Cilt: 2 Sayı: 3, 31.07.2021

Yıl: 2021

Journal of Sustainable Education Studies Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile yayınladığı bilimsel ve akademik bir dergidir. Dergi ile Sürdürülebilir Eğitim araştırmaları başta olmak üzere eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, dijitalleşme, eğitimde dijitalleşmenin paydaşlar üzerindeki etkileri gibi genel Eğitim Bilimleri ve alan eğitimi konularında güncel içerikli araştırma ve analiz çalışmalarının yayınlanması ile bilimsel ve akademik alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra nicel, nitel ve karma yöntemleri içeren yöntemsel çalışmalar da dergi kapsamındadır. 

Eğitim araştırmaları başta olmak üzere eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, dijitalleşme, eğitimde dijitalleşmenin paydaşlar üzerindeki etkileri gibi genel Eğitim Bilimleri ve alan eğitimi konularında güncel içerikli araştırma ve analiz çalışmalarının yayınlanması ile bilimsel ve akademik alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra nicel, nitel ve karma yöntemleri içeren yöntemsel çalışmalar da dergi kapsamındadır. 

Dergimizde APA 6.0 yazım kuralları geçerlidir. Dergi şablonunu aşağıda sunulmuştur.


JSES
Journal of Sustainable Educational Studies

Geliş/Received: xx.xx.2021 Kabul/Accepted: xx.xx.2021
MAKALENİZİN TÜRKÇE BAŞLIĞINI YAZINIZ (ORTALI, 12 PUNTO, KOYU VE TİMES NEW ROMAN, ÖNCE-SONRA 6NK)
Yazarın Adı SOYADI (Ortalı, Koyu, 12 Punto, Times New Roman, Önce-Sonra 6nk)
Yazarın Adı SOYADI
Yazarın Adı SOYADI
Özet
Türkçe kısa özetin metin biçimi Times New Roman yazı tipinde 12 punto ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 0 olacak şekilde yazılmalıdır. Özet uzunluğu 100-200 sözcük arasında olmalıdır. Şablonda değişiklik yapmadan bu kısım silinip araştırmanın özeti eklenmelidir.
Anahtar Sözcükler: Sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalı, Sözcükler Times New Roman, 12 punto yazılmalı ve sadece ilk anahtar sözcüğün baş harfi büyük yazılarak sözcükler noktalı virgül ile ayrılıp yazılmalıdır.
MAKALENİZİN İNGİLİZCE BAŞLIĞINI YAZINIZ (ORTALI, 12 PUNTO, KOYU VE TİMES NEW ROMAN, ÖNCE-SONRA 6NK)
Abstract
İngilizce kısa özetin metin biçimi Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 0 olacak şekilde yazılmalıdır. Özet uzunluğu 100-200 sözcük arasında olmalıdır. Şablonda değişiklik yapmadan bu kısım silinip araştırmanın İngilizce özeti eklenmelidir.
Keywords: Sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalı, Sözcükler Times New Roman, 12 punto yazılmalı ve sadece ilk anahtar sözcüğün baş harfi büyük yazılarak sözcükler noktalı virgül ile ayrılıp yazılmalıdır.
Makale Türü (Article Type): Araştırma Makalesi
Kaynakça Gösterimi: Makalenin kaynakça gösterimi, makale kabul aldıktan sonra editörlerce yazılacaktır. Bu nedenle, makale gönderimi aşamasında boş bırakılabilir.

1. GİRİŞ (1. SEVİYE BAŞLIK: TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, ÖNCE VE SONRA 6NK, KOYU, İKİ YANA YASLI, BÜYÜK HARF)
Araştırma metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında (Göçen, 2020, s. 19), tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
Bu bölümde araştırma konusuna giriş yapılmalı, temel kavramlar açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmanın problem durumuna, amacına, problem cümlesine ve alt problemlere/amaçlara yer verilmelidir. Çalışmanın önemi belirtilmelidir.
Çalışmada kullanılacak ise diğer başlıkların gösterimi aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
1.1. Alt Başlık (2. Seviye Başlık: Times New Roman, 12 Punto, Önce ve Sonra 6nk, Koyu, İki Yana Yaslı, Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük)
Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında (Bingöl, Göçen ve Turhan, 2020, s. 23) tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
1.1.1. Alt başlık (3. seviye başlık: Times New Roman, 12 punto, önce ve sonra 6nk, koyu, italik, iki yana yaslı, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük)
Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
2. YÖNTEM (1. SEVİYE BAŞLIK: TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, ÖNCE VE SONRA 6NK, KOYU, İKİ YANA YASLI, BÜYÜK HARF)
Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
Bu bölümde araştırmanın modeli/deseni, evren-örneklem/çalışma grubu, verilerin toplanması, veri toplama araçları ve verilerin analizi konularında açıklamalara yer verilmelidir.
Tabloların ve şekiller APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır. Tablo numarası koyu ve 11 punto, tablo başlığı 11 punto olmalıdır. Başlıkta her sözcük büyük harfle başlamalıdır. Önce ve sonra 6nk yapılmalıdır. Tablo içi yazıları 11 punto ile yazılmalıdır; önce ve sonra 0 nk ve tek satır aralığı olmalıdır:
Tablo 1. Katılımcıların Ölçeklerden Elde Ettiği Ortalama Puanlar
Cinsiyet Toplam Puan Ortalama Puan
Kadın xx xx
Erkek xx xx
Toplam xxx xxx

Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.

