Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 21, 11.07.2018

Öz

Ülkemizde son yıllarda STEM eğitimi üzerine çalışmalara ağırlık verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Şubat 2018’de yayınladığı yeni eğitim programı temelinde de mühendislik uygulamaları adı altında STEM yaklaşımının uygulamaya geçirileceği görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda, ilgili alan öğretmenlerinin STEM farkındalıklarının belirlenmesi ve STEM ‘e yönelik öğretmen görüşlerinin alınması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiş, kod ve temalar oluşturularak bulgular yorumlanmıştır. Analiz sonucunda Fen öğretmenlerinin diğer branşlara oranla STEM modelini daha iyi tanıdıkları ve daha çok kullandıkları tespit edilmiştir. Fen ve matematik öğretmenleri kendi branşlarını STEM modelinin vazgeçilemez temel taşlarından biri olduğunu düşünmektedirler. Buna karşın öğretmenler modeli uygulamaktan çekinmektedirler. Bu çekincenin temelinde öğretmen yeterlilikleri, malzeme ve iş birliği eksikliği gibi nedenler olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, S. M., Öner, T. Ve Özdemir, S. (2015), Stem Eğitimi Türkiye Raporu: Günün Modası mı, Yoksa Gereksinim mi?, Edit. D. Akgündüz ve H. Ertepınar, İstanbul Aydın Üniversitesi Stem Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Altan, E., Yamak, H. ve Kırıkkaya, H. (2016), FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Buyruk, B. ve Korkmaz, Ö. (2016), FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.
 • Cantrell, P., Pekcan, G., Itani, A. Ve Velasquez-Bryant, N. (2006). The Effects of Engineering Modules on Student Learning in Middle School Science Classroom, Journal of Engineering Education, 95(4), 301-309.
 • Çınar, S., Pırasa, N., Uzun, N. ve Erenler, S. (2016), The Effect of Stem Education on Pre-Service Science Teachers’ Perception of Interdisciplinary Education, Journal of Turkish Science Education,13, 118-142.
 • Çınar, S., Pırasa, N. ve Sadoğlu, G. (2016), Views of Science and Mathematics Pre-service Teachers Regarding STEM, Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1479-1487.
 • Çorlu, M.S. Capraro, R.M. ve Capraro, M.M. (2014), Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation, Eğitim ve Bilim, 39(171).
 • Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016), STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Gökbayrak, S. ve Karışan D. (2017), Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Bulut, A.S. (2016), Integrative STEM Teaching Intention Questionnare: A Validity And Relaibility Study of the Turkish Form, Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 654-669.
 • Harris, J. ve Felix, A. (2010). A Project-based STEM Integrated Team Challenge for Elementary and Middle School Teachers in Alternative Energy. Retrieved from saintfrancisuniversity.edu, November,2017.
 • Karahan, E., Bilici, S. ve Ünal, A. (2015), Integration of Media Design Processes in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education, Eurasian Journal of Educational Research, 60, 221-240.
 • Keçeci, G., Alan, B. ve Zengin, F. (2017), 5. Sınıf Öğrencileriyle STEM Eğitimi Uygulamaları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (Özel Sayı), 1-17.
 • Koştur, H.İ. (2017), FeTeMM Eğitiminde Bilim Tarihi Uygulamaları: El-Cezerî Örneği, Başkent University Journal of Education, 4(1), 61-73.
 • MEB (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı, Ankara.
 • Nugent, G., Kunz, G., Rilett, L. ve Jones, E. (2010). Extending Engineering Education to K12, The Technology Teacher, 69(7), 14-19.
 • Öner, A.T. ve Capraro, R.M. (2016), Is STEM Academy Designation Synonymous with Higher Student Achievement?, Education and Science, 41(185), 1-17.
 • Öner, A.T., Navruz, B., Biçer, A., Peterson, C.A., Capraro, R.M. ve Capraro, M.M. (2014), T-STEM Academies’ Academic Performance Examination by Education Service Centers: A Longitudinal Study, Turkish Journal of Education, 3(4), 40-49.
 • Stolhmann, M., Moore, T.J. ve Roehrig, G.H. (2012). Considerations for Teaching Integrated STEM Education, Journal of Pre-college Engineering Education Research, 2(1), 28-34.
 • Sümen, Ö.Ö. ve Çalışıcı, H. (2016), Pre-service Teachers’ Mind Maps and Opinions on STEM Education Implemented in an Environmental Literacy Course, Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 459-476.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. ve Adıgüzel, T. (2014), Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.
 • Tekerek, M., Karakaya, F. ve Tekerek, B. (2016), Ethical Reasoning in STEM Disciplines, Journal of Education and Practice, 7(32), 182-188.
 • Ünlü, Z., Dökme, İ. ve Ünlü, V. (2016), Adaptation of the Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interest Survey (STEM-CIS) into Turkish, Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36.
 • Ünlü, Z. ve Dökme, İ. (2017), Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 252-260.
 • Yamak, H., Bulut, N. ve Dündar, S. (2014), 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Fene Karşı Tutumlarına FeTeMM Etkinliklerinin Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.

TEACHER OPINIONS AND AWARENESS ABOUT STEM EDUCATION

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 21, 11.07.2018

Öz

In our country, studies have been focused on STEM education in recent years. On the basis of the new education program published by the Ministry of National Education in February 2018, it is seen that the STEM approach will be put into practice under the name of engineering applications. In this line of work, data was collected using semi-structured interview method in order to determine STEM awareness of teachers in relevant area and to take teacher views towards STEM. The collected data was analyzed by content analysis, codes and themes were created and findings were evaluated. As a result of the analysis, it has been found out that Science teachers know and use more STEM model than other branches. Science and Mathematics teachers think their branches are one of the indispensable corner stones of the STEM model. On the other hand teachers avoid to use this model.it is determined that there are reasons such as teacher competencies, material needs and lack of cooperation, etc.

