Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Home-Based Telework as A Flexible Working Model Outside of the Work: Expectations and Problem Areas

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 41, 1211 - 1246, 31.07.2021
https://doi.org/10.21550/sosbilder.844684

Öz

The developments in information and communication technologies have profoundly altered the nature of modern working by enabling it to transcend the usual time and space limits. Telework has arised by the virtue of this development and is essentially a type of flexible working based on making the use of technological resources. The main purpose of this article is to reveal the problems of workers arising from home-based telework activities by considering authentic examples. Firstly, the evolution and the nature of telework and its relation to the perspective of neoliberalism on flexibility has been described then troubled areas has been specified by elaborating the disadvantages created by home-based telework on the workers’ side on the basis of various telework examples. As a result, concerning the workers, several problems are observed; increased workload and working time, adversely affected family life due to the transformation of living space into workplace, low wages and welfare benefits, increased pressure and stress related to frequent supervision, social isolation and limited career development.

Kaynakça

 • Aguilera, A., Lethiais, V., Rallet, A., Proulhac, L. (2016). Home-based telework in France: Characteristics, barriers and perspectives. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 92(1), 1-11.
 • Ansal, H. (1997). Esneklik: Fordizmden post-fordizme dönüşümün anahtarı. Petrol-İş 1995-1996 Yıllığı içinde (647-660. ss.), Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası Yayını.
 • Baines, S. & Gelder, U. (2003). What is family friendly about the workplace in the home? The case of self-employed parents and their children. New Technology, Work and Employment, 18(3), 223-234.
 • Bathini, D. R. & Kandathil, G. M. (2019). An orchestrated negotiated exchange: Trading home-based telework for intensified work. Journal of Business Ethics, 154(2), 411-423.
 • Brinzea, V. M. & Secara, C. G. (2017). The telework, a flexible way to work in a changing workplace. Scientific Bulletin - Economic Sciences, 16, 104-112.
 • Buomprisco, G., Ricci, S., Perri, R., Siovd, S. (2021). Health and telework: New challenges after COVID-19 pandemic. European Journal of Environment and Public Health, 5(2), 1-5.
 • Denizli Öztürk, B. (2017). Türk İş Kanunu'nda yeni bir esnek çalışma modeli: tele çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdayı, A. U. & Tekbaş, H. D. (2019). Home-based working women as cheap labor in the context of neoliberal globalization: results of a field study in Aksaray province. S. Mavroudeas, S. Akar, J. Dobreva (Ed.), Globalization, Poverty, Inequality, & Sustainability Kitabı içinde (63-74. ss.), Ijopec Publication.
 • Erdayı, A. U. (2019). Emek piyasalarında esneklik ve güvence arasındaki ütopik denge: Esneklik - güvence dengesi yaklaşımı. G. Y. Şeren, Kurular (Ed.), Kamu Politikalarına Sosyal Bakış Kitabı içinde (45-72. ss.), Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Filardi, F., Castro, R. M. P., Zanini, M. T. F. (2020). Advantages and disadvantages of teleworking in Brazilian public administration: analysis of SERPRO and federal revenue experiences. EBAPE.BR, 18(1), 28-46.
 • Galvez, A., Tirado, F., Alcaraz, J. M. (2018). Resisting long working hours: the case of Spanish female teleworkers. German Journal of Human Resource Management, 32(3-4), 195-216.
 • Hallin, H. (2020). Home-based telework during the Covid-19 pandemic. (yüksek lisans tezi). İsveç: Mälardalen Üniversitesi.
 • Hodder, A. (2020). New technology, work and employment in the era of COVID-19: reflecting on legacies of research. New Technology, Work and Employment, 35(3), 262-275.
 • Huberman, L. (2007). Feodal toplumdan yirminci yüzyıla. İletişim Yayınları.
 • Keune, M. (2008). Between innovation and ambiguity: the role of flexicurity in labour market analysis and policy making. ETUI-REHS Research Department Yayını.
 • Klopotek, M. (2017). The advantages and disadvantages of remote working from the perspective of young employees. Scientific Quarterly “Organization and Management”, 40(4), 39-49.
 • Marica, M. E. (2018). Homeworking / Teleworking atypical forms of employment: between usefulness and precariousness. Juridical Tribune Journal, 8(1), 73-85.
 • Olson, M. H. (1983). Remote office work: changing work patterns in space and time. Communications of the ACM, 3(26), 182-187.
 • Rocha, C. T. M. & Amador, F. S. (2018). Telework: conceptualization and issues for analysis. EBAPE.BR, 16(1), 152-162.
 • Rudnicka, A., Newbold, J. W., Cook, D., Cecchinato, M. E., Gould, S. J. J., Cox, A. L. (2020). Eworklife: developing effective strategies for remote working during the COVID-19 pandemic. The New Future of Work Online Sempozyumu içinde (1-13. ss.).
 • Sullivan, C. (2003). What’s in a name? Definitions and conceptualisations of teleworking and homeworking. New Technology, Work and Employment, 18(3), 158-165.
 • Sümer, H. H. (2019). İş hukuku. Seçkin Yayınları.
 • Tokol, A. (2003). Tele çalışma geleceğin çalışma şekli olabilir mi?. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5(2).
 • Tremblay, D. G. & Thomsin, L. (2012). Telework and mobile working: Analysis of its benefits and drawbacks. Int. J. Work Innovation, 1(1), 100-113.
 • Tremblay, D. G. (2003). Telework: A new mode of gendered segmentation? Results from a study in Canada. Canadian Journal of Communication, 28(4), 461-478.
 • Turan, B. Ö. (2019). Enformasyon teknolojisiyle evden çalışma: Türkiye’de hizmet sektörü üzerinden bir inceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Viebrock, E. & Clasen, J. (2009). Flexicurity and welfare reform: a review. Socio-Economic Review, 7(2), 305-331.
 • Wang, B., Liu, Y., Qian, J., Parker, S. K. (2021). Achieving effective remote working during the COVID‐19 pandemic: a work design perspective. Applied Psychology: An International Review, 70(1), 16-59.

