Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Doğa Turizminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri Kullanıma İlişkin Turist Rehberlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 423 - 443, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1081685

Öz

Kastamonu kanyonları, milli parkları ve doğal güzellikleri ile önemli bir doğa turizmi potansiyeline sahiptir. Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, İstiklal Yolu Güzergâhı, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı gibi doğal güzelliklere sahiptir. Çalışmanın amacı, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin doğa turizminde kullanım olanağına yönelik rehberlerin algılarını değerlendirmektir. Araştırmada, fenomenolojik araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve görüşme tekniği uygulanmıştır. Kastamonu ilinde yaşayan rehberlerden veri toplanmıştır. Veriler MAXQDA ile kodlanmış ve haritalandırılmıştır. Bulgular doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen veriler beş ana tema altında değerlendirilmiştir. Bunlar; kişisel, tur, doğa, turizm ve rehberlik hizmeti temalarıdır. Elde edilen bilgiler bu teknolojilerin doğa turizminde kullanılabileceğini desteklese de henüz gelişim aşamasında olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akbulut, G., Atmış, E., & Günşen, H. (2015). Farklı İlgi Gruplarının Milli Park Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 133-145.
 • Bruno, F., Barbieri, L., Mangeruga, M., Cozza, M., Lagudi, A., Cejka, J., Liarokapis, F., & Skarlatos, D. (2019). Underwater augmented reality for improving the diving experience in submerged archaeological sites. Ocean Engineering, 190, 1-10. doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106487.
 • Cansu, E., Aydoğdu, A., & Koçoğlu, C. (2017). Nüfus Yoğunluğu Az Şehirlerdeki Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Kastamonu Örneği. Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, (s. 1055-1065).
 • Chiu, C. C., & Lee, L. C. (2018). System satisfaction survey for the App to integrate search and augmented reality with geographical information technology. Microsyst Technol, 24, 319-341.
 • Chu, T.-H., Lin, M.-L., & Chang, C.-H. (2012). mGuiding (Mobile Guiding) – Using a Mobile GIS app for Guiding. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(3), 269-283.
 • Chung, N., Han, H., & Joun, Y. (2015). Tourists’ intention to visit a destination: The role of augmented reality (AR) application for a heritage site. Computers in Human Behavior, 50, 588-599. doi:10.1016/j.chb.2015.02.068.
 • Cranmer, E., Dieck, M., & Fountoulaki, P. (2020). Exploring the value of augmented reality for tourism. Tourism Management Perspectives, 35.
 • Çalışkan, G., Gündoğdu, İ., & Aydoğdu, A. (2019). Yerel Seyahat Acentelerinin Doğa Turizmi Stratejileri: Kastamonu İçin Nitel Bir Araştırma, Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences, 266-282, Aralık 2019, İzmir.
 • Dağlı, Z. (2019). Nature Tourism and Mobile Applications: Düzce Province Example. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16 (3) , 553-566.
 • Derek, M., Woźniak, E., & Kulczyk, S. (2019). Clustering nature-based tourists by activity. Social, economic and spatial dimensions. Tourism Management, 75, 509-521.
 • Fino, E. R., Martín-Gutiérrez, J., Fernández, M. D. M., & Davara, E. A. (2013). Interactive Tourist Guide: Connecting Web 2.0, Augmented Reality and QR Codes. Procedia Computer Science, 25, 338-344. doi:10.1016/j.procs.2013.11.040.
 • Gizzi, M. C., & Rädiker, S. (Ed.) (2021). The Practice of Qualitative Data Analysis Research Examples Using MAXQDA. Berlin: MAXQDA Press.
 • Gomez-Jauregui, V., Manchado, C., Del-Castillo-Igareda, J., & Otero, C. (2019). Quantitative evaluation of overlaying discrepancies in mobile augmented reality applications for AEC/FM. Advances in Engineering Software, 127, 124-140.
 • Graziano, T., & Privitera, D. (2020). Cultural heritage, tourist attractiveness and augmented reality: insights from Italy. Journal of Heritage Tourism.
 • Hsieh, Y.-T., Jylhä, A., Orso, V., Andolina, S., Hoggan, E., Gamberini, L., & Jacucci, G. (2019). Developing hand-worn input and haptic support for real-world target finding. Personal and Ubiquitous Computing, 23, 117-132.
 • Jung, T., Chung, N., & Leue, M. C. (2015). The determinants of recommendations to use augmented reality technologies: The case of a Korean theme park. Tourism Management, 49, 75-86. doi:10.1016/j.tourman.2015.02.013.
 • Kilipiris, F., & Zardava, S. (2012). Developing sustainable tourism in a changing environment: issues for the tourism enterprises (travel agencies and hospitality enterprises). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44, 44-52.
 • Kim, Y., Kim, C.-k., Lee, D., Lee, H.-w., & Andrada, R. (2019). Quantifying nature-based tourism in protected areas in developing countries by using social big data. Tourism Management, 72, 249-256.
 • Kounavis, C. D., Kasimati, A. E., & Zamani, E. D. (2012). Enhancing the Tourism Experience through Mobile Augmented Reality: Challenges and Prospects. International Journal of Engineering Business Management, 4(Special Issue Digital and Mobile Economy), 1-6. doi:10.5772/51644.
 • Lin, H-F., & Chen, C-H. (2015). Design and application of augmented reality query-answering system in mobile phone information navigation. Expert Systems with Applications, 42, 810-820. doi:10.1016/j.eswa.2014.07.050.
 • Marimon, D., Sarasua, C., Carrasco, P., Álvarez, R., & Montesa, J. (2010). MobiAR: Tourist Experiences through Mobile Augmented Reality. NEM, Barcelona, Spain.
 • Martínez-Graña, A. M., Goy, J. L., & Cimarra, C. A. (2013). A virtual tour of geological heritage: Valourising geodiversity using Google Earth and QR code. Computers & Geosciences, , 61, 83-93.
 • Oktay, K., İşlek, E., & Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2), 47-54.
 • Oruç, O. (2004). Bir alternatif turizm türü olan doğa-atlı spor turizminin Kastamonu örneği üzerinde irdelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Öztürk, S. (2005). Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı‟nın rekreasyonel kaynak değerlerinin irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 138-148.
 • Park, S., & Stangl, B. (2020). Augmented reality experiences and sensation seeking. Tourism Management, 77.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çeviri Ed: Bütün, M. & Demir, S.B.). 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Savela, N., Oksanen, A., Kaakinen, M., Noreikis, M., & Xiao, Y. (2020). Does Augmented Reality A Entertainment, and Learning? A Field Experiment. Applied Sciences, 10 (4), 1392, 1-15.
 • Sevim, B., & Çalışkan, G. (2021). Augmented Reality Technologies From the Tourist Perspective A Systematic Review. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1501–1521.
 • Suma, D., Savino, N., & Galasso, O. (2014). Services in support of promoting territorial tourism and culture: the living lab project EPULIA. Conservation Science in Cultural Heritage, 14(1), 263–268.
 • Şen, G. & Erkan Buğday, S. (2015). Kastamonu ilinde çeşitli statülerde koruma ve kullanma amaçlı belirlenmiş alanlar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 214-230.
 • Tanrısever, C., Pamukçu, H., & Erdoğan, Y. (2019). Turist Rehberleri Tarafından Pazarlanan Kastamonu Şehir Efsaneleri. 20. Ulusal Turizm Kongresi, (s. 945-951). Eskişehir.
 • Tanrısever, C., Ünal İbret, B., Aydınözü, D., & Cansız, E. (2016). Geomorphologic Features and Tourism Potential of the Valla Canyon, Karadeniz Araştırmaları, 50, 191-202.
 • Wasserburger, W., Beyer, C., & Wasserburger, M. (2017). Beitrag von Geoinformationssystemen zu barrierefreien seniorengerechten Anwendungen im Naturtourismus am Beispiel senTOUR. Angewandte Geoinformatik, 3, 309-315.
 • Weiler, B., & Davis, D. (1993). An exploratory investigation into the roles of the nature-based tour leader. Tourism Management, 91-98.
 • Wu, S.-T., Chiu, C.-H., & Chen, Y.-S. (2020). The influences of innovative technological introduction on interpretive experiences of exhibition:a discussion on the intention to use augmented reality. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(6), 662-677.
 • Yovcheva, Z., Buhalis, D., & Gatzidis, C. (2014). Empirical Evaluation of Smartphone Augmented Reality Browsers in an Urban Tourism Destination Context. International Journal of Mobile Human Computer Interaction, 6(2), 10-31.
 • Zengin, B., Koç, D., & Ulama, Ş. (2019). Kastamonu İlinin Doğa Turizmi Potansiyelinin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 251-274.

