BibTex RIS Kaynak Göster

Formal Religious Education at Pre- and Primary Schools in England: The Example of the Islamia Primary School

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 55 - 87, 01.06.2017
https://doi.org/10.12738/talim.2017.1.0002

Öz

Muslims are a religious group who make up about 4.8% of the population in the United Kingdom. Over 500,000 Muslim children attend public schools where Christianity is basically taught alongside different religions, church schools that promote different Christian sects and teach Christianity, or one of the over 120 Muslim schools where Islam is taught. In this study I will examine the place of religious education practices by taking one of the Islamic schools receiving state support under the UK education system, which supported their educational activities in the 2012-2013 academic year. The school that is the topic of my investigation was opened in 1983 as a pre- and primary school; in 1998 it began to utilize the state support that parish schools benefit from. The school is a superior school through its representative strength of Muslims on the points of providing religious continuity in a Christian and secular society and creating an Islamic environment. This school, which captures academic success, provides students from an early age with education in the scope of basic Islamic research under three basic headings: Islamic studies akaid, morality, siyer, Koranic commentary, and hadiths , the Arabic language, and Islamic art and music. In this context, Muslim students of different races and cultures have an educational environment where they can learn their own religions around the common component of Islam. This school, which adopts a religious educational approach over denominations, supports religious education through social and cultural activities outside of the course curriculum, such as are in parish schools.

