Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teacher Evaluation of Education Plans Based On Preschool Education Program

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 101, 13.01.2021

Öz

Kaynakça

 • Alabay, E. ve Yağan Güder, S. (2015). Hazır Planlarda Yer Alan Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 4, 1-21.
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 57-71.
 • Alvestad, M., & Duncan, J. (2006). “The Value Is Enormous - It’s Priceless I Think!” New Zealand Preschool Teachers’ Understandıngs of the Early Childhood Currıculum in New Zealand– A Comparative Perspective. International Journal of Early Childhood, 38(1), 31-45.
 • Avcı, N. (2014). Tüm Çocuklarla Çalışmak: Birlikte Eğitim/ Kaynaştırma. N. Avcı ve M. Toran (ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş (ss. 260). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Balcı, A., Gündoğdu, K. ve Çelik, N. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-24.
 • Cüceloğlu, D. ve Erdoğan, İ. (2013). Öğretmen Olmak. İstanbul: Final Kültür Yayınları.
 • Dağlıoğlu, E. (2010). Erken Çocukluk Dönemi Öğretmeninin Özellikleri. İbrahim Halil Diken (ed). Erken Çocukluk Eğitimi (ss. 482- 515). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir Yıldız, C. ve Dönmez, B. (2017). Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 223-244. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12328
 • Demirel, Ö. (2013). Program Geliştirmede Temel Kavramlar. Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya (ss. 1- 8). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilek, H. (2016). T.C. MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile 2006 programının karşılaştırılması. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.). Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (2. Baskı) içinde s. 585-604. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eray Alışkan, E. ve Güneyli, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Dil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Lefkoşa Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 348-371.
 • Gültekin Akduman, G. (2010). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi. Gülden Uyanık Balat (ed). Okul öncesi eğitime giriş içinde ss. 2-15. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Gürkan, T. (2003). Okul Öncesi Eğitim Programının Temel Özellikleri. Ne Yapıyorum? Neden Yapıyorum? Nasıl Yapmalıyım? ss. 98- 104. İstanbul: YA- PA.
 • Gürkan, T. (2010). Okul Öncesi Eğitim Programı. Rengin Zembat (ed). Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri (ss. 35- 60). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güven, G. (2010). Okul Öncesi Eğitim Programı. Gülden Uyanık Balat (ed.) Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (ss. 82-113). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kandır, A. (1999). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Etkinliklerin Planlanması. Gazi Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen El Kitabı (ss. 82- 90). İstanbul: YA- PA.
 • Kandır, A., Özbey, S. ve İnal, G. (2007). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarını Planlanma ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 374-387.
 • Koçyiğit, S. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında personel. Gülden Uyanık Balat (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (ss. 184-201). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Köksal, O., Balaban Dağal, A. ve Duman, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (46), 379- 394.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (2016). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (2013a). Erişim tarihi: 24.10.2019, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2551_0.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014). Erişim tarihi: 24.10.2019, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf
 • NBPTS, (2016). The National Boad for Professional Teaching Standards. What Teachers Should Know and Be Able to Do. Erişim tarihi: 25.09.2019, http://accomplishedteacher.org/wp-content/uploads/2016/12/NBPTS-What-Teachers-Should-Know-and-Be-Able-to-Do-.pdf
 • Raelin, J. A. (1999). Kamuran, Kültürlerin Çatışması (Yönetenler-Yönetilenler) (K. Tuncay, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim [Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı] (B. Akman, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tuncer, B. (2015). Okul Öncesi Eğitimdeki Çağdaş Yaklaşımların İncelenmesi ve MEB Okul Öncesi Programıyla Karşılaştırılması. International Journal of Field Education, 1(2), 39-58.
 • Ünver, G. ve Erdamar, G. (2015). Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Eğitim Programı Geliştirme Sürecine Katkıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 215-234.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yirci, R. (2017). Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 503-522.

Okul Öncesi Eğitim Programında Bulunan Eğitim Planlarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 101, 13.01.2021

Öz

Bu araştırmada 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının sunduğu özelliklerine göre etkinlik planlarının içeriği, hazırlanışı ve uygulanışının öğretmenlerin değerlendirmelerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden “Olgubilim (fenomenoloji)” deseni kullanılmıştır. İstanbul’ un Fatih, Merter, Bakırköy ilçelerinden toplam 8 anaokulundan 12 okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanan veriler, betimsel ve içerik analiz yaklaşımları ile yorumlanmıştır. Araştırmada “Planlama Süreci”, “Okul Yönetiminin Tutumu”, “Değerlendirme”, “Programların Kıyaslanması” konulu 4 ana tema incelendiğinde, öğretmenlerin bazılarında 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının etkisinden çıkılmadığı, hazır plan kullanıldığı, okul yönetiminin eğitim planlarını incelemeden imzaladığı ve eğitim planında yer alan değerlendirme kısımlarının yapılmadığı incelenmiştir.

