli dosyalarda verilmiştir. Bunları dikkatlice okuyarak doldurunuz. Makale benzerlik raporunu alınız. Hepsini makale ile birlikte sisteme yükleyiniz.

4. Gönderilen her makale ön taramaya alınır. Blok alıntılar barındıran, alıntı kurallarına uyulmayarak yazılan, yeterince özgün olmayan, alana katkısı az olan, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili olmayan, etik kurul onayı bulunmayan çalışmalar iade edilir. Dergi yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda makaleleri yazarına iade edebilir ve bu çalışmalar tekrar değerlendirmeye alınmazlar.

5. Hakem sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak önceliklerimiz arasındadır.

6. Her sayıda sözlü bildiri ve tezlerden üretilen 2 makaleye yer verilir, ancak bu çalışmalarda açıklama bilgisi yazılması zorunludur.

7. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için çalışma, klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar kapsamında ise, etik kurul kararı alınmış, çalışmada belirtilmiş ve makale ile birlikte sisteme yüklenmiş olmalıdır. Etik Kurul Onay belgesi yüklenmiş olan çalışmaya “Bu makale için Etik Kurul Onayı alınmıştır.” İbaresi eklenecektir.

8. Makalenizi e-postalarımızla takip edebilirsiniz. Gönderdiğimiz e-postaların spam/junk/istenmeyen posta klasörüne düşme İhtimali bulunmaktadır, lütfen dikkate alınız.

9. Süreçle ilgili her türlü iletişim için editor@sead.com.tr adresine yazabilirsiniz. Kısa süre içinde mutlaka sizinle bağlantı kurulacaktır. Lütfen üçüncü kişiler aracılığı ile iletişim kurmaya çalışmayınız.

10. Dergimizde hakem sürecini başlatmak veya makale yayımlatmak için ücret talep edilmez.

b. Makale Kuralları ve Şablonu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi Dergisi’ne gönderilecek Türkçe ve İngilizce çalışmalar aşağıda verilen yazım kurallarına ve makale şablonuna göre hazırlanmalıdır.

1. Sayfa Düzeni
A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm) Metin oluşturulurken, word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı 1,5 seçilmelidir. Sayfa düzeni için aşağıda verilen şablonu kullanınız.

2. Yazı Tipi
Türkçe ve İngilizce ana başlıklar Calibri 16 punto, yan başlıklar Calibri 11 punto, özet, abstract ve anahtar sözcükler Calibri 10 punto ve tek satır aralığı, metin Calibri 11 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.

3. Makale Bölümleri
Dergiye gönderilen araştırma ve derleme makaleleri “Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça ve Ekler” gibi başlıkları içermelidir. Her bölümle ilgili ayrıntılar makale şablonunda Türkçe ve İngilizce olarak açıklanmıştır. Bunları dikkatlice okuyarak uygulayınız.

Makale Şablonu (Dil: Türkçe ve İngilizce)

Manuscript Template (Language: English)

c. Benzerlik Raporu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen makalelerde aşağıdaki kurallara göre benzerlik raporu alınmalı ve sisteme yüklenmelidir.

1. Benzerlik raporu, Turnitin, iThenticate gibi benzerlik programları kullanılarak yazar tarafından yapılır ve makale ile birlikte Dergipark siteminin ilgili bölümüne yüklenir.

2. Benzerlik raporu oluşturulurken ayarlarda sadece Bibliyografyayı çıkar “Exclude Bibliogaphy” ve Şundan daha az olan kaynakları çıkarın: 5 Kelime “Exclude sources that are less than: 5 words” ayarları kullanılmalıdır.

3. Benzerlik raporunda çalışmanın tamamında %25’ten fazla ve tek kaynaktan %5’ten fazla benzeşiklik çıkan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaz.

4. Çalışma, gerekli açıklama yapılarak yazara iade edilir.

5. Benzerlik raporunda benzeşiklik oranı %25’in altında olan çalışmalar;

-Alıntı yapılan her cümlenin sonunda kaynak verilip verilmediği (bazı durumlarda 4-5 cümleden oluşan bir paragraflık alıntı yapılmakta ve sadece son cümlede kaynak verilmektedir. Böyle durumlarda alıntı yapılan ifade çift tırnak içine alınmalı ve italik gösterilmelidir),

-Benzeşiklik bulunan bölümlerde kaynak verilip verilmediği, (bazı durumlarda alıntı yapıldığı halde kaynak verilmemektedir)

-Benzeşikliğin ana kaynaktan olup olmadığı (bazı durumlarda farklı kaynaktan alıntı yapılmakta aktaran olarak vermek yerine ana kaynağa atıf yapılmaktadır.), gibi yönlerden kontrol edilir.

