Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler

Yıl 2018, , 551 - 561, 30.09.2018
https://doi.org/10.31832/smj.429061

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı;
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim
gören öğrencilerde depresyon sıklığı ve depresyonla ilişkili faktörlerin
araştırılmasıdır.


Gereç
ve Yöntem:
Bu çalışma tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır.
Sosyo demografik özellikler, depresyonu etkileyebilecek faktörler ve Beck
Depresyon Ölçeğinden oluşan anket formu Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan toplam 744 öğrenciden ulaşılan
682’sine (%92)  araştırmacılar tarafından
gözlem altında uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde; ki kare testi
kullanılmış, satır yüzdeleri ele alınmış ve p<0.05 değeri anlamlı olarak
kabul edilmiştir.


Bulgular: Çalışma
grubunun yaş ortalaması 19.9
±2.0 olup, %77.7’si kadındır. Çalışma grubunda Beck
Depresyon Puanı 17 ve üstünde olanların oranı %42.1’dir. Sınıf ve cinsiyete
göre Beck Depresyon Puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>0.05). Beck
Depresyon Puanı 17 ve üstünde olan öğrencilerin oranı; sağlık düzeyini kötü
olarak değerlendiren öğrencilerde (%75.6) iyi olarak değerlendirenlerden
(%30.6), sigara içenlerde (%60.6) içmeyenlerden (% 37.8), barınma sorunu
olduğunu ifade edenlerde (%64.3) barınma sorunu olmadığını ifade edenlerden (%
40.1), düzensiz beslendiğini ifade edenlerde (%51.7) düzenli beslenenlerden (%
26.7), bölümüne isteyerek gelmeyenlerde (%54.3) isteyerek gelen öğrencilerden
(%36,2), okul başarı durumunu başarısız olarak değerlendirenlerde (%64.9)
başarılı olarak değerlendirenlerden(%34,5) anlamlı oranda daha yüksektir
(p<0.05)Sonuç: Öğrencilerde depresyon yüksektir. Depresyonu
etkileyen; barınma, beslenme, okul başarısı, sağlık düzeyi gibi değişkenlerin
olumlu hale getirilmesinde; okul ve aile işbirliği ile sunulan etkili sağlık,
sosyal ve psikolojik hizmetler önemli yer tutmaktadır.

Kaynakça

 • Referans 1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/Erişim Tarihi: 30.04.2018
 • Referans 2. http://www.who.int/mental_health/management/depression/en/ Erişim Tarihi:02.05.2018
 • Referans 3. http://www.who.int/mental_health/management/depression/who_paper_depression_wfmh_2012.pdf?ua=1 Erişim Tarihi:02.05.2018
 • Referans 4. Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE, Charlson FJ, Norman RE, Flaxman AD, Johns N, Burstein R, Murray CJ, Vos T. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2013 Nov 9;382(9904):1575-1586
 • Referans 5. Avenevoli S, Swendsen J, He JP, Burstein, M, Merikangas K. Major Depression in the National Comorbidity Survey- Adolescent Supplement: Prevalence, Correlates, and Treatment, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015 January;54(1):37–44
 • Referans 6. Olchanski N, McInnis Myers M, Halseth M, Cyr PL, Bockstedt L, Goss TF, Howland RH. The economic burden of treatment-resistant depression. Clinical therapeutics, 2013;35(4):512-522.
 • Referans 7. 2014 Türkiye Sağlık Raporu http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF Erişim Tarihi: 03.05.2018
 • Referans 8. Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 909, Ankara, 2013 http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf Erişim Tarihi: 04.05.2018
 • Referans 9. Taşkın EO, Gürlek Yüksel E, Özmen E. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinde ayrılma bireyleşme özellikleri ve depresyon ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10:174-180.
 • Referans 10. Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E.Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başaçıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, 2007;18(2):137-146.
 • Referans 11. Twenge, J. M., & Nolen-Hoeksema, S. (2002). Age, gender, race, socioeconomic status, and birth cohort difference on the children's depression inventory: A meta-analysis. Journal of Abnormal Psychology, 111(4), 578-588
 • Referans 12. Kılınç S, Torun F. Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Değerlendirme Ölçekleri. Dirim Tıp Gazetesi, 2011;86(1):39-47.
 • Referans 13. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri’nin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 1989;7(23):3-13.
 • Referans 14. Eisenberg D, Gollust SE, Golberstein E, Hefner JL. Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students. American Journal of Orthopsychiatry, 2007;77(4),534-542.
 • Referans 15. Givens JL, Tjia J. Depressed medical students' use of mental health services and barriers to use. Academic Medicine, 2002; Sep;77(9):918-921.
 • Referans 16. Dahlin M, Joneborg N, Runason B. Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Medical Education, 2005;39:594-604.
 • Referans 17. İnam SNB, Saqib A, Alam E. Prevalence of anxiety and depression among medical students of private university. J Pak Med Assoc. 2003 Feb;53(2):44-47.
 • Referans 18. Tomoda A, Mori K, Kımura M, Takahashı T, Kıtamura T. One-year prevalence and incidence of depression among first-year university students in Japan: a preliminary study. Psychiatry Clin Neurosci. 2000 Oct;54(5):583-8.
 • Referans 19. Deveci SE, Ulutaşdemir N, Açık Y. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2013; 18(2): 98-102
 • Referans 20. Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2007;2(5):107-118
 • Referans 21. Günay O, Öztürk A, Arslantaş EE, Sevinç N. Düşünen Adam, The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences ,2018;31:79-88
 • Referans 22. Özdel L, Bostancı M, Özdel o, Nalan KO. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002;3:155-161.
 • Referans 23. Dinç Hür S, Andsoy II, Oksay Şahin A, Kayhan M, Eren S, Zünbül S, Zünbül N, Akgün H, İnanmaz N. Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirtiler. Journal Of Psychiatric Nursing, 2014;5(2):72-76.
 • Referans 24. Ulaş B, Tatlıbadem B, Nazik F, Sönmez M, Uncu F. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015;2(3):71-75.
 • Referans 25. Alparslan N, Yaşar S, Dereli E, Turan N. Sağlık Yüksekokulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Depresif Belirtiler ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2008;2:48-57.
 • Referans 26. Öztürk MO, Uluşahin NA. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Yayınevleri, Ankara, 2015;602-603.
 • Referans 27. Sigara ve Ruh Sağlığı. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 731. Ankara,2008.https://havanikoru.org.tr/dosya/dokumanlar/sagligimiza_etkileri/Sigara_ve_Ruh_Sagligi.pdf Erişim Tarihi: 05.05.2018.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Söylemez

Ali Özer

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018

Kaynak Göster

AMA Söylemez F, Özer A. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler. Sakarya Tıp Dergisi. Eylül 2018;8(3):551-561. doi:10.31832/smj.429061

30703

SMJ'de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanır