Yazım Kuralları

Genel Bilgiler
Selçuk Sağlık Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organıdır. Sağlık bilimleri ve tıp alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır. Yayın kurulu, yazım kurallarına uygunluk sağlamak amacıyla, yayınlanması için gönderilen makalelerin gözden geçirilip düzeltilmesini, kısaltılmasını veya yeniden düzenlenmesini isteyebilir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler belirtilmesi (kongre adı, yer ve tarih verilerek) koşulu ile kabul edilir (Lütfen editöre sunum sayfası kısmında belirtiniz).

Makale Gönderimi
Makale gönderimi “Çevrimiçi” olarak yapılmaktadır. Makale kabul işlemleri DergiPark Akademik üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd) yapılmaktadır. Yalnızca bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır. Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip edebilirsiniz.

Bilimsel Sorumluluk
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalı ve son halini kabul etmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Etik Sorumluluk
Yazıların bilimsel içeriği ve etik kurallara uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Dergiye Etik kurul onayı almış ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun yazılar kabul edilir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazar(lar), makalenin “Yöntem” bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. “İnsan” öğesi ile yapılmış çalışmalardaysa yazar(lar), araştırmaya katılan bireylerden yazılı aydınlatılmış onam (written informed consent) alındığını gönderilen makalede belirtmelidir. “Etik Kurul Onay Belgesi” makale DergiPark sistemine yüklenirken ilk aşamada makale ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Telif Hakkı Devir Formu
“Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından imzalanıp taratılmalıdır. “Telif Hakkı Devir Formu” makale DergiPark sistemine yüklenirken ilk aşamada makale ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra ise, “Telif Hakkı Devir Formunda” belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra hiçbir aşamada makaleye “Telif Hakkı Devir Formunda” imzası bulunanlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için, tüm yazarların açıklamalı ve yazılı izinleri alınır.

İstatistiksel Değerlendirme
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir.

Yazım Dili Kontrolü
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe yazılan yazılarda düzgün bir Türkçe kullanımı önemlidir. Bu nedenle Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk tıbbi derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce Abstract gönderilmeden önce profesyonel bir dil uzmanı tarafından kontrol edilmelidir.

Yazım Kuralları
 • Makaleler “.docx .doc” formatında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Sayfa düzeni; Üst: 4,5 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 2,5 cm ve Sağ: 2,5 cm olmalıdır.
 • Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile çift satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 • Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 • Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Ana başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.
Yüklenmesi istenen bölümler

        Etik Kurul Onay Belgesi

        Telif Hakkı Devir Formu

        Editöre Sunum Sayfası

Selçuk Sağlık Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirilmesi isteğinin belirtildiği, makalenin sorumlu yazarı tarafından dergi editörüne hitaben gönderdiği yazıdır. Bu kısımda makalenin bir bölümünün veya tamamının başka bir yerde yayımlanmadığı ve aynı anda bir diğer dergide değerlendirilme sürecinde olmadığı, “Maddi Destek ve Çıkar İlişkisi” durumu, dil ve istatistik kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir. Kongrelerde sunulan sözlü veya poster bildiriler başlık sayfasında kongre adı, yer ve tarih verilerek belirtilmelidir.

        Başlık Sayfası 

Makaleyi kapsayan başlık belirtilmelidir. Başlık sayfası makaleden ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Sayfa başında gönderilen makalenin kategorisi belirtilmedir (araştırma makalesi, , olgu sunumu, derleme vs). Tüm yazarların ad ve soyadları yazıldıktan sonra üst simge ile 1’den itibaren numaralandırılıp, çalıştıkları kurum, klinik, şehir ve ülke yazar isimleri altına eklenmelidir. Başlık sayfasında her yazarın Orcid bilgisi, e-posta adresi olmalıdır. Bu sayfada Sorumlu Yazar belirtilmeli isim, açık adres, telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir (Dergimizin formatı gereği adres bilgileri, kurumları makale dili Türkçe ise Türkçe olarak, İngilizce ise İngilizce olarak belirtilmelidir).

        Özet (Abstract) 

Her makale Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler Türkçe özet ayrı bir sayfadan başlamalı ve 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Özet, “Öz” başlığını taşımalı ve “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarına ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler 3’ten az, 5’ten çok olmamalıdır. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” listesinden (http://www. bilimterimleri.com) seçilmelidir. Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı; noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Makale Türkçe ise İngilizce özet kısmındaki anahtar kelimeler (key words) Türkçe anahtar kelimelerin alfabetik sıralamasına uygun sıralanmalıdır. İngilizce Özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Key Words) İngilizce özet ayrı bir sayfadan başlamalı ve 250 kelimeden fazla olmamalıdır. İngilizce özet “Purpose”, “Methods”, “Results” ve “Conclusion” alt başlıklarına ayrılmalıdır. İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Türkçe özet ve anahtar kelimelerin birebir aynısı olmalıdır. Anahtar kelimeler “MeSH (Medical Subject Headings)” terimlerinden seçilmiş olmalıdır. Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı; noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Makale İngilizce ise İngilizce anahtar kelimelerin (key words) alfabetik sıralamasına göre, Türkçe anahtar kelimeler sıralanacaktır.

