Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Relationship Between Personnel Empowerment And Organizational Citizenship Behavior: A Research In The Banking Sector

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 362 - 373, 30.11.2019
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.516758

Öz

The aim of this study is to examine the relationship between personnel empowerment and organizational citizenship behavior. For this purpose, a survey was carried out on 200 bank personnel working in the branches of a private bank located in Denizli and its districts. Data were collected by using questionnaire technique. 176 of the questionnaires were returned. As a result of incorrect and incomplete filling, 4 polls were considered invalid. The return rate of surveys is 86%. The scale developed by Spreitzer (1995) was used to measure personnel empowerment perceptions of bank personnel. In the measurement of organizational citizenship behavior, the scale which was originally developed by Vey and Campbell (2004) and Williams and Shiaw (1999) and tested by Basım and Şeşen (2006) has been used. The demographic characteristics of the participants were examined by frequency and percentage analysis. Correlation analysis was performed to determine the relationship between the variables. As a result of the correlation analysis, it was determined that there was a positive and significant relationship between the sub-dimensions of personnel empowerment and the sub-dimensions of organizational citizenship behavior.

Kaynakça

 • Akçakaya, M., (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (25),145-174.
 • Akgündüz, Y., Kale, A. ve Pazarbaşı, G. (2014). Futbol turizmine hizmet eden otel çalışanlarının psikolojik güçlendirme algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28),1-15.
 • Akın, A. ve Saruhan, S., (2016). Küçük ölçekli işletmelerde psikolojik güçlendirme ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin tespiti üzerine bir araştırma, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2),25-42.
 • Akın, M., (2010). Personeli güçlendirme algılaması, örgüt iklimi algılaması ve yaratıcı kişilik özelliklerinin örgüt düzeyinde yaratıcı kişilik özelliklerinin örgüt düzeyinde yaratıcı çıktılar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 211-238.
 • Ala, Ş., (2010). Personeli güçlendirmenin, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde etiksel davranışın rolü, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Appelbaum, S. ve Honeggar, K., (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general ans nursing in particular an examination of organizational factors, managerial behaviors, job design, structural power, Empowerment in Organizations, 6(2):29-50.
 • Arda, S., (2006). Bankacılık sektöründe personel güçlendirme çalışmaları ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, G. (2014). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: 4 ve 5 yıldızlı otel uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Aslan, Ş. (2008). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması, Yönetim ve ekonomi, 15(2),163-178.
 • Avey, J.B. , Hughes, L.W. , Norman, S.M. ve Luthans, K. (2008). Using positivity, transformational leadership and empowerment to combat employee negativity. Leadership and Organization Development Journal, 29(2), 110-126.
 • Aydoğan, E. ve Dinçer E., (2017). Örgütsel iklim ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: kalkınma bakanlığı örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 48-66.
 • Bağcı, Z. ve Bursalı, Y.M., (2011), Yöneticilerin güç kaynaklarının çalışanların örgüte bağlılıkları üzerine etkisi: çalışanların algılamalarına bağımlı analitik bir inceleme’, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 9-21.
 • Basım, H. Nejat ve Şeşen, Harun (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4), 83-102.
 • Bateman, T.S. ve Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: the relationship between affect and employee: citizenship, Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Bedük, A. ve Tambay, A. (2014). Personel güçlendirme (empowerment) ve itibar yönetimi ilişkisi: bankacılık sektöründe bir alan çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 319-338.
 • Bektaş, M. ve Karagöz, Ş. (2018). Algılanan güçlendirmenin çalışanların performans ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4(5), 31-46.
 • Bolat, O. ve Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75-94.
 • Budak, G., (2015). Psikolojik dayanıklılık ve örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., (2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, (Pegem Yayıncılık, Ankara).
 • Chesakul, U. ve Varma, P., (2016). The influence of passion and empowerment on organizational citizenship behavior of teachers mediated by organizational commitment, Contaduria Administracion, 61, 422-440.
 • Chiang, C.F. ve Jang, S., (2008).The antecedents and consequences of psychologıcal empowerment: the case of taıwan's hotel companies, Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(1), 40-61.
 • Çavuşoğlu, F. (2016). Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: izmir il merkezindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir.
 • Çavuşoğlu, F. ve Güler, M.E. (2017). Psikolojik güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışının ilişkisi ve demografik değişkenlere göre farklılıkları: izmir şehir merkezindeki konaklama işletmelerinde bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 47-64.
