Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 24 2018-12-30

Ortadoğu'dan Kafkasya'ya Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

Muhammet YILDIZ [1]


Yeni dünya düzeni; Ortaçağ Avrupa’sında din, Yeni Çağ Avrupa’sında Rönesans ve Reform, Yakınçağ Avrupa’sında Sanayi üzerinde gelişmiştir. Günümüzde genel olarak ekonomi ve ticaret üzerinde tartışılan yeni dünya düzeninin, gelecek yüzyılda dijital dünya adıyla anılacağı belirginleşmiştir. Nitekim modern ekonomi ve modern ticaret sistemi, yeni dünya düzeninin ana esasını oluşturacaktır. Bu bağlamda ülkelerin jeo-politik konumu ve yeni projelere yakınlığı çok kıymetlidir. Örneğin önümüzdeki süreçte Ortadoğu-Kafkas Bölgesi enerji hatlarının üzerinde bulunması ve yeni yol projelerinin geçiş güzergâhında yer alması sebebiyle büyük öneme sahiptir. Türkiye’nin de bu bölgelere sınır olması, yeni dünya düzeninde var olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ortadoğu- Kafkas Bölgesi, Türkiye’nin stratejik planları ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Ortadoğu ve Kafkasya’nın tanımı, enerji ve ticaret koridorlarına yakınlığı, bir kuşak bir yol projesinde bölgenin önemi ve Türkiye’nin durumu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Ortadoğu, Kafkasya
 • Acar, S. (1992). Orta Doğu’nun Dünya Ticareti Bakımından Önemi ve Körfez Bunalımı Sonrası Beklentiler. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 147.
 • Acet, G. S., & Doğan F. (Nisan 2017) 11 Eylül Sonrası ABD-Afganistan İlişkileri: İstiladan İşbirliğine. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33), 60-72.
 • Arı, T. (2007). Geçmişten Günümüze Ortadoğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi. İstanbul: Alfa yayınları.
 • Balcı, Z. (Ocak 2018). Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi. İnsani ve Sosyal Yardımlaşmalar Merkezi, 4.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. (1986). (vol. 27). İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Coene, F. (2010). The Caucasus. Londra: Routledge Publisher.
 • Çelik, S. & Gürtuna, A. (2005). Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’ye Etkileri. Ankara: Global Strateji Enstitüsü Yayınları.
 • Çınar, B. (2014). Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Jeopolitiğinin Rolü. Akademik Bakış Dergisi, 8(15), 39-55.
 • Davutoğlu, A. (2004). Stratejik Derinlik. İstanbul: Küre Yayıncılık.
 • Devlet, N. (1985). 1905-1917 Yılları Arasında Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları,1985.
 • Dobrenkov, V. İ., & Valereviç, P. A. (2011). Voyna i Bezopasnost Rossii v XXI veke.
 • Dördüncü, M. (Haziran 2001). 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1841 Londra Sözleşmesine Kadar Boğazlar Meselesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 75.
 • Dursun, D. (1995). Ortadoğu Neresi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Enteshami, A. (2004). Asian geostrategic realities and their impact on Middle East–Asia relations. New York: Routledgecurzon Publisher.
 • İdrisoğlu, R. E. (2010). Rusya’nın ve ABD’nin SSCB Sonrası Ortadoğu Politikaları. Yüksek Lisans Tezi, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
 • İzzetgil, E. (2016). Kafkasya’nın Jeopolitiği ve Rusya’nın Bölgeye Yönelik Stratejisi. Bölgesel Çalışmalar, 1(1), 2.
 • Jhally, S. (2016). Edward Saıd ile Oryantalizm’e dair. (A. Köseoğlu, Çev.) Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41(41), 172.
 • Kerman, İ., & Efegil, E. (Ekim 2017). Terör Örgütü PKK/PYD’nin Suriye’de İzlediği İç Savaş Stratejisinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(2), 163-194.
 • Kurtoğlu, K. R. (Mayıs 2017). Ezoterizm ve Dinler Tarihi. Ortadoğu Gazetesi, 2008.
 • Karagöl, T. E. (Mayıs 2017). Modern İpek Yolu Projesi. Seta Perspektif Dergisi, 74, 1-7.
 • Küreselleşme Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye Raporu. (Ocak 1995). Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, No: DPT: 2374, Öik: 439.
 • Lewis, B. (2000). Ortadoğu, İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi. (Arkadaş yayınevi, Çev.), Ankara: Selen Yayınları.
 • Lindholm, C. (2004). İslami Ortadoğu. (B. Şafak, Çev.) Ankara: İmge Kitap Evi.
 • Mikail, H. E. (2012). ABD’nin Kafkas Politikası’nın Güvenlik Boyutu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 87-89.
 • Modern İpek Yolu Projesi’nde Bilmemiz Gerekenler. (12 Mayıs, 2017). Bloomberg HT.
 • National Parliamentary Library of Georgia.
 • Noel, C. W. E. (2014). Kürdistan 1919/Binbaşı Noel'in Günlüğü. (B. Birer, Çev.) İstanbul: Avesta Yayınları.
 • Oğuzlu, T. (Aralık 2011). Arap Baharı ve Yansımaları. Ortadoğu Analiz Dergisi, 3(36), 10-11. Okur, A. M. (Aralık 2017). Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin Jeopolitiği Türk Kuşağı ve Uygurlar. Akademik Hassasiyetler Dergisi, 4(8), 45-54.
 • Pirinççi, F. (2004, 27-29 Mayıs). 2003 Savaşı Sonrası Süreçte Irak’ta Siyasi Yapılanma, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü İkinci Orta Doğu Semineri. Cilt II, Elâzığ: Fırat Üniversitesi Basımevi.
 • Primakov, Y. (2009). Rusların Gözüyle Ortadoğu. (O. Tezcan, Çev.) İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Rusya Suriye’de İttifak Arayışında: Japonya’ya Halep Teklifi. (1992). Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Timeturk, Ankara: İmge Kitapevi, 1992.
 • Sander, Oral. (1992). Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Saray, M. (1984). Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Münasebetler (1775-1875). İstanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), (HRT), 0080.
 • Türkiye’de Dijital Şehirler Yaratacağız. (10 Mayıs 2010) Hürriyet.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Sayı, 27825, (29 Mart 2018), Saat 10.00.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) Sayı, 24648, (16 Mayıs 2017), Saat 10.00.
 • Yeni İpek Yolu, Çin İle Avrupa’yı Birbirine Yakınlaştıracak. (29 Nisan 2016). Anadolu Ajansı.
 • Yeşilyurt, Y. (2018). Orta Doğu’da Ulus Devlet Formasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Türkiye. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 1-31.
 • Yıldız, M. (2017). Mondros Anadolu’nun İşgal Planı. İstanbul: Dahi Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ. H. (2016). Ortadoğu’nun Jeo-Ekonomik Önemi ve ABD’nin Ortadoğu Politikası’nın Ekonomik Nedenleri. Tesam Akademi Dergisi, 3(1), 101-121.
 • http://www.islamveihsan.com/ortadoguda-haritalar-degisecek.html
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi Merkezi Sitesi, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Petrol
 • http://www.proleterdevrimcidurus2.org/2017/08/08/bir-kusak-bir-yol-cinin-devasa-hegemonya-hamlesi/
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Muhammet YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

APA Yıldız, M . (2018). Ortadoğu'dan Kafkasya'ya Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye . Takvim-i Vekayi , 6 (2) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/40063/473467