Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON ACADEMIC LOAFING IN THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 91 - 108, 15.12.2019
https://doi.org/10.31798/ses.639981

Öz

The main purpose of this research is to determine the academic loafing tendencies of the lecturers, to reveal the factors causing the loafing and to explain the solutions. The research was conducted in the academic year of 2018-2019 with the participation of 10 lecturers working in the School of Foreign Languages of a public university in the Aegean Region. The research strategy is based on the phenomenological pattern of qualitative research methods. The study group was selected by outlier sampling method. Semi-constructive interviews lasted at least 8 minutes and at most 16 minutes. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. The following codes were acquired as a result of lecturers’ description of academic loafing: late arrival in the class, low motivation, not following the latest literature, not having academic publishing. According to the lecturers, the reasons for academic loafing were being unwilling and having low academic success in terms of students; characteristics, fatigue, being influenced by colleagues, financial problems, lack of experience, job burnout in terms of lecturers; administrative pressure, communication problems, weak supervision, insufficient observation, cumbersome bureaucracy and not being motivational in terms of the administration; disbelief in the job, work overload, misconception of duties in terms of the profession. Lecturers’ proposed solutions for academic loafing were as follows: on macro-level, were firing lecturers who show academic loafing behaviours, adopting performance evaluation approach in Higher Education Laws no 657 and 2547, improving financial conditions, in-service training, taking measures to increase motivation; on micro-level, strong administrative discipline, using penalty in case of need, organizing social activities, developing institutional goals and team awareness.

Kaynakça

 • Anderson, D. L. (2016). Örgüt geliştirme-örgütsel değişime yön veren süreç. (O. S. Dalkılıç, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2007). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Basın ve Yayınevi Sanayi.
 • Balcı, A. (2001). Etkili okul, okul geliştirme. Ankara: PegemA.
 • Bernard, C.I. (1938). Functions of the executive. Boston: Harvard University.
 • Büyükgöze, H. ve Demirkasımoğlu, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin grup çalışmalarında sosyal kaytarma davranışlarına ilişkin görüşleri: Nedenler ve olası çözümler. Yükseköğretim Dergisi, 8(2), 172–187. doi: 10.2399/yod.18.013
 • Metin, M. (Ed.) (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Gürçay, C. (2001). İşletmelerde örgüt kültürü faktörlerinin farklı boyutlarda oluşmasında sektörel farklılığın etkisi: Hizmet ve sanayi sektörlerindeki yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırma sonuçları. İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, 3(1).
 • Hoigaard, R., Fuglestad, S., Peters, D.M., Cuyper, D., Backer, M. ve Boen, F. (2010). Role satisfaction mediates the relation between role ambiguity and social loafing among elite women handball players. Journal of Applied Sport Psychology, 22(4), 408-419. doi: 10.1080/10413200.2010.4953 26.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). doi: 10.9707/2307-0919.1014
 • Ilgın, B. (2013). Toplumsal bir hastalık: sosyal kaytarma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 238-270.
 • Kanten, P. (2014). İşyeri nezaketsizliğinin sosyal kaytarma davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal tükenmenin aracılık rolü. Aksaray University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 6(1), 11-26.
 • Kerr, N. L. (1983). Motivation looses in small groups: A social dilemma analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 819-828.
 • Lafargue (1999). Tembellik hakkı. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Latane, B., Williams, K., & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: the causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 822- 832.
 • Latane, B. (1981). The psychology of social impact. American Psychologist, 36(4), 343-356.
 • Liden, R. C., Wayne, S. J., Jaworski, R. A. ve Bennett, N. (2004). Social loafing: A field investigation. Journal of Management, 30, 285-304.
 • McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill Book Co.
 • Pieterse, V., & Thompson, L. (2010). Academic alignment to reduce the presence of ‘social loafers’ and ‘diligent isolates’ in student teams. Teaching in Higher Education, 15(4), 355–367.
 • Pettigrew, M. A. (1979) On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.
 • Reis, H. T. ve Sprecher, S. (Ed.) (2009). Group dynamics. Encyclopedia of human relationships. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Schein, E.H. (1970). Organizational psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Wiles, J. ve Bondi, J. (1996). Supervision: A guide to practice. Ohio: Merrill, Prentice Hall Columbus.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, N., Doğanalp, S. ve Varol, T. (2016). Lisansüstü öğrencilerde tezden kaytarma davranışları. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 12-15 Mayıs 2016, Isparta.
 • Yükseköğretim Kurumu (1981). 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2019, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 91 - 108, 15.12.2019
https://doi.org/10.31798/ses.639981

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, öğretim görevlilerinin akademik kaytarma eğilimlerini belirlemek, kaytarmaya neden olan faktörleri ortaya koymak ve buna yönelik çözüm önerilerini açıklamaktır. Araştırma 2018-2019 akademik yılında Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan 10 öğretim görevlisinin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırma stratejisi, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) desenine dayanmaktadır. Çalışma grubu aykırı (uç) örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Görüşmeler en az 8 dakika ve en çok 16 dakika sürmüştür. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretim görevlileri akademik kaytarmayı tanımlarken derse geç girme, düşük motivasyona sahip olma, güncel alan yazını takip etmeme, akademik yayın yapmama kodlarına ulaşılmıştır. Öğretim görevlileri akademik kaytarmanın nedenlerini öğrenciler açısından isteksiz olma ve düşük akademik başarı gösterme; öğretim görevlileri açısından karakter özelliği, yorgunluk, arkadaşlardan etkilenme, ekonomik sorunlar, deneyim eksikliği, mesleki tükenmişlik; yönetim açısından baskıcı idare tutumu, iletişim problemleri, zayıf denetim, yetersiz gözlem, hantal bürokrasi ve motivasyon artırmama; görev açısından ise işe inanmama, ders yükü fazlalığı, memur anlayışı şeklinde belirtmişlerdir. Öğretim görevlilerinin akademik kaytarmaya yönelik çözüm önerileri makro düzeyde; kaytarma davranışı gösteren öğretim görevlilerinin işten çıkarılması, 657 ve 2547 sayılı kanunlarında performans değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi, ekonomik koşulların iyileştirilmesi, hizmet içi eğitim, motivasyon artırıcı önlemlerin alınması şeklindeyken mikro düzeyde çözüm önerileri ise sert idari disiplinin olması, gerektiğinde ceza verilmesi, sosyal etkinlik düzenlenmesi, kurumsal reel hedefler oluşturulması ve takım olma bilincinin geliştirilmesi şeklindedir. 

