PDF BibTex RIS Kaynak Göster

RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CYNICISM: A RESEARCH ON FOUR AND FIVE STAR ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN ANKARA

Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı: 21, 285 - 316, 01.06.2011

Öz

In the process of transformation of an industrial production society into an information
and consumer society , organizational comitment has become among the most emphasized
concepts in recent years. The organizational commitment is a psychological situation
determining the relationship of the employee with his company and providing him the
determination to continue to work. One other aspect of the research ‘’organizational
cynicism’’ is defined as one’s negative attitude towards the company for which he works.
With the aim of contributing to the process of discussion concerning the topic, the
relationship between organizational commitment and organizational cynicism is analysed by
means of this research.Organizational commitment and organizational cynicism scale was
implemented to the employees of four and five star hotels carrying on business in Ankara.
And then the data obtained were analysed with the SPSS program. The increase of the
commitment of the employees towards the organization, affects the cynical attitude
negatively.And it draws the following result: the policies increasing the organizational
commitment should be regarded as an important point

ALGILANAN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: ANKARA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı: 21, 285 - 316, 01.06.2011

Öz

Endüstriyel üretim toplumundan bilgi ve tüketim toplumuna geçerken, örgütsel bağlılık son yıllarda üzerinde en çok durulan kavramlar arasındadır. Örgütsel bağlılık, çalışanın işletmeyle olan ilişkisini şekillendiren, işletmede çalışmaya devam etme kararının alınmasını sağlayan psikolojik bir durumdur. Araştırmanın bir diğer boyutu olan örgütsel sinizm ise, kişinin çalıştığı örgüte yönelik olumsuz tutumu olarak karşımıza gelmektedir. Konuya yönelik tartışma sürecine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada, örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, Ankara’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ölçeği uygulamıştır. Daha sonra elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışanların örgüte karşı bağlılıklarının artması, sinik tutumu negatif yönde etkilemektedir. Buradan işletmelerin sinik davranış ile karşılaşmamaları için, işgörenlerin örgütsel bağlılığını artırcı politikalar izlemesi gerekmektedir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA44KZ28SD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet ALTINÖZ Bu kişi benim


Serdar ÇÖP Bu kişi benim


Taner SIĞINDI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 11 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA
ALTINÖZ, M., ÇÖP, S., & SIĞINDI, T. (2011). ALGILANAN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: ANKARA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 285-316.

21126