Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 52 2020-04-25

A Bibliometric Analysis of “Tourism and Women” Studies
“Turizm ve Kadın” Olgusunun Bibliyometrik Yaklaşım ile İncelenmesi

Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU [1] , Çilem ELMAS [2]


Tourism; with its multidisciplinary aspect, enables to work in many fields. Especially the studies examining “tourism and women” together have increased in recent years. The aim of this study is to determine the studies on women in national tourism literature via bibliometric approach. An exploratory research was determined which includes “tourism and women” keywords together in Dergipark Academic, Google Academic and YOK National Thesis Center databases. According to the findings, 85 studies published at national literatüre between 1994 and 2019. These 85 studies, consist of 46 articles, 23 thesis, 14 papers and 2 books were processed with bibliometric analysis. The first study on this subjec twas carried out in 1994 and since 2016 topic has gained momentum. 54,12% of the studies are composed of articles. In these articles, the authors were mostly women, 56,52% of the articles were cited mainly by using foreign references. The number of authors was concluded that there were more than one (multi) authors. It is aimed to contribute to the literature and to serve as a resource for future research within the scope of the studies that examine “tourism and women” together.

Turizm; multidisipliner yönü ile pekçok alanda çalışma yapılmasına imkân sağlamaktadır. Özellikle “turizm ve kadın” olgularını birlikte inceleyen çalışmaların son yıllarda arttığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma; ulusal turizm alanyazınında kadın konusunda yapılmış çalışmaları nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik bir yaklaşım ile tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Dergipark Akademik, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez veri tabanlarında “turizm ve kadın” kelimelerinin birlikte ele alındığı keşifsel nitelikte bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre 1994 ile 2019 yılları arasında ulusal ölçekte yayınlanmış 85 esere ulaşılmıştır. Eserlerin 46 makale, 23 tez, 14 bildiri ve 2 kitaptan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan ilk çalışma 1994 yılında gerçekleştirilmiş olup, 2016 yılından itibaren hız kazandığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların %54,12'si makalelerden oluşmaktadır. Makalelerde yazarların daha çok kadın olduğu tespit edilmiştir. Makalelerin % 56,52'sinde ağırlıklı olarak yabancı kaynak kullanılarak atıf yapılmıştır. Yazar sayısı durumuna yönelik incelemede genelde birden fazla (çok) yazarlı çalışmaların yapıldığı sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın “turizm ve kadın” olgularını birlikte inceleyen araştırmalar kapsamında alanyazına katkı sağlaması ve gelecek araştırmalar için bir kaynak niteliği taşıması hedeflenmiştir. 

 • Akarsu Höbek, R. Akça Kılıç, N. (2017). Yozgat Bölgesinde Termal Turizm ve Kadın, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri Sorunları Bildiri Kitabı, 148-156.
 • Akbayırlı Kozan, Y. G. (2016). Kadın Turizm Akademisyenlerinin İşyeri Arkadaşlıklarının Örgüt İklimi Ekseninde Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Akoğlan, M.(1994). Konaklama Sektöründe Kadın Yöneticilerin Yönetsel Davranışları ile Etkinlik Algılamaları İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Akoğlan, M. (1994). Turizm Sektöründe Yönetici Kadınlar, Anatolia, 5(1),48-49.
 • Akoğlan, M. (1996). Konaklama Endüstrisinde Kadının Konumu, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 16-23.
 • Akoğlan Kozak M. (1997). Konaklama Endüstrisinde Kadın Yöneticilerin Yönetsel Davranışları ve Etkinlik Algılamalarının Analizi, TUGEV Turizmde Seçme Makaleler:27, 1-27, İstanbul.
 • Akoğlan, M. (2001). Türkiye’de Konaklama Sektöründe Çalışan Kadınların Tükenmişlik Durumları Üzerine Bir Araştırma ,TurizmAkademik, 1(12).
 • Altındal, Y. (2016).Türkiye’de Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliğinin Gelişiminin İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi-Güney Ege Bölgesi Karşılaştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Altındal, Y. Gül Sallan, S. (2016). Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma Deneyimleri,Toplum ve Demokrasi, 10,(21), 115-131.
