BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli

Yıl 2014, Cilt: 22 Sayı: 22, - , 01.09.2014
https://doi.org/10.17233/se.27202

Öz

Bu çalışma, “devlet koruması ve kurum bakımı altındaki” çocuk/gençlere yönelik hizmetler kapsamında yer alan, Koruyucu Aile Bakım Modeli'nin, temel kavramları ve araçlarını tartışarak, teorik ve uygulamaya yönelik, incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilk olarak, sosyal devlet, sosyal politika ve koruyucu aile kavramları tanımlanacaktır. Korunmaya muhtaç çocukların “topluma uyum sağlaması” ve “aileye dönüşü” için önemli bir araç olarak görülen, koruyucu aile hizmet modeli mevcut hükümet tarafından önemle desteklenmektedir. Bu bağlamda korunmaya muhtaç çocuklar açısından, bu hizmetin önemi ve gereği tartışılarak; söz konusu model ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde koruyucu aile hizmet modelinin, nüfus yoğunluğu ile öne çıkan İstanbul ilinde ve ülke genelindeki uygulamasının, istatistik verilere dayalı grafikler yardımıyla sunumu ve politika önerilerine yer verilecektir.

Kaynakça

 • Akyüz, E. (2013), Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması, Genişletilmiş 3. Baskı, 2013, Pegem Akademi, Ankara.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012), ASPB Bülteni, <http://www.sosyalyardimlar.gov.tr>, 23.08.2013.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012), “Türkiye’de Uygulanan Şartlı Nakit Transferi Programı’nın Fayda Sahipleri Üzerindeki Etkisinin Nitel ve Nicel Olarak Ölçülmesi”, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Rapor, Ankara 2012, <http: //www.aile.gov.tr/tr/2161/Sartli-Nakit-Transferi-Programi>, 16.04.2013.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013), ASPB Bülteni, <http://istanbul.aile.gov.tr/tr>, 23.09.2013.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2014), ASPB Bülteni, <http://www.koruyucuaile.gov.tr/tr/html/121/Mevzuat>, 23.07.2014.
 • Blythe, S. & L.D. Jackson & E.J. Halcomb & L. Wilkes (2012), “The Stigma of Being a Long-Term Foster Carer”, Journal of Family Nursing, 18(2): 234.
 • CB-Report, Child Welfare Information Gateway (2013), Foster Care Statistics 2011, Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau, <https://www.childwelfare.gov/>, 12.05.2013.
 • CSSP (2009), “Report of Center for the Study Social Policy”, Policy Matters: Setting and Measuring Benchmarks for State Policies, Promoting Child Safety, Permanence, and Well-Being Through Safe and Strong Families, Supportive Communities, and Effective Systems, A Discussion Paper for the Policy Matters Project Center for the Study Social Policy, 1575 Eye Street, N.W., Suite 500 Washington, D.C. 2005.
 • Del Valle, J.F. & M. López & C. Montserrat & A. Bravo (2009), “Twenty years of foster care in Spain: Pofiles, patterns and outcome”, Children and Youth Services Review, 31, 847-853.
 • Ersöz, H.Y. (2006), “Sosyal Devletten Gönüllü Sivil Topluma”, Sosyal Politikalar Dergisi, Güz (01), 39-41.
 • Ersöz, H.Y. (2011), Sosyal Politikada Yerelleşme, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2010- 99, İstanbul, 2011, 237.
 • Koray, M. (2007), “Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak”, Çalışma ve Toplum, 2007/4, 19-56.
 • Karataş, K. (2007), “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(2), 7-19.
 • Lee, S. & M. Jonson-Reid & B. Drake (2012), “Foster care re-entry: Exploring the role of foster care characteristics, in-home child welfare services and cross-sector services”, Children and Youth Services Review, 34,1825–1833.
 • Miller, C. Laurie (2013), “Adoption and Foster Family Care”, Section 13, Development- Behavioral Pediadrics, William Bacon Carey (Ed.), Crocker Coleman, Elias Feldman, 4. Baskı.
 • Mooney L.A. & D. Knox & C. Schacht (2012), “Understanding Social Problems”, Seventh Edition, MPS Limited, A Macmillan Company, ABD.
 • Özdemir, S. (2009), “ Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 59, 56-86.
 • Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2007, 2. Baskı, 157.
 • Özgür, Ö. (2011), “Kurum Bakımı Altındaki Çocukları Anlamak ve Onlarla Çalışmak: Bağlanma Teorisinden Bir Bakış”, e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, Makale No: 3C0062, 6 (1), 96-106.
 • Özler, M. (1995), ”Türkiye’ de Anayasa ve Yasa Düzeyinde Sosyal Devletin Gelişimi: 1921-1983”, İstanbul Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Şimşek, S. (2004), “The Transformation of Civil Society in Turkey: From Quantity to Quality”, Turkish Studies, 5(3), 46–74.
 • Sommerfeldt, E.J. (2013), “The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy”, Public Relations Review, 309, 280-289.
 • Suğur, N.S. & E. Doğru (2010), “Koruma Altındaki Çocukların Aile ve Devlet Algısı Üzerine Bir Araştırma”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(1), 115-133.
 • Tarabini, A. (2010), “Education and poverty in the global development agenda: Emergence, evolution and consolidation”, International Journal of Educational Development, 30, 204–212.
 • Taşcı, F. (2010), “Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri”, Çalışma ve Toplum, 1, 175-202.
 • Thoburn, J. (2009), “Reunification of children in out-of-home care to birth parents or relatives: A synthesis of the evidence on processes, practice and outcomes”, Expertise für das Projekt: Pflegekinderhilfe in Deutschland, 2009.
 • TÜİK (2013), Yıllara, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, Genel Nüfus Sayımları - ADNKS, <http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist>, 14.09.2013.
 • Vinnerljung, B.& A. Hjern (2011), “Cognitive, educational and self-support outcomes of long-term foster care versus adoption. A Swedish national cohort study”, Children and Youth Services Review, 33, 1902–1910.
 • Wood, G. & I. Gough (2006), “A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy”, World Development, 34 (10), 1696–1712.
 • Yolcuoğlu, İ.G. (2012), “Türkiye’de Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (2), 145-157.
 • Zinn, A. (2012), “Kinship foster family type and placement discharge outcomes”, Children and Youth Services Review, 34, 602–614.

