PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Performance Level Determination of Dairy Farms Usıng Dea

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 49 - 55, 01.06.2016
https://doi.org/10.24181/tarekoder.272338

Öz

In terms of technical and economic sustainability of milk production in the world, efŞciency analysis for dairy farms is important. Indeed, recent researchs about determining the performace of dairy farms in different regions in Turkey are attracted attention. In this study we determined the efŞciency levels of dairy farms in Aydın province. The determination of Şrm performance for agricultural Şrms has become increasingly important as in all Şrms. The most commonly used method for measuring the performance of a Şrm is to determine the level of efŞciency. In this study, efŞciency levels of dairy farms in Aydın were determined by data envelopment analysis. Analysis were made as output oriented with an output and Şve inputs, according to variable returns to scale and constant returns to scale models. Also, scale efŞciencies of the dairy farms were calculated. The amount of milk production was determined as output. Then the number of dairy cows, feed costs, labour, veterinary and drug costs and other expenses were determined as inputs. The means of the improvements about dairy farms were determined for the optimization of the output and inputs. The average values of the dairy farm efŞciencies were determined, by the variable returns to scale, constant returns to scale and scale efŞciency models, as 82%, 77%, 95% respectively. It was observed that the half part of the dairy farms operates decreasing returns to scale. It was conculed that the dairy farms can reduce their dairy cows by 0.7%, feed costs by 2%, labour by 16%, veterinary and drug costs by 11% and other expenses by 7%. The high level of the scale efŞciency indicates that, when dairy farms change their scales, their efŞciency levels will decrease. While the producers, educational level and forage production in the dairy farm affects efŞciency positively, exterior labor force effects negatively

Kaynakça

 • Abay, C., Miran, B., Günden, C. 2004. An Analysis of Input Use EfŞciency in Tobacco Production with Respect to Sustainability: The Case Study of Turkey. Journal of Sustainable Agriculture, 24(3):123-143.
 • Açıl, A.F., Demirci, R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. A.Ü.Z.F. Yayın No:880. Ankara.
 • Alemdar, T., Bahadır, B., Ören, M.N. 2010. Cost and Return Analysis and Technical EfŞciency of Small Scale Milk Production: A Case Study for Çukurova Region, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(4):744-847.
 • Armağan, G., Nizam, S. 2012. Productivity and EfŞciency Scores of Dairy Farms: The Case of Turkey. Qual Quant, 46:51-358.
 • Artukoğlu, M.M., Olgun, A., Adanacıoğlu, H. 2010. The EfŞciency Analysis of Organic and Conventional Olive Farms: Case of Turkey. Agric. Econ.-Czech, 56(2): 89–96.
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984. Some Models for the Estimation of Technical and Scale InefŞciencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30:1078-1092.
 • Başaran, C., Engindeniz, S. 2015. Sivri Biber Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi: İzmir Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2):77-84.
 • Binici, T., Demircan, V., Zulauf, C.R. 2006. Assessing Production EfŞciency of Dairy Farms in Burdur Province, Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 107(1):1-10.
 • Binici, T., Zulauf, C.R., Özel, R., Sevinç, R., Işgın, T. 2013. Assessing Production EfŞciency of Dairy Farms in Sanliurfa Province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 12(5):621-624.
 • Bozoğlu, M., Mazgal, M., Ceyhan, C. 2015. EfŞciency and its determinants in the agro-food industry of Samsun Province, Turkey. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(3):260-267.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. 1978. Measuring the EfŞciency of Decisionmaking Units. European Journal of Operational Research, 2:429-444.
 • Cooper, W., Seiford, L., Kaoru, T. 2006. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Springer, New York, NY.
 • Dagistan, E., Koc, B., Gul, M., Parlakay, O., Akpinar, M.G., 2009. Identifying Technical EfŞciency of Dairy Cattle Management in Rural Areas through a NonParametric Method: A Case Study for the East Mediterranean in Turkey. Medwell Publishing, Journal of Animal and Veterinary Advances 8(5):867-867.
 • Demircan, V.,Binici, T., Zulauf, C.R. 2010. Assessing Pure Technical EfŞciency of Dairy Farms in Turkey. Agric. Econ.-Czech, 56(3):141-148.
 • Engindeniz, S., Çoşar, G.Ö. 2013. İzmir'de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 50(1):67-75.
 • Färe R., Grosskopf S., Lovell C., 1994. Production Frontiers. London, Cambridge University Press.
 • GTHB. 2016, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aydın İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • Günden, C., Şahin, A., Miran, B., Yıldırım, İ. 2010. Technical, Allocative and Economic EfŞciencies of Turkish Dairy Farms : An Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Applied Animal Research, 37:213-216.
 • Gündüz, O. 2011. Süt Sığırcılığında Teknik Etkinlik: Stokastik Etkinlik Sınırı Yaklaşımı. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 15(1):11-20.
 • Gündüz, O., Ceyhan, V., Esengün, K. 2011. Measuring the technical and economic efŞciencies of the dry apricot farms in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9(1):319-324.
 • Koyubenbe, N., Candemir, M. 2006. Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Hayvansal Üretim, 47(2):9-20.
 • Koyubenbe, N., Özden, A. 2011. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Parametrik Etkinlik Ölçümü: İzmir İli Örneği. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2):23-27.
 • Külekçi, M. 2013. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Erzurum İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2):103-109.
 • Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics, 4a ed., Prentice Hall, New Jersey.
 • Ozcan, Y.A. 2014. Health Care Benchmarking and Performance Evaluation: An Assessment Using Data Envelopment Analysis (DEA). Springer, New York, NY.
 • Ozden A., Dios-Palomares R., 2015. Environmental, Quality and Technical EfŞciency in Olive Oil Industry. A Metafrontier Comparison Between Turkey and Spain. Fresenius Environmental Bulletin, 24(12):4353-4363.
 • Ozden, A., 2016. Measuring Environmental EfŞciency in the EU Agricultural Sector: Considering Desirable and Undesirable Outputs. Fresenius Environmental Bulletin 25(1):240-248.
 • Özden, A. 2010. Günümüzde Etkinlik Kavramı ve Ölçüm Metotları. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Urfa, s.740-747.
 • Simar, L., Wilson, P. 2007. Estimation and Inference in Two-Stage Semiparametric Models of Production Processes. Journal of Econometrics, 136:31-64.
 • Uzmay, A., Koyubenbe, N., Armağan, G. 2009. Measurement of EfŞciency Using Data Emvelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical EfŞciency in Dairy Cattle Farms Within the Province of Izmir, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(6):1110-1115.
 • TÜİK. 2015. Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvancılık İstatistikleri. www.tuik.gov.tr. [Erişim: 15 Mart 2016].

Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 49 - 55, 01.06.2016
https://doi.org/10.24181/tarekoder.272338

Öz

Dünya'da süt üretiminin teknik ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için işletmelere yönelik etkinlik analizleri önem taşımaktadır. Nitekim son dönemde Türkiye'de de farklı bölgelerde süt sığırcılığında işletmelerin performanslarının belirlenmesine yönelik araştırmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Aydın ilinde faaliyette bulunan süt sığırcılığı işletmelerinin etkinlik seviyelerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Tüm işletmelerde olduğu gibi tarım işletmelerinde de işletme performansının belirlenmesi giderek önem taşır hale gelmiştir. İşletme performansının ölçülmesinde en sık kullanılan yöntem işletmelerin etkinlik seviyelerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada Aydın İlinde faaliyette bulunan süt sığırcılığı işletmelerinin etkinlik düzeyleri Veri Zarflama Analizi ile belirlenmiştir. Analiz bir çıktı ve beş girdi ile çıktı odaklı olarak, ölçeğe göre değişken getiri ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımları altında çalışan modellerle yapılmıştır. İşletmelerin ölçek etkinlikleri de ayrıca hesaplanmıştır. Çıktı olarak süt üretim miktarı, girdi olarak ise sağmal inek sayısı, yem masrafı, işgücü kullanımı, veteriner-ilaç masrafları ve diğer masraflar alınmıştır. Girdi ve çıktı optimizasyonu için işletmelere ait ortalama iyileştirme oranları belirlenmiştir. İşletmelerin ortalama etkinlik değerleri ölçeğe göre değişken getiri, ölçeğe göre sabit getiri ve ölçek etkinliği modellerine göre sırası ile %82, %77 ve %95 olarak belirlenmiştir. Ele alınan işletmelerin yarısının ölçeğe göre azalan getiri altında çalıştıkları gözlemlenmiştir. İşletmelerin hayvan sayılarını %0.7, yem masraflarını %2, işgücü kullanımını %16, veterinerilaç masraflarını %11, diğer masraflarını %7 azaltabilecekleri sonucuna varılmıştır. İşletmelerin ölçek etkinliklerinin üst seviyede olması, ölçeklerinin değiştirilmesi halinde etkinliklerinin azalacağını göstermektedir. Üreticinin eğitim durumu ve işletmede yem bitkileri üretiminin yapılmasının etkinliği pozitif, yabancı işgücü çalıştırmanın ise negatif yönlü etkilediği de araştırmanın ilgi çekici bir diğer sonucudur

