Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3, 544 - 549, 16.09.2019
https://doi.org/10.31832/smj.562018

Öz

Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi İle Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki

     ÖZET

Amaç: Fasiyal paralizi (FP) sıklıkla idiopatik ve takiben travmatik etiolojiyle ortaya çıkan kişide yıkıcı etkileri olan bir hastalıktır. FP süresi ve şiddetinin tedavi ve prognozda belirleyici etkisi vardır. Bu nedenle çalışmamızda FP semptomları göstermeye başlamış hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusuna kadar geçen süreyi etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya fasiyal paralizi semptomları ile kliniğimize son bir yıl içinde başvuru yapmış toplam 100 olgu retrospektif olarak dahil edilmiştir. Fasiyal paralizili hastaların değerlendirmesinde House-Brackmann Skorlama (HBS) sistemi kullanılmıştır. HBS sistemine göre hastalar artan fonksiyon kaybı ve hastalık şiddetine uygun grade 1'den grade 6'ya kadar sınıflandırılmıştır. Elde edilen tüm klinik ve sosyo-demografik veriler kaydedilerek başvuru süresi açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 56,30±17,78 yıl olan 47'si kadın (%47,0), 53'ü erkek (%53,0) toplam 100 fasiyal paralizli hastadan; ağırlıklı olarak idiopatik etioloji ile (%82,0) ilişkilendirilen olguların; %95,0'i (n=95) PFP, %5’i (n=5) SFP olarak tespit edilmiştir. Ortalama başvuru süresi 2,76±2,07 (Dağılım Aralığı=1-7 gün) gün olan hastalar HBS sistemine göre sınıflandırıldığında; %40,0 (n=40) oranıyla en sık grade 3 fasiyal paralizi gözlenmiştir.Olguların ortalama başvuru süreleri HBS’ye göre değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,003). Öyle ki grade 6 grubunda en kısa ortalama başvuru süresi (1,63±1,061 gün) izlenmiştir. Bunlara ek olarak HBS ile ortalama başvuru süreleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir (r=-389, p=0,000). Ancak hastaların FP lokalizasyonu, FP tipi, komorbid sistemik hastalık öyküsü, cinsiyet ve ikamet yeri uzaklığının ortalama başvuru süresine anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Sonuç: Çalışmamızda ilk kez FP hastalarının ortalama başvuru süresini etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirilmiş olup; artan hastalık şiddetinin başvuru süresini anlamlı şekilde kısalttığı belirlenmiştir. FP hastalarında erken tedavinin fizyolojik, anatomik ve psikolojik iyileşmeye olan major etkisi göz önüne alındığında, düşük grade FP semptomları gösteren hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusunu hızlandıracak tedbirlerin alınmasının hastalığın yönetimine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal paralizi; Yüz felci; Bell paralizisi; Periferik Yüz felci; Başvuru Süresi.

The Association Between Severity of Paralysis and Duration of Admission in Patients with Facial Paralysis

ABSTRACT

Background and Aim:  Facial paralysis (FP) is a disease that has devastating effects in individuals with majority of idiopathic etiology. FP duration and severity have a prominent impact on treatment and prognosis. Therefore, we aimed to evaluate the possible clinical and demographic factors that might affect the duration of application to health institutions in patients with FP symptoms.

Methods: A total number of 100 patients with symptoms of facial paralysis, who were admitted to our clinic within the last year, were included in this study retrospectively. House-Brackmann Scoring (HBS) system was utilized in the evaluation of patients with FP. Patients were classified from grade 1 to grade 6 based on increased function loss and disease severity according to the HBS. All clinical and socio-demographic data were recorded and compared in terms of duration of admission.

Results: The 100 patients included in this study were 53 (53,0%) male and 47 (47,0%) female and the mean age of all patients was 56,30±17,78 years. The cases which are predominantly (82.0%)  idiopathic etiology were identified as 95.0% PFP and 5% as SFP. The average duration of admission was 2,76±2,07 (Ranged=1-7 days) in our study sample. Of the patients 40,0% was classified as grade 3 FP according to the HBS. There were statistically significant differences found in terms of admission duration according to the HBS (p=0,003). Supportively the shortest average application duration (1,63 ± 1,061 days) was observed in grade 6 group. In addition. There were negative-moderate statistically significant correlation detected between HBS score and average application duration (r=-389, p=0,000). There were no statistically significant differences found in terms of FP localization, FP type, history of comorbid systemic disease, gender, and place of residence according to the average application duration (p> 0.05).

Conclusions: We evaluated the possible clinical and demographic factors that may affect the mean admission duration of FP patients for the first time in the literature. It was demonstrated that the increasing disease severity has significantly shorten the application period. Considering the major effect of early treatment on physiological, anatomical and psychological improvement in FP patients, taking measures for earlier application of patients with low grade FP symptoms to health institutions may contribute to management of the disease.

Key Words: Facial paralysis; Bell's palsy; Peripheral facial paralysis; Admission period.