Şekil
Şekil 1. Şekil’in başlığı yazılacak olup, Times New Roman, 11 punto, ortalı, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.

Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
Metin içinde doğrudan aktarmalara yer verilecekse, soldan ve sağdan birer cm içeride, iki yana yaslı, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ve italik yazılmalıdır
Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
3. BULGULAR (1. SEVİYE BAŞLIK: TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, KOYU, İKİ YANA YASLI, BÜYÜK HARF)
Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ (1. SEVİYE BAŞLIK: TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, KOYU, İKİ YANA YASLI, BÜYÜK HARF)
Makale metni buraya yazılacak olup, girintiye yer vermeden, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stiline uygun olmalıdır.
5. KAYNAKÇA (1. SEVİYE BAŞLIK: TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, KOYU, İKİ YANA YASLI, BÜYÜK HARF)
Kaynakça yazımında APA 6 yazım stili kullanılmalıdır. Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana yaslı, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, girintiye yer vermeden yazılmalıdır.
Örneğin;
Makalelerin varsa DOİ numaraları yazılır.
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154(2 ), 258–281. doi: 10.1037/0096- 3445.134.2.258.
Tek yazarlı kitap
Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (35. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
Çok yazarlı kitap
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Editörlü kitapta bölüm
Açık, F. (2013). Dil politikaları bağlamında Türkçenin öğretimi. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (ss. 483-492). Ankara: Grafiker Yayınları.
Dergiden tek yazarlı makale
Karatay, H. (2009). Okuma stratejileri bilişsel farkındalık ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 58-80.
Dergiden çok yazarlı makale
Göçen, G., Karabulut, G., Yıldız Memiş, N., & Darama, M. (2020). Yabancılar için Türkçe okuma kitaplarında yer alan ikileme, deyim ve atasözlerinin kullanım sıklığı ve seviyelere göre dağılımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8(2), 112-142.
Basılmamış tezler
Kurudayıoğlu, M. (2005) İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

6. EXTENDED ABSTRACT (1. SEVİYE BAŞLIK: TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, KOYU, İKİ YANA YASLI, BÜYÜK HARF)
Bu kısımda, biçimlendirme bozulmadan, 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özet alt başlıklar (Giriş, Yöntem gibi) içermeden, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özette tablo veya şekil kullanılmamalıdır. Geniş özet, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı tipi kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Metin iki yana yaslı, tek satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 6 olacak şekilde, girintiye yer vermeden yazılmalıdır.


Yayımlanması için dergimize gönderilen çalışmalar mutlaka “JSES Makale Yazım Şablonu”na göre hazırlanmalıdır. Bu şablona uygun hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yayımlanması için dergimize gönderilen çalışmalar üzerinde yazarı tanımlayan herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.
Yayımlanması için dergimize gönderilen makalelerin, dergi yayın kurulu tarafından, öncelikle “İntihal Raporu” alınır. İntihal oranı %20 ve altında olan çalışmalar editör ve hakem değerlendirilmesine alınabilir.
Editör ve hakem değerlendirmeleri sonucunda dergimizde yayımlanması için kabul alan çalışmaların yazardan istenen son hâlinde tüm yazarların ORCID numaralarına yer verilmiş olmalıdır. Eksik ORCID numarasına sahip çalışmalar yayımlanamaz.
Editör ve hakem değerlendirmeleri sonucunda dergimizde yayımlanması için kabul alan çalışmaların yazardan istenen son hâliyle birlikte “Telif Hakları ve Yazar Sözleşmesi Formu” da dergiye iletilmelidir.
Yayımlanan çalışmaların içeriğinden (kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden) yazar(lar) sorumludur.

Journal of Sustainable Education Studies (JSES) yılda 4 (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) kez yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir.
Journal of Sustainable Education Studies (JSES) ücretsiz bir dergidir.
Dergide nicel, nitel ve karma yöntemler ile hazırlanan güncel içerikli ve özgün araştırma makalelerine yer verilecektir.
Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye gönderilecek makaleler “jses.fsm.edu.tr” adresinden gönderilmeli; editörlere ya da dergi iletişim adresine e-posta ile gönderilmemelidir.
Dergiye gönderilen makaleler dergi editör yardımcısının biçimsel incelemesinden geçtikten sonra ilgili alan editörüne gönderilir. Alan editörü tarafından derginin yayın ilkelerine uygunluğu değerlendirilen makaleler 2 hakeme iletilir. Alan editörleri tarafından yapılan ön incelemelerde çalışmalar
a) Yayın etiğine uygunluk

b) Dergi yayın ilkelerine uygunluk

c) Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği

d) Çalışma konusunun eğitime katkısı

e) Yazım kurallarına ve makale yazım şablonuna uygunluk açılarından incelenir.

Yazar(lar) ile hakemler arasındaki iletişim, alan editörleri tarafından sağlanmakta ve değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Hakem değerlendirmelerinin 2-4 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Açık erişim politikası gereğince dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.
Açık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) lisansına tabidir.
Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve CC BY 4.0’ın koşullarını kabul ederler. 

Ücretsiz