 • Anafarta, N.Sarvan, F. Yapıcı, N. (2008).Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 15, 111-137.
 • Avcı, N. (2018). Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Karşılaştıkları Engeller ve Bu Engellere Yönelik Algıları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • Ayaz, N. Çobanoğlu, S. (2017). Ev Kadınlarının Turizm Amaçlı Yöresel Yemek Üretimine Bakış Açıları: Bartın İli Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 413-427.
 • Aydın, Ş.Özkul, E. Tandoğan Karakaş, G. Şahin, N. (2007).Otel İşletmelerinde Kadınların Üst ve Tepe Yönetime Yükseltilmesinde Cam Tavan Etkisi Üzerine Bir Araştırma, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,25-27 Mayıs 2007,Sakarya.
 • Başaran, M. Ateş, A. (2019). Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Kadın İstihdamı: Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Turizm Bölgesi Araştırması, Journal of Yasar University, 14(54), 87-95.
 • Başaran, M.(2019).Kırsal Kalkınma Bölgelerinde Kadın İstihdamı: AfyokarahisarGazlıgöl Termal Turizm Bölgesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Bayram Erkol, G. (2018). Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 56-88.
 • Bayram Erkol G.Bayram T. A.Sürücü Altunöz Ö. (2018).Turizm ve Kadın, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Bıyıklı, S. (2015). Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Önemi ve Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Boyacıoğlu, Z. E. (2014). “Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği: Edirne Örneği”, Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2), 82-90.
 • Bozok D. Kılıç S.N. Özdemir S.S. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi, Journal of Human Sciences, 14(1), 187-202.
 • Broadus, R. N. (1987). TowardA Definition Of “Bibliometrics”,Scientometrics, 12 (5-6), 373-379. Ciğer, A. Uyar, F. G. (2016). Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algısına Yönelik Bir Araştırma: Antalya İli Örneği, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 43-58.
 • Coşar. Y. (2017). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Kadın Emeğinin Rolü, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(38), 115-138.
 • Çakır, G. P.Barakazı, M. Barakazı, E. (2017).Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Karşılaştığı Sorunları Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 461-674.
 • Çamlıbel, Z. (2010).İş Güçlüğü ve İş Değiştirme Niyeti İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Çiçen, C. (2019). Turizm Sektöründe Kadın İşgücünün Performansının İncelenmesi: Edirne İli Konaklama İşletmeleri Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Edirne.
 • Çiçek D. Kozak N. (2012), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği, 26, 4, s.734-756.
 • Çiçek, D.Zencir, E. Kozak, N. (2017). Women in Turkish Tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 228-234.
 • Çelebi, N. (1997). Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları GM, Ankara.
 • Çelik, M. Şahingöz Akar, S. (2018). İş Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı: Kadın Aşçılar Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,6(3), 370-383.
 • Dalkıranoğlu, T. (2006).Çalışma Yaşamında Kadın İşgücü ve Cinsiyet Ayrımcılığı: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Dalkıranoğlu, T.Çetinel, G. F. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın ve Erkek Yöneticilerin Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20.277-297.
 • Demirel, H. Z. Perçin Şahin, N. (2018).Otel İşletmelerindeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerinin Kariyer Geliştirme Stratejileri Üzerine Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 546-557.
 • Demirkol, Ş. Fidan, F. Pelit, E. (2004). Turizm Sektöründeki Bayan İşgörenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(8),71-88.
 • Demirer F. S. (2018). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Destek Algısının Cam Tavan Engeli ile İlişkisi: İstanbul Turizm Sektörü Kadın Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. USA: The Hawthorne Press.
 • Diker, O. Taşpınar, O. Soylu, Y. (2017).İstanbul/Beyoğlu-Taksim Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel Mutfak Personelinin Çelişki Duygulu Cinsiyetçilik Düzeyleri ile Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumları İlişkisinin İncelenmesi, Journal of Life Economics, 4(4), 125-142.