Kaynakça

 • Alabay, E. ve Yağan Güder, S. (2015). Hazır Planlarda Yer Alan Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 4, 1-21.
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 57-71.
 • Alvestad, M., & Duncan, J. (2006). “The Value Is Enormous - It’s Priceless I Think!” New Zealand Preschool Teachers’ Understandıngs of the Early Childhood Currıculum in New Zealand– A Comparative Perspective. International Journal of Early Childhood, 38(1), 31-45.
 • Avcı, N. (2014). Tüm Çocuklarla Çalışmak: Birlikte Eğitim/ Kaynaştırma. N. Avcı ve M. Toran (ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş (ss. 260). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Balcı, A., Gündoğdu, K. ve Çelik, N. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-24.
 • Cüceloğlu, D. ve Erdoğan, İ. (2013). Öğretmen Olmak. İstanbul: Final Kültür Yayınları.
 • Dağlıoğlu, E. (2010). Erken Çocukluk Dönemi Öğretmeninin Özellikleri. İbrahim Halil Diken (ed). Erken Çocukluk Eğitimi (ss. 482- 515). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir Yıldız, C. ve Dönmez, B. (2017). Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 223-244. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12328
 • Demirel, Ö. (2013). Program Geliştirmede Temel Kavramlar. Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya (ss. 1- 8). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilek, H. (2016). T.C. MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile 2006 programının karşılaştırılması. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.). Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (2. Baskı) içinde s. 585-604. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eray Alışkan, E. ve Güneyli, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Dil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Lefkoşa Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 348-371.
 • Gültekin Akduman, G. (2010). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi. Gülden Uyanık Balat (ed). Okul öncesi eğitime giriş içinde ss. 2-15. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Gürkan, T. (2003). Okul Öncesi Eğitim Programının Temel Özellikleri. Ne Yapıyorum? Neden Yapıyorum? Nasıl Yapmalıyım? ss. 98- 104. İstanbul: YA- PA.
 • Gürkan, T. (2010). Okul Öncesi Eğitim Programı. Rengin Zembat (ed). Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri (ss. 35- 60). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güven, G. (2010). Okul Öncesi Eğitim Programı. Gülden Uyanık Balat (ed.) Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (ss. 82-113). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kandır, A. (1999). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Etkinliklerin Planlanması. Gazi Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen El Kitabı (ss. 82- 90). İstanbul: YA- PA.
 • Kandır, A., Özbey, S. ve İnal, G. (2007). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarını Planlanma ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 374-387.
 • Koçyiğit, S. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında personel. Gülden Uyanık Balat (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (ss. 184-201). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Köksal, O., Balaban Dağal, A. ve Duman, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (46), 379- 394.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (2016). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (2013a). Erişim tarihi: 24.10.2019, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2551_0.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014). Erişim tarihi: 24.10.2019, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf
 • NBPTS, (2016). The National Boad for Professional Teaching Standards. What Teachers Should Know and Be Able to Do. Erişim tarihi: 25.09.2019, http://accomplishedteacher.org/wp-content/uploads/2016/12/NBPTS-What-Teachers-Should-Know-and-Be-Able-to-Do-.pdf
 • Raelin, J. A. (1999). Kamuran, Kültürlerin Çatışması (Yönetenler-Yönetilenler) (K. Tuncay, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim [Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı] (B. Akman, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tuncer, B. (2015). Okul Öncesi Eğitimdeki Çağdaş Yaklaşımların İncelenmesi ve MEB Okul Öncesi Programıyla Karşılaştırılması. International Journal of Field Education, 1(2), 39-58.
 • Ünver, G. ve Erdamar, G. (2015). Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Eğitim Programı Geliştirme Sürecine Katkıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 215-234.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yirci, R. (2017). Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 503-522.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilruba SAYGIN 0000-0002-7838-8549

Duygu YALMAN POLATLAR 0000-0002-9030-5814

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2021
Kabul Tarihi 15 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SAYGIN, D., & YALMAN POLATLAR, D. (2021). Okul Öncesi Eğitim Programında Bulunan Eğitim Planlarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Talim, 4(2), 71-101.17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831