Determining the Opinions of Tourist Guides on the Use of Augmented Reality Technologies in Nature Tourism

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 423 - 443, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1081685

Öz

Kastamonu has a significant nature tourism potential with canyons, national parks, and natural beauties. It has natural beauties such as Valla Canyon, Horma Canyon, Ilıca Waterfall, Ilgarini Cave, Istiklal Road Route, Ilgaz Mountain National Park, Küre Mountains National Park. The aim of the study is evaluated the perceptions of the guides regarding the possibility of using augmented reality technologies in nature tourism. The phenomenological research approach was adopted, and the interview technique was applied. Data were collected from guides living in Kastamonu and encoded and mapped with MAXQDA. The findings were supported by direct quotations. The data obtained within the scope of the study were evaluated under five main themes. These themes are personal, tour, nature, tourism, and guiding service. Although the findings support that these technologies can be used in nature tourism, it has been determined that they are still in the development stage.

Kaynakça

 • Akbulut, G., Atmış, E., & Günşen, H. (2015). Farklı İlgi Gruplarının Milli Park Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Küre Dağları Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 133-145.
 • Bruno, F., Barbieri, L., Mangeruga, M., Cozza, M., Lagudi, A., Cejka, J., Liarokapis, F., & Skarlatos, D. (2019). Underwater augmented reality for improving the diving experience in submerged archaeological sites. Ocean Engineering, 190, 1-10. doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106487.
 • Cansu, E., Aydoğdu, A., & Koçoğlu, C. (2017). Nüfus Yoğunluğu Az Şehirlerdeki Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Kastamonu Örneği. Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, (s. 1055-1065).
 • Chiu, C. C., & Lee, L. C. (2018). System satisfaction survey for the App to integrate search and augmented reality with geographical information technology. Microsyst Technol, 24, 319-341.
 • Chu, T.-H., Lin, M.-L., & Chang, C.-H. (2012). mGuiding (Mobile Guiding) – Using a Mobile GIS app for Guiding. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(3), 269-283.
 • Chung, N., Han, H., & Joun, Y. (2015). Tourists’ intention to visit a destination: The role of augmented reality (AR) application for a heritage site. Computers in Human Behavior, 50, 588-599. doi:10.1016/j.chb.2015.02.068.
 • Cranmer, E., Dieck, M., & Fountoulaki, P. (2020). Exploring the value of augmented reality for tourism. Tourism Management Perspectives, 35.
 • Çalışkan, G., Gündoğdu, İ., & Aydoğdu, A. (2019). Yerel Seyahat Acentelerinin Doğa Turizmi Stratejileri: Kastamonu İçin Nitel Bir Araştırma, Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences, 266-282, Aralık 2019, İzmir.
 • Dağlı, Z. (2019). Nature Tourism and Mobile Applications: Düzce Province Example. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16 (3) , 553-566.
 • Derek, M., Woźniak, E., & Kulczyk, S. (2019). Clustering nature-based tourists by activity. Social, economic and spatial dimensions. Tourism Management, 75, 509-521.
 • Fino, E. R., Martín-Gutiérrez, J., Fernández, M. D. M., & Davara, E. A. (2013). Interactive Tourist Guide: Connecting Web 2.0, Augmented Reality and QR Codes. Procedia Computer Science, 25, 338-344. doi:10.1016/j.procs.2013.11.040.
 • Gizzi, M. C., & Rädiker, S. (Ed.) (2021). The Practice of Qualitative Data Analysis Research Examples Using MAXQDA. Berlin: MAXQDA Press.
 • Gomez-Jauregui, V., Manchado, C., Del-Castillo-Igareda, J., & Otero, C. (2019). Quantitative evaluation of overlaying discrepancies in mobile augmented reality applications for AEC/FM. Advances in Engineering Software, 127, 124-140.
 • Graziano, T., & Privitera, D. (2020). Cultural heritage, tourist attractiveness and augmented reality: insights from Italy. Journal of Heritage Tourism.
 • Hsieh, Y.-T., Jylhä, A., Orso, V., Andolina, S., Hoggan, E., Gamberini, L., & Jacucci, G. (2019). Developing hand-worn input and haptic support for real-world target finding. Personal and Ubiquitous Computing, 23, 117-132.
 • Jung, T., Chung, N., & Leue, M. C. (2015). The determinants of recommendations to use augmented reality technologies: The case of a Korean theme park. Tourism Management, 49, 75-86. doi:10.1016/j.tourman.2015.02.013.
 • Kilipiris, F., & Zardava, S. (2012). Developing sustainable tourism in a changing environment: issues for the tourism enterprises (travel agencies and hospitality enterprises). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44, 44-52.
 • Kim, Y., Kim, C.-k., Lee, D., Lee, H.-w., & Andrada, R. (2019). Quantifying nature-based tourism in protected areas in developing countries by using social big data. Tourism Management, 72, 249-256.
 • Kounavis, C. D., Kasimati, A. E., & Zamani, E. D. (2012). Enhancing the Tourism Experience through Mobile Augmented Reality: Challenges and Prospects. International Journal of Engineering Business Management, 4(Special Issue Digital and Mobile Economy), 1-6. doi:10.5772/51644.
 • Lin, H-F., & Chen, C-H. (2015). Design and application of augmented reality query-answering system in mobile phone information navigation. Expert Systems with Applications, 42, 810-820. doi:10.1016/j.eswa.2014.07.050.
 • Marimon, D., Sarasua, C., Carrasco, P., Álvarez, R., & Montesa, J. (2010). MobiAR: Tourist Experiences through Mobile Augmented Reality. NEM, Barcelona, Spain.
 • Martínez-Graña, A. M., Goy, J. L., & Cimarra, C. A. (2013). A virtual tour of geological heritage: Valourising geodiversity using Google Earth and QR code. Computers & Geosciences, , 61, 83-93.
 • Oktay, K., İşlek, E., & Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2), 47-54.
 • Oruç, O. (2004). Bir alternatif turizm türü olan doğa-atlı spor turizminin Kastamonu örneği üzerinde irdelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Öztürk, S. (2005). Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı‟nın rekreasyonel kaynak değerlerinin irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 138-148.
 • Park, S., & Stangl, B. (2020). Augmented reality experiences and sensation seeking. Tourism Management, 77.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çeviri Ed: Bütün, M. & Demir, S.B.). 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Savela, N., Oksanen, A., Kaakinen, M., Noreikis, M., & Xiao, Y. (2020). Does Augmented Reality A Entertainment, and Learning? A Field Experiment. Applied Sciences, 10 (4), 1392, 1-15.
 • Sevim, B., & Çalışkan, G. (2021). Augmented Reality Technologies From the Tourist Perspective A Systematic Review. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1501–1521.
 • Suma, D., Savino, N., & Galasso, O. (2014). Services in support of promoting territorial tourism and culture: the living lab project EPULIA. Conservation Science in Cultural Heritage, 14(1), 263–268.
 • Şen, G. & Erkan Buğday, S. (2015). Kastamonu ilinde çeşitli statülerde koruma ve kullanma amaçlı belirlenmiş alanlar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 214-230.
 • Tanrısever, C., Pamukçu, H., & Erdoğan, Y. (2019). Turist Rehberleri Tarafından Pazarlanan Kastamonu Şehir Efsaneleri. 20. Ulusal Turizm Kongresi, (s. 945-951). Eskişehir.
 • Tanrısever, C., Ünal İbret, B., Aydınözü, D., & Cansız, E. (2016). Geomorphologic Features and Tourism Potential of the Valla Canyon, Karadeniz Araştırmaları, 50, 191-202.
 • Wasserburger, W., Beyer, C., & Wasserburger, M. (2017). Beitrag von Geoinformationssystemen zu barrierefreien seniorengerechten Anwendungen im Naturtourismus am Beispiel senTOUR. Angewandte Geoinformatik, 3, 309-315.
 • Weiler, B., & Davis, D. (1993). An exploratory investigation into the roles of the nature-based tour leader. Tourism Management, 91-98.
 • Wu, S.-T., Chiu, C.-H., & Chen, Y.-S. (2020). The influences of innovative technological introduction on interpretive experiences of exhibition:a discussion on the intention to use augmented reality. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(6), 662-677.
 • Yovcheva, Z., Buhalis, D., & Gatzidis, C. (2014). Empirical Evaluation of Smartphone Augmented Reality Browsers in an Urban Tourism Destination Context. International Journal of Mobile Human Computer Interaction, 6(2), 10-31.
 • Zengin, B., Koç, D., & Ulama, Ş. (2019). Kastamonu İlinin Doğa Turizmi Potansiyelinin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 251-274.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürkan ÇALIŞKAN
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2596-153X
Türkiye


Burhan SEVİM
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3326-9642
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çalışkan, G. & Sevim, B. (2022). Doğa Turizminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri Kullanıma İlişkin Turist Rehberlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 19 (3) , 423-443 . DOI: 10.24010/soid.1081685

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.