Türkiye'de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli

Yıl 2014, Cilt: 22 Sayı: 22, - , 01.09.2014
https://doi.org/10.17233/se.27202

Öz

Bu çalışma, “devlet koruması ve kurum bakımı altındaki” çocuk/gençlere yönelik hizmetler kapsamında yer alan, Koruyucu Aile Bakım Modeli'nin, temel kavramları ve araçlarını tartışarak, teorik ve uygulamaya yönelik, incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilk olarak, sosyal devlet, sosyal politika ve koruyucu aile kavramları tanımlanacaktır. Korunmaya muhtaç çocukların “topluma uyum sağlaması” ve “aileye dönüşü” için önemli bir araç olarak görülen, koruyucu aile hizmet modeli mevcut hükümet tarafından önemle desteklenmektedir. Bu bağlamda korunmaya muhtaç çocuklar açısından, bu hizmetin önemi ve gereği tartışılarak; söz konusu model ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde koruyucu aile hizmet modelinin, nüfus yoğunluğu ile öne çıkan İstanbul ilinde ve ülke genelindeki uygulamasının, istatistik verilere dayalı grafikler yardımıyla sunumu ve politika önerilerine yer verilecektir.

Kaynakça

 • Akyüz, E. (2013), Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması, Genişletilmiş 3. Baskı, 2013, Pegem Akademi, Ankara.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012), ASPB Bülteni, <http://www.sosyalyardimlar.gov.tr>, 23.08.2013.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012), “Türkiye’de Uygulanan Şartlı Nakit Transferi Programı’nın Fayda Sahipleri Üzerindeki Etkisinin Nitel ve Nicel Olarak Ölçülmesi”, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Rapor, Ankara 2012, <http: //www.aile.gov.tr/tr/2161/Sartli-Nakit-Transferi-Programi>, 16.04.2013.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013), ASPB Bülteni, <http://istanbul.aile.gov.tr/tr>, 23.09.2013.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2014), ASPB Bülteni, <http://www.koruyucuaile.gov.tr/tr/html/121/Mevzuat>, 23.07.2014.
 • Blythe, S. & L.D. Jackson & E.J. Halcomb & L. Wilkes (2012), “The Stigma of Being a Long-Term Foster Carer”, Journal of Family Nursing, 18(2): 234.
 • CB-Report, Child Welfare Information Gateway (2013), Foster Care Statistics 2011, Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau, <https://www.childwelfare.gov/>, 12.05.2013.
 • CSSP (2009), “Report of Center for the Study Social Policy”, Policy Matters: Setting and Measuring Benchmarks for State Policies, Promoting Child Safety, Permanence, and Well-Being Through Safe and Strong Families, Supportive Communities, and Effective Systems, A Discussion Paper for the Policy Matters Project Center for the Study Social Policy, 1575 Eye Street, N.W., Suite 500 Washington, D.C. 2005.
 • Del Valle, J.F. & M. López & C. Montserrat & A. Bravo (2009), “Twenty years of foster care in Spain: Pofiles, patterns and outcome”, Children and Youth Services Review, 31, 847-853.
 • Ersöz, H.Y. (2006), “Sosyal Devletten Gönüllü Sivil Topluma”, Sosyal Politikalar Dergisi, Güz (01), 39-41.
 • Ersöz, H.Y. (2011), Sosyal Politikada Yerelleşme, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2010- 99, İstanbul, 2011, 237.
 • Koray, M. (2007), “Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak”, Çalışma ve Toplum, 2007/4, 19-56.
 • Karataş, K. (2007), “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(2), 7-19.
 • Lee, S. & M. Jonson-Reid & B. Drake (2012), “Foster care re-entry: Exploring the role of foster care characteristics, in-home child welfare services and cross-sector services”, Children and Youth Services Review, 34,1825–1833.
 • Miller, C. Laurie (2013), “Adoption and Foster Family Care”, Section 13, Development- Behavioral Pediadrics, William Bacon Carey (Ed.), Crocker Coleman, Elias Feldman, 4. Baskı.
 • Mooney L.A. & D. Knox & C. Schacht (2012), “Understanding Social Problems”, Seventh Edition, MPS Limited, A Macmillan Company, ABD.