Kaynakça

 • Anderson, D. L. (2016). Örgüt geliştirme-örgütsel değişime yön veren süreç. (O. S. Dalkılıç, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2007). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Basın ve Yayınevi Sanayi.
 • Balcı, A. (2001). Etkili okul, okul geliştirme. Ankara: PegemA.
 • Bernard, C.I. (1938). Functions of the executive. Boston: Harvard University.
 • Büyükgöze, H. ve Demirkasımoğlu, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin grup çalışmalarında sosyal kaytarma davranışlarına ilişkin görüşleri: Nedenler ve olası çözümler. Yükseköğretim Dergisi, 8(2), 172–187. doi: 10.2399/yod.18.013
 • Metin, M. (Ed.) (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Gürçay, C. (2001). İşletmelerde örgüt kültürü faktörlerinin farklı boyutlarda oluşmasında sektörel farklılığın etkisi: Hizmet ve sanayi sektörlerindeki yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırma sonuçları. İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, 3(1).
 • Hoigaard, R., Fuglestad, S., Peters, D.M., Cuyper, D., Backer, M. ve Boen, F. (2010). Role satisfaction mediates the relation between role ambiguity and social loafing among elite women handball players. Journal of Applied Sport Psychology, 22(4), 408-419. doi: 10.1080/10413200.2010.4953 26.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). doi: 10.9707/2307-0919.1014
 • Ilgın, B. (2013). Toplumsal bir hastalık: sosyal kaytarma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 238-270.
 • Kanten, P. (2014). İşyeri nezaketsizliğinin sosyal kaytarma davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal tükenmenin aracılık rolü. Aksaray University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 6(1), 11-26.
 • Kerr, N. L. (1983). Motivation looses in small groups: A social dilemma analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 819-828.
 • Lafargue (1999). Tembellik hakkı. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Latane, B., Williams, K., & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: the causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 822- 832.
 • Latane, B. (1981). The psychology of social impact. American Psychologist, 36(4), 343-356.
 • Liden, R. C., Wayne, S. J., Jaworski, R. A. ve Bennett, N. (2004). Social loafing: A field investigation. Journal of Management, 30, 285-304.
 • McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill Book Co.
 • Pieterse, V., & Thompson, L. (2010). Academic alignment to reduce the presence of ‘social loafers’ and ‘diligent isolates’ in student teams. Teaching in Higher Education, 15(4), 355–367.
 • Pettigrew, M. A. (1979) On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.
 • Reis, H. T. ve Sprecher, S. (Ed.) (2009). Group dynamics. Encyclopedia of human relationships. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Schein, E.H. (1970). Organizational psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Wiles, J. ve Bondi, J. (1996). Supervision: A guide to practice. Ohio: Merrill, Prentice Hall Columbus.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, N., Doğanalp, S. ve Varol, T. (2016). Lisansüstü öğrencilerde tezden kaytarma davranışları. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 12-15 Mayıs 2016, Isparta.
 • Yükseköğretim Kurumu (1981). 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2019, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi Çetin> (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETÇİLİĞİ (DR)
0000-0002-6532-8192
Türkiye


Yavuz ÇETİN>
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7257-1011
Türkiye


Yaşar YAVUZ Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-5113-360X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses639981, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {91 - 108}, doi = {10.31798/ses.639981}, title = {YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çetin, Ezgi and Çetin, Yavuz and Yavuz, Yaşar} }
APA Çetin, E. , Çetin, Y. & Yavuz, Y. (2019). YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA . Scientific Educational Studies , 3 (2) , 91-108 . DOI: 10.31798/ses.639981
MLA Çetin, E. , Çetin, Y. , Yavuz, Y. "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA" . Scientific Educational Studies 3 (2019 ): 91-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/50641/639981>
Chicago Çetin, E. , Çetin, Y. , Yavuz, Y. "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA". Scientific Educational Studies 3 (2019 ): 91-108
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA AU - Ezgi Çetin , Yavuz Çetin , Yaşar Yavuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31798/ses.639981 DO - 10.31798/ses.639981 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 108 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.639981 UR - https://doi.org/10.31798/ses.639981 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA %A Ezgi Çetin , Yavuz Çetin , Yaşar Yavuz %T YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 3 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.639981 %U 10.31798/ses.639981
ISNAD Çetin, Ezgi , Çetin, Yavuz , Yavuz, Yaşar . "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA". Scientific Educational Studies 3 / 2 (Aralık 2019): 91-108 . https://doi.org/10.31798/ses.639981
AMA Çetin E. , Çetin Y. , Yavuz Y. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA. SES. 2019; 3(2): 91-108.
Vancouver Çetin E. , Çetin Y. , Yavuz Y. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA. Scientific Educational Studies. 2019; 3(2): 91-108.
IEEE E. Çetin , Y. Çetin ve Y. Yavuz , "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK KAYTARMAYA YÖNELİK OLGU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA", Scientific Educational Studies, c. 3, sayı. 2, ss. 91-108, Ara. 2019, doi:10.31798/ses.639981