Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 233 - 258, 27.12.2021
https://doi.org/10.31798/ses.1031611

Öz

Science and Arts Centers are organizations to create environment, and opportunities for identified gifted and talented students to develop talents, and to create innovative products with scientific research knowledge. Educational management and supervision practices present critical contributions to the successful development and positive outcomes of educational organizations. To explore the current educational management and supervision practices of the Science and Arts Centers in Turkey, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis, and the needs analysis were conducted. Responses to a written survey with open-ended items were collected from 235 teachers, principals, and assistant principals during the 2018-2019 academic year. SWOT results identified the following: Strengths: Technological skills of the managers, and teachers; project-based education; Weaknesses: Lack of outdoor activities; lack of qualified managers; Opportunities: The Science and Arts Centers are the center for innovations; Threat: Lack of clarification of supervision criteria. The most important needs are as follows: Acquiring the educational and technological equipment, fairness of the managers, accountability and objectivity of supervision process. Recommendations are made for addressing key concerns of the results.

Kaynakça

 • Akpan, C. P. (2001). Strategies for sustainable management of school physical facilities in the 21st century. International Journal of Educational Administration, Planning Research 1(1), 125-135.
 • Akpan, C. P., Etor, C. R. (2015). Resource Management in Higher Education in Nigeria: Problems and measures for improvement in L. C. Chova, A. L. Martine 3 & I. C. Torres (eds.) Proceedings of the 7 th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp 3583 -3591). Barcelona, Spain: IATED Academy.
 • Altun, B., Sarpkaya, R. (2017). Eğitim yönetiminde politik modeller. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2): 1-12.
 • Appiah, M. R. (2009). A study of supervision in rural and urban junior high schools in the Akuapim-North district. [Online] http://www.ir.ucc.edu.gh/dspace/bitstream/123456789/..../APPIAH%202009%202.pdf Retrieved on 18th February 2013.
 • Aydın, M. (2007). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • Baffour-Awuah, P. (2011). Supervision of instruction in public primary schools in Ghana: Teachers’ and head teachers’ perspectives. [Online] http://www.researchrepository.murdoch.edu.au/8483/2/02Whole.pdf. Retrieved on 14th January, 2013.
 • Beycioğlu, K., Dönmez, B. (2009). Rethinking educational supervision, İnonu University Journal of The Faculty of Education, 10 (2), 71-93
 • Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü - Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları
 • Bush, T. (2011). Theories of educational leadership and management: Sage
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Choudhury, N.R. (2001). Management in Education. A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: Sage Publications
 • De Grauwe, Anton. (2005). Improving The Quality of Education Through School-Based Management: Learning From International Experiences. http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=022693/(100). 51. 10.1007/s11159-005-7733-1.
 • Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2005) Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y. S., Eds., Handbook of Qualitative Research, 3rd Edition, Sage, Thousand Oaks, 1-32.
 • Erdoğan, İ. (2000). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2000
 • Esia-Donkoh K., Ofosu-Dwamena E. (2014). Effects of educational supervision on professional development: Perception of public basic school teachers at Winneba, Ghana. British Journal of Education, 2 (6), 63-82.
 • Hatipoğlu, G., Ordu, A. (2019). Singapur, Litvanya, Dominik Cumhuriyeti İle Türkiye Eğitim Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/633236
 • Houser, J. (2015). Nursing research: reading, using, and creating evidence. (3rd ed.). Burlington: Jones ve Bartlett Learning.
 • Igwe, S. O. (2001). Supervision, Evaluation and quality control in Education in Nwagwu N.A Current Issues in Educational management in Nigeria. Benin City: AMBIK Press Ltd.
 • Karadağlı, M., Bozkurt, C. (2012). İhtiyaç analizi nedir? Retrieved from http://ihtiyacanalizi. blogspot.com.tr/2012/03/ihtiyacanalizi-ihtiyac-analizi-nedir.html
 • Karslı, M. D., Onural, H., Argon, T. (2000). Eğitim yönetiminde bir mutluluk, bir endişe, bir beklenti. Eğitim ve Bilim. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5273/1436
 • Marvasti, A.B. (2004). Qualitative Research In Sociology. London: Sage Publications Ltd.
 • Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Retrieved from http://217.160.35.246/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.pdf
 • MoNE (2001). Turkish education system and developments in education. Forty-sixth Session of the International Conference on Education for All Learning To Live Together: Contents and Learning Strategies, Problems and Solutions. Retrieved from http://www.ibe.unesco.org/International/ ICE/natrap/Turkey.pdfs
 • Nyarko, J. S. (2009). Perceptions on head teachers’ supervisory competencies in public basic schools in the Kwaebibirem district in the Eastern region of Ghana. Retrieved from http://www.ir.ucc.edu. gh/dspace/handle/123456789/1155?mode=full
 • Ololube, N. P. (2013). Educational management, Planning and Supervision: Models for Effective Implementation. Owerri, Nigeria: SpringField Publishers.
 • Özdemir, S. (2009). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öz, M. F. (2003). Türkiye Cumhuriyeti milli eğitim sisteminde teftiş. Eskişehir: Anı
 • Segun, O. (2004). Educational supervision: Perspective and practice in Nigeria. Ile Ife: University of Ile Ife.
 • Shiundu, J. S., Omulando, S. J. (1992). Curriculum: Theory and practice in Kenya. Nairobi: Oxford University Press
 • Stukalina, Y. (2013), Management of the Educational Environment: The Context in which Strategic Decisions are Made, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, pp.1054- 1062
 • Thomas, H., Martin, J. (1996) Managing resources for school improvement, London: Routledge.
 • Witkin, B. R., Altschuld, J. W. (1995). Planning And Conducting Needs Assessment: A Practical Guide. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Yıldırım, A., Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

