Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 41 - 63, 28.12.2017

Öz

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fotosentez konusundaki grafikleri çizme, okuma ve yorumlamada karşılaştıkları güçlükleri tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini, toplam 76 ortaokul 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli 16 soru ve açık uçlu üç soru maddesinden oluşan bir test kullanılmıştır. Testten elde edilen hem nicel hem de nitel verilerle öğrencilerin grafik çizme, okuma ve yorumlama ile ilgili güçlülerinin ve yanılgıların olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorular kapsamında, grafik çizimlerinden literatürde daha önceden yeterince ifade edilmeyen birtakım grafik çizimleriyle ilgili yanılgılarının varlığı belirlenmiştir. 

Kaynakça

  • Adcock, C. B. (2003). ExaminingtheImpact of DirectlyAddressing a MajorMisconceptionaboutPhotosynthesisPriortoInstruction, Yüksek Lisans Tezi, North Carolina StateUniversity, ScienceEducation, Raleigh. Ates, S.,& Stevens, J. T. (2003). Teachinglinegraphstotenthgradestudentshavingdifferentcognitivedevelopmentallevelsbyusingtwodifferentinstructionalmodules. Research in Science&TechnologicalEducation, 21(1), 55-66. Beichner, R. J. (1994). Testingstudentinterpretation of kinematicsgraphs. AmericanJournal of Physics, 62(8), 750-762. Beichner, R. J. (1996). Theimpact of video motionanalysis on kinematicsgraphinterpretationskills. AmericanJournal of Physics, 64(10), 1272-1277. Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin fotosentez konusu ile ilgili grafikleri okumada ve yorumlamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Blanton, M. L.,Hollar, J. C., &Coulombe, W. N. (1996). Calculusstudents' graphicalconstructions of a populationgrowth model. TheMathematicsEducator, 7(1), 15-25. Bowen, G. M.,&Roth, W. M. (2005). Data andgraphinterpretationpracticesamongpreservicescienceteachers. Journal of Research in ScienceTeaching, 42(10), 1063-1088. Bowen, G. M.,Roth, W. M., &McGinn, M. K. (1999). Interpretations of graphsbyuniversitybiologystudentsandpracticingscientists: Toward a socialpracticeview of scientificrepresentationpractices. Journal of Research in ScienceTeaching, 36(9), 1020-1043. Caldwell, F. (1997) BringFunctionsAndGraphsTo Life WithThe CBL, Paperpresented at theCarolinasMathematics Conference, California. Coştu, B. (2007). Comparison of students’ performance on algorithmic, conceptualandgraphicalchemistrygasproblems. Journal of ScienceEducationandTechnology, 16(5), 379-386. Coştu, F. (2017). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Grafik Çizme ve Yorumlama Düzeylerinin Belirlenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. Crane, L.,&Winterbottom, M. (2008). Plantsandphotosynthesis: peerassessmenttohelpstudentslearn. Journal of BiologicalEducation, 42(4), 150-156. Culbertson, H. M.,& Powers, R. D. (1959). A study of graphcomprehensiondifficulties. AudiovisualCommunicationReview, 7(3), 97-110. Dori, Y. J.,&Sasson, I. (2008). Chemicalunderstandingandgraphingskills in an honorscase‐basedcomputerizedchemistrylaboratoryenvironment: Thevalue of bidirectionalvisualandtextualrepresentations. Journal of Research in ScienceTeaching, 45(2), 219-250. Dunham, P. H.,&Osborne, A. (1991). Learning how tosee: Studentsgraphingdifficulties. Focus on Learning Problems in Mathematics, 13(4), 35-49. Eldridge, D. (2004). A