Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 16 - 25 2020-03-20

Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

Investigation of the Relationship Between Communication Skills and Social Problem Solving Skillls Of Muay Thai Senior Competitors (Kayseri Province Case)

Mehmet Behzat TURAN [1] , Kenan KOÇ [2] , Demet ÖZSOY [3]


Bu çalışmanın amacı büyükler kategorisinde yarışan Muay Thai Sporcularının Sosyal Problem Çözme Becerileri  ve İletişim Becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; çalışma grubuna, Kayseri ilindeki spor kulüplerinden rastgele seçilmiş,  büyükler kategorisinde müsabık olan 91 Muay Thai sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; iletişim becerisi algılarına ilişkin veriler Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen üniversite öğrencileri üzerinde daha sonra geçerliği ve güvenirliği yapılan “İletişim Becerileri Envanteri ”  problem çözme beceri düzeylerini belirlemek için Dora (2003) tarafından geliştirilen “Sosyal Problem Çözme Envanteri (SPÇE)”   ve öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puanlar SPSS 22  paket programı ile analiz edilmiştir. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler ve envanter toplam puanları ortalamalar ve standart sapma puanları tespit edilerek verilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi (r) ve elde edilen puanlarının birbirinin yordayıcı olup olmadığını tespit edebilmek için Çoklu regresyon analizi (β) uygulanmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri alınarak t- testi ve tek yönlü varyans analizi (OneWay ANOVA) kullanılmış ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Sonuç olarak yapılan araştırmada, Muay Thai sporcularının iletişim becerilerinin ve problem çözme becerilerinin arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

muay thai, İletişim Becerisi, Sosyal Problem Çözme Becerisi
 • Aktop, A. ve Seferoğlu, F. (2014). Sportif Performans Açısından Nöro-Geribildirim. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 23-36.
 • Balcı, S. ve Yılmaz, M. (2000). Çocukları Anaokuluna Devam Eden Annelere Verilen iletişim Becerileri Eğitiminin Ailenin İşlevlerine Etkisi. Türk PDR Dergisi, 14, 17-24.
 • Baltaş, A., ve Baltaş, Z. (2002). Stres ve başa çıkma yolları. Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Başar, G., Akın,, S., Durna, Z . (2015). Hemşirelerde Ve Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 125-147
 • Bingham A. (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Oğuzhan AF (Çev). M.E. Basımevi, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi
 • Dallı M, Ünlü Y, Pekel A. (2017). Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri İle Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, yıl: 5, sayı: 58.
 • Dora, S. (2003). Sosyal Problem Çözme Envanteri (revize edilmiş formu)'nin Türkçe'ye uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Erkal M. (1986). Sosyolojik Açıdan Spor. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ersanlı, K. Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 7-12.
 • Gölönü, S., Karcı, Y. (2010). İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin iletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi- İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 123-140.
 • Gülşen D. (2008). Farklı Lig Düzeyinde Oynayan Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere, Öğrenim Durumu ve Spor Yaşlarına Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kök, A. (2016) Hemşirelerde Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi (Denizli ili Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimeri Enstitüsü.
 • Korkut, F. (1996) “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (7): 18-23.Kumcağız H. Yılmaz M. Çelik S.B. ve Avcı İ.A. (2011) Hemşirelerin İletişim Becerileri: Samsun İli Örneği. Dicle Tıp Dergisi. 38(1):49-56
 • Özdayı, N. (2016) Elit Sporcularda İletişim Becerilerİ İle Duygusal Zekânin Yilmazlik Üzerindeki Etkisi ve Problem Çözme Becerisnin Aracilik Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimeri Enstitüsü.
 • Strack, B. W., Linden, M. K. ve Wilson, V. S. (2011). Biofeedback and Neurofeedback Applications in Sport Psychology. Applied Psychophysiology and Biofeedback, AAPB.
 • Turan, M. B. (2018) Elit Futbolculara Uygulanan Empatik Eğilim Çatişma Çözme Problem Çözme ve İletişim Becerileri Eğitim Programinin Müsabaka Performanslari Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimeri Enstitüsü.
 • Türkiye Muay Thai Federasyonu (2019). Erişim adresi: http://www. muaythai. gov.tr/ Standard/3 /Muaythai-Tarihcesi 11.10.2019
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5332-803X
Yazar: Mehmet Behzat TURAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1459-2655
Yazar: Kenan KOÇ
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6841-9655
Yazar: Demet ÖZSOY
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 13 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sportive640707, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {16 - 25}, doi = {}, title = {Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Turan, Mehmet Behzat and Koç, Kenan and Özsoy, Demet} }
APA Turan, M , Koç, K , Özsoy, D . (2020). Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) . Sportive , 3 (1) , 16-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/640707
MLA Turan, M , Koç, K , Özsoy, D . "Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)" . Sportive 3 (2020 ): 16-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/640707>
Chicago Turan, M , Koç, K , Özsoy, D . "Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)". Sportive 3 (2020 ): 16-25
RIS TY - JOUR T1 - Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) AU - Mehmet Behzat Turan , Kenan Koç , Demet Özsoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 25 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sportive Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) %A Mehmet Behzat Turan , Kenan Koç , Demet Özsoy %T Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) %D 2020 %J Sportive %P -2667-632X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Turan, Mehmet Behzat , Koç, Kenan , Özsoy, Demet . "Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)". Sportive 3 / 1 (Mart 2020): 16-25 .
AMA Turan M , Koç K , Özsoy D . Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği). SPORTIVE. 2020; 3(1): 16-25.
Vancouver Turan M , Koç K , Özsoy D . Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği). Sportive. 2020; 3(1): 16-25.
IEEE M. Turan , K. Koç ve D. Özsoy , "Muay Thai Büyükler Kategorisinde Yarışan Sporcuların İletişim Becerisi ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)", Sportive, c. 3, sayı. 1, ss. 16-25, Mar. 2020