Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 325 - 356, 30.09.2020
https://doi.org/10.32001/sinecine.784260

Öz

Beden toplumsal alanda inşa edilen bir göstergedir. Toplumların ideal beden anlayışları çerçevesinde bir beden pek çok anlamı kendisini görenlerin zihinlerinde yaratabilir. İdeal dışı olarak tüm tarih boyunca sanat eserlerinde ve çeşitli anlatılarda karşılaştığımız dev bedenler ise çoğunlukla olumsuz eylemlerle birlikte anılmıştır. Dev bedenlerin canavarlık ve kötülük dışında bazı durumlarda da yoldaş ve koruyucu arkadaş olarak da gösterildiği de görülür. Ancak devlik ile ilgili olumlu anlamları yaratmak daha zordur ve var olan anlatıların genel anlamda olumsuz olması nedeniyle devlikle ilgili anlamların üretimi devin olumlu eylemlerinin gösterilmesiyle mümkün olmuştur. Her iki durumda da dev bedenin tarihsel süreçte farklı ve özel görüldüğü ifade edilmelidir. Sanatın hemen her alanında olduğu gibi sinemada da dev bedenin bir gösterge olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışma dev bedenin soy kütüğünü esas alarak sanatsal kullanımlarından yola çıkıp bir sinema filminde kullanımını ve anlamsal süreçlerinin nasıl yaratıldığını göstergebilimsel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda Tolga Karaçelik’in Sarmaşık (2015) filminin “Kürt” isimli dev karakteri incelenmektedir. Literatür taramasıyla devlik fenomenini araştıran çalışma inceleme kısmında örnek filmin dev karakterinin potansiyel anlamlarını, etkileniş ve etkileyiş bağlamında çözümlemektedir. Çözümlemede hem paradigmatik analiz hem de sentagmatik analiz kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Ancet, P. (2010). Ucube Bedenlerin Fenomenolojisi. (Çev. E. Topraktepe). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Baker, U. (2013). Dolaylı Eylem. İstanbul: İletişim.
 • Bateman, J., & Schmidt, K. H. (2013). Multimodal Film Analysis: How Films Mean. USA: Routledge.
 • Buckland, W. (2018). Wes Anderson’s Symbolic Storyworld: A Semiotic Analysis. USA: Bloomsbury.
 • Carr-Gomm, S. (2011). Francisco Goya. USA: Parkstone International.
 • Chatman, S. (2008). Öykü ve Söylem: Filmde Ve Kurmacada Anlatı Yapısı (Çev. Özgür Yaren). Ankara: De Ki
 • Cevizci A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma
 • Cohen, J. J. (1999). Of Giants: Sex, Monsters, And The Middle Ages. USA: Minnesota.
 • Deleuze, G. (2010). Nietzsche ve Felsefe (Çev. Ferhat Taylan) İstanbul: Norgunk.
 • Eliade, M. (1994). Ebedi Dönüş Mitosu, (Çev. Ümit Altuğ). Ankara: İmge.
 • Fuery, P., & Fuery, K. (2003). Visual Cultures And Critical Theory. USA: Arnold.
 • Guiraud, P. (1994). Göstergebilim. (Çev. Mehmet Yalçın). Ankara, İmge
 • Hartmann, N. (1998). Ontolojinin Işığında Bilgi. (Çev. Harun Tepe) Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Harris, L. (2002). Disabled Sex And The Movies. Disability Studies Quarterly, 22(4), 26-48.
 • Hayward, S. (2012). Sinemanın Temel Kavramları. (Çev. Uğur Kutay ve Metin Çavuş). İstanbul: Es.
 • Işık, E. (1998). Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: Bağlam
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat
 • Nicholas, J. (2018). Canadian Carnival Freaks and the Extraordinary Body, 1900-1970s. Canada: University of Toronto.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Selçuk ULUTAŞ>
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4804-0565
Türkiye


Serhat KOCA> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8472-3393
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ulutaş, S. & Koca, S. (2020). DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 11 (2) , 325-356 . DOI: 10.32001/sinecine.784260

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.