Kaynakça

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, S. M., Öner, T. Ve Özdemir, S. (2015), Stem Eğitimi Türkiye Raporu: Günün Modası mı, Yoksa Gereksinim mi?, Edit. D. Akgündüz ve H. Ertepınar, İstanbul Aydın Üniversitesi Stem Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Altan, E., Yamak, H. ve Kırıkkaya, H. (2016), FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Buyruk, B. ve Korkmaz, Ö. (2016), FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.
 • Cantrell, P., Pekcan, G., Itani, A. Ve Velasquez-Bryant, N. (2006). The Effects of Engineering Modules on Student Learning in Middle School Science Classroom, Journal of Engineering Education, 95(4), 301-309.
 • Çınar, S., Pırasa, N., Uzun, N. ve Erenler, S. (2016), The Effect of Stem Education on Pre-Service Science Teachers’ Perception of Interdisciplinary Education, Journal of Turkish Science Education,13, 118-142.
 • Çınar, S., Pırasa, N. ve Sadoğlu, G. (2016), Views of Science and Mathematics Pre-service Teachers Regarding STEM, Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1479-1487.
 • Çorlu, M.S. Capraro, R.M. ve Capraro, M.M. (2014), Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation, Eğitim ve Bilim, 39(171).
 • Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016), STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Gökbayrak, S. ve Karışan D. (2017), Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Bulut, A.S. (2016), Integrative STEM Teaching Intention Questionnare: A Validity And Relaibility Study of the Turkish Form, Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 654-669.
 • Harris, J. ve Felix, A. (2010). A Project-based STEM Integrated Team Challenge for Elementary and Middle School Teachers in Alternative Energy. Retrieved from saintfrancisuniversity.edu, November,2017.
 • Karahan, E., Bilici, S. ve Ünal, A. (2015), Integration of Media Design Processes in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education, Eurasian Journal of Educational Research, 60, 221-240.
 • Keçeci, G., Alan, B. ve Zengin, F. (2017), 5. Sınıf Öğrencileriyle STEM Eğitimi Uygulamaları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (Özel Sayı), 1-17.
 • Koştur, H.İ. (2017), FeTeMM Eğitiminde Bilim Tarihi Uygulamaları: El-Cezerî Örneği, Başkent University Journal of Education, 4(1), 61-73.
 • MEB (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı, Ankara.
 • Nugent, G., Kunz, G., Rilett, L. ve Jones, E. (2010). Extending Engineering Education to K12, The Technology Teacher, 69(7), 14-19.
 • Öner, A.T. ve Capraro, R.M. (2016), Is STEM Academy Designation Synonymous with Higher Student Achievement?, Education and Science, 41(185), 1-17.
 • Öner, A.T., Navruz, B., Biçer, A., Peterson, C.A., Capraro, R.M. ve Capraro, M.M. (2014), T-STEM Academies’ Academic Performance Examination by Education Service Centers: A Longitudinal Study, Turkish Journal of Education, 3(4), 40-49.
 • Stolhmann, M., Moore, T.J. ve Roehrig, G.H. (2012). Considerations for Teaching Integrated STEM Education, Journal of Pre-college Engineering Education Research, 2(1), 28-34.
 • Sümen, Ö.Ö. ve Çalışıcı, H. (2016), Pre-service Teachers’ Mind Maps and Opinions on STEM Education Implemented in an Environmental Literacy Course, Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 459-476.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. ve Adıgüzel, T. (2014), Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.
 • Tekerek, M., Karakaya, F. ve Tekerek, B. (2016), Ethical Reasoning in STEM Disciplines, Journal of Education and Practice, 7(32), 182-188.
 • Ünlü, Z., Dökme, İ. ve Ünlü, V. (2016), Adaptation of the Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interest Survey (STEM-CIS) into Turkish, Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36.
 • Ünlü, Z. ve Dökme, İ. (2017), Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 252-260.
 • Yamak, H., Bulut, N. ve Dündar, S. (2014), 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Fene Karşı Tutumlarına FeTeMM Etkinliklerinin Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Gül ÖZBİLEN> (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana
0000-0003-4697-0080
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses414916, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 21}, title = {STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI}, key = {cite}, author = {Özbilen, Ayşe Gül} }
APA Özbilen, A. G. (2018). STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI . Scientific Educational Studies , 2 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/37465/414916
MLA Özbilen, A. G. "STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI" . Scientific Educational Studies 2 (2018 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/37465/414916>
Chicago Özbilen, A. G. "STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI". Scientific Educational Studies 2 (2018 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI AU - Ayşe GülÖzbilen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI %A Ayşe Gül Özbilen %T STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Özbilen, Ayşe Gül . "STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI". Scientific Educational Studies 2 / 1 (Temmuz 2018): 1-21 .
AMA Özbilen A. G. STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI. SES. 2018; 2(1): 1-21.
Vancouver Özbilen A. G. STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI. Scientific Educational Studies. 2018; 2(1): 1-21.
IEEE A. G. Özbilen , "STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI", Scientific Educational Studies, c. 2, sayı. 1, ss. 1-21, Tem. 2018