Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2019-03-11

Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)

Kadir TARANCI [1] , Aydın ŞENTÜRK [2]


Bu çalışmada, emniyet mensuplarının rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel teşkil eden faktörlerin bazı değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmaya, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tesadüfi yöntem ile seçilmiş 113’ü erkek 38’ , kadın toplam 151 emniyet mensubu katılmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan veri formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgi formu; ikinci kısımda ise rekreasyonel etkinliklere katılımının önündeki engelleri katılımcıların algısına göre belirlemede Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe formu 27 madde ve (a) birey psikolojisi (6 madde), (b) bilgi eksikliği (3 madde), (c) tesis yetersizliği (4 madde), (d) ulaşım sorunu (4 madde) (e) arkadaş eksikliği (3 madde), (e) zaman ve ilgi eksikliği (7 madde) biçiminde 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ve değişkenler arası karşılaştırmalarda SPSS 22.0 programından faydalanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, katılımcıların cinsiyet, medeni durum, en çok yaşadıkları yerleşim birimi ile boş zaman engelleri puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p<0,05); yaş, çalışma yılları, boş zamanlarını nerede değerlendirdikleri ile boş zaman engelleri puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).

Emniyet Mensupları, Rekreasyon, Boş Zaman Engelleri
  • Akyüz, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartın Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.Avcı, T. (2009) Muğla İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Görev Yapan Öğretmenleri Serbest Zaman Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.Çelik, Z. (2014). Ankara Polis Koleji Öğrencilerinin Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumların İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Demir, C., Demir, N. (2006). Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), İzmir.Demirel, M., Gürbüz, B., Dumlu, Y., Balcı, V. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, ss.600-607.Demirel, M., Harmandar., D. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarında Engel Oluşturabilecek Faktörlerin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), ss. 838-846Doğan, İ. (2000). Sosyoloji- Kavranlar ve Sorunları, Sistem Yayınları, İstanbul.Ekinci, N., E., Kalkavan, A., Üstün, Ü., D., Gündüz, B. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.Erdem, B. (2011). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölümlerine Göre Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi ve Sportif Faaliyetlerin Bu Katılımdaki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Erbesler, A. (1987). İş Gücünün Zaman Kullanımı ve İş Verimliliğinin Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.Gezer, H. (2014). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Emniyet Teşkilatı Mensuplarının Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Malatya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.Guilliani, M., Feldman, R. (1993). Place Attachement In A Development And Cultural Context, Journal of Environment Psychology, 13, s. 267-274.Gülbahçe, Ö. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.Gülser, F., Y. (2017). Metropol Kentlerde Rekreasyon Sunumu ve Kullanım Sorunları, İzmit Kenti Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Gürbüz, B., Karaküçük, S., (2007). Boş Zaman Engelleri Ölçeği-28: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1): 3-10.Has, F., Öztürk, H. (2016). Sağlık Sektöründe Çalışanların Rekreasyon Etkinliklerine Katılımcılarının Önündeki Engellerin Belirlenmesi, 3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi 27-29 Mayıs 2016, Gaziantep.Karacar, E., Paslı, M., M. (2014). Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1): 29-38.Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon: (Boş Zamanları Değerlendirme) Kavram-Kapsam ve Bir Araştırma, Seren Ofset, Ankara.Kaya, A., M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Faaliyetlere Yönelik Tutumları ve Boş Zaman Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.Lakot, K. (2015). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarında Serbest Zaman Algısı ve Engelleri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.Mc. Millen, J., B. (1983). The Social Organization of Lesiure Among Mexican Americans, Journal of Leisure Research, 15(2)Önal, L. (2017). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları İle Boş Zaman Aktivitelerine Katılımını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.Özışık Y. (1998). Kara Harp Okulu Öğretim Elemanlarının Rekreasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Polat, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Engellerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kütahya İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.Sarol, H., Gürbüz, B., Çimen, Z., Emir, E. (2016). Fiziksel Aktivitelere Katılımda Algılanan Engeller ve Motive Eden Faktörler, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 1-4 Kasım.Yaşartürk, F., Uzun, M., İmamoğlu, O., Yamaner, F. (2016). Sedanter Kadınların Rekreatif Etkinliklere Katılımlarının Önündeki Engellerin İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4, 789-803.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9293-7391
Yazar: Kadir TARANCI
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4581-3702
Yazar: Aydın ŞENTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 22 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 11 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sportive518874, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Tarancı, Kadir and Şentürk, Aydın} }
APA Tarancı, K , Şentürk, A . (2019). Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği) . Sportive , 2 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/43809/518874
MLA Tarancı, K , Şentürk, A . "Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)" . Sportive 2 (2019 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/43809/518874>
Chicago Tarancı, K , Şentürk, A . "Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)". Sportive 2 (2019 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği) AU - Kadir Tarancı , Aydın Şentürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sportive Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği) %A Kadir Tarancı , Aydın Şentürk %T Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği) %D 2019 %J Sportive %P -2667-632X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tarancı, Kadir , Şentürk, Aydın . "Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)". Sportive 2 / 1 (Mart 2019): 1-11 .
AMA Tarancı K , Şentürk A . Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği). SPORTIVE. 2019; 2(1): 1-11.
Vancouver Tarancı K , Şentürk A . Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği). Sportive. 2019; 2(1): 1-11.
IEEE K. Tarancı ve A. Şentürk , "Emniyet Mensuplarinin Rekreasyonel Etkinliklere Katilimlarinda Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)", Sportive, c. 2, sayı. 1, ss. 1-11, Mar. 2019