TÜRKİYE’DE ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ: BİR İHTİYAÇ VE GZFT ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 233 - 258, 27.12.2021
https://doi.org/10.31798/ses.1031611

Öz

Türkiye'de özel yetenekli olarak tanımlanan çocuklara ileri düzeyde proje tabanlı eğitim vermek için Bilim ve Sanat Merkezleri kurulmuştur. Eğitim yönetimi ve denetimi uygulamaları, eğitim kurumlarının başarılı gelişimi ve olumlu sonuçlarına önemli katkıda bulunur. Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerinin mevcut eğitim yönetimi ve denetim uygulamalarını incelemek için Güçlü yön, Zayıf yön, Fırsat ve Tehdit (SWOT) ve ihtiyaç analizi yapılmıştır. İhtiyaç ve SWOT analizi üstün zekalı eğitimde gerekli politika için bilgileri sunacaktır. 2018-2019 akademik yılında 235 öğretmen, müdür ve müdür yardımcısından açık uçlu ögeler içeren yazılı bir anketin cevapları toplanmıştır. SWOT sonuçları şu şekildedir: Güçlü Yönler: Yönetici ve öğretmenlerin teknolojik becerileri; proje tabanlı eğitim; Zayıf Yönler: Açık hava aktivitelerinin olmaması; nitelikli yöneticilerin eksikliği; Fırsatlar: Bilim ve Sanat Merkezleri yenilik ve yeni fikirlerin merkezidir; Tehdit: Denetim kriterlerinin açıklığa kavuşturulmaması. En önemli ihtiyaçlar şunlardır: eğitim ve teknolojik donanımların edinilmesi, yöneticilerin adaleti, denetim sürecinin hesap verebilirliği ve tarafsızlığı. Araştırma sonuçları temel alınarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akpan, C. P. (2001). Strategies for sustainable management of school physical facilities in the 21st century. International Journal of Educational Administration, Planning Research 1(1), 125-135.
 • Akpan, C. P., Etor, C. R. (2015). Resource Management in Higher Education in Nigeria: Problems and measures for improvement in L. C. Chova, A. L. Martine 3 & I. C. Torres (eds.) Proceedings of the 7 th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp 3583 -3591). Barcelona, Spain: IATED Academy.
 • Altun, B., Sarpkaya, R. (2017). Eğitim yönetiminde politik modeller. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2): 1-12.
 • Appiah, M. R. (2009). A study of supervision in rural and urban junior high schools in the Akuapim-North district. [Online] http://www.ir.ucc.edu.gh/dspace/bitstream/123456789/..../APPIAH%202009%202.pdf Retrieved on 18th February 2013.
 • Aydın, M. (2007). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • Baffour-Awuah, P. (2011). Supervision of instruction in public primary schools in Ghana: Teachers’ and head teachers’ perspectives. [Online] http://www.researchrepository.murdoch.edu.au/8483/2/02Whole.pdf. Retrieved on 14th January, 2013.
 • Beycioğlu, K., Dönmez, B. (2009). Rethinking educational supervision, İnonu University Journal of The Faculty of Education, 10 (2), 71-93
 • Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü - Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları
 • Bush, T. (2011). Theories of educational leadership and management: Sage
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Choudhury, N.R. (2001). Management in Education. A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: Sage Publications
 • De Grauwe, Anton. (2005). Improving The Quality of Education Through School-Based Management: Learning From International Experiences. http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=022693/(100). 51. 10.1007/s11159-005-7733-1.
 • Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2005) Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y. S., Eds., Handbook of Qualitative Research, 3rd Edition, Sage, Thousand Oaks, 1-32.
 • Erdoğan, İ. (2000). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2000
 • Esia-Donkoh K., Ofosu-Dwamena E. (2014). Effects of educational supervision on professional development: Perception of public basic school teachers at Winneba, Ghana. British Journal of Education, 2 (6), 63-82.
 • Hatipoğlu, G., Ordu, A. (2019). Singapur, Litvanya, Dominik Cumhuriyeti İle Türkiye Eğitim Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/633236
 • Houser, J. (2015). Nursing research: reading, using, and creating evidence. (3rd ed.). Burlington: Jones ve Bartlett Learning.
 • Igwe, S. O. (2001). Supervision, Evaluation and quality control in Education in Nwagwu N.A Current Issues in Educational management in Nigeria. Benin City: AMBIK Press Ltd.