novelapproachtophotosynthesispracticals. School ScienceReview, 85 (312), 37-46. Erbilgin, E.,Hudal, K. M. &Fernandez, L. M. (2006). Scalingandrepresentingexponentialrelationships, Dimensions in Mathematics, 26(2), 55-62. Forster, P. A. (2004). Graphing in physics: processesandsources of error in tertiaryentranceexaminations in Western Australia. Research in ScienceEducation, 34(3), 239-265. Körner, C. (2005). Conceptsandmisconceptions in comprehension of hierarchicalgraphs. Learning andInstruction, 15(4), 281-296. Köse, S.,Ayas, A., & Taş, E. (2003). Bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgıları üzerine etkisi: Fotosentez. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 106-112. Leinhardt, G.,Zaslavsky, O., &Stein, M. K. (1990). Functions, graphs, andgraphing: Tasks, learning, andteaching. Review of EducationalResearch, 60(1), 1-64. Lenton, G., Stevens, B., &Illes, R. (2000). Numeracy in science: Pupils' understanding of graphs. School ScienceReview, 82(299), 15-23. Lowrie, T. &Diezmann, C. M. (2007). Middle School Students' InterpretingGraphicalTasks: Difficultieswithin a Graphical Language, In: 4th East AsiaRegional Conference on MathematicsEducation, 18-22 June, Penang, Malaysia. Mutlu, M.,& Özel, M. (2008). Sınıf öğretmen adaylarının çiçekli bitkilerin büyüme ve gelişimi konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 107-124. Pereira-Mendoza, L.,&Newfoundl, J. M. (1990). Students’ concepts of bar graphs: Somepreliminaryfindings. In D. Vere-Jones (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on TeachingStatistics, 150-157. Phillips, R. J. (1997). Can juniorsreadgraphs? A reviewandanalysis of somecomputer-basedactivities. Journal of Information TechnologyforTeacherEducation, 6(1), 49-58. Potgieter, M., Harding, A., &Engelbrecht, J. (2008). Transfer of algebraicandgraphicalthinkingbetweenmathematicsandchemistry. Journal of Research in ScienceTeaching, 45(2), 197-218. Ross, P. A.,Tronson, D., &Ritchie, R. A. J. (2006). Modellingphotosynthesistoincreaseconceptualunderstanding. Journal of BiologicalEducation, 40(2), 84-88. Taşar, M. F., Kandil İngeç, Ş., Ünlü Güneş, P., 2002. Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara Tekkaya, C.,& Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 101-107. Tekkaya, C., Çapa, Y., & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 140-147. Temiz, B. K.,& Tan, M. (2009). Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71-83. Türkdoğan, A. (2006). BDMÖ Yoluyla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Denklemler ve Grafikleri Konusundaki Öğrenme Ürünlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Türkmen, L., Dikmenli, M., & Çardak, O. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2), 53-70. Vartak, R. (2006). Photosynthesis in plantswithnon-greenleaves. Journal of BiologicalEducation, 40(4), 178-180. Vogel, M.,Girwidz, R., & Engel, J. (2007). Supplantation of mentaloperations on graphs. Computers&Education, 49(4), 1287-1298. Widjaja, Y. B.,&Heck, A. (2003). How a realisticmathematicseducationapproachandmicrocomputer-basedlaboratoryworked in lessons on graphing at an Indonesianjuniorhighschool. Journal of ScienceandMathematicsEducation in SoutheastAsia, 26(2), 1-51. Yürük, N.,& Çakır, Ö. S. (2000). Lise öğrencilerinde oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda görülen kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 185-191.