 • Dinçer İstanbullu, F. Akova, O. Ertuğral Muğan, S. Çifçi Aydoğan, M. (2016).Türkiye’de Turizm Sektöründe Kadın İstihdamı: İmkanlar ve Engeller, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 1, 379-395.
 • Elmas, Ş. (2002). Turizm Sektöründe Ücretli ve Ücretsiz Kadın İşgücü: Kapadokya Bölgesi, Nevşehir-Avanos-Ürgüp, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Ankara.
 • Ertaş, Ç. (2018).Otellerde Çalışan Erkeklerin Kadınların Çalışmasına Karşı Tutumu: Erilliğin Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 625-645.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Yayımlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 250-267, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Fidan, D. (2015). Yönetimde Cinsiyet Farkları Kariyer Öncelikleri ve İş Koşullarına Duyarlılık: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Fidan, F. Nam, D. (2012). Kırsal Turizmde Yeni Dinamikler: Kadın Girişimciler-Taraklı Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 51-57.
 • Gebelek, G. (2008).The New International Migration From a GenderPersfective: Study of Post-Soviet ‘Servants of Tourism’ in Antalya, Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güçer, E. Keleş, Y. Demirdağ, A.Ş. Çelikkanat, N. (2018). Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların Örgütsel Sessizlikleri Üzerindeki Etkisi: Bodrum’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 1-18.
 • Gökmen Ekiz, Ç. (2011). Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar, Çalışma ve Toplum, 1(28), 201-231.
 • Güçer, E. Yayla, Ö. Koç, B. (2013). Konaklama İşletmelerinin Seçiminde Biyolojik Cinsiyete ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Reklam Etkisi, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık, Kayseri, 858-869.
 • Gül, M. Gül, K. (2017). Yiyecek-İçecek Sektöründe KOSGEB Kredi Desteğinin Kadın Girişimcilerin Ekonomik Risk Algısına Etkisi, 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, 583-597.Gül, M. Gül, K. (2018).Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi ISSN: 2146-0078, 8(2): 56-62.
 • Güleç, M. (2015). Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Vatandaşlığa Etkileri Kuşadası 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Güler, Y. (2017). Turizm Ürününün Korunmasında Kadınların Rolü: Cittaslow Seferihisar Örneği, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Güzel, B. (2009).Kadın Çalışanların Kariyer Engellerinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.
 • Hall, C.M. (2011). Publish And Perish? Bibliometric Analysis Journal Ranking and The Assessment of Research Quality in Tourism, Tourism Management 32, 16-27.
 • Huang, S. ve Hsu, C.H. C. (2008). Recent Tourism and HospitalityResearch in China. International Journal of Hospitality&Tourism Administration, 9 (3), 267-287.
 • Hussain, A., Fatima, N. ve Kumar, D. (2011). Bibliometric Analysis Of The' Electronic Library' Journal (2000-2010). Webology, 8(1): 1-11.
 • Işık, C. Tırak, L. Işık, Z. (2016). Potansiyel Kadın Turizmcilerin Girişimcilik ve İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 31-44.
 • Işık, Z. Çetinkaya, N. Işık, F.M. (2017). Mutluluğun İş Tatmini Üzerindeki Rolü: Erzurum İli Palandöken Kış Turizm Merkezinde Yer Alan Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 457-471.
 • Işık, C., Günlü Küçükaltan, E., Kaygalak Çelebi, S., Çalkın, Ö., Enser, İ. ve Çelik, A. (2019). Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 119-149.
 • Jogaratnam, G.,McCleary, K. W, Mena, M. M. ve EunYoo, J. J. (2005). An Analysis Of Hospitality And Tourism Research: Institutional Contributions. Journal of Hospitality&Tourism Research, 29 (3), 356-371.
 • Kanten, P. Yeşiltaş, M. Akdağ, G. (2014). Kariyer Engellerinin Mutluluk Üzerindeki Etkisinde Kariyer Motivasyonunun Rolü: Otel İşletmelerinde Kadın İşgörenler Üzerine Bir Uygulama, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Ankara, 411-430.