İŞ YERİ DIŞINDA BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ OLARAK EV EKSENLİ TELE ÇALIŞMA: BEKLENTİLER VE SORUNLU ALANLAR

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 41, 1211 - 1246, 31.07.2021
https://doi.org/10.21550/sosbilder.844684

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, modern çalışmanın bilindik mekân ve zaman sınırlarının dışına çıkmasını sağlayarak onun doğasını derinden etkilemiştir. Tele çalışma, bahsedilen gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve temelde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânların kullanılmasına dayalı esnek bir çalışma türüdür. Bu makalenin temel amacı; ev eksenli tele çalışmanın işçiler açısından ortaya çıkardığı sorunları, uygulama örneklerini dikkate alarak ortaya koymaya çalışmaktır. Buradan hareketle makalede tele çalışmanın gelişimi ve doğası anlatılmış, neoliberalizmin esneklik anlayışı ile tele çalışma arasındaki ilişki açıklanmış, ev eksenli tele çalışmanın işçiler açısından ortaya çıkardığı dezavantajlar, tele çalışmaya ilişkin farklı uygulamalar üzerinden tartışılarak sorunlu alanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak ev eksenli tele çalışmanın çalışanlar için çalışma sürelerinin ve iş yoğunluğunun artması, evin iş yerine dönüşmesi sebebiyle aile hayatının olumsuz etkilenmesi, ücretlerin düşük ve sosyal yardımların az olması, yoğun denetim nedeniyle baskının ve stresin artması, sosyal izolasyon ve sınırlı bir kariyer gelişimi olarak sayılabilecek önemli sorunları beraberinde getirdiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Aguilera, A., Lethiais, V., Rallet, A., Proulhac, L. (2016). Home-based telework in France: Characteristics, barriers and perspectives. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 92(1), 1-11.
 • Ansal, H. (1997). Esneklik: Fordizmden post-fordizme dönüşümün anahtarı. Petrol-İş 1995-1996 Yıllığı içinde (647-660. ss.), Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası Yayını.
 • Baines, S. & Gelder, U. (2003). What is family friendly about the workplace in the home? The case of self-employed parents and their children. New Technology, Work and Employment, 18(3), 223-234.
 • Bathini, D. R. & Kandathil, G. M. (2019). An orchestrated negotiated exchange: Trading home-based telework for intensified work. Journal of Business Ethics, 154(2), 411-423.
 • Brinzea, V. M. & Secara, C. G. (2017). The telework, a flexible way to work in a changing workplace. Scientific Bulletin - Economic Sciences, 16, 104-112.
 • Buomprisco, G., Ricci, S., Perri, R., Siovd, S. (2021). Health and telework: New challenges after COVID-19 pandemic. European Journal of Environment and Public Health, 5(2), 1-5.
 • Denizli Öztürk, B. (2017). Türk İş Kanunu'nda yeni bir esnek çalışma modeli: tele çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdayı, A. U. & Tekbaş, H. D. (2019). Home-based working women as cheap labor in the context of neoliberal globalization: results of a field study in Aksaray province. S. Mavroudeas, S. Akar, J. Dobreva (Ed.), Globalization, Poverty, Inequality, & Sustainability Kitabı içinde (63-74. ss.), Ijopec Publication.
 • Erdayı, A. U. (2019). Emek piyasalarında esneklik ve güvence arasındaki ütopik denge: Esneklik - güvence dengesi yaklaşımı. G. Y. Şeren, Kurular (Ed.), Kamu Politikalarına Sosyal Bakış Kitabı içinde (45-72. ss.), Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Filardi, F., Castro, R. M. P., Zanini, M. T. F. (2020). Advantages and disadvantages of teleworking in Brazilian public administration: analysis of SERPRO and federal revenue experiences. EBAPE.BR, 18(1), 28-46.