        Ana Metin

Makalenin ana metni aşağıdaki makale türlerine göre belirlenmiş yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ana metin kör değerlendiriciler tarafından inceleneceği için ana metin içerisinde kişi ve kurum bilgisine yer verilmemelidir.

Makale Türleri

1. Araştırma Makalesi
Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayınlanabilmektedir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
 • Özet (Abstract)-Türkçe ve İngilizce
 • Giriş (Introduction)
 • Gereç ve Yöntemler (Methods)
 • Bulgular (Results)
 • Tartışma (Discussion)
 • Sonuç (Conclusion)
 • Destekleyen Kuruluş (Sources of Support)
 • Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)
 • Teşekkür (Acknowledgements)
 • Kaynaklar (References)
2. Derleme
Doğrudan yayın kuruluna danışılarak veya davet edilen yazarlar tarafından son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
 • Özet (Abstract) -Türkçe ve İngilizce
 • Konu ile ilgili alt başlıklar ( Sub-headings related to the subject)
 • Destekleyen Kuruluş (Sources of Support)
 • Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)
 • Teşekkür (Acknowledgements)
 • Kaynaklar (References)
3. Olgu Sunumu
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
 • Özet (Abstract) -Türkçe ve İngilizce
 • Giriş (Introduction)
 • Olgu Sunumu (Case Report)
 • Tartışma (Discussion)
 • Destekleyen Kuruluş (Sources of Support)
 • Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)
 • Teşekkür (Acknowledgements)
4. Editöre Mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucular tarafından eleştiri veya katkı amacıyla yazılan değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren ortalama 1000 kelimelik yazılardır. Yayın kurulunun inceleme ve değerlendirmesinden sonra yayınlanabilir. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 10 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazarları tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.

Destekleyen Kuruluş ve Çıkar Çatışması
Makale sonunda (Sonuç kısmından sonra) varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan çıkar çatışması belirtilmelidir. Olmaması durumunda da; Destekleyen Kuruluş: “Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur.

Çıkar Çatışması:
“Yazarların herhangi bir çıkar dayalı çatışması yoktur” şeklinde yazılmalıdır.

Teşekkür Yazısı
Varsa kaynaklardan önce yazılmalıdır.

Tablolar
Makale içinde geçiş sırasına göre Romen rakamları ile numaralanmalı (Tablo I) tabloların her biri ayrı kaynaklardan sonra bir sayfaya ve başlıkları tablo üzerinde olacak şekilde yapılmalıdır. Tablo başlıklarında "Tablo I." kısmı kalın olarak, diğer kısımları normal tonda ve küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içinde tabloların geçtiği yer, en uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir.

Şekiller
Makale içinde geçiş sırasına göre, Arabik rakamlar ile numaralandırılmalı (Şekil 1, Resim 3 gibi), şekil ve resimlerin yerleri, metin içinde en uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir. Şekiller ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak sisteme eklenmelidir. Şekiller renkli ve ayrıntıları görülecek netlikte olmalıdır.

Kaynaklar
-Dergiye gönderilen makaleler; referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.
-Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır.
• Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Katar, 2001:28).
• İki yazarlı yayınlarda atıf: (Acar ve Tetik, 2013:60).
• Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Şahin vd., 2010:55).
• Birden fazla kaynağa atıf: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36).
• Kaynağın tamamı için atıf: (Drucker, 2013).
• Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (DPT, 2003:45).
-Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır.
• Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Bebbington ve Song, 2004).
• Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).
-Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir.
• (Cherry, 2013a:30).
• (Cherry, 2013b:75).
-Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi atıf yapılmalıdır.
• Moran’a (2000:36) göre, ……
-Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.
Kitaplar:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın Adı, Basım Yeri: Yayınevi.
Çeviri Kitaplar:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın Adı, Çevirmenin Adının Baş Harfi. Çevirmenin Soyadı (Çev.), Basım Yeri: Yayınevi.
Editörlü Kitaplar:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). “Bölümün Adı”, Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı (Ed.), Kitabın Adı, içinde (Bölümün Sayfa Aralığı), Basım Yeri: Yayınevi.
Makaleler:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). “Makalenin Adı”, Dergini Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Aralığı.
Tezler:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Tez Başlığı, Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi, Üniversitenin Adı, Yayın Yeri.
Sempozyum/Konferanslar:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). “Bildirinin Adı”, Sempozyum/Konferans Adı, Düzenleyen Kurum, Düzenlenme Tarihi, Düzenlenme Yeri, Sayfa Aralığı.
Çalışma Metinleri (Working Paper):
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Çalışma Metninin Adı, Çalışma Metni, Yayın Yeri.
Internet Kaynakları:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayınlanma Tarihi). Başlık, Internet Adresi. (Erişim Tarihi: Tarih).