Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 124 - 140 2020-04-25

Corporate Social Responsibility Activities in Lodging Companies: The Comparative Analysis of the World’s Most Valuable Branded Lodging Companies and Borsa Istanbul Lodging Companies
Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Dünyada Marka Değeri En Yüksek Konaklama İşletmeleri ile Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Erdinç KARADENİZ [1] , Sema Nur ÜNLÜBULDUK [2]


The purpose of this study is to comparative analyze the reporting level of corporate social responsibility activities in the most valuable branded lodging companies in the world and Borsa Istanbul lodging companies. For this purpose, the corporate social responsibility and annual reports of the companies were tried to be analyzed by content analysis method. As a result of the analysis, it has been determined that the codes created under the themes of “Employees” and “Sector” are the areas of corporate social responsibility with the most activities performed by all lodging companies. In addition, it was found that the most valuable branded lodging companies performed more corporate social responsibility activities than Borsa İstanbul lodging companies and presented these activities more effectively to their stakeholders through the reports they published.

Bu araştırmanın amacı dünyada marka değeri en yüksek konaklama işletmeleri ile Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin raporlanma düzeyini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu amaçla söz konusu işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk ve yıllık faaliyet raporları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz neticesinde “Çalışanlar” ve “Sektör” temaları altında oluşturulan kodların analiz kapsamındaki bütün konaklama işletmeleri tarafından en fazla faaliyet gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk alanları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca marka değeri en yüksek konaklama işletmelerinin, Borsa İstanbul konaklama işletmelerine göre daha fazla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdiği ve yayımladıkları raporlar aracılığı ile söz konusu faaliyetleri paydaşlarına daha etkin sundukları saptanmıştır.
 • Akmeşe, H. ve Aras, S. (2016), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Farkındalıkları ve Uygulamaları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (1), ss. 917-942.
 • Alpaslan, A. (2012), Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Argüden, Y. (2002), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Rota Yayın Yapım.
 • Atay, L. ve Dilek, S. E. (2013), “Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibıs Otel Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), ss. 203-219.
 • Ateşoğlu, İ. ve Türker, A. (2010), “Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), ss. 207-226.
 • Avcı, N. ve Akdemir, İ. (2014), “Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Doyumu Üzerine Etkisi”, Ege Akademik Bakış, 14(1), ss. 125-135.
 • Bansal, P. ve Kandola, S. (2003), “Corporate Social Responsibility: Why Good People Behave Badly in Organizations”, Ivey Business Journal, 68 (4), ss. 1-5.
 • Brand Finance (2018), “The Most Valuable Hotel Brands of 2018 List”, https://brand finance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-hotels-50-2018/ (20.03.2019).
 • Bowen, H. R. (1953), Social Responsibility of The Businessman, New York: Harper & Row.
 • Cech, P., Jindrichovska, I. ve Neubauer, J. (2018), “Corporate Social Responsibility in Hotel Industry: Empirical Analysis of Transitional Market”, International Journal of Economics and Business Administration, 6 (1), ss. 61-89.
 • Cherapanukorn, V. ve Focken, K. (2014), “Corporate Social Responsibility and Sustainability in Asian Luxury Hotels: Policies, Practices and Standards”, Asian Social Science, 10 (8), ss. 198-209.
 • Çalışkan, O. ve Ünüsan, Ç. (2011), “Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetine Etkisi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(2), ss. 154-166.
 • Durovic, M., Jakovic, B. ve Tubic, D. (2015), “Hotel Corporate Social Responsibility Reporting”, The Macrotheme Review, 4(6), ss. 50-61.
 • Ettinger, A., Krauter, S. ve Terlutter, R. (2018), “Online CSR Communication in the Hotel Industry: Evidence from Small Hotels”, International Journal of Hospitality Management, 68, ss. 94-104.
 • Garay, L. ve Font, X. (2012), “Doing Good to Do Well? Corporate Social Responsibility Reasons, Practices and Impacts in Small and Medium Accommodation Enterprises”, International Journal of Hospitality Management, 31, ss. 329-337.
 • Ghaderi, Z., Mirzapour, M. ve Henderson, J.C. (2019), “Corporate Social Responsibility and Hotel Performance: A View from Tehran, Iran”, Tourism Management Perspectives, 29, ss.41-47.
 • Golja, T. ve Nizic, M. K. (2009), “Corporate Social Responsibility in Tourism–The Most Popular Tourism Destinations in Croatia: Comparative Analysis”, Management: Journal Of Contemporary Management Issues, 15(2), ss. 107-121.
 • Grosbois, D. D. (2012), “Corporate Social Responsibility Reporting by The Global Hotel Industry: Commitment, Initiatives and Performance”, International Journal of Hospitality Management, 31, ss. 896-905.
 • Güzel, T. (2010), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönelimli Otel İşletmeleri Uygulamaları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), ss. 285-304.
 • Henderson, J. C. (2007), “Corporate Social Responsibility and Tourism: Hotel Companies in Phuket, Thailand, after The Indian Ocean Tsunami”, Hospitality Management, 26, ss. 228-239.
 • Holcomb, J. L., Upchurch, R. S. ve Okumuş, F. (2007), “Corporate Social Responsibility: What Are Top Hotel Companies Reporting?”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(6), ss. 461-475.
 • Huimin, G. ve Ryan, C. (2011), “Ethics and Corporate Social Responsibility- An Analysis of the Views of Chinese Hotel Managers”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30, ss. 875-885.
 • Ionescu, G. H., Firoiu, D., Badircea, R. ve Dragan, C. (2018), “Implementation of Integrated Management Systems and Corporate Social Responsibility Initiatives - A Romanian Hospitality Industry Perspective”, Journal of Sustainability, 10, ss. 36-84.
 • Kotler, P. ve Lee, N. (2013), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat.
 • Lee, S. ve Heo, C. Y. (2009), “Corporate Social Responsibility and Customer Satisfaction among USA Publicly Traded Hotels and Restaurants”, International Journal of Hospitality Management, 28, ss. 655-657.
 • Levy, S. E. ve Park, S. Y. (2011), “An Analysis of CSR Activities in The Lodging Industry”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 18, ss. 147-154.
 • Martin, J., Petty, W. ve Wallace, J. (2009), “Shareholder Value Maximization—Is There a Role for Corporate Social Responsibility?”, Journal of Applied Corporate Finance, 21(2), ss. 110-118.
 • Özgen, E. (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi”, D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss. 1-6.
 • Park, S.Y. ve Levy, S. E. (2014), “Corporate Social Responsibility: Perspectives of Hotel Frontline Employees”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), ss. 332–348.
 • Pelit, E. ve Pekmezci, (2012), Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Alanları, Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
 • Pelit, E., Keleş, Y. ve Çakır, M. (2009), “Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16(2), ss. 19-30.
 • Shoval, N. ve Cohen-Hattab, K. (2001), “Urban Hotel Development Patterns in The Face Of Political Shifts”, Annals of Tourism Research, 28(4), ss. 908–925.
 • Su, L., Pan, Y. ve Chen, X. (2017), “Corporate Social Responsibility: Findings from the Chinese Hospitality Industry”, Journal of Retailing and Consumer Services, 34, ss. 240-247.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erdinç KARADENİZ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sema Nur ÜNLÜBULDUK
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2020

APA Karadeni̇z, E , Ünlübulduk, S . (2020). Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Dünyada Marka Değeri En Yüksek Konaklama İşletmeleri ile Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 17 (1) , 124-140 . DOI: 10.24010/soid.713565