Yazım Kuralları

BAŞLIK VE DİPNOTLAR
1. Yazının ilk sayfasında yazının başlığı, yazarların adları ve kurumları, özet ve anahtar kelimeler (en az 3, en çok 7) bulunmalıdır. Yazıbaşlığı 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa ve öz olmalıdır. Yazıbaşlığı, özetve anahtar kelimeler, hem Türkçe hemde İngilizceolarak verilmelidir. İletişimin sağlanacağı adres dipnot ile belirtilmelidir. İlk sayfada ayrıca varsa, dipnot olarak çalışmayı destekleyen kuruluşlar, vb. de belirtilmelidir.
2. Metin içindeki göndermeler (dipnot), ad ve tarih yöntemiyle verilmelidir.
3. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke bilgisi, e-posta adresi ve ORCID numarası, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş dipnotlarla (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır.
4. Makale ile ilgili olarak, tezden üretilme, bir konferansta sunulma veya proje kapsamında yapılma gibi özel durumlar varsa (*) ile başlayan bir dipnot ile yazılmalıdır.
Dipnotlar için ek açıklama: Yazı herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazı herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Yazı lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dipnotlardaki tüm bilgiler Palatino Linotype yazı tipinde, girintisiz ve 10 punto olmalıdır.
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KISA ÖZET (ÖZ&ABSTRACT)
1. Yazılar Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp gönderilebilir. Türkçe hazırlanan her çalışmanın ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce kısa özet bulunmalıdır. Türkçe kısa özet, Times New Roman yazı tipinde, 9 - 10 punto, özet, derleme ve araştırma makaleleri için 250, teknik notlar için 200 ve editöre mektup için 100 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalıdır.
2. İngilizce gönderilen çalışmalarda Türkçe kısa özet bulunma zorunluluğu yoktur. Kısa özet içinde kaynak verilmemelidir.
3. Her kısa özetin altında, çalışmayı betimleyen 2-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.


BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER

1. Yazı "giriş" bölümüyle öz&abstract kısmından hemen sonra başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle ("GİRİŞ" şeklinde ) yazılmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazılmalıdır. Başlıklarda üstten bir satır boş bırakılmalıdır. Gerekli durumlarda bölümler alt bölümlere ayrılabilir.
Yazılarda ana bölümler sırasıyla;

• GİRİŞ

• YÖNTEM
-Evren ve örneklem/Çalışma Grubu/Katılımcılar/Denekler vb.
- Veri toplama yöntem(ler)i/teknikleri/araçları
- Verilerin analizi
• BULGULAR
• TARTIŞMA
• SONUÇ VE ÖNERİLER
• KAYNAKLAR
gibi temel bölümlerinden oluşmalıdır.
1. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
2. Yazılar Microsoft Word formatında hazırlanmalı, font büyüklüğü 12 punto, yazı karakteri Times New Roman olmalıdır.
a) Başlık:12 punto ve kalın
b) Özet: 9 - 10 punto
c) Üst Boşluk: 3,5 cm
d) Sol Boşluk: 3 cm
f ) Sağ Boşluk: 2,5 cm
g) Alt Boşluk: 2,5 cm olmalıdır.
3. Kısaltmalara, ilgili bilim alanında kullanıldığı şekilde yer verilmelidir. Kısaltmalar metin
içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda kısaltmalar "giriş" bölümünde veya bubölümüizleyenayrı bir bölümiçindeverilebilir.

ŞEKİLLER VE TABLOLAR
1. Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar, vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla birlikte yazılmalıdır.
2. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla "Tablo 1. " şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır. Tablo, resim, grafik ve şekillerin yazı büyüklüğü 9 punto olmalıdır.

KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ
1. Kaynakça ve notlar/açıklamaların yazımında bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır.

2. Dergide yayınlanacak makalelerde APAStili aranacak olup (ayrıntılı bilgi için; http://www. apastlye. org) şekil şartlarını taşımayan yazılar hakemlere gönderilmeden iade edilir.
3. Yazılar A4 formatında 30 sayfayı aşmamalıdır.
4. APA STİLİ:

Kitaplar:
Yazar, A. A. (1994). Çalışmanın adı. Yer: Yayımcı. Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. doi:xxxxxxxxxxxx Editor, A. A. (Ed.). (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı.
Süreli Yayınlar:
Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının adı, Cilt No: ss-ss.
Yazar, Y. (Yıl). Bölüm başlığı. E. Editör (Dizi Ed.), Seri Adı: Cilt No. Cilt başlığı (s. x-x) içinde. doi: xxx
ONLİNE DOKÜMAN:

Yazar, A. A. (2000). Çalışmanın başlığı. Erişim Adresi: ........................ internet adresi. Erişim tarihi: xx, xx, xxxx.


EKLER
1. Yazar(lar) ihtiyaç duyarlarsa kaynakçadan sonra, Ekler bölümü oluşturabilirler. Bu kısımda verilecek eklere makale içinden mutlaka atıfta bulunulmalıdır.
2. Çalışma içinde tablo veya şekil ile verilebilecek unsurlara Ekler’de yer verilmemelidir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi