Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 108 - 125, 27.12.2021
https://doi.org/10.31798/ses.953098

Öz

Kaynakça

 • Afacan, Ö, Karakuş, M, Uşak, M. (2013). Öğretmenlerin bilgi düzeylerine ilişkin öğrenci algıları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1) , 185-200.
 • Başün, A. ve Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Disiplinler arası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.
 • Bulut, A. ve Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081-1090.
 • Duru, A. ve Göl, R. (2016). Beliefs of prospective teachers about mathematics, mathematics teaching and mathematics learning. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 6(2), 255-282.
 • Esendemir, Ö, Çırak, S, Samancıoğlu, M . (2015). Pre-service Elementary Math Teachers’ Opinions About Mathematics Teaching Competencies. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(1), 217-239.
 • Foster, R. (2004). Crazy bones, mathematics teaching, Vol:187, 17.
 • Hacıömeroğlu, G. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yetkinlik ve sınıf yönetimi inançları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-18.
 • Hallinan, M. T. (2008). Teacher influences on students' attachment to school. Sociology of Education, 81(3), 271-283.
 • Huetinck, L. ve Munshin, S.N. (2000), Teaching mathematics for the 21st century: methods and activities for grades 6-12. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 • Kesici, A. E., ve Türkoğlu, A. (2012). Ortaöğretim kurumlarının okul yaşam kalitesi düzeyi ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde kullandıkları örtük davranışlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 149-162.
 • Kislenko, K., Breiteig, T., ve Grevholm, B. (2005). Beliefs and attitudes in mathematics teaching and learning. Trondheim: Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen.
 • MEB (2018). Matematik Öğretim Programı. http://mufredat.MEB.gov.tr/
 • Mji, A., & Arigbabu, A. A. (2012). Relationships between and among pre-service mathematics teachers’ conceptions, efficacy beliefs and anxiety. Int J Edu Sci, 4(3), 261-270.
 • Mitra, D. L. (2009). Collaborating with students: building youth‐adult partnerships in schools. American Journal of Education, 115(3), 407-436.
 • Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2003), İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Philippou, G. N., & Christou, C. (1998). The effects of a preparatory mathematics program in changing prospective teachers' attitudes towards mathematics. Educational Studies in Mathematics 35, 189-206.
 • Raymond, A. M. (1997). Inconsistency between a beginning elementary school teacher's mathematics beliefs and teaching practice. Journal for research in mathematics education, 550-576.
 • Sarı, M., ve Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-16.
 • Silliker, S. A., ve Quirk, J. T. (1997). The effect of extracurricular activity participation on the academic performance of male and female high school students, School Counselor, 44(4), 288-294.
 • Soylu,Y. (2001). Matematik derslerinin öğretiminde (1. devre 1,2,3,4,5. Sınıf) başvurulabilecek eğitici-öğretici oyunlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Tschannen-Moran, M. (2014). Trust matters: Leadership for successful schools. John Wiley & Sons.
 • Ural, A. (2015). Matematik öz-yetkinlik algısının matematik öğretmeye yönelik kaygıya etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 173-184, DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.9075.
 • Van Petegem, K., Aelterman, A., Van Keer, H., ve Rosseel, Y. (2008). The influence of student characteristics and interpersonal teacher behaviour in the classroom on student’s wellbeing. Social Indicators Research, 85(2), 279-291.
 • Yıldızlı, H. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları (Ankara ili örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • http://pisa.meb.gov.tr/wpcontent/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf
 • http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • https://corumodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/03154501_pisa2012-ulusal-nihai-raporu.pdf

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 108 - 125, 27.12.2021
https://doi.org/10.31798/ses.953098

Öz

Bu çalışmada, 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretmenlerinin öğretimsel yetkinliklerine ilişkin algılarının araştırılması amaçlanmış; “Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretmenlerinin öğretimsel yetkinliklerine ilişkin algıları / görüşleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma genel tarama modelindedir. Araştırmanının evrenini Malatya ili merkez ilçeleri olan Yeşilyurt ve Battalgazi’de bulunan ortaokullarda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır; örneklem ise bu evrenden A-B-C okul tiplerine göre tabakalama tekniğiyle rastgele seçilmiş; örneklem sayısı 480 olarak belirlenmiştir. Araştırmada “Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeği”nin (Tuan, Chang ve Wang, 2000) Afacan, Karakuş ve Uşak (2013) tarafından geliştirilmiş olan Türkçe uyarlaması kullanılmıştır. Verilerin analizinde, okul tipi (A-B-C), okulun statüsü (özel-resmi) ve öğrencilerin cinsiyeti değişkenleri kullanılmış; çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, ikili karşılaştırmalarda t-testi yapılmıştır. Okul tipleri öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimsel yetkinliklerine yönelik algıları açısından bir bütün olarak incelendiğinde, en yüksek ortalamaya C tipi, en düşük ortalamaya ise A tipi okulların sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Resmi okul ile özel okul öğrencilerinin matematik öğretmenlerinin öğretimsel yetkinliklerine ilişkin algıları açısından tüm boyutlarda görülen anlamlı farklılık toplamlar açısından da geçerlidir.