6. Çalışmada blok alıntı varsa, benzeşiklik bulunan bölümlerin atıfları yapılmamışsa ya da benzeşiklik ana kaynak dışında bir kaynağa aitse ve aktaran ifadesi bulunmuyorsa çalışma değerlendirmeye alınmaz.

7. Bu incelemelerden geçen makalelerin ön değerlendirme işlemi tamamlanır.

8. Etik ihlaller konusunda her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

d. Etik Kurul Onayı

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen makalelerde aşağıdaki kurallara göre uygun etik kurul onayı alınmalı ve sisteme yüklenmelidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılacak derleme türü dışındaki makalelerin yazarlarından;

1. Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,

2. Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,

3. Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,

4. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenir.

d. Beyan Formu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen makalelerde aşağıdaki beyan formu doldurularak sisteme yüklenir.

SEAD Beyan Formu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi’nin benimsediği etik kurallar ile sorumluluklar Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi İkinci Bölümde verilen “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uyulması gereken etik kurallar ile sorumluluklar “yazar, editör ve hakem” başlıkları altında sıralanmıştır.

a. Yazar Sorumlulukları

SEAD’e makale gönderen yazarların uyması gereken etik kural ve sorumluluklar;

1. Sunulan makale özgün olmalı, başka yayınlardan intihal yapılmamalıdır.

2. Makalede alıntılar, bilimsel kurallara uygun, doğru ve eksiksiz verilmelidir.

3. Başkalarından alınan şekil ve görsellere atıf yapılmalı, kaynakçada belirtilmelidir.

4. Makale, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik kurallarına dikkat edilerek hazırlanmalıdır.

5. Araştırmaya destek veren kurum, kuruluş ve kişilerin katkıları belirtilmelidir.

6. Henüz savunulmamış tez çalışması verilerini kullanmak için izin alınmalıdır.

7. Anket ve ölçek kullanmak için ilgili kişi ve kurumlardan izin alınmalıdır.

8. Yazarlar araştırmayla ilgili gerekli bütün izinleri almalıdır.

9. Kişi ve kurumlardan alınan veri ve bilgiler, izin verildiği ölçüde kullanmalıdır.

10. Kaynakçaya yararlanılmayan veya mevcut olmayan dergi ve kitaplar yazılmamalıdır.

11. Makale başka bir yerde basılmamış veya yayınlanmak için sunulmamış olmalıdır.

12. Tüm yazarlar çalışmaya bireysel olarak katılmış ve gerekli sorumluluğu almış olmalıdır.

13. Tüm yazarlar sunulan makalenin son halini görmüş ve onaylamış olmalıdır.

14. Değerlendirme sürecinde makalenin yazar sorumluluklarını değiştirme, yeni yazarlar ekleme, yazar sırası değiştirme veya yazar çıkartma teklif edilmemelidir.

15. Gönderilen çalışmalarda varsa çıkar çatışması oluşturacak durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.

16. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından makale dosyasında yazar bilgileri kesinlikle yazılmamalıdır.

17. Yazarlar değerlendirme süresince sadece editör ile iletişim kurmalıdır.

18. Değerlendirme bitse bile alan editörü ve hakemlerle doğrudan iletişime geçmemeli, bilgi talebinde bulunmamalıdır.

b. Editör Sorumlulukları

Dergimizde yayınlanacak makalelere karar verme işlemi editörün sorumluluğundadır. Bu nedenle SEAD editör ve yardımcılarının uyması gereken etik kural ve sorumluluklar şöyledir;

1. Editör, yazar ve hakemlerle gerekli olan iletişim sürecini iyi yönetmelidir.

2. Dergiye gelen çalışmanın yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ederek şekil yönüyle ön inceleme yapmalıdır.

3. Makaleyi, bilimsel kurallara uygunluk, intihal raporu, telif hakkı ihlali gibi etik ilkeler yönünden gözden geçirmelidir.