Kaynakça

 • 1. Melvin TA, Limb CJ. Overview of facial paralysis: current concepts. Facial plastic surgery. 2008;24:155-163.
 • 2. Batman Ç, Binnetoğlu A. Travmatik Periferik Fasiyal Paralizi. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat-Special Topics. 2016;9:51-55.
 • 3. Chan JY, Byrne PJ. Management of facial paralysis in the 21st century. Facial Plastic Surgery. 2011;27:346-357.
 • 4. Ho AL, Scott AM, Klassen AF, Cano SJ, Pusic AL, Van Laeken N. Measuring quality of life and patient satisfaction in facial paralysis patients: a systematic review of patient-reported outcome measures. Plastic and reconstructive surgery. 2012;130:91-99.
 • 5. Hadlock TA, Greenfield LJ, Wernick‐Robinson M, Cheney ML. Multimodality approach to management of the paralyzed face. The Laryngoscope. 2006;116:138-95.
 • 6. Bray D. Management of Facial Paralysis. Recent Advances in Surgery. 2013;30:35-73.
 • 7. Kang TS, Vrabec JT, Giddings N, Terris DJ. Facial nerve grading systems (1985–2002): beyond the House-Brackmann scale. Otology & neurotology. 2002;23:767-771.
 • 8. Lockhart P, Daly F, Pitkethly M, Comerford N, Sullivan F. Antiviral treatment for Bell's palsy (idiopathic facial paralysis). The Cochrane Library. 2010;2-12
 • 9. Kang NR, Tark MR, Byun SM, Ko WS, Yoon HJ. A Clinical analysis on 250 cases of Inpatients with Facial Paralysis. The Journal of Korean Medicine Ophthalmology and Otolaryngology and Dermatology. 2010;23:109-121.
 • 10. Garanhani MR, Rosa JC, Capelli AD, Ribeiro MC. Physical therapy in peripheral facial paralysis: retrospective study. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2007;73:106-109.
 • 11. Rowlands S, Hooper R, Hughes R, Burney P. The epidemiology and treatment of Bell’s palsy in the UK. European journal of neurology. 2002;9:63-67.
 • 12. Valença MM, Valença LP, Lima MC. Idiopathic facial paralysis (Bell´ s palsy): a study of 180 patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2001;59:733-739.
 • 13. Savettieri G, Salemi G, Rocca WA, Meneghini F, Santangelo R, Morgante L, Coraci MA, Reggio A, Grigoletto F, Perri RD. Incidence and lifetime prevalence of Bell's palsy in two Sicilian municipalities. Acta neurologica scandinavica. 1996;94:71-75.
 • 14. Lee SM, Yang SP, Kim ES, Lee MJ, Park JM, Nam DW, Kang JW, Lee SH. Admission care for Bell’s palsy patients: a qualitative report on patient experiences. Journal of Korean Acupuncture & Moxibustion Society. 2013;30:11-23.
 • 15. Hong JM, Shin KM, Seo GM, Choi SY, Bae KR, Park JY, Baek YH, Nam DW, Lee YH. Clinical Comparison Study on Bell's Palsy Patients by the Period of Disease. Journal of Acupuncture Research. 2009;26:71-77.
 • 16. Chen WX, Wong V. Prognosis of Bell's palsy in children—analysis of 29 cases. Brain and development. 2005;27:504-508.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doğukan ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0003-2008-163X
Türkiye


Abdulkadir ÖZGÜR
0000-0002-6155-5988


Mehmet CELEBİ
0000-0002-0297-3338


Dursun Mehmet MEHEL
0000-0002-5613-3393


Asude ÜNAL
0000-0003-0282-8277


Gokhan AKGUL
0000-0003-0699-6585


Tugba YEMİS Bu kişi benim
0000-0001-8713-0251

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 16 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 8 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 2 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { smj562018, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {544 - 549}, doi = {10.31832/smj.562018}, title = {Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Özdemir, Doğukan and Özgür, Abdulkadir and Celebi, Mehmet and Mehel, Dursun Mehmet and Ünal, Asude and Akgul, Gokhan and Yemis, Tugba} }
APA Özdemir, D. , Özgür, A. , Celebi, M. , Mehel, D. M. , Ünal, A. , Akgul, G. & Yemis, T. (2019). Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki . Sakarya Tıp Dergisi , 9 (3) , 544-549 . DOI: 10.31832/smj.562018
MLA Özdemir, D. , Özgür, A. , Celebi, M. , Mehel, D. M. , Ünal, A. , Akgul, G. , Yemis, T. "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki" . Sakarya Tıp Dergisi 9 (2019 ): 544-549 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/smj/issue/48711/562018>
Chicago Özdemir, D. , Özgür, A. , Celebi, M. , Mehel, D. M. , Ünal, A. , Akgul, G. , Yemis, T. "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki". Sakarya Tıp Dergisi 9 (2019 ): 544-549
RIS TY - JOUR T1 - Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki AU - Doğukan Özdemir , Abdulkadir Özgür , Mehmet Celebi , Dursun Mehmet Mehel , Asude Ünal , Gokhan Akgul , Tugba Yemis Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31832/smj.562018 DO - 10.31832/smj.562018 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 544 EP - 549 VL - 9 IS - 3 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.562018 UR - https://doi.org/10.31832/smj.562018 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki %A Doğukan Özdemir , Abdulkadir Özgür , Mehmet Celebi , Dursun Mehmet Mehel , Asude Ünal , Gokhan Akgul , Tugba Yemis %T Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki %D 2019 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 9 %N 3 %R doi: 10.31832/smj.562018 %U 10.31832/smj.562018
ISNAD Özdemir, Doğukan , Özgür, Abdulkadir , Celebi, Mehmet , Mehel, Dursun Mehmet , Ünal, Asude , Akgul, Gokhan , Yemis, Tugba . "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki". Sakarya Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 544-549 . https://doi.org/10.31832/smj.562018
AMA Özdemir D. , Özgür A. , Celebi M. , Mehel D. M. , Ünal A. , Akgul G. , Yemis T. Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 544-549.
Vancouver Özdemir D. , Özgür A. , Celebi M. , Mehel D. M. , Ünal A. , Akgul G. , Yemis T. Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 544-549.
IEEE D. Özdemir , A. Özgür , M. Celebi , D. M. Mehel , A. Ünal , G. Akgul ve T. Yemis , "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki", Sakarya Tıp Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 544-549, Eyl. 2019, doi:10.31832/smj.562018