 • Kavak, O. Kaygın, E. (2017). Toplumsal Cinsiyet Algısı İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Turizm Sektörü Açısından İncelenmesi, Iwact’17 International West Asia Congress of Tourism Research, 28 Sept-01 Oct, Bildiri Kitabı, Van-Turkey, 436-450.
 • Kaya, Ş. (2017). Turizm’de Kadın Emeği, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 9, 1-22Kayabaşı Torun, E. (2017).Kırsal Turizmde Kadınların Rolü ve Önemi, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(12), 252-261.
 • Kaya, İ. Topbaş, F. (2019). Turizm Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı, İzmir Democracy University Social Sciences Journal, 2 (1), 74-87.
 • Karakaş, A. Gökmen, G. (2016).Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Profilinin İncelenmesi, Journal of Recreationand Tourism Research, 3(3), 18-25.
 • Korkmaz, M. Özkök, F. Uluocak, Ş. (2019). Yerel Halkın Kadın Turistlere Yönelik Bakış Açısının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Eşitliği ve Yaşam Değerleri Bağlamında İncelenmesi: Gökçeada Örneği, Journal of Life Economics, 6(1), 35-60.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık), 22-33.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye’de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 62-72.
 • Kozak, N. (2000). Türkiye’de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme. DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-55.
 • Kozan, G.Y., Özdemir, S. S., Günlü, E. (2014). Turizm Yazınında Deniz Turizminin Olgusal Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2), 115-129.
 • Köse, Z. (2014). Turizmde Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği: Beypazarı Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Mayuk, A. (2013).Çalışma Yaşamında Kadın ve Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerde Cam Tavan Sendromunu Önlemeye Yönelik Stratejiler: İstanbul Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • McKercher, Law, R. ve Lam, T. (2006). Rating Tourism And Hospitality Journals. Tourism Management, 27, 1235-1252.
 • Neziroğlu, S. (2018). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Turizm Haberleri Üzerine Bir İnceleme, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Oktik, N. (2001). Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Toplumsal Değişime Etkileri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 4.
 • Öktem, Ş. Kubat, G. Kızıltan, B. (2018).Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 197-208.
 • Özel, Ç. H. Ve Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanındaki Makalelerin Bibliyometrik Profili (2000-2011) ve Bradford Yasası, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 423-433. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özmen, K. Bilgin, Ö.E. Ubbelohde, G. (2018).Otel İşletmelerinde Kadın Yönetici Olmak: Sakarya İli Örneği, 1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı, 01-03 Kasım 2018, Sapanca, 145-161.
 • Özgüven, E. (2017).Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumda ve Sosyal Kaytarma Davranışında Dindarlık Düzeyinin Etkisi: Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Batman.
 • Pelit, E,Güçer, E. Demirdağ, A. Ş. (2016).Kadın İş Görenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 43-65.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical BibliographyorBibliometrics? Journal of Documentation, 25, 348-349.
 • Ryan, C. (2005). The Ranking and Rating of academics and journals in tourism research. Tourism Management, 26, 657–662.
 • Savgın, C.E. Göktürk Bostan, T. (2017). Kırsal Alanlarda Kadın Girişimcilerin Sorunlarının İncelenmesi: Yiyecek İçecek Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, 1092-1107.
 • Serinikli, N. (2019). Kırsal Alandaki Mikro Kadın Girişimcilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları: Agro-Turizm Kadın Kooperatifleri. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 14 (1), 45-57.
 • Sezen, B. (2008). Örgütlerde Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Cam Tavan Engeli: Orta ve Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Sökmen, A. Şahingöz Akar, S. (2017).Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Yansıtıcılarından Kurum İkliminin, Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırma Dergisi, 9(1), 113-133.
 • Sürücü Altunöz, Ö.Kargiglioğlu, Ş. Ak, S. (2017). Kırsal Turizmde Geleneksel Kültürün Yansıtılması ve Kadın İstihdamı: Beypazarı Örneği, I. International Sustainable Tourism Congress, November 23-25, 550-565.
 • Şahin, S. ve Acun, A. (2015). Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili (Ulusal turizm kongreleri bildirileri). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (34),213-234.