Kaynakça

 • Allen, R., & West, A. (2009). Religious schools in London: School admissions, religious composition and selectivity. Oxford Review of Education, 35(4), 471–494.
 • Baumfield, V. (2010). Pedagogies of religious education for inter-communication and inter-cultural understanding: What are they? Do they work? In M. Grimmitt (Ed.), Religious education and social and community cohesion (pp. 180–196). Essex, UK: McCrimmon Publishing Co Ltd. Bell, R., Fowler, G., & Little, K. (1973). Education in Great Britain and Ireland. London, UK: Routledge & Kegan Paul.
 • Buaras, E. A. (2012, 30 March). Muslim primary schools continue to excel. The Muslim News. Cox, E., & Cairns, J. M. (1989). Reforming religious education. London, UK: Kogan Page.
 • Dein, S., & Littlewood, R. (2008). The psychology of prayer and the development of the development of the prayer experience questionnaire. Mental Health, Religion & Culture, 11(1), 39–52.
 • Department for Education. (1994). Circular 1/94: Religious education and collective worship. London, UK: Author.
 • Department for Education. (2013, December 25). Types of schools: Faith schools. Retrieved from http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/b0066996/faith-schools/maintained
 • Dobbs, J., Green, H., & Zealey, L. (2006). National statistics-focus on ethnicity and religion. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
 • Education Reform Act. (1988). Education reform act of 1988. London: Her Majesty’s Stationery Office.
 • Ertürk, M. (2007). Hadis çözümlemeleri. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Gent, B. (2006). The educational experiences of British Muslims: Some life-story images. Muslim Education Quarterly, 23(3-4), 33–42.
 • Gent, B. (2011). The world of the British Hifz class student: Observations, findings and implications for education and further research. British Journal of Religious Education, 33(1), 3–15.
 • Hull, J. M. (1998). Religious education and Muslim in England: Developments and principles. Muslim Education Quarterly, 15(4), 10–23.
 • Islamia Primary School. (2013, December 18). Retrieved from http://islamiaprimary.org.uk/ Izutsu, T. (1964). God and man in the Qur’an-Semantics of the Qur’anic weltanschauung. Tokyo, Japan: Keio University.
 • Jackson, R. (2004). Rethinking religious education and plurality. London, UK: Routledge Taylor Francis Group.
 • Jackson, R. (2005). Din eğitimi: Yorumlayıcı bir yaklaşım (Ü. Ok & M. A. Özkan, Çev.). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Khir, B. M. (2000). Muslims and worship in schools in England. Muslim Education Quarterly, 17(4), 30–39.
 • Labour Party. (1997). The Labour Party Manifesto. London, UK: Author.
 • Labour Party. (2001). The Labour Party Manifesto. London, UK: Author.
 • Mandaville, P. (2007). Islamic education in Britain: Approaches to religious knowledge in a pluralistic society. In R. W. Hefner & M. Q.
 • Zaman (Eds.), Schooling Islam-The culture and politics of modern Muslim education (pp. 224–241). Oxfordshire, UK: Princeton University Press.
 • Masood, E. (2006). British Muslims. London, UK: British Council.
 • Merry, M. S. (2007). Culture, identity and Islamic schooling: A philosophical approach. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan.
 • Miller, J., & McKenna, U. (2011). Religion and religious education: Comparing and contrasting pupils’ and teachers’ views in an English school. British Journal of Religious Education, 33(2), 173–187.
 • Mogra, I. (2004). Mekâtib education in Britain: A review of trends and some suggestions for policy.
 • Muslim Education Quarterly, 21(3-4), 19–27.
 • Ofsted. (2013, February 28-March 1). Islamia primary school-Inspection report. London, UK: Author.
 • Ofsted. (2009, November 4-5). Islamia primary school-Inspection report (By J. Earish). London, UK: Author.
 • Open Society Institute. (2005). Muslims in the UK: Policies for engaged citizens. Hungary: Author.
 • Osler, A. (2010). Patriotism, citizenship and multiculturalism: Political discourse and the curriculum. In M. Grimmitt (Ed.), Religious education and social and community cohesion (pp. 60–74).
 • Essex, UK: McCrimmon Publishing Co Ltd.
 • Pauly, R. J. (2004). Islam in Europe-Integration or marginalization. Hampshire, UK: Ashgate.
 • Qualifications and Curriculum Authority. (2004). Religious education: The non-statutory national framework. London, UK: Author.
 • Sarwar, G. (1989). What can Muslims do? London, UK: Muslim Education Trust. Schools Curriculum and Assessment Authority. (1994). Model 1: Living faiths today. London, UK: Author.
 • Seddon, M. S. (2004). Muslim communities in Britain: A historiography. In H. Dilwar, N. Malik, & M. S. Seddon (Eds.), British Muslims between assimilation and segregation historical, legal and social realities (pp. 1–42). Leicester: The Islamic Foundation.
 • Shah, S. (2012). Muslim schools in secular societies: Persistence or resistance! British Journal of
 • Religious Education, 34(1), 51–65. Siddiqui, A. (2007). Islam at universities in England-Meeting the needs and investing in the future (Report submit to Bill Rammel, MP-Minister of State for Lifelong Learning, Further and Higher Education). Leicester.
 • Thompson, P. (2007). Religious education from Spens to Swam. In M. Felderhof (Ed.), Inspiring faith in schools (pp. 63–74). Hampshire, UK: Ashgate Publishing.
 • Tosun, C. (2005). Din eğitimi bilimine giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Walford, G. (2010). Faith schools and community cohesion. In M. Grimmitt (Ed.), Religious education and social and community cohesion (pp. 80–96). Essex, UK: McCrimmon Publishing Co Ltd.
 • Weller, P. (2001). Religions in the UK. Derby, UK: The Multi-Faith Centre at the University of Derby.