 • Çelebi, M.A. (2009). Örgütsel bağlılığın sağlanılmasında bir araç olarak personel güçlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Çetinkaya , M. ve Çimenci, S., (2014). Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: yapısal eşitlik modeli çalışması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23),244-246.
 • Dash, S. ve Pradhan, R., (2014). Determinants & consequences of organizational citizenship behavior: a theoretical framework for ındian manufacturing organisations, International Journal of Business and Management Invention, 3(1), 17-27.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö., (2007). İşletmelerde personel güçlendirme kültürünün yaratılmasıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9), 283-284.
 • Durrah, O., Khdour, N., l-Abbad, S. ve Saif, N. (2014). The impact of psychological empowerment on the effectiveness of job performance: a field study on the jordanian private banks, European Journal of Business and Management, 6(32),176-189.
 • Fettahlıoğlu, O. ve Sünbül, M., (2015). Duygusal zekânın psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 157-175.Hales, C., ve Klidas, A., (1998). Empowerment in five-star hotels: choice, voice or rhetoric?, ınternational Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(3), 88-95.
 • Jahangir, N., Akbar, M.M. ve Haq, M. (2004). Organızatıonal cıtızenshıp behavıor: its nature and antecedents, BRAC University Journal, 1(2), 75-85.
 • Kalaycı, Ş., (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1.b.,(Asil Yayın Dağıtım, Ankara).
 • Karataş, A., (2015). Örgütsel iklimin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: bursa ilinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes Dergisii, 19(1), 47-58.
 • Laschinger, H. vd., (2004). A Longitudinal analysis of the ımpact of workplace empowerment on work satisfaction, Journal of Organizational Behavior, 25, 527-545.Lo, M.C. ve Ramayah, T. (2009). Dimensionality of organizational citizenship behavior (ocb) in a multicultural society: the case of Malaysia, International Business Research, 2(1), 48-55.
 • Mahmutoğlu, T., (2017). İş hayatında cinsel ayrımcılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mete, M. vd., (2015). Personel güçlendirme, örgütsel bağlılık ve iş memnuniyeti ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi: turizm sektöründe bir araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes Dergisii, 6(12), 141-142.
 • Noori, M. ve Azma, F., (2013). Relationship between perceived empowerment by employees and organizational citizenship behavior (case study: public organizations in bojnourd), International Journal of Academic Research in Business and Social Sciencess, 3(8), 438-441.
 • Organ, D. ve Lingl, A. (1995). Personality, satisfaction and organizational citizenship behavior, The Journal of Social Psychology, 135(3), 339-350.
 • Pekküçükşen, Ş., (2013). Değişen yerel yönetim anlayışında insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi (Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Podsakoff,P.M., Mackenzıe, S.B., Paıne, J.B. ve Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Jounal of Management, 26(3), 514-524.
 • Salihoğlu , G., (2013). Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (Çorum İlinde Hastane Çalışanlarına Anket Uygulaması), Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 303.
 • Spreitzer , G.M., (1995).Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation, Academy of Management Journal, 38(5),1443.
 • Spreitzer, G. vd., (1999). Empowered to lead: the role of psychological empowerment in leadership, Journal of Organizational Behavior, 20(4), 511-526.
 • Şanal, M., (2013). Örgütsel vatandaşlık davranışının işletmeler açısından önemi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 529-538.
 • Taşlıyan, M. vd., (2014). Personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: akademisyenler üzerine bir araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 326-327.
 • Tolay, E., Sürgevil, O. ve Topoyan, M. (2012). Akademik çalışma ortamında yapısal ve psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri, Ege Akademik Bakış, 12(4),449-465.
 • Turnipseed, D. (2002). Are good soldiers good? exploring the link between organization citizenship behavior and personal ethics , Journal of Business Research, 55, 1-15.
 • Ulusoy, H. ve Sarıçoban, S., (2017). Hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerinin kurumda çalışmaktan memnuniyet durumlarının ve kurumda kalma niyetlerinin incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 659-668.
 • Wang, G. ve Lee, P.D. (2009). psychological empowerment and job satisfaction an analysis of ınteractive effects, Group & Organization Management, 34(3),271-296.
 • Wat, D. ve Shaffer, M. A., (2005). Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors the mediating role of trust in the supervisor and empowerment, Personnel Review, 34 (4), 406-422.
 • Yatkın, A., (2009). Kamu yönetiminde bireysel performans ve örgütsel verimlilik aracı olarak personel güçlendirme, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 128-141.
 • Yıldız, G., (2017). Örgüt kültürün özel ve devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yücel, İ. ve Demirel, Y., (2012). Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23,19-48.