Kaynakça

 • Afacan, Ö, Karakuş, M, Uşak, M. (2013). Öğretmenlerin bilgi düzeylerine ilişkin öğrenci algıları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1) , 185-200.
 • Başün, A. ve Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Disiplinler arası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.
 • Bulut, A. ve Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081-1090.
 • Duru, A. ve Göl, R. (2016). Beliefs of prospective teachers about mathematics, mathematics teaching and mathematics learning. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 6(2), 255-282.
 • Esendemir, Ö, Çırak, S, Samancıoğlu, M . (2015). Pre-service Elementary Math Teachers’ Opinions About Mathematics Teaching Competencies. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(1), 217-239.
 • Foster, R. (2004). Crazy bones, mathematics teaching, Vol:187, 17.
 • Hacıömeroğlu, G. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yetkinlik ve sınıf yönetimi inançları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-18.
 • Hallinan, M. T. (2008). Teacher influences on students' attachment to school. Sociology of Education, 81(3), 271-283.
 • Huetinck, L. ve Munshin, S.N. (2000), Teaching mathematics for the 21st century: methods and activities for grades 6-12. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 • Kesici, A. E., ve Türkoğlu, A. (2012). Ortaöğretim kurumlarının okul yaşam kalitesi düzeyi ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde kullandıkları örtük davranışlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 149-162.
 • Kislenko, K., Breiteig, T., ve Grevholm, B. (2005). Beliefs and attitudes in mathematics teaching and learning. Trondheim: Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen.
 • MEB (2018). Matematik Öğretim Programı. http://mufredat.MEB.gov.tr/
 • Mji, A., & Arigbabu, A. A. (2012). Relationships between and among pre-service mathematics teachers’ conceptions, efficacy beliefs and anxiety. Int J Edu Sci, 4(3), 261-270.
 • Mitra, D. L. (2009). Collaborating with students: building youth‐adult partnerships in schools. American Journal of Education, 115(3), 407-436.
 • Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2003), İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Philippou, G. N., & Christou, C. (1998). The effects of a preparatory mathematics program in changing prospective teachers' attitudes towards mathematics. Educational Studies in Mathematics 35, 189-206.
 • Raymond, A. M. (1997). Inconsistency between a beginning elementary school teacher's mathematics beliefs and teaching practice. Journal for research in mathematics education, 550-576.
 • Sarı, M., ve Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-16.
 • Silliker, S. A., ve Quirk, J. T. (1997). The effect of extracurricular activity participation on the academic performance of male and female high school students, School Counselor, 44(4), 288-294.
 • Soylu,Y. (2001). Matematik derslerinin öğretiminde (1. devre 1,2,3,4,5. Sınıf) başvurulabilecek eğitici-öğretici oyunlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Tschannen-Moran, M. (2014). Trust matters: Leadership for successful schools. John Wiley & Sons.
 • Ural, A. (2015). Matematik öz-yetkinlik algısının matematik öğretmeye yönelik kaygıya etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 173-184, DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.9075.
 • Van Petegem, K., Aelterman, A., Van Keer, H., ve Rosseel, Y. (2008). The influence of student characteristics and interpersonal teacher behaviour in the classroom on student’s wellbeing. Social Indicators Research, 85(2), 279-291.
 • Yıldızlı, H. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları (Ankara ili örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • http://pisa.meb.gov.tr/wpcontent/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf
 • http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • https://corumodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/03154501_pisa2012-ulusal-nihai-raporu.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslı AĞIROĞLU BAKIR> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5352-572X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses953098, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {108 - 125}, doi = {10.31798/ses.953098}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI}, key = {cite}, author = {Ağıroğlu Bakır, Aslı} }
APA Ağıroğlu Bakır, A. (2021). MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI . Scientific Educational Studies , 5 (2) , 108-125 . DOI: 10.31798/ses.953098
MLA Ağıroğlu Bakır, A. "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI" . Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 108-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/67235/953098>
Chicago Ağıroğlu Bakır, A. "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI". Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 108-125
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI AU - Aslı Ağıroğlu Bakır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31798/ses.953098 DO - 10.31798/ses.953098 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 125 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.953098 UR - https://doi.org/10.31798/ses.953098 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI %A Aslı Ağıroğlu Bakır %T MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI %D 2021 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.953098 %U 10.31798/ses.953098
ISNAD Ağıroğlu Bakır, Aslı . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI". Scientific Educational Studies 5 / 2 (Aralık 2021): 108-125 . https://doi.org/10.31798/ses.953098
AMA Ağıroğlu Bakır A. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI. SES. 2021; 5(2): 108-125.
Vancouver Ağıroğlu Bakır A. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI. Scientific Educational Studies. 2021; 5(2): 108-125.
IEEE A. Ağıroğlu Bakır , "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI", Scientific Educational Studies, c. 5, sayı. 2, ss. 108-125, Ara. 2021, doi:10.31798/ses.953098