Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 71 2020-06-30

An Assessment on the National Security Paradigm of the Republic of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulusal Güvenlik Paradigması Üzerine Bir Değerlendirme

Murat ŞENGÖZ [1]


In this period, the components of the security paradigm have been differentiated in the context of the effects of globalization that has increased its dominance in all areas, the ambiguity of the borders of the country, the transgression of almost all of the elements that threaten security and the threat of the world civilization. Today, with the effect of globalization, developments in communication and information technologies, on the one hand, civilizations become isomorphized and on the other hand, some countries that fail to integrate with the world civilization and do not fulfill the requirements of the era are marginalized and excluded. Unfortunately, these marginalized and democratized states turn into a closed, unsafe, chaos-producing state. Anarchy, terror, poverty, and other problems produced as a result of globalization cross the borders and become a cluster of problems that should be solved by all civilizations of the world. In this study, the state's survival, as part of the national security management, security theories, Turkey's security paradigm in historical perspective, experienced in the field of security on a global scale paradigm shift were laid down, the security paradigm of post-modern aspects are described with holistic and axiological perspective. In this context, sociocultural and geopolitical background of perceived security paradigm has been examined and the dimensions of national security have been based. Turkey in particular and peace-driven realpolitik, it should be how a security concept that can be applied as axiological value in philosophy has tried to explain the norms. The aim of the study is to contribute to the foundation of the basic paradigms that should be adopted for the establishment, substitution, and maintenance of peace. In this study, the ideal of living and living in peace is the backbone of the study, as Marshal Mustafa Kemal Atatürk stated in his terse word ‘wars are a murder if it is not necessary’. In this study, a style that could lead the reader to a conclusion in advance and reach a definite judgment was not used. At this point, it should be noted that the mysterious oracles of the future are the heroes of mythology books. In addition, the study does not have certain convictions about the past and no future news. The views on national security have been tried to be explained through historical, universal, and normative principles and aspects, aspects of national security. The main axis of the study is Gazi Pasha's principle of Peace at home and peace in the world’. The article has been prepared from a general point of view with no political or individualistic target. In this study, the dynamic and aspects of national security, instead of established field judgments and rules, instead of an axiological point of view of human and human values centered, honesty and virtue of a paradigm that is expected to be adopted as a requirement to be adopted as a normative attitude and actions has been tried to explain.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde güvenlik paradigmasının bileşenleri, her alanda hâkimiyetini artıran küreselleşmenin etkileri, ülke sınırlarının muğlâklaşması, güvenliği tehdit eden unsurların hemen hepsinin sınırları aşması ve tüm dünya uygarlığını tehdit etmesi bağlamında farklılaşmıştır. Günümüzde küreselleşmenin, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri etkisiyle bir taraftan medeniyetler izomorflaşarak aynileşmekte, diğer taraftan da dünya uygarlığı ile entegre olmayı başaramayan, çağın gereklerini yerine getirmeyen kimi ülkeler marjinalleşerek dışlanmaktadır. Ne yazık ki marjinalleşen ve demokratik değerlerden uzaklaşan bu devletler daha da içine kapalı, güvenliksiz, kaos üreten bir devlet formuna dönüşmektedir. Yine küreselleşmenin bir sonucu olarak üretilen anarşi, terör, fakirlik ve diğer sorunlar sınırları aşmakta ve tüm dünya medeniyetleri tarafından işbirliği ile çözülmesi gereken sorunlar kümesine dönüşmektedir. Bu çalışmada