Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

EXAMINATION OF THE CHILD EDUCATION ADEQUACY LEVELS OF SYRIAN REFUGEE MOTHERS LIVING IN TURKEY

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 74 - 90, 15.12.2019
https://doi.org/10.31798/ses.629988

Öz

The environment of the child and the family factor play an important role in the development of a child. The mother has an important place in the development of the child. The ability to properly carry out and organize responsibilities in relation to motherhood is defined as parental competence. The parent's responsibilities to care and upbringing the child depend on their capacity, beliefs, judgments and culture she has. In this study, it is aimed to examine the child education adequacy levels of Syrian mothers living in Turkey, whose children are between the ages of 5-12, in terms of different variables. The study's universe was created by Syrian mothers living in Mardin province, while 130 mothers selected by selective sampling from turkish literate mothers who were willing to participate in the study constitute the sample of the research.   The data of the study was collected through "General Information Form" and "Child Education Proficiency Scale (CEPS)". The data obtained from the study were evaluated with SPSS 24.0 package program and one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey HSD test were used for data analysis. The results of the study revealed that mothers' educational competence did not differ according to the age of the mothers and the people with whom the child was staying. According to the maternal education status variable, it was determined that there was a statistically significant difference in the child's development sub-dimension score averages and the child's development sub-dimension score averages according to the child's recognition and child orientation sub-dimension score averages (p<0.05). 

Kaynakça

 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303
 • Anthony, L. G., Anthony, B. J., Glanville, D. N., Naiman, D. Q., Waanders, C., & Shaffer, S. (2005). The relationship between parenting stress, parenting behaviour and preschoolers’social competence and behaviour problems in the classroom. Infant and Child Development14, 133-154.
 • Bandyopadhyay M, Small R, Watson LF, Brown S. (2010). Life with a new baby: How do immigrant and Australianborn women’sexperiences compare? Aust N ZJPublic Health, 34:412–421.
 • Bryanton, J., Gagnon, A. J., Hatem, M., & Johnston, C. (2008). Predictors of early parenting self-efficacy: Results of a prospective cohort study. Nursing Research, 57(4), 252-259.
 • Coleman, P. K. (1998). Maternal self-efficacy beliefs as predictors of parenting competence and toddlers’ emotional, social, and cognitive development. Unpublished doctoral dissertation, the Eberly College of Arts and Sciences. West Virginia University, Morgantown.
 • Coleman, P.K. & Karraker, K. H. (2000). Parenting self-efficacy among mothers of school-age children: Conceptualization, measurement, and correlates. Family Relations, 49, 13-24.
 • Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2003). Maternal self-efficacy beliefs, competence in parenting, and toddlers’ behavior and developmental status. Infant Mental Health Journal, 24, 126-148.
 • Conrad, 9. (1990). Using self-efficocv theory to explain maternal confidence during toddlerhood. Yayımlanmamış doktora tezi, University of Illinois at Chicago, Chicago.
 • Cutrona, C. E., & Troutman, B. R. (1986). Social support, ınfant temperament, and parenting self efficacy: a mediational model of postpartum depression. Child Development, 57(6), 1507-1518
 • De Montigny, F., & Lacharite, C. (2005). Nursing theory and concept development or analysis perceived parental efficacy: Concept analysis. Journal of Advanced Nursing,49(4), 387-396.
 • Güneş, F. (2006). Göç, yoksulluk ve sosyal politika, İktisadi Araştırmalar Vakfı,Erişim Adresi: http://www.iav.org.tr/yonetim/dosya/seminer/adanagoc3.pdfGoetting, A. (1986). Parental satisfaction. Journal of Family Issues, 7, 83-109.
 • Greig F (2003). Babies, bonds and boundaries: astudy of maternity among Vietnamese-Australian women in Melbourne. (Mastersthesis). Melbourne, University of Melbourne.
 • Hassall, R., Rose J., & McDonald, J. (2005). Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: the effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Journal of Intellectual Disability Research, 49(6), 405-418.
 • Ip, W., Chan, D. and Chien, W. (2005). Chinese version of the Childbirth Self-efficacy Inventory. Journal of Advanced Nursing, 51(6), pp.625-633.
 • İrfan, O. (2011). Kurumsal eğitmenin el kitabı: eğitim öncesi, eğitim anı, eğitim sonrası. Cinius Yayınları. İstanbul
 • Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de göç yaşamış çocukların eğitim sürecinde karşılaşılan problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4).
 • Kendall, S., & Bloomfield, L. (2005). Developing and validating a tool to measure parenting self-efficacy. Journal of Advanced Nursing, 51(2), 174–181.
 • Khorsandi, M., Ghofranipour, F., Faghihzadeh, S., Hidarnia, A., Akbarzadeh Bagheban, A. ve Aguilar-Vafaie, M. (2008). Iranian version of childbirth self-efficacy inventory. Journal of Clinical Nursing, 17(21), 2846-2855.
 • Machida, S., Taylor, A. R., & Kim, J. (2002). The role of maternal beliefs in predicting home learning activities in Head Start families. Family Relations, 51, 176-184.
 • Measham, T.,Jaswant, G., Rousseau, C., Pacione, L., Blais-McPherson, M. ve Nadeau, L. (2014).Refugee, children and their,families:Supporting psychological wellbeing and positive adaptation following migration. Health Care,44, 208-215.
 • Porter, C. L., Hsu, H. C. (2003). First-time mothers’ perceptions of efficacy during the transition to motherhood: Links to infant temperament. Journal of Family Psychology, 17(1), 54-64.
 • Seçer, Z. , Çeliköz, N. , Yaşa, S. (2008). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 413–428
 • Tarkka MT. (2003). Predictors of maternal competence by first-time mothers when the child is 8 months old. Journal of Advanced Nursing. 41(3), 233-240.
 • Taşçı Duran, E., Okçay, H. (2012). Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 25, 251-257.
 • Teti, D. M., & Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: the meditational role of maternal self-efficacy. Child Development, 62, 918-929.
 • Yeşilyaprak, B., Güngör, A. ve Kurç, G. (1996). Eğitsel ve mesleki rehberlik. 2. Baskı, Varan Matbaacılık, Ankara.
 • Yurtsever Kılıçgün, M. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR 8), Ankara.

TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 74 - 90, 15.12.2019
https://doi.org/10.31798/ses.629988

Öz

Bir çocuğun gelişiminde çocuğun bulunduğu çevre ve aile faktörü önemli bir yere sahiptir. Çocuğun gelişiminde anne önemli yere sahiptir. Annelik ile ilgili olarak sorumlulukları uygun şekilde gerçekleştirme ve organize etme yeteneği ebeveyn yeterliliği olarak tanımlanmaktadır. Ebeveynin çocuğun bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili sorumlulukları sahip olduğu kapasitesi, inançları yargıları ve kendi kültürüne göre değişiklik göstermektedir. Bu araştırmada çocuğu 5-12 yaş aralığında olan Türkiye ‘de yaşayan göçmen Suriyeli annelerin çocuk eğitimi yeterliliği düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Mardin ilinde yaşayan Suriyeli anneler oluştururken, Türkçe okuryazar ve çalışmaya katılmaya istekli olan anneler içerisinden  seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 130 anne araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri "Genel Bilgi Formu" ve "Çocuk Eğitimi Yeterliliği Ölçeği (ÇEYÖ)" aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı ile değerlendirilmiş olup, verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, annelerin çocuk eğitimi yeterliğinin annelerin yaşına ve çocuğun kaldığı kişilere göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Anne eğitim durumu değişkenine göre çocuğu tanıma ve çocuğu yönlendirme alt boyut puan ortalamalarında ve çocuk sayısı değişkenine göre ise çocuğu geliştirme alt boyut puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Kaynakça