 • Karadağlı, M., Bozkurt, C. (2012). İhtiyaç analizi nedir? Retrieved from http://ihtiyacanalizi. blogspot.com.tr/2012/03/ihtiyacanalizi-ihtiyac-analizi-nedir.html
 • Karslı, M. D., Onural, H., Argon, T. (2000). Eğitim yönetiminde bir mutluluk, bir endişe, bir beklenti. Eğitim ve Bilim. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5273/1436
 • Marvasti, A.B. (2004). Qualitative Research In Sociology. London: Sage Publications Ltd.
 • Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Retrieved from http://217.160.35.246/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.pdf
 • MoNE (2001). Turkish education system and developments in education. Forty-sixth Session of the International Conference on Education for All Learning To Live Together: Contents and Learning Strategies, Problems and Solutions. Retrieved from http://www.ibe.unesco.org/International/ ICE/natrap/Turkey.pdfs
 • Nyarko, J. S. (2009). Perceptions on head teachers’ supervisory competencies in public basic schools in the Kwaebibirem district in the Eastern region of Ghana. Retrieved from http://www.ir.ucc.edu. gh/dspace/handle/123456789/1155?mode=full
 • Ololube, N. P. (2013). Educational management, Planning and Supervision: Models for Effective Implementation. Owerri, Nigeria: SpringField Publishers.
 • Özdemir, S. (2009). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öz, M. F. (2003). Türkiye Cumhuriyeti milli eğitim sisteminde teftiş. Eskişehir: Anı
 • Segun, O. (2004). Educational supervision: Perspective and practice in Nigeria. Ile Ife: University of Ile Ife.
 • Shiundu, J. S., Omulando, S. J. (1992). Curriculum: Theory and practice in Kenya. Nairobi: Oxford University Press
 • Stukalina, Y. (2013), Management of the Educational Environment: The Context in which Strategic Decisions are Made, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, pp.1054- 1062
 • Thomas, H., Martin, J. (1996) Managing resources for school improvement, London: Routledge.
 • Witkin, B. R., Altschuld, J. W. (1995). Planning And Conducting Needs Assessment: A Practical Guide. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Yıldırım, A., Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çiğdem ÇELİK ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Mİnistry of National Education/Science and Arts Center
0000-0003-4118-2325
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses1031611, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {233 - 258}, doi = {10.31798/ses.1031611}, title = {EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS}, key = {cite}, author = {Çelik Şahin, Çiğdem} }
APA Çelik Şahin, Ç. (2021). EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS . Scientific Educational Studies , 5 (2) , 233-258 . DOI: 10.31798/ses.1031611
MLA Çelik Şahin, Ç. "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS" . Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 233-258 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/67235/1031611>
Chicago Çelik Şahin, Ç. "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS". Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 233-258
RIS TY - JOUR T1 - EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS AU - Çiğdem Çelik Şahin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31798/ses.1031611 DO - 10.31798/ses.1031611 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 258 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.1031611 UR - https://doi.org/10.31798/ses.1031611 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS %A Çiğdem Çelik Şahin %T EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS %D 2021 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.1031611 %U 10.31798/ses.1031611
ISNAD Çelik Şahin, Çiğdem . "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS". Scientific Educational Studies 5 / 2 (Aralık 2021): 233-258 . https://doi.org/10.31798/ses.1031611
AMA Çelik Şahin Ç. EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS. SES. 2021; 5(2): 233-258.
Vancouver Çelik Şahin Ç. EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS. Scientific Educational Studies. 2021; 5(2): 233-258.
IEEE Ç. Çelik Şahin , "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISION IN THE GIFTED EDUCATION IN TURKEY: THE NEEDS AND SWOT ANALYSIS", Scientific Educational Studies, c. 5, sayı. 2, ss. 233-258, Ara. 2021, doi:10.31798/ses.1031611