Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 31 2020-04-25

Deneyim Kalitesinin Memnuniyet ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Kırıkkale Büyük Şehir Parkında Bir Uygulama
The Effects of Recreation Experience Perceptions on Quality of Life: The Case of Kırıkkale

Ali SOLUNOĞLU [1] , Özgür YAYLA [2]


Teknolojik ve endüstriyel gelişim içerisinde olan kent yaşamında, kırsal yaşantının dinlendirici, güç verici görüntüsü ve ortamı kaybolmaktadır. Bu durum zamanla kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemiş ve yerel yönetimleri rekreasyon faaliyetlerini özendirecek alanlar geliştirmeye yöneltmiştir. Yerel yönetimler bağlamında bunun en iyi örnekleri park ve bahçelerdir. Özellikle Türkiye’de “Millet Bahçeleri” kavramının yer almaya başlamasıyla bu tür park ve bahçelerin halkın refahı anlamında yaşam kalitesine nasıl bir katkı sunduğunun bilimsel olarak ortaya konulma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Kırıkkale ilinde yüz yüze anket tekniği ile 460 katılımcıdan veriler elde edilmiştir. Toplanan veriler ilgili istatistik programı yardımıyla yüzde, frekans ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra farklılık ve ilişki test analizlerine de tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda park ve bahçeleri ayda 2-3 defa sıklıkta ziyaret edenlerin deneyim kalitesi, memnuniyet ve yaşam kalitesi algısı arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

In the city life, which is in technological and industrial development, the relaxing, empowering image and environment of rural life is lost. In the civilized world, which is called the civilized world due to complex reasons such as fast vehicles, communication techniques, rapid urbanization and industrialization, the people had to adopt a strained, problematic and slow lifestyle under social and psychological pressures. Over time, this situation adversely affected the quality of life of individuals and led local governments to develop areas to encourage recreation activities. The best examples of this in the context of local governments are parks and gardens. Especially with the introduction of the concept of “Nation Gardens de in our country, it is necessary to prove how such parks and gardens contribute to the quality of life in terms of public welfare. For this purpose, data were obtained from 460 participants by face-to-face survey technique in Kırıkkale province. The collected data were subjected to descriptive statistics such as percentage, frequency and average as well as difference and relationship test analyzes with the help of the related statistical program. As a result of the analyzes, positive and statistically significant results were obtained between experience quality, satisfaction and quality of life.

 • Referans 1:Allison, P. D. (1999). Multiple regression: A primer. Pine Forge Press.
 • Referans 2: Beard, J. ve Ragheb. M. (1980). “Measuring Leisure Satisfaction”. Journal of Leisure Research 12 (1): 20-31. Akt: Lim, S.J. (2006). “The Influence of Service Quality on Consumer Satisfaction, Attitudinal Loyalty, Behavioral Future Intentions for Participation of Fitness Centers in South Korea: A Structural Equation Modeling Approach”. Pro Quest Dissertations and Theses.
 • Referans 3: Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı- istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum, 6. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Referans 4: Diener, E. D., and Eunkook Suh, M. (1997). Subjective well-being and age: An international analysis. Annual review of gerontology and geriatrics, 17, 304-324.
 • Referans 5: Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci [Scientific research process for the behavior sciences]. Ankara, Turkey: Seçkin Yayın Evi:(Gözden Geçirilmiş 4. Baskı).
 • Referans6: Francken, D.A. and vanRaaij, W.F. (1981). “Satisfaction with Leisure Time Activities”. Journal of Leisure Research, 13(4), 337-352. Akt: Broughton, K.Beggs, B.A. (2007). “Leisure Satisfaction of Older Adults”. Activities, Adaptation & Aging, 31(1):1-18.
 • Referans 7: Göktaş, Z. (2007). Vergi Dairesi Başkanlığında Çalışan Personelin Boş Zamanlarını Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Balıkesir Örneği). Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2(2).16-23.
 • Referans 8: Hair, J. F. Jr., Bush, R. P., and Ortnau, D. J. (2003). Marketing research: within a changing ınformation environment, The McGraw-Hill/Irwin, Second Editon.
 • Referans 9: Hair, J. F., Black, WC, Babin, B. J., and Anderson, RE (2010). Multivariate data analysis, 7. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Referans 10: Jin, N., Lee, S., and Lee, H. (2015). The effect of experience quality on perceived value, satisfaction, image and behavioral intention of water park patrons: New versus repeat visitors. International Journal of Tourism Research, 17(1), 82-95.
 • Referans 11: Kim, H., Woo, E., and Uysal, M. (2015). Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism management, 46, 465-476.
 • Referans 12: Kovacs, A., (2007). The Leisure Personality Relationships Between Personality, Leisure Satisfaction, and Life Satisfaction, PhD Thesis. School of Health, Physical Education and Recreation, Indiana University.Lu, L., and Hu, C., (2005).Personality, Leisure Experiences And Happiness, Journal of Happiness Studies, 6, 325-342.
 • Referans 13: Oliver, R.L. (1993). Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Response. Journal of Consumer Research, 20(3): 418-430.Szalai, A. (1980). The meaning of comparative research on the quality of life. The quality of life, 7-21.
 • Referans 14: Van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., and De Hollander, A. (2003). Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. Landscape and urban planning, 65(1-2), 5-18.
 • Referans 15: Veenhoven, R. (2007). Measures of gross national happiness (231-253). OECD World Economic.
 • Referans 16: Whoqol Group. (1995). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social science & medicine, 41(10), 1403-1409.
 • Referans 17: Woo, E., Uysal, M., and Sirgy, M. J. (2018). Tourism impact and stakeholders’ quality of life. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(2), 260-286.
 • Referans 18: Wu, H. C., Li, M. Y., and Li, T. (2018). A study of experiential quality, experiential value, experiential satisfaction, theme park image, and revisit intention. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(1), 26-73.
 • Referans 19: Yayla, Ö., ve Çetiner, H. (2019). Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 6(1), 219-228.
 • Referans 20: Yıldız, B., Kılıç, N. S., ve Gürbüz, K. A. (2016). Balıkesir Kent Halkının Yaşadıkları Kentteki Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlerı ve Yerel Rekreasyon İmkanlarının Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(1), 10-23.
 • Referans 21: Yılmaz, Ş., Küçüktopuzlu, F. and Çerez, H. (2006). The Recreational Activity Condition and Level of Satisfaction of Individuals in Antalya City, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Referans 22: Zikmund, W. G. (2003). Sample designs and sampling procedures. Business research methods, 7(2), 368-400.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0232-8248
Yazar: Ali SOLUNOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler MYO
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7124-9311
Yazar: Özgür YAYLA
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2020

APA Solunoğlu, A , Yayla, Ö . (2020). Deneyim Kalitesinin Memnuniyet ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Kırıkkale Büyük Şehir Parkında Bir Uygulama . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 17 (1) , 20-31 . DOI: 10.24010/soid.617309