Personeli Güçlendirme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 362 - 373, 30.11.2019
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.516758

Öz

Bu araştırmanın amacı personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla özel bir bankanın Denizli ili ve ilçelerinde bulunan şubelerinde görev yapan toplam 200 banka personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Dağıtılan anketlerden 176 tane geri dönüş sağlanmıştır. Hatalı ve eksik doldurma sonucu 4 adet anket geçersiz sayılmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı %86’dır. Banka personelinin personel güçlendirme algılarını ölçmek amacıyla Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışının ölçümünde orjinali Vey ve Campbell (2004) ile Williams ve Shiaw (1999) tarafından geliştirilen ve Basım ve Şeşen tarafından (2006) geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri frekans ve yüzde analizleri ile incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda personel güçlendirmenin alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akçakaya, M., (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (25),145-174.
 • Akgündüz, Y., Kale, A. ve Pazarbaşı, G. (2014). Futbol turizmine hizmet eden otel çalışanlarının psikolojik güçlendirme algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28),1-15.
 • Akın, A. ve Saruhan, S., (2016). Küçük ölçekli işletmelerde psikolojik güçlendirme ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin tespiti üzerine bir araştırma, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2),25-42.
 • Akın, M., (2010). Personeli güçlendirme algılaması, örgüt iklimi algılaması ve yaratıcı kişilik özelliklerinin örgüt düzeyinde yaratıcı kişilik özelliklerinin örgüt düzeyinde yaratıcı çıktılar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 211-238.
 • Ala, Ş., (2010). Personeli güçlendirmenin, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde etiksel davranışın rolü, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Appelbaum, S. ve Honeggar, K., (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general ans nursing in particular an examination of organizational factors, managerial behaviors, job design, structural power, Empowerment in Organizations, 6(2):29-50.
 • Arda, S., (2006). Bankacılık sektöründe personel güçlendirme çalışmaları ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, G. (2014). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: 4 ve 5 yıldızlı otel uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Aslan, Ş. (2008). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması, Yönetim ve ekonomi, 15(2),163-178.
 • Avey, J.B. , Hughes, L.W. , Norman, S.M. ve Luthans, K. (2008). Using positivity, transformational leadership and empowerment to combat employee negativity. Leadership and Organization Development Journal, 29(2), 110-126.
 • Aydoğan, E. ve Dinçer E., (2017). Örgütsel iklim ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: kalkınma bakanlığı örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 48-66.
 • Bağcı, Z. ve Bursalı, Y.M., (2011), Yöneticilerin güç kaynaklarının çalışanların örgüte bağlılıkları üzerine etkisi: çalışanların algılamalarına bağımlı analitik bir inceleme’, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 9-21.
 • Basım, H. Nejat ve Şeşen, Harun (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4), 83-102.
 • Bateman, T.S. ve Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: the relationship between affect and employee: citizenship, Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Bedük, A. ve Tambay, A. (2014). Personel güçlendirme (empowerment) ve itibar yönetimi ilişkisi: bankacılık sektöründe bir alan çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 319-338.
 • Bektaş, M. ve Karagöz, Ş. (2018). Algılanan güçlendirmenin çalışanların performans ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4(5), 31-46.
 • Bolat, O. ve Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75-94.
 • Budak, G., (2015). Psikolojik dayanıklılık ve örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., (2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, (Pegem Yayıncılık, Ankara).
 • Chesakul, U. ve Varma, P., (2016). The influence of passion and empowerment on organizational citizenship behavior of teachers mediated by organizational commitment, Contaduria Administracion, 61, 422-440.
 • Chiang, C.F. ve Jang, S., (2008).The antecedents and consequences of psychologıcal empowerment: the case of taıwan's hotel companies, Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(1), 40-61.
 • Çavuşoğlu, F. (2016). Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: izmir il merkezindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir.
 • Çavuşoğlu, F. ve Güler, M.E. (2017). Psikolojik güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışının ilişkisi ve demografik değişkenlere göre farklılıkları: izmir şehir merkezindeki konaklama işletmelerinde bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 47-64.
 • Çelebi, M.A. (2009). Örgütsel bağlılığın sağlanılmasında bir araç olarak personel güçlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Çetinkaya , M. ve Çimenci, S., (2014). Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: yapısal eşitlik modeli çalışması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23),244-246.
