Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 12 - 18 2018-12-30

Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Attitudes Towards the Sport of Who Do Sports as a Sportive Recreation Activity in termes of Gender and Marital Status

Yalçın TÜKEL [1]


Bu çalışmanın amacı, rekreatif amaçlı spor yapanların spora yönelik tutumlarının cinsiyete ve medeni duruma göre değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda çalışmaya 79 kadın, 122 erkek masa tenisi oynayan toplamda 201 masa tenisi sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların spora yönelik tutumlarını belirlemek için “Spora Yönelik Tutum Ölçeği (SYTÖ)” kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin analizinde, spora yönelik tutumu cinsiyete ve medeni duruma göre değerlendirmek için bağımsız örneklerde t-test analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, masa tenisi sporcularının sadece spora ilgi duyma alt boyutu puanlarında (t=2.65; p<0.05) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. Medeni duruma göre ise herhangi bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, kadınların spora yönelik tutumlarında, erkeklere göre daha ilgili olduklarını söyleyebiliriz. 

The aim of this study was to evaluate the attitudes towards the sport of athletes who do sport as a sportive recreation activity according to gender and marital status. In this respect, 79 female and 122 male playing table tennis totally 201 table tennis athletes participated in the study voluntarily. In order to determine the attitudes of the athletes towards sports, “The Attitude towards Sports Scale” was used. Since the data were distributed normally, parametric tests were used in the analyses. In the analysis of data, independent samplest-test analysis was used to evaluate the attitude towards sports according to gender and marital status. The results showed that there was a statistically significant difference between the scores of the interest in sports subscale (t=2.65; p<0.05). There were no differences according to marital status (p>0.05). As a result, we can say that female's attitudes towards sports are more relevant than male.

 • Arslan, Y. & Altay, F. (2008). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ders programı ve ders uygulamalarına ilişkin görüşleri, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 19 (2), 63-79.
 • Bingöl, D. (2016). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Doydu, İ., Çelen, A., Çoknaz, H. (2013). Spor Eğitim Modelinin Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora Karşı Tutumuna Etkisi, E-International Journal of Educational Research, 4(2), 99 110.
 • Franzoı, S.L. (2003). Socialpyschology. (Third Edition). Boston: Mc GrawHill., S:156.
 • Gökdağ, M. (2018). Okul Yöneticilerinin Spora Yönelik Tutumları ve Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin Araştırılması (Bartın Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın: Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.
 • Güllü, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kağıtçıbaşı, C. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalyon, T. A. (2000). Spor hekimliği (5. Baskı). Ankara: Gata Yayınları.
 • Kangalgil, M., Hünük, D., Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 48-57.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Koca, C. ve Arslan, B. (2006). Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum biçimine dair bir inceleme. Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 01-10.
 • Koca, C., Demirhan, G. (2004). An examination of high school students' attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation, Perceptual & Motor Skills, 98(3),754-758.
 • Matos, N. F., Winsley, R. J., & Williams, C. A. (2011). Prevalence of nonfunctional overreaching/overtraining in young English athletes. Med Sci Sports Exerc, 43(7), 1287-1294. Doi: 10.1249/MSS.0b013e318207f87b.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Şentürk, E. (2014). Spora yönelik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.
 • Varol, R., Varol, S., & Türkmen, M. (2017).Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(2), 316-329.
 • Singh, R. K. C., Devi, K. S. (2013). Attitude of higher secondary level student towards games and sports, International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 2(4): 80-85.
 • Soyer, F., Yıldız, N. O., Demirel, D. H., Serdar, E., Demirel, M., Ayhan, C., ve Demirhan, O. (2017). Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel teşkil eden faktörler ile katılımcıların yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 2035-2046.
 • Taşğın, Ö., Tekin, M. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2): 457-466.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara:Nobel Yayıncılık.
 • Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H. İ, İlhan, E, L & Arslan, Ö. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutumları, International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences-Ijsets, 3(4), 120-128.
 • Yetim, A. (2014). Sosyoloji ve spor, Berikan Yayınevi, Ankara 2014.
 • Yıldırım, D. A., Yıldırım, E., Ramazanoğlu, F., Uçar, Ü., Tuzcuoğulları, Ö. T., Demirel, E. T. (2006). Üniversite öğrencilerinin spora bakış açıları ve spor yapma durumu. Doğu Anadolu Araştırmaları, 4(3), 49-53.
 • Yıldız, A. B., Yılmaz, B., & Arı, Ç. Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği). Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 35-45.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yalçın TÜKEL
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 27 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sportive495437, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {12 - 18}, doi = {}, title = {Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tükel, Yalçın} }
APA Tükel, Y . (2018). Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi . Sportive , 1 (1) , 12-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/495437
MLA Tükel, Y . "Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi" . Sportive 1 (2018 ): 12-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/495437>
Chicago Tükel, Y . "Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi". Sportive 1 (2018 ): 12-18
RIS TY - JOUR T1 - Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi AU - Yalçın Tükel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 18 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sportive Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi %A Yalçın Tükel %T Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi %D 2018 %J Sportive %P -2667-632X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Tükel, Yalçın . "Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi". Sportive 1 / 1 (Aralık 2018): 12-18 .
AMA Tükel Y . Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi. SPORTIVE. 2018; 1(1): 12-18.
Vancouver Tükel Y . Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi. Sportive. 2018; 1(1): 12-18.
IEEE Y. Tükel , "Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi", Sportive, c. 1, sayı. 1, ss. 12-18, Ara. 2018