Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kovid-19 Salgını Sürecinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Zoom Kullanımı Hakkında Öğretici Görüşleri

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 3, 15 - 27, 31.07.2021

Öz

Kovid-19 salgınıyla zorunlu ihtiyaç haline gelen uzaktan eğitim faaliyetleri yabancılara Türkçe öğretiminde de yapılmaya başlamıştır. Salgın süreciyle başlayan acil uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılan araçların eğitim öğretim faaliyetlerine olumlu ve olumsuz etkilerinin tespit edilmesi istendik çıktıların elde edilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Kovid-19 salgını sürecinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Zoom kullanımı hakkında öğretici görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul'da yer alan 2 özel üniversitenin Tömer biriminde çalışan 27 öğretim görevlisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 3'lü likert tipi “Zoom Kullanımı Hakkında Öğretici Görüşleri" anket formu kullanılmıştır. Veri analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Anket çalışması sonuçlarına göre acil uzaktan eğitim kapsamında yabancılara Türkçe öğretimi çerçevesinde kullanılan Zoom video konferans aracının kullanımının kolay olduğu, pek çok ihtiyacı karşıladığı ve konuşma becerisinin gelişmesine katkı sağladığı, bununla birlikte bazı eksik yönlerinin olduğu ve yazma becerisinin geliştirilmesi için yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Bozkurt, A., & vd. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 1- 126.
 • Bozkurt, A., Sharma R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic: Asian Journal of Distance Education, 1- 15.
 • Çelikdemir, K. (2020, Nisan 20). Covid salgınında öğrenmenin sürdürülmesi. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgininda-ogrenmenin-surdurulmesi adresinden alınmıştır.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020, Nisan 20). Covid salgını sürecinde öğretmenler. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler adresinden alınmıştır.
 • Demirli, C. (2007). E-portfolyo öğretim sürecinin öğrenenlerin tutumları ve algıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Durdu, P. O., & Durdu, L. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamları. K. Çağıltay, ve Y. Göktaş (Ed.), Öğretim teknolojilerinin temelleri, teoriler, araştırmalar (ss. 552 -523). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güngör, H., Çangal, Ö., Demir, T. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretimine ilişkin öğrenici ve öğretici görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 1163-1191.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, Mart 17). The Difference Between Emergency remote teaching and online learning. https://er.educause.edu: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning adresinden alınmıştır.
 • Horzum, M. B., Demir Kaymak, Z., & Canan Güngören, Ö. (2017, Nisan 1). Çevrimiçi öğrenmede öğrenci engelleri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 61-84. https://zoom.us/. (2020, Haziran).
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 73-94.
 • Moralı, G. (2020, Mart 30). https://www.egitimlik.com. https://www.egitimlik.com/post/zoom-uzaktan-egitim adresinden alınmıştır.
 • Pilancı, H. (2017). Açık ve uzaktan Türkçe öğrenenlerde etkileşim: Eşzamansız iletişimde öğretim diyalogları. Sözlü bildiri Uludağ Üniversitesi 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa.
 • Pilancı, H. (2020). Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemleri İçin Ölçütler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Saraç, Y. (2020, Nisan 24). https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turk-yuksekogretimi.aspx adresinden alınmıştır.
 • Saraç, Y. (2020, haziran). https://covid19.yok.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • Sarıgül, K. (2018, Mart 14). www.kerimsarigul.com. Haziran 8, 2020 tarihinde. Zoom ile canlı ders verin veya alın. http://www.kerimsarigul.com/e%C4%9Fitimde-teknoloji/zoom-ile-canl%C4%B1-ders-verin-veya-ders-al%C4%B1n adresinden alınmıştır.
 • Telli Yamamoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Top 200 Tools for Learning. (2019). Haziran 8, 2020 tarihinde Top 200 tools for learning. https://www.toptools4learning.com adresinden alınmıştır.
 • UNESCO. (2020, Haziran 21). Covid-19 impact on education. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden alınmıştır.
 • Yıldız, S., & Kartal, G. (2020, Haziran 9). Sarkaç. Uzaktan eğitim - acil!. https://sarkac.org: https://sarkac.org/2020/06/uzaktan-egitim-acil/ adresinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeynep Kübra ONUR

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ONUR, Z. K. (2021). Kovid-19 Salgını Sürecinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Zoom Kullanımı Hakkında Öğretici Görüşleri. Journal of Sustainable Education Studies, 2(3), 15-27.