4. Makaleye uygun süre içinde iki hakem atanmasını sağlamalıdır.

5. Nesnel bir değerlendirme için gerekli görülürse üçüncü hakeme de gönderilmelidir.

6. Makalenin öngörülen süre içinde değerlendirilme durumunu izlemelidir.

7. Yazar ve hakemleri zamanında bilgilendirmelidir.

8. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından yazar ve hakem bilgilerini gizli tutmalıdır.

9. Editör makale yayın kararını, makalenin özgünlüğü, önemi, geçerliliği, güncelliği ve dergiye uygunluğuna göre vermelidir.

10. Yayınlanacak makaledeki bilgileri yazarın izni olmadan yayım öncesinde başkalarıyla paylaşmamalıdır.

11. Editör ve yardımcıları yayınlanacak makale hakkında başkalarına bilgi vermemelidir.

12. Editör ve yardımcıları henüz yayınlanmamış bir makaledeki yöntem, şekil, görsel, veri ve malzemeleri ilgili yazarın izni olmaksızın kendi araştırmalarında kullanmamalıdır.

13. Makalelerde ifade edilen görüşlerin ve iddiaların sorumluluğu yazarlara aittir. Bunlar yayıncı ve editörlerin görüşlerini temsil etmeyebilir.

14. Makalelerde ileri sürülen herhangi bir görüş ya da iddia, yayıncı ve editör tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.

c. Hakem Sorumlulukları

SEAD Yönetimi ve Yayın Kurulu hakemlerden değerlendirme yaparken bazı ilkelere dikkat etmelerini beklemektedir. Bunlar:

1. Hakem incelemesi bilimsel yayın yapma sürecinin önemli bir bölümüdür. Bu nedenle hakem ve yazar arasında karşılıklı saygıya dayanmalıdır.

2. Hakem incelemesinin temel amacı bir çalışmanın bilimsel araştırma kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ve bilimsel değerini ortaya koymaktır.

3. Hakem incelemesinde belirtilen açıklama, yorum ve önerilerin amacı çalışmanın niteliğini artırmaya yönelik olmalıdır.

4. Hakem tarafından yapılan açıklamalar açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı ve nesnel verilere dayanmalıdır.

5. Hakem, makale yayınlanıncaya kadar incelediği makalenin içerik, yöntem, teknik ve sonuçlarını başkalarıyla paylaşmamalıdır.

6. İncelediği makalenin içerik, yöntem, teknik ve sonuçlarını yazarın izni olmaksızın kendi çalışmalarında kullanmamalıdır.

7. Editör dışında yazarla iletişime geçmemelidir.

8. Hakem değerlendirme sürecinin tamamı dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir.

9. SEAD Dergisinde hakemlik yapmak gönüllülük esasına dayanmaktadır.

10. Dergimizde gönüllü hakemlik yapmak isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak (https://dergipark.org.tr/tr/journal/1523/reviewer-request/send) sisteme kayıt olabilir.


YAYIN İLKE VE POLİTİKALARI

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Yayın sürecinde izlenen ilkeler, politikalar, süreç ve işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

a. Yayın Politikası

• Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi elektronik ortamda yayınlanır. Basılı değildir.

• Elektronik ortamda Mart, Temmuz ve Kasım sayıları olmak üzere yılda bir cilt üç sayı olarak yayımlanır.

• SEAD Yayın Kurulu kararına göre Türkçe ve İngilizce iki dilde yayın yapılır.

• Dergi Yayın ve Editör Kurulu üyeleri dergiye makale gönderebilirler ancak makalenin değerlendirildiği dönemde yayım süreçlerinde görev yapamazlar.

• Dergimize gönderilen makalelerin ortalama değerlendirme süresi iki aydır. Ön kontrol aşaması 10 gün, hakem değerlendirme süresi 30 gün ve makale düzenlenme aşaması 10 gündür.

• Bir sayıda bir hakeme birden çok makale gönderilebilir.

• Dergi yayım politikaları ve süreçlerindeki değişiklikler derginin resmî web sitesinde ilan edilir.

b. Ücret Politikası

• SEAD açık erişimli bir dergidir. Dergi için hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

• Yayımlanan makaleler için yazara ücret ödenmez.

• Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.

• Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri makale yazarı tarafından yapılır.