 • Şahin, B. Sönmez, B. Kazoğlu, H. İ. Saygı, C. A. (2014). Kadın İşgörenlerde Algılanan Kariyer Engelleri ve Kariyer Sonlandırma Eğilimi İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Ankara, 445-461.
 • Şimşek, Ş. M.Özgener, Ş. İlhan, İ. ( 2017). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimciler ve Yöneticiler Açısından Otantik Liderliğin Sosyal Tembellik Üzerindeki Etkileri: Yaşam Tatmininin Düzenleyici Rolü, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 88-109.
 • Temizkan, P. Çiçek, D. ve Özdemir, C. (2015). Sağlık Turizmi Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili. International Journal of Human Sciences, 12 (2),394-415.
 • Tosun, C. Bilim, Y. Cihangir, S. İ. Gökçe, F. Kocabozdoğan, K. (2011).Bölgesel Kalkınmada AB Destekli Turizm Eğitim Projeleri: Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (TUSKİP), 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2011.
 • Tosun, C. Gökçe, F. Bilim, Y. Kocabozdoğan, K. Çalkın, Ç. Babat, D. (2011). AB Destekli Turizm Eğitim Projeleri Samandağ Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi SAKİP, I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir, Isparta, 651-660.
 • Tuncel, I. (2009). Turizm Haberlerinde Yabancı Uyruklu Kadınların Temsili, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Tuncel, I. (2011).Turizmin Cinsiyeti Ya Da Kadın Gölgesinde Turizm, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2, 140-164.
 • Tunçsiper, B. Özkan, Ç. Boz, M. (2017). Kırsal Turizm ve Kadın Girişimciler: Nusratlı Köyü Örneği, 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, 77-85.
 • Tükeltürk Aydın, Ş. Perçin Şahin, N. (2008).Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 113-128.
 • Tümen, C. B. (2009). Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Özellikleri ve Karşılaşılan Sorunlar, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.Türker, N. (1997). Konaklama İşletmelerinde Cinsel Taciz ve Cinsiyet Ayrımı, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 74-76.
 • Türktarhan, G. ve Kozak, N. (2012). Turizm Yıllığı’nın Bibliyometrik Profili. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 567-584). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uçar, N. (2012). Kırsal Alanda Turizmle Modernleşen Kadın, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 111-115.
 • Uğuz Çelik, S. Topbaş, F. (2014). Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Emeği: Turizm Sektörüne Betimsel Bir Yaklaşım, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), 487-509.
 • Uğuz Çelik, S. Topbaş, F. (2016). Turizmde Kadın İstihdamı ve Ücret Ayrımcılığı: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 62-78.
 • Ülkü, A. Erol, G. Köroğlu, A. (2013). Kadın Tüketicilerin Turistik Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013, Kayseri, 839-857.
 • Ülkü, A. Köroğlu, A. (2014). Kadın Tüketicilerin Turistik Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler, Journal of Recreation and Tourism Research, 1(3),1-11.
 • Yalçın, H. (2010). Millî Folklor Dergisi’nin Bibliyometrik Profili (2007-2009), Millî Folklor, (22) 85, 205-211.
 • Yirik, Ş. Yıldırım Ilgaz, B. (2014).Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Bireysel Değerlerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Antalya İli Örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 361-378.
 • Yirik, Ş. Yıldırım Ilgaz, B. (2014). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Bireysel Değerleriİle Risk ve Belirsizlik Algıları Arasındaki İlişkilerin Alan Araştırması İle İncelenmesi: Antalya Örneği, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 97-111.
 • Yüncü Karadeniz, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sosyal Ağ Analiz İle İncelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 642-661, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Zencir, E., Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitü Dergileri’nde Yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 673-685, Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5514-340X
Yazar: Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU
Kurum: Trakya Üniversitesi
Ülke: Uruguay


Orcid: 0000-0002-0888-5451
Yazar: Çilem ELMAS (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2020

APA Boyacıoğlu, E , Elmas, Ç . (2020). “Turizm ve Kadın” Olgusunun Bibliyometrik Yaklaşım ile İncelenmesi . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 17 (1) , 32-52 . DOI: 10.24010/soid.598292