devletin bekası, ulusal güvenlik yönetiminin bir parçası olarak, güvenlik kuramları, tarihi perspektif içerisinde Türkiye’nin güvenlik paradigması, küresel ölçekte güvenlik alanında yaşanan paradigma değişimleri ortaya koyulmuş, güvenlik paradigmasının post modern veçheleri holistik ve aksiyolojik bir bakış açısıyla açıklanmıştır. Bu kapsamda algılanan güvenlik paradigmasının sosyokültürel ve jeopolitik arka planı irdelenmiş ve ulusal güvenliğin boyutları temellendirilmiştir. Türkiye özelinde reel politik ve barış güdülü, tatbik edilebilir bir güvenlik anlayışının nasıl olması gerektiği aksiyolojik olarak yani değer felsefesi normları içerisinde izah edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, barışın tesis, ikame ve idamesine yönelik benimsenmesi gereken temel paradigmaların temellendirilmesine katkı sağlamaktır. Bu çalışmada barış içinde yaşama ve yaşatma ideali, Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözünde ifade ettiği gibi ‘’savaşların eğer zorunlu değilse bir cinayettir’’ önermesi, çalışmanın omurgasını oluşturmaktadır. Geleceği sezinleyen sır sahibi kâhinler, olsa olsa mitoloji kitaplarının kahramanlarıdır. Ayrıca çalışmada geçmişe dair kesin kanaatler ve geleceğe dair kesin haberler yoktur, Ulusal güvenlikle alakalı görüşler, tarihsel, evrensel ve normatif ilke ve prensiplerle, ulusal güvenliğin veçheleri üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel eksenini Gazi Paşa’nın ’’Yurtta sulh, cihanda sulh’’ ilkesi oluşturmaktadır. Bu çalışma zaman şümul bir bakış açısıyla politik olarak hiçbir şahıs ve grup yanlı olarak hedef alınmadan hazırlanmıştır. Yani bu çalışmada ulusal güvenliğin dinamik ve veçheleri, yerleşik yani mevcut alan yargılar ve kurallar yerine, aksiyolojik bir bakış açısı ile insanı ve insana ait değerleri merkeze alan, dürüstlük ve erdemi yücelten bir paradigma ile insan olmanın gereği olarak normatif olarak benimsenmesi beklenen tutum ve eylemler dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
 • Armaoğlu, Fahir, Prof. Dr. (1996). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt I-II, Genişletilmiş 11. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Atatürk, Mustafa Kemal (1997). Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. I-2, Ankara.
 • Balamir, C. B. (2014). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme, Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri-2, Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (der. Tayyar Arı,), Dora Yayınları, Bursa.
 • Balcı, A. (2015). Realizm, Uluslararası İlişkilere Giriş-Tarih, Teori, Kavram ve Konular, Küre Yayınları, İstanbul.
 • Baylis, J. (2016). The Globliztion of World Politics, Oxford University Press.
 • Baylis, J (2008). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı. Uluslararası İlişkiler, 5(18), 69-85.
 • Birdişli, F. (2017). Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik Kavramlar-Teori-Uygulama, Seçkin Yay. A.Ş. Ankara. Birdişli, Fikret (2016). Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik: Kavram, Teori, Uygulama, 2. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Bohman, James and Rehg, William (2017). Jürgen Habermas, The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Booth, Ken (2012), Dünya Güvenliği Kuramı, Çağdaş Üngör (Çev.), Küre Yayınları, İstanbul.
 • Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü, Uluslararası İlişkiler. 5(18), 134-149.
 • Buzan, B. (2008). Askeri Güvenliğin Değişen Gündemi, Uluslararası İlişkiler, 5(18), 107-123. Buzan, Barry (2015). İnsanlar, Devletler ve Korku: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güvenlik Çalışmaları İçin Bir Gündem, 2. baskı, Emre Çıtak (Çev.), Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul.
 • Ceylan, Şule Şahin, (2006). Francıs Fukuyama ve Tarihin Sonu Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 233-252. Çiçekçi, C. (2014). Uluslararası Güvenlik Çalışmaları (Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Güvenlik Kuramı) , Kriter Yayınevi, İstanbul.
 • Dedeoğlu, B. (2008). Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul. Dictionary of Military and Associated Terms (2005). US Department of Defense.
 • E. Rothschild, B. Buzan ve L. Hansen (Ed.) (2007), What is Security, London: Sage Publications Ltd.