• Yazar, makalesini Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi’ne gönderdiği tarihten itibaren tüm mali, hukuki ve ilmi sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

c. Gizlilik Politikası

• Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi'ne gönderilen bütün yazılar, çalışmanın hakemi dışında, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

• Yazarın ve hakemlerin bilgileri gizli tutulur. Hakem raporları sadece ilgili yazara iletilir.

• Yayımlanan çalışmalar, açık arşive alınır ve herkesin kullanımına sunulur.

• Yayımlanmayan çalışmalar arşivde tutulur. Bu çalışmalar, yazarının izni olmadan başka yayıncılarla paylaşılmaz.

d. Değerlendirme Politikası

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisine gönderilen çalışmaların objektif ve tarafsız olarak değerlendirilmesi amacıyla çift taraflı kör hakemlik uygulanmaktadır. Bu amaçla;

• Hakem ve yazarların kimlikleri gizli tutulur.

• Hakem ve yazar arasındaki iletişim editörlük birimi araçlığıyla sağlanır.

• Makale gerekli görülürse üçüncü hakeme gönderilir.

• Hakem önerilerinin yazar tarafından uygulanıp uygulanmadığı izlenir.

• Makalelere hakem atama ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki işlemler yapılır:

1. Editör, makaleyi dergi şartlarına uygunluğu açısından değerlendirdikten sonra iki veya daha fazla bilimsel hakem ataması yapar. Bu aşamada hakemin e-posta adresine hakem değerlendirme daveti gönderilir.

2. Hakeme gelen e-postayı hakemin 5 gün içinde yanıtlayarak, incelemeyi kabul ettiğini onaylaması gerekir. Editör gerekli gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir, hatırlatma yazısı gönderebilir.

3. Bu aşamada hakemin;
“Çalışmanın konusunun dergiye uygunluğu, Başlığın içerikle uyumu, Özetin çalışmayı yansıtma durumu, Çalışmanın yapısal ve biçimsel kalitesi, Kullanılan dilin anlaşılabilirliği, Tablo ve şekillerin anlaşılabilirliği, Kaynakçanın yeterliliği, Çalışmanın orijinalliği, Çalışmanın alana katkısı başlıklarıyla değerlendirmeniz, “Bilimsel etiğe uyulduğuna dair makale metninde açıklama yapılmış mı?” ve “Çalışma ile ilgili genel değerlendirme” sorularına cevap vermesi beklenir.

4. Hakem değerlendirme sürecinin tamamlanması için normal süre 15 gündür. Daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunda süre uzatma isteği gönderebilir ya da editör süreyi otomatik olarak uzatabilir.

5. Çalışmanın incelenmesi sonucunda hakem şu sonuçlardan birini seçer:

• Olduğu gibi kabul edilebilir,

• Belirtilen değişikliklerle kabul edilebilir,

• Kabul edilemez.

6. Hakem “Belirtilen değişikliklerle kabul edilebilir” seçeneğini işaretlediği durumda, “Düzletme verdiyseniz; yazar düzeltmesinde sonra tekrar incelemek ister misiniz?” sorusuna evet yanıtı vermesi halinde çalışma yazar düzeltmesinden sonra değerlendirilmek üzere hakeme tekrar gönderilir.

7. Bu aşamada hakem olarak, vermiş olduğunuz düzeltmelerin ne ölçüde yapıldığını, değerlendirmeniz ve tekrar düzeltme vermek ya da vermemekle ilgili kararınız alındıktan sonra çalışmanın genel kararını vermeniz beklenir. Makale kabul edilir veya reddedilirse makale üzerindeki çalışma tamamlanır.

8. Yazar düzeltilmiş çalışmayı yüklerken, hakem önerileri doğrultusunda yapılan değişiklikleri belirtir ya da bu önerilerin neden yapılamayacağını açıklar.

9. Yazar tarafından yapılamayan öneriler hakkında editör hakem ile iletişime geçer ve bilgi verir.

10. Hakem, sistem üzerinden yazar ve editöre not iletebilir. Yazara gönderilen notta kimliğin açıklanmamasına özen gösterir.

• SEAD açık erişimli bir dergidir. Dergi için hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

• Yayımlanan makaleler için yazara ücret ödenmez.

• Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.

• Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri makale yazarı tarafından yapılır.

• Yazar, makalesini Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi’ne gönderdiği tarihten itibaren tüm mali, hukuki ve ilmi sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.