İngiltere’de Okul Öncesi ve İlköğretim Okullarında Resmî Din Eğitimi: “Müslüman Okulu” Örneği

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 55 - 87, 01.06.2017
https://doi.org/10.12738/talim.2017.1.0002

Öz

İngiltere’de bulunan dini gruplardan biri de nüfusun yaklaşık %4,8’ini oluşturan Müslümanlardır. İngiltere’de 500.000’in üzerinde Müslüman çocuk ya farklı dinlerin yanı sıra temelde Hristiyanlığın öğretildiği devlet okullarına, ya farklı Hristiyan mezheplerinin kurduğu ve Hristiyanlığın öğretildiği kilise okullarına yahut da İslam’ın öğretildiği ve sayısı 120’yi aşan Müslüman okullarına devam etmektedir. Biz bu çalışmada İngiliz eğitim sistemi kapsamında devlet desteği alan ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerini sürdüren Müslüman okullarından birini ele alarak din eğitimi uygulamalarını yerinde inceleyeceğiz. İncelememize konu olan okul 1983’te bir anaokulu ve ilkokul olarak açılmış, 1998 yılında Kilise okullarına sağlanan devlet desteğinden yararlanmaya başlamıştır. Okul Müslümanların Hristiyan ve seküler bir toplumda dini devamlılıklarını sağlama ve İslami bir çevre oluşturma noktasında temsil gücü yüksek bir okuldur. Akademik başarıyı yakalayan bu okul erken yaşlardan itibaren öğrencilerine temel İslami araştırmalar kapsamında, İslam Araştırmaları Akaid, Ahlak, Siyer, Tefsir ve Hadis ; Arapça; İslam sanat ve musikisi olmak üzere üç temel başlık altında eğitim vermektedir. Bu çerçevede farklı ırk ve kültürlere sahip olan Müslüman öğrenciler İslam ortak bileşeni etrafında kendi dinlerini öğrenebilecekleri bir eğitim ortamına sahip olmaktadırlar. Mezhepler üstü din eğitimi yaklaşımının benimsendiği bu okulda din eğitimi; ders müfredatı dışında, kilise okullarında olduğu gibi sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmektedir.

Kaynakça

 • Allen, R., & West, A. (2009). Religious schools in London: School admissions, religious composition and selectivity. Oxford Review of Education, 35(4), 471–494.
 • Baumfield, V. (2010). Pedagogies of religious education for inter-communication and inter-cultural understanding: What are they? Do they work? In M. Grimmitt (Ed.), Religious education and social and community cohesion (pp. 180–196). Essex, UK: McCrimmon Publishing Co Ltd. Bell, R., Fowler, G., & Little, K. (1973). Education in Great Britain and Ireland. London, UK: Routledge & Kegan Paul.
 • Buaras, E. A. (2012, 30 March). Muslim primary schools continue to excel. The Muslim News. Cox, E., & Cairns, J. M. (1989). Reforming religious education. London, UK: Kogan Page.
 • Dein, S., & Littlewood, R. (2008). The psychology of prayer and the development of the development of the prayer experience questionnaire. Mental Health, Religion & Culture, 11(1), 39–52.
 • Department for Education. (1994). Circular 1/94: Religious education and collective worship. London, UK: Author.
 • Department for Education. (2013, December 25). Types of schools: Faith schools. Retrieved from http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/b0066996/faith-schools/maintained
 • Dobbs, J., Green, H., & Zealey, L. (2006). National statistics-focus on ethnicity and religion. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
 • Education Reform Act. (1988). Education reform act of 1988. London: Her Majesty’s Stationery Office.
 • Ertürk, M. (2007). Hadis çözümlemeleri. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Gent, B. (2006). The educational experiences of British Muslims: Some life-story images. Muslim Education Quarterly, 23(3-4), 33–42.
 • Gent, B. (2011). The world of the British Hifz class student: Observations, findings and implications for education and further research. British Journal of Religious Education, 33(1), 3–15.
 • Hull, J. M. (1998). Religious education and Muslim in England: Developments and principles. Muslim Education Quarterly, 15(4), 10–23.
 • Islamia Primary School. (2013, December 18). Retrieved from http://islamiaprimary.org.uk/ Izutsu, T. (1964). God and man in the Qur’an-Semantics of the Qur’anic weltanschauung. Tokyo, Japan: Keio University.
 • Jackson, R. (2004). Rethinking religious education and plurality. London, UK: Routledge Taylor Francis Group.
 • Jackson, R. (2005). Din eğitimi: Yorumlayıcı bir yaklaşım (Ü. Ok & M. A. Özkan, Çev.). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Khir, B. M. (2000). Muslims and worship in schools in England. Muslim Education Quarterly, 17(4), 30–39.
 • Labour Party. (1997). The Labour Party Manifesto. London, UK: Author.
 • Labour Party. (2001). The Labour Party Manifesto. London, UK: Author.
 • Mandaville, P. (2007). Islamic education in Britain: Approaches to religious knowledge in a pluralistic society. In R. W. Hefner & M. Q.
 • Zaman (Eds.), Schooling Islam-The culture and politics of modern Muslim education (pp. 224–241). Oxfordshire, UK: Princeton University Press.
 • Masood, E. (2006). British Muslims. London, UK: British Council.
 • Merry, M. S. (2007). Culture, identity and Islamic schooling: A philosophical approach. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan.
 • Miller, J., & McKenna, U. (2011). Religion and religious education: Comparing and contrasting pupils’ and teachers’ views in an English school. British Journal of Religious Education, 33(2), 173–187.
 • Mogra, I. (2004). Mekâtib education in Britain: A review of trends and some suggestions for policy.
 • Muslim Education Quarterly, 21(3-4), 19–27.
 • Ofsted. (2013, February 28-March 1). Islamia primary school-Inspection report. London, UK: Author.
 • Ofsted. (2009, November 4-5). Islamia primary school-Inspection report (By J. Earish). London, UK: Author.
 • Open Society Institute. (2005). Muslims in the UK: Policies for engaged citizens. Hungary: Author.
 • Osler, A. (2010). Patriotism, citizenship and multiculturalism: Political discourse and the curriculum. In M. Grimmitt (Ed.), Religious education and social and community cohesion (pp. 60–74).
 • Essex, UK: McCrimmon Publishing Co Ltd.
 • Pauly, R. J. (2004). Islam in Europe-Integration or marginalization. Hampshire, UK: Ashgate.
 • Qualifications and Curriculum Authority. (2004). Religious education: The non-statutory national framework. London, UK: Author.
 • Sarwar, G. (1989). What can Muslims do? London, UK: Muslim Education Trust. Schools Curriculum and Assessment Authority. (1994). Model 1: Living faiths today. London, UK: Author.
 • Seddon, M. S. (2004). Muslim communities in Britain: A historiography. In H. Dilwar, N. Malik, & M. S. Seddon (Eds.), British Muslims between assimilation and segregation historical, legal and social realities (pp. 1–42). Leicester: The Islamic Foundation.
 • Shah, S. (2012). Muslim schools in secular societies: Persistence or resistance! British Journal of
 • Religious Education, 34(1), 51–65. Siddiqui, A. (2007). Islam at universities in England-Meeting the needs and investing in the future (Report submit to Bill Rammel, MP-Minister of State for Lifelong Learning, Further and Higher Education). Leicester.
 • Thompson, P. (2007). Religious education from Spens to Swam. In M. Felderhof (Ed.), Inspiring faith in schools (pp. 63–74). Hampshire, UK: Ashgate Publishing.
 • Tosun, C. (2005). Din eğitimi bilimine giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Walford, G. (2010). Faith schools and community cohesion. In M. Grimmitt (Ed.), Religious education and social and community cohesion (pp. 80–96). Essex, UK: McCrimmon Publishing Co Ltd.
 • Weller, P. (2001). Religions in the UK. Derby, UK: The Multi-Faith Centre at the University of Derby.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Cemil Oruç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Oruç, C. (2017). İngiltere’de Okul Öncesi ve İlköğretim Okullarında Resmî Din Eğitimi: “Müslüman Okulu” Örneği. Talim, 1(1), 55-87. https://doi.org/10.12738/talim.2017.1.000217973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831