 • Özdemir, S. (2009), “ Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 59, 56-86.
 • Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2007, 2. Baskı, 157.
 • Özgür, Ö. (2011), “Kurum Bakımı Altındaki Çocukları Anlamak ve Onlarla Çalışmak: Bağlanma Teorisinden Bir Bakış”, e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, Makale No: 3C0062, 6 (1), 96-106.
 • Özler, M. (1995), ”Türkiye’ de Anayasa ve Yasa Düzeyinde Sosyal Devletin Gelişimi: 1921-1983”, İstanbul Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Şimşek, S. (2004), “The Transformation of Civil Society in Turkey: From Quantity to Quality”, Turkish Studies, 5(3), 46–74.
 • Sommerfeldt, E.J. (2013), “The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy”, Public Relations Review, 309, 280-289.
 • Suğur, N.S. & E. Doğru (2010), “Koruma Altındaki Çocukların Aile ve Devlet Algısı Üzerine Bir Araştırma”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(1), 115-133.
 • Tarabini, A. (2010), “Education and poverty in the global development agenda: Emergence, evolution and consolidation”, International Journal of Educational Development, 30, 204–212.
 • Taşcı, F. (2010), “Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri”, Çalışma ve Toplum, 1, 175-202.
 • Thoburn, J. (2009), “Reunification of children in out-of-home care to birth parents or relatives: A synthesis of the evidence on processes, practice and outcomes”, Expertise für das Projekt: Pflegekinderhilfe in Deutschland, 2009.
 • TÜİK (2013), Yıllara, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, Genel Nüfus Sayımları - ADNKS, <http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist>, 14.09.2013.
 • Vinnerljung, B.& A. Hjern (2011), “Cognitive, educational and self-support outcomes of long-term foster care versus adoption. A Swedish national cohort study”, Children and Youth Services Review, 33, 1902–1910.
 • Wood, G. & I. Gough (2006), “A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy”, World Development, 34 (10), 1696–1712.
 • Yolcuoğlu, İ.G. (2012), “Türkiye’de Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (2), 145-157.
 • Zinn, A. (2012), “Kinship foster family type and placement discharge outcomes”, Children and Youth Services Review, 34, 602–614.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Leman Erdal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Gönderilme Tarihi 12 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 22 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Erdal, L. (2014). Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli. Sosyoekonomi, 22(22). https://doi.org/10.17233/se.27202
AMA Erdal L. Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli. Sosyoekonomi. Ekim 2014;22(22). doi:10.17233/se.27202
Chicago Erdal, Leman. “Türkiye’de Sosyal Politika Ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli”. Sosyoekonomi 22, sy. 22 (Ekim 2014). https://doi.org/10.17233/se.27202.
EndNote Erdal L (01 Ekim 2014) Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli. Sosyoekonomi 22 22
IEEE L. Erdal, “Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli”, Sosyoekonomi, c. 22, sy. 22, 2014, doi: 10.17233/se.27202.
ISNAD Erdal, Leman. “Türkiye’de Sosyal Politika Ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli”. Sosyoekonomi 22/22 (Ekim 2014). https://doi.org/10.17233/se.27202.
JAMA Erdal L. Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli. Sosyoekonomi. 2014;22. doi:10.17233/se.27202.
MLA Erdal, Leman. “Türkiye’de Sosyal Politika Ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli”. Sosyoekonomi, c. 22, sy. 22, 2014, doi:10.17233/se.27202.
Vancouver Erdal L. Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli. Sosyoekonomi. 2014;22(22).