 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303
 • Anthony, L. G., Anthony, B. J., Glanville, D. N., Naiman, D. Q., Waanders, C., & Shaffer, S. (2005). The relationship between parenting stress, parenting behaviour and preschoolers’social competence and behaviour problems in the classroom. Infant and Child Development14, 133-154.
 • Bandyopadhyay M, Small R, Watson LF, Brown S. (2010). Life with a new baby: How do immigrant and Australianborn women’sexperiences compare? Aust N ZJPublic Health, 34:412–421.
 • Bryanton, J., Gagnon, A. J., Hatem, M., & Johnston, C. (2008). Predictors of early parenting self-efficacy: Results of a prospective cohort study. Nursing Research, 57(4), 252-259.
 • Coleman, P. K. (1998). Maternal self-efficacy beliefs as predictors of parenting competence and toddlers’ emotional, social, and cognitive development. Unpublished doctoral dissertation, the Eberly College of Arts and Sciences. West Virginia University, Morgantown.
 • Coleman, P.K. & Karraker, K. H. (2000). Parenting self-efficacy among mothers of school-age children: Conceptualization, measurement, and correlates. Family Relations, 49, 13-24.
 • Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2003). Maternal self-efficacy beliefs, competence in parenting, and toddlers’ behavior and developmental status. Infant Mental Health Journal, 24, 126-148.
 • Conrad, 9. (1990). Using self-efficocv theory to explain maternal confidence during toddlerhood. Yayımlanmamış doktora tezi, University of Illinois at Chicago, Chicago.
 • Cutrona, C. E., & Troutman, B. R. (1986). Social support, ınfant temperament, and parenting self efficacy: a mediational model of postpartum depression. Child Development, 57(6), 1507-1518
 • De Montigny, F., & Lacharite, C. (2005). Nursing theory and concept development or analysis perceived parental efficacy: Concept analysis. Journal of Advanced Nursing,49(4), 387-396.
 • Güneş, F. (2006). Göç, yoksulluk ve sosyal politika, İktisadi Araştırmalar Vakfı,Erişim Adresi: http://www.iav.org.tr/yonetim/dosya/seminer/adanagoc3.pdfGoetting, A. (1986). Parental satisfaction. Journal of Family Issues, 7, 83-109.
 • Greig F (2003). Babies, bonds and boundaries: astudy of maternity among Vietnamese-Australian women in Melbourne. (Mastersthesis). Melbourne, University of Melbourne.
 • Hassall, R., Rose J., & McDonald, J. (2005). Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: the effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Journal of Intellectual Disability Research, 49(6), 405-418.
 • Ip, W., Chan, D. and Chien, W. (2005). Chinese version of the Childbirth Self-efficacy Inventory. Journal of Advanced Nursing, 51(6), pp.625-633.
 • İrfan, O. (2011). Kurumsal eğitmenin el kitabı: eğitim öncesi, eğitim anı, eğitim sonrası. Cinius Yayınları. İstanbul
 • Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de göç yaşamış çocukların eğitim sürecinde karşılaşılan problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4).
 • Kendall, S., & Bloomfield, L. (2005). Developing and validating a tool to measure parenting self-efficacy. Journal of Advanced Nursing, 51(2), 174–181.
 • Khorsandi, M., Ghofranipour, F., Faghihzadeh, S., Hidarnia, A., Akbarzadeh Bagheban, A. ve Aguilar-Vafaie, M. (2008). Iranian version of childbirth self-efficacy inventory. Journal of Clinical Nursing, 17(21), 2846-2855.
 • Machida, S., Taylor, A. R., & Kim, J. (2002). The role of maternal beliefs in predicting home learning activities in Head Start families. Family Relations, 51, 176-184.
 • Measham, T.,Jaswant, G., Rousseau, C., Pacione, L., Blais-McPherson, M. ve Nadeau, L. (2014).Refugee, children and their,families:Supporting psychological wellbeing and positive adaptation following migration. Health Care,44, 208-215.
 • Porter, C. L., Hsu, H. C. (2003). First-time mothers’ perceptions of efficacy during the transition to motherhood: Links to infant temperament. Journal of Family Psychology, 17(1), 54-64.
 • Seçer, Z. , Çeliköz, N. , Yaşa, S. (2008). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 413–428
 • Tarkka MT. (2003). Predictors of maternal competence by first-time mothers when the child is 8 months old. Journal of Advanced Nursing. 41(3), 233-240.
 • Taşçı Duran, E., Okçay, H. (2012). Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 25, 251-257.
 • Teti, D. M., & Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: the meditational role of maternal self-efficacy. Child Development, 62, 918-929.
 • Yeşilyaprak, B., Güngör, A. ve Kurç, G. (1996). Eğitsel ve mesleki rehberlik. 2. Baskı, Varan Matbaacılık, Ankara.
 • Yurtsever Kılıçgün, M. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR 8), Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz EMRE> (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6819-3151
Türkiye


Ayşegül ULUTAŞ>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6497-6534
Türkiye


Mine AYANOĞLU>
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5602-4752
Türkiye


Cihangir KAÇMAZ>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-0649-5254
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses629988, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {74 - 90}, doi = {10.31798/ses.629988}, title = {TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Emre, Oğuz and Ulutaş, Ayşegül and Ayanoğlu, Mine and Kaçmaz, Cihangir} }
APA Emre, O. , Ulutaş, A. , Ayanoğlu, M. & Kaçmaz, C. (2019). TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Scientific Educational Studies , 3 (2) , 74-90 . DOI: 10.31798/ses.629988
MLA Emre, O. , Ulutaş, A. , Ayanoğlu, M. , Kaçmaz, C. "TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Scientific Educational Studies 3 (2019 ): 74-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/50641/629988>
Chicago Emre, O. , Ulutaş, A. , Ayanoğlu, M. , Kaçmaz, C. "TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 3 (2019 ): 74-90
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Oğuz Emre , Ayşegül Ulutaş , Mine Ayanoğlu , Cihangir Kaçmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31798/ses.629988 DO - 10.31798/ses.629988 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 90 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.629988 UR - https://doi.org/10.31798/ses.629988 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Oğuz Emre , Ayşegül Ulutaş , Mine Ayanoğlu , Cihangir Kaçmaz %T TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 3 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.629988 %U 10.31798/ses.629988
ISNAD Emre, Oğuz , Ulutaş, Ayşegül , Ayanoğlu, Mine , Kaçmaz, Cihangir . "TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 3 / 2 (Aralık 2019): 74-90 . https://doi.org/10.31798/ses.629988
AMA Emre O. , Ulutaş A. , Ayanoğlu M. , Kaçmaz C. TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. SES. 2019; 3(2): 74-90.
Vancouver Emre O. , Ulutaş A. , Ayanoğlu M. , Kaçmaz C. TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Scientific Educational Studies. 2019; 3(2): 74-90.
IEEE O. Emre , A. Ulutaş , M. Ayanoğlu ve C. Kaçmaz , "TÜRKİYE ‘DE YAŞAYAN GÖÇMEN SURİYELİ ANNELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Scientific Educational Studies, c. 3, sayı. 2, ss. 74-90, Ara. 2019, doi:10.31798/ses.629988