 • Edwards, C. (2007). The case for a national security. Demos Report.
 • Fukuyama, Francis (1995), Tarihin Sonu mu?, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Fukuyama, Francis (1992), Yeni Dünya Düzeni, Çev:Kadir Çağlayan, Ağaç Yayınları, İstanbul.
 • Gurcan, M. (2012). Savaşın Evrimi ve Teorik Yaklaşımlar, Teoriler Işığında Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, Atilla Sandıklı (editör), Bilgesam Yayınları, İstanbul. Kennedy, Paul, (1990). Büyük Güçlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Birtane Kavakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1990.
 • Keohane, R. O., Joseph S. NYE. (1987). Power and Interdependence, International Organization, 41(4), 725- 753 Published by: The MIT Press Stable.
 • Kissinger, Henry (2000). Diplomasi, Çev: İbrahim H.Kurt, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • Kolasi, K. (2013). Soğuk Savaş’ın Barışçıl Olarak Sona Ermesi ve Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 149 -179. (Erişim Tarihi: 21.08.2019).
 • Kolasi, K., (2014). Eleştirel Teori ve Güvenlik: Kimin İçin Güvenlik?, Uluslararası Güvenlik Teorik Değerlendirmeler, Emre Çıtak ve Osman Şen (der.), Avcılar Plast. San. Tic. Ltd. Şti, Tarcan Matbaası, İstanbul, (Erişim Tarihi: 04.03.2017).
 • Kuhn, S. Thomas (1982). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Küçük, M. (2015). Marksist Teoriler, Uluslararası İlişkilere Giriş-Tarih, Teori, Kavram ve Konular, (editörler: Şaban Kardaş, Ali Balcı), Küre Yayınları, İstanbul. Machievelli, N. (1994). Prens, (çev. Nazım Güvenç), Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul. Mcneill, W. H. (2008). Dünya Tarihi, (çev. Alaeddin Şener), İmge Yayınları, İstanbul. Munich Security Conference (2015). Munich security report collapsing order, reluctant guardians?. (Erişim tarihi 12 Mayıs 2019).
 • O. Waever; T. Flockhart (Ed.) (2014). Cooperative Security: A New Concept?, DIIS Report:01, Copenhagen: Danish Institute For International Studies.
 • Oral, Sander (2016). Siyasi Tarih-İlk Çağlardan 1918'e, İmge Kitpevi Yayınları, İstanbul Pearson Peacekeeping Center (1999), Rwanda report.
 • Sandıklı, A. ve Emeklier, B. (2012). Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm, Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi Yayınları, ss.3: 71, İstanbul.
 • Sandıklı, A. (2012). Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, ss.3: 72, İstanbul.
 • Snowdon, B. ve Vane, H.R., (2006), Modern Macroeconomics, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Şengöz, Murat (2019). Ulusal Güvenlik Yönetimi Felsefesi: Aksiyolojik Paradigma, Ankara: Astana Yayınları.
 • Şengöz, Murat (2020). National Security Paradigms of Turkey, Utah/USA: American Academic Press.
 • Şengöz, Murat (2020). Political Correctness and Subversion, Utah/USA: American Academic Press.
 • Tuna, G. (2003). Küresel Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Tehditler: Yeni Güvenlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Waewer, O. (2008). “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, Uluslararası İlişkiler, 5(18), 151-178.
 • Wicks, M. (2009). “Energy Securıty: A National Challenge in a Changing World”, BIS Publications.
 • Wiggershaus, R. (1995). The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance, çev. Michael Robertson, MIT Press Massachusetts, USA. Wolfers, A. (1952). "National Security" as an Ambiguous Symbol’’ Political Science Quarterly, 67(4), 481-502.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6597-0161
Yazar: Murat ŞENGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Şengöz, M . (2020). Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulusal Güvenlik Paradigması Üzerine Bir Değerlendirme . Takvim-i Vekayi , 8 (1) , 1-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/55145/728248