 • Dash, S. ve Pradhan, R., (2014). Determinants & consequences of organizational citizenship behavior: a theoretical framework for ındian manufacturing organisations, International Journal of Business and Management Invention, 3(1), 17-27.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö., (2007). İşletmelerde personel güçlendirme kültürünün yaratılmasıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9), 283-284.
 • Durrah, O., Khdour, N., l-Abbad, S. ve Saif, N. (2014). The impact of psychological empowerment on the effectiveness of job performance: a field study on the jordanian private banks, European Journal of Business and Management, 6(32),176-189.
 • Fettahlıoğlu, O. ve Sünbül, M., (2015). Duygusal zekânın psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 157-175.Hales, C., ve Klidas, A., (1998). Empowerment in five-star hotels: choice, voice or rhetoric?, ınternational Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(3), 88-95.
 • Jahangir, N., Akbar, M.M. ve Haq, M. (2004). Organızatıonal cıtızenshıp behavıor: its nature and antecedents, BRAC University Journal, 1(2), 75-85.
 • Kalaycı, Ş., (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1.b.,(Asil Yayın Dağıtım, Ankara).
 • Karataş, A., (2015). Örgütsel iklimin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: bursa ilinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes Dergisii, 19(1), 47-58.
 • Laschinger, H. vd., (2004). A Longitudinal analysis of the ımpact of workplace empowerment on work satisfaction, Journal of Organizational Behavior, 25, 527-545.Lo, M.C. ve Ramayah, T. (2009). Dimensionality of organizational citizenship behavior (ocb) in a multicultural society: the case of Malaysia, International Business Research, 2(1), 48-55.
 • Mahmutoğlu, T., (2017). İş hayatında cinsel ayrımcılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mete, M. vd., (2015). Personel güçlendirme, örgütsel bağlılık ve iş memnuniyeti ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi: turizm sektöründe bir araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes Dergisii, 6(12), 141-142.
 • Noori, M. ve Azma, F., (2013). Relationship between perceived empowerment by employees and organizational citizenship behavior (case study: public organizations in bojnourd), International Journal of Academic Research in Business and Social Sciencess, 3(8), 438-441.
 • Organ, D. ve Lingl, A. (1995). Personality, satisfaction and organizational citizenship behavior, The Journal of Social Psychology, 135(3), 339-350.
 • Pekküçükşen, Ş., (2013). Değişen yerel yönetim anlayışında insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi (Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Podsakoff,P.M., Mackenzıe, S.B., Paıne, J.B. ve Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Jounal of Management, 26(3), 514-524.
 • Salihoğlu , G., (2013). Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (Çorum İlinde Hastane Çalışanlarına Anket Uygulaması), Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 303.
 • Spreitzer , G.M., (1995).Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation, Academy of Management Journal, 38(5),1443.
 • Spreitzer, G. vd., (1999). Empowered to lead: the role of psychological empowerment in leadership, Journal of Organizational Behavior, 20(4), 511-526.
 • Şanal, M., (2013). Örgütsel vatandaşlık davranışının işletmeler açısından önemi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 529-538.
 • Taşlıyan, M. vd., (2014). Personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: akademisyenler üzerine bir araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 326-327.
 • Tolay, E., Sürgevil, O. ve Topoyan, M. (2012). Akademik çalışma ortamında yapısal ve psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri, Ege Akademik Bakış, 12(4),449-465.
 • Turnipseed, D. (2002). Are good soldiers good? exploring the link between organization citizenship behavior and personal ethics , Journal of Business Research, 55, 1-15.
 • Ulusoy, H. ve Sarıçoban, S., (2017). Hekimlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerinin kurumda çalışmaktan memnuniyet durumlarının ve kurumda kalma niyetlerinin incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 659-668.
 • Wang, G. ve Lee, P.D. (2009). psychological empowerment and job satisfaction an analysis of ınteractive effects, Group & Organization Management, 34(3),271-296.
 • Wat, D. ve Shaffer, M. A., (2005). Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors the mediating role of trust in the supervisor and empowerment, Personnel Review, 34 (4), 406-422.
 • Yatkın, A., (2009). Kamu yönetiminde bireysel performans ve örgütsel verimlilik aracı olarak personel güçlendirme, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 128-141.
 • Yıldız, G., (2017). Örgüt kültürün özel ve devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yücel, İ. ve Demirel, Y., (2012). Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23,19-48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kasım
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zübeyir BAĞCI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7902-1485
Türkiye


Özgül CAMGÖZ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-3074-9122
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2019
Kabul Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bağcı, Z. & Camgöz, Ö. (2019). Personeli Güçlendirme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 362-373 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.516758