Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 288 - 310 2020-08-30

Analysis of Sustainability Actıvities in Borsa Istanbul Lodging Companies
Borsa İstanbul Konaklama Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Analizi

Erdinç KARADENİZ [1] , Buket UZPAK [2]


The purpose of this research is to analyze the sustainability activities, reporting levels and to determine the shortcomings or superiorities of Borsa Istanbul lodging companies. For this purpose, the annual reports of 11 lodging companies for the years 2017, 2018 and 2019 were analyzed by content analysis within the framework of economic, environmental and social factors. As a result of the analysis, it was determined that sustainability activities and reporting levels of lodging companies were generally insufficient. The most important deficiencies of lodging companies on the basis of sustainability are that they place limited economic, environmental and social factors, are not aware of sustainability and do not perform their activities on the basis of sustainability.

Bu araştırmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama şirketlerinin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile bu faaliyetleri raporlama düzeylerini analiz etmek ve konaklama şirketlerinin eksikliklerinin veya varsa üstün taraflarının neler olduğunu saptamaktır. Bu amaçla 11 adet konaklama şirketinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait faaliyet raporları ekonomik, çevresel ve sosyal faktörler çerçevesinde içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda konaklama şirketlerinin sürdürülebilirlik faaliyetleri ve bu faaliyetleri raporlama düzeylerinin genel olarak yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Konaklama şirketlerinin sürdürülebilirlik temelinde en önemli eksiklikleri ekonomik, çevresel ve sosyal unsurlara sınırlı düzeyde yer vermeleri, sürdürülebilirlik bilincinde olmamaları ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik temelinde gerçekleştirmemeleri olarak saptanmıştır.
 • Anand, S. ve Sen, A. (2000), “Human Development andEconomicSustainability”, World Development, 28(12), ss. 2029-2049.
 • Başar, A.B. ve Başar, M. (2006), “Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye’deki Durumu”, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), ss. 213-230.
 • Bayraktutan, Y. ve Uçak, S. (2011), “Ekolojik İktisat ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(4), ss.17-36.
 • Borsa İstanbul (2014), “Sürdürülebilirlik Rehberi”, http://www.borsaistanbul.com/data/ kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf.(01.11.2018).
 • Borsa İstanbul (2015), “Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi”, https://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi (21.04.2018). ChapinIıı F. S.,Torn, M. S. ve Tateno, M. (1996), “Principles of EcosystemSustainability”, AmericanNaturalist, 148(6), ss. 1016-1037.
 • Cıocoıu, C. N. (2011), “IntegratingDigitalEconomyand Gren Economy: OpportunitiesforSustainable Development”, TheoreticalandEmpiricalResearches in Urban Management, 6(1), ss. 33-43.
 • Ekergil, V. ve Göde, M. Ö. (2017), “Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına Göre Seçilen Otellerin Sürdürülebilirlik Raporlarının Analizi ve Değerlendirilmesi”, Business andEconomicsResearchJournal, 8(4), ss. 859- 871.
 • Fınkbeıner, M.,Schau, E. M., Lehmann, A. ve Traverso, M. (2010), “Towards Life CycleSustainabilityAssessment”, Sustainability, 2(10), ss. 3309-3322.
 • Gri-Global ReportingInitiative G3 (2006), GRI G3 SustainabilityReportingGuidelines Report, https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/GRI-introduces-G3-Checklist-to-help-reportingorganizations-.aspx (25.11.2016).
 • Gri-Global Reportıng InitiativeG4 (2013), GRI G4 SustainabilityReportingGuidelines Report, https://www2.globalreporting.org/ standards/g4/Pages/default.aspx (20.11.2016).
 • Guıxa, M.,Bonılla-Prıego, M. J. ve Font, X. (2018), “TheProcess of SustainabilityReporting in International Hotel Groups: An Analysis of StakeholderInclusiveness, MaterialityandResponsiveness”, Journal of SustainableTourism, 26(7), ss.1063-1084.
 • Herremans, I.,Pyası, N. ve Lu, J. (2011), “TheJourneyTowardSustainabilityReporting: How AccountablearetheTourismIndustries?”, TourismRecreationResearch, 36(3), ss. 247-257.
 • Karadeniz, E. ve Uzpak, B.D. (2019), “Dünyada En Yüksek Marka Değerine Sahip Otel Zincirlerinin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Küresel Raporlama Girişimi İlkeleri Bağlamında İncelenmesi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(1), ss. 6-20.
 • Kuşat, N. (2012), “Sürdürülebilir Şirketler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), ss. 227-242.
 • Lıu, Z. (2003), “SustainableTourism Development: A Critique”, Journal of SustainableTourism, 11(6), ss. 459-475.
 • Medrado, L. ve Jackson, L. A. (2016), “CorporateNonfinancialDisclosures: An IlluminatingLook at theCorporateSocialResponsibilityandSustainabilityReportingPractices of HospitalityandTourismFirms”,TourismandHospitalityResearch, 16(2), ss.116-132.
 • Özmehmet, D.E. (2008), “Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları”, Journal of Yaşar University, 3(12), ss.1853-1876.
 • Pamukçu, F. (2011), “Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 50, ss.133-148.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001), İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • UNEP (2005), “Annual Evaluation Report”, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/ 20.500.11822/183/UNEP_Anual_Evaluation_Report_2005.pdf?sequence=1&is. (13.04.2016).
 • UNWTO (2017), “TourismandtheSustainable Development Goals-Journeyto 2030”, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/UNWTO_UNDP_Tourism%20and%20the%20SDGs.pdf (10.12.2018).
 • Yükçü, S. ve Kaplanoğlu, E. (2016), “Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), ss.63-101.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2658-8490
Yazar: Erdinç KARADENİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9382-6383
Yazar: Buket UZPAK
Kurum: Mersin Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2020

APA Karadeni̇z, E , Uzpak, B . (2020). Borsa İstanbul Konaklama Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Analizi . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 17 (2) , 288-310 . DOI: 10.24010/soid.778291