Students’ Graphic Skills and Their Diffıculties About Photosynthesis Topic

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 41 - 63, 28.12.2017

Öz

The main purpose of this study was to reveal middle school 8th grade students’ difficulties with the graph drawing, reading and interpreting about photosynthesis topic. Sample of the study comprises of 76students at 8th grade in the middle school. A test consisting of 16 multiple-choices question items and three open-ended question items were used to collect data. The quantitative and qualitative data obtained from the test revealed that the students had difficulty and misconceptions with drawing, reading and interpreting of graphs. From the students’ drawings of graphs related to the open-ended test items, it was also determined that there were a few misconceptions about graph drawings.

Kaynakça

  • Adcock, C. B. (2003). ExaminingtheImpact of DirectlyAddressing a MajorMisconceptionaboutPhotosynthesisPriortoInstruction, Yüksek Lisans Tezi, North Carolina StateUniversity, ScienceEducation, Raleigh. Ates, S.,& Stevens, J. T. (2003). Teachinglinegraphstotenthgradestudentshavingdifferentcognitivedevelopmentallevelsbyusingtwodifferentinstructionalmodules. Research in Science&TechnologicalEducation, 21(1), 55-66. Beichner, R. J. (1994). Testingstudentinterpretation of kinematicsgraphs. AmericanJournal of Physics, 62(8), 750-762. Beichner, R. J. (1996). Theimpact of video motionanalysis on kinematicsgraphinterpretationskills. AmericanJournal of Physics, 64(10), 1272-1277. Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin fotosentez konusu ile ilgili grafikleri okumada ve yorumlamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Blanton, M. L.,Hollar, J. C., &Coulombe, W. N. (1996). Calculusstudents' graphicalconstructions of a populationgrowth model. TheMathematicsEducator, 7(1), 15-25. Bowen, G. M.,&Roth, W. M. (2005). Data andgraphinterpretationpracticesamongpreservicescienceteachers. Journal of Research in ScienceTeaching, 42(10), 1063-1088. Bowen, G. M.,Roth, W. M., &McGinn, M. K. (1999). Interpretations of graphsbyuniversitybiologystudentsandpracticingscientists: Toward a socialpracticeview of scientificrepresentationpractices. Journal of Research in ScienceTeaching, 36(9), 1020-1043. Caldwell, F. (1997) BringFunctionsAndGraphsTo Life WithThe CBL, Paperpresented at theCarolinasMathematics Conference, California. Coştu, B. (2007). Comparison of students’ performance on algorithmic, conceptualandgraphicalchemistrygasproblems. Journal of ScienceEducationandTechnology, 16(5), 379-386. Coştu, F. (2017). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Grafik Çizme ve Yorumlama Düzeylerinin Belirlenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. Crane, L.,&Winterbottom, M. (2008). Plantsandphotosynthesis: peerassessmenttohelpstudentslearn. Journal of BiologicalEducation, 42(4), 150-156. Culbertson, H. M.,& Powers, R. D. (1959). A study of graphcomprehensiondifficulties. AudiovisualCommunicationReview, 7(3), 97-110. Dori, Y. J.,&Sasson, I. (2008). Chemicalunderstandingandgraphingskills in an honorscase‐basedcomputerizedchemistrylaboratoryenvironment: Thevalue of bidirectionalvisualandtextualrepresentations. Journal of Research in ScienceTeaching, 45(2), 219-250. Dunham, P. H.,&Osborne, A. (1991). Learning how tosee: Studentsgraphingdifficulties. Focus on Learning Problems in Mathematics, 13(4), 35-49. Eldridge, D. (2004). A novelapproachtophotosynthesispracticals. School ScienceReview, 85 (312), 37-46. Erbilgin, E.,Hudal, K. M. &Fernandez, L. M. (2006). Scalingandrepresentingexponentialrelationships, Dimensions in Mathematics, 26(2), 55-62. Forster, P. A. (2004). Graphing in physics: processesandsources of error in tertiaryentranceexaminations in Western Australia. Research in ScienceEducation, 34(3), 239-265. Körner, C. (2005). Conceptsandmisconceptions in comprehension of hierarchicalgraphs. Learning andInstruction, 15(4), 281-296. Köse, S.,Ayas, A., & Taş, E. (2003). Bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgıları üzerine etkisi: Fotosentez. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 106-112. Leinhardt, G.,Zaslavsky, O., &Stein, M. K. (1990). Functions, graphs, andgraphing: Tasks, learning, andteaching. Review of EducationalResearch, 60(1), 1-64. Lenton, G., Stevens, B., &Illes, R. (2000). Numeracy in science: Pupils' understanding of graphs. School ScienceReview, 82(299), 15-23. Lowrie, T. &Diezmann, C. M. (2007). Middle School Students' InterpretingGraphicalTasks: Difficultieswithin a Graphical Language, In: 4th East AsiaRegional Conference on MathematicsEducation, 18-22 June, Penang, Malaysia. Mutlu, M.,& Özel, M. (2008). Sınıf öğretmen adaylarının çiçekli bitkilerin büyüme ve gelişimi konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 107-124. Pereira-Mendoza, L.,&Newfoundl, J. M. (1990). Students’ concepts of bar graphs: Somepreliminaryfindings. In D. Vere-Jones (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on TeachingStatistics, 150-157. Phillips, R. J. (1997). Can juniorsreadgraphs? A reviewandanalysis of somecomputer-basedactivities. Journal of Information TechnologyforTeacherEducation, 6(1), 49-58. Potgieter, M., Harding, A., &Engelbrecht, J. (2008). Transfer of algebraicandgraphicalthinkingbetweenmathematicsandchemistry. Journal of Research in ScienceTeaching, 45(2), 197-218. Ross, P. A.,Tronson, D., &Ritchie, R. A. J. (2006). Modellingphotosynthesistoincreaseconceptualunderstanding. Journal of BiologicalEducation, 40(2), 84-88. Taşar, M. F., Kandil İngeç, Ş., Ünlü Güneş, P., 2002. Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara Tekkaya, C.,& Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 101-107. Tekkaya, C., Çapa, Y., & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 140-147. Temiz, B. K.,& Tan, M. (2009). Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71-83. Türkdoğan, A. (2006). BDMÖ Yoluyla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Denklemler ve Grafikleri Konusundaki Öğrenme Ürünlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Türkmen, L., Dikmenli, M., & Çardak, O. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2), 53-70. Vartak, R. (2006). Photosynthesis in plantswithnon-greenleaves. Journal of BiologicalEducation, 40(4), 178-180. Vogel, M.,Girwidz, R., & Engel, J. (2007). Supplantation of mentaloperations on graphs. Computers&Education, 49(4), 1287-1298. Widjaja, Y. B.,&Heck, A. (2003). How a realisticmathematicseducationapproachandmicrocomputer-basedlaboratoryworked in lessons on graphing at an Indonesianjuniorhighschool. Journal of ScienceandMathematicsEducation in SoutheastAsia, 26(2), 1-51. Yürük, N.,& Çakır, Ö. S. (2000). Lise öğrencilerinde oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda görülen kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 185-191.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma COŞTU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