 • Galvez, A., Tirado, F., Alcaraz, J. M. (2018). Resisting long working hours: the case of Spanish female teleworkers. German Journal of Human Resource Management, 32(3-4), 195-216.
 • Hallin, H. (2020). Home-based telework during the Covid-19 pandemic. (yüksek lisans tezi). İsveç: Mälardalen Üniversitesi.
 • Hodder, A. (2020). New technology, work and employment in the era of COVID-19: reflecting on legacies of research. New Technology, Work and Employment, 35(3), 262-275.
 • Huberman, L. (2007). Feodal toplumdan yirminci yüzyıla. İletişim Yayınları.
 • Keune, M. (2008). Between innovation and ambiguity: the role of flexicurity in labour market analysis and policy making. ETUI-REHS Research Department Yayını.
 • Klopotek, M. (2017). The advantages and disadvantages of remote working from the perspective of young employees. Scientific Quarterly “Organization and Management”, 40(4), 39-49.
 • Marica, M. E. (2018). Homeworking / Teleworking atypical forms of employment: between usefulness and precariousness. Juridical Tribune Journal, 8(1), 73-85.
 • Olson, M. H. (1983). Remote office work: changing work patterns in space and time. Communications of the ACM, 3(26), 182-187.
 • Rocha, C. T. M. & Amador, F. S. (2018). Telework: conceptualization and issues for analysis. EBAPE.BR, 16(1), 152-162.
 • Rudnicka, A., Newbold, J. W., Cook, D., Cecchinato, M. E., Gould, S. J. J., Cox, A. L. (2020). Eworklife: developing effective strategies for remote working during the COVID-19 pandemic. The New Future of Work Online Sempozyumu içinde (1-13. ss.).
 • Sullivan, C. (2003). What’s in a name? Definitions and conceptualisations of teleworking and homeworking. New Technology, Work and Employment, 18(3), 158-165.
 • Sümer, H. H. (2019). İş hukuku. Seçkin Yayınları.
 • Tokol, A. (2003). Tele çalışma geleceğin çalışma şekli olabilir mi?. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5(2).
 • Tremblay, D. G. & Thomsin, L. (2012). Telework and mobile working: Analysis of its benefits and drawbacks. Int. J. Work Innovation, 1(1), 100-113.
 • Tremblay, D. G. (2003). Telework: A new mode of gendered segmentation? Results from a study in Canada. Canadian Journal of Communication, 28(4), 461-478.
 • Turan, B. Ö. (2019). Enformasyon teknolojisiyle evden çalışma: Türkiye’de hizmet sektörü üzerinden bir inceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Viebrock, E. & Clasen, J. (2009). Flexicurity and welfare reform: a review. Socio-Economic Review, 7(2), 305-331.
 • Wang, B., Liu, Y., Qian, J., Parker, S. K. (2021). Achieving effective remote working during the COVID‐19 pandemic: a work design perspective. Applied Psychology: An International Review, 70(1), 16-59.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

A. Utku ERDAYI> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1000-1253
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 41

Kaynak Göster

APA Erdayı, A. U. (2021). İŞ YERİ DIŞINDA BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ OLARAK EV EKSENLİ TELE ÇALIŞMA: BEKLENTİLER VE SORUNLU ALANLAR . Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (41) , 1211-1246 . DOI: 10.21550/sosbilder.844684