Türkiye


Şaziye BELER Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Bayram COŞTU>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses368677, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2017}, volume = {1}, number = {1}, pages = {41 - 63}, title = {Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler}, key = {cite}, author = {Coştu, Fatma and Beler, Şaziye and Coştu, Bayram} }
APA Coştu, F. , Beler, Ş. & Coştu, B. (2017). Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler . Scientific Educational Studies , 1 (1) , 41-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/33534/368677
MLA Coştu, F. , Beler, Ş. , Coştu, B. "Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler" . Scientific Educational Studies 1 (2017 ): 41-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/33534/368677>
Chicago Coştu, F. , Beler, Ş. , Coştu, B. "Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler". Scientific Educational Studies 1 (2017 ): 41-63
RIS TY - JOUR T1 - Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler AU - FatmaCoştu, ŞaziyeBeler, BayramCoştu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 63 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler %A Fatma Coştu , Şaziye Beler , Bayram Coştu %T Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler %D 2017 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Coştu, Fatma , Beler, Şaziye , Coştu, Bayram . "Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler". Scientific Educational Studies 1 / 1 (Aralık 2017): 41-63 .
AMA Coştu F. , Beler Ş. , Coştu B. Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler. SES. 2017; 1(1): 41-63.
Vancouver Coştu F. , Beler Ş. , Coştu B. Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler. Scientific Educational Studies. 2017; 1(1): 41-63.
IEEE F. Coştu , Ş. Beler ve B. Coştu , "Fotosentez Konusunda Öğrencilerin Grafiksel Becerileri ve Karşılaştıkları Güçlükler", Scientific Educational Studies, c. 1, sayı. 1, ss. 41-63, Ara. 2017