Kaynakça

 • Abay, C., Miran, B., Günden, C. 2004. An Analysis of Input Use EfŞciency in Tobacco Production with Respect to Sustainability: The Case Study of Turkey. Journal of Sustainable Agriculture, 24(3):123-143.
 • Açıl, A.F., Demirci, R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. A.Ü.Z.F. Yayın No:880. Ankara.
 • Alemdar, T., Bahadır, B., Ören, M.N. 2010. Cost and Return Analysis and Technical EfŞciency of Small Scale Milk Production: A Case Study for Çukurova Region, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(4):744-847.
 • Armağan, G., Nizam, S. 2012. Productivity and EfŞciency Scores of Dairy Farms: The Case of Turkey. Qual Quant, 46:51-358.
 • Artukoğlu, M.M., Olgun, A., Adanacıoğlu, H. 2010. The EfŞciency Analysis of Organic and Conventional Olive Farms: Case of Turkey. Agric. Econ.-Czech, 56(2): 89–96.
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984. Some Models for the Estimation of Technical and Scale InefŞciencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30:1078-1092.
 • Başaran, C., Engindeniz, S. 2015. Sivri Biber Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi: İzmir Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2):77-84.
 • Binici, T., Demircan, V., Zulauf, C.R. 2006. Assessing Production EfŞciency of Dairy Farms in Burdur Province, Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 107(1):1-10.
 • Binici, T., Zulauf, C.R., Özel, R., Sevinç, R., Işgın, T. 2013. Assessing Production EfŞciency of Dairy Farms in Sanliurfa Province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 12(5):621-624.
 • Bozoğlu, M., Mazgal, M., Ceyhan, C. 2015. EfŞciency and its determinants in the agro-food industry of Samsun Province, Turkey. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(3):260-267.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. 1978. Measuring the EfŞciency of Decisionmaking Units. European Journal of Operational Research, 2:429-444.
 • Cooper, W., Seiford, L., Kaoru, T. 2006. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Springer, New York, NY.
 • Dagistan, E., Koc, B., Gul, M., Parlakay, O., Akpinar, M.G., 2009. Identifying Technical EfŞciency of Dairy Cattle Management in Rural Areas through a NonParametric Method: A Case Study for the East Mediterranean in Turkey. Medwell Publishing, Journal of Animal and Veterinary Advances 8(5):867-867.
 • Demircan, V.,Binici, T., Zulauf, C.R. 2010. Assessing Pure Technical EfŞciency of Dairy Farms in Turkey. Agric. Econ.-Czech, 56(3):141-148.
 • Engindeniz, S., Çoşar, G.Ö. 2013. İzmir'de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 50(1):67-75.
 • Färe R., Grosskopf S., Lovell C., 1994. Production Frontiers. London, Cambridge University Press.
 • GTHB. 2016, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aydın İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • Günden, C., Şahin, A., Miran, B., Yıldırım, İ. 2010. Technical, Allocative and Economic EfŞciencies of Turkish Dairy Farms : An Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Applied Animal Research, 37:213-216.
 • Gündüz, O. 2011. Süt Sığırcılığında Teknik Etkinlik: Stokastik Etkinlik Sınırı Yaklaşımı. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 15(1):11-20.
 • Gündüz, O., Ceyhan, V., Esengün, K. 2011. Measuring the technical and economic efŞciencies of the dry apricot farms in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9(1):319-324.
 • Koyubenbe, N., Candemir, M. 2006. Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Hayvansal Üretim, 47(2):9-20.
 • Koyubenbe, N., Özden, A. 2011. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Parametrik Etkinlik Ölçümü: İzmir İli Örneği. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2):23-27.
 • Külekçi, M. 2013. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Erzurum İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2):103-109.
 • Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics, 4a ed., Prentice Hall, New Jersey.
 • Ozcan, Y.A. 2014. Health Care Benchmarking and Performance Evaluation: An Assessment Using Data Envelopment Analysis (DEA). Springer, New York, NY.
 • Ozden A., Dios-Palomares R., 2015. Environmental, Quality and Technical EfŞciency in Olive Oil Industry. A Metafrontier Comparison Between Turkey and Spain. Fresenius Environmental Bulletin, 24(12):4353-4363.
 • Ozden, A., 2016. Measuring Environmental EfŞciency in the EU Agricultural Sector: Considering Desirable and Undesirable Outputs. Fresenius Environmental Bulletin 25(1):240-248.
 • Özden, A. 2010. Günümüzde Etkinlik Kavramı ve Ölçüm Metotları. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Urfa, s.740-747.
 • Simar, L., Wilson, P. 2007. Estimation and Inference in Two-Stage Semiparametric Models of Production Processes. Journal of Econometrics, 136:31-64.
 • Uzmay, A., Koyubenbe, N., Armağan, G. 2009. Measurement of EfŞciency Using Data Emvelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical EfŞciency in Dairy Cattle Farms Within the Province of Izmir, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(6):1110-1115.
 • TÜİK. 2015. Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvancılık İstatistikleri. www.tuik.gov.tr. [Erişim: 15 Mart 2016].

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SD93ZJ
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Altuğ ÖZDEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { tarekoder272338, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2016}, volume = {22}, number = {1}, pages = {49 - 55}, doi = {10.24181/tarekoder.272338}, title = {Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özden, Altuğ} }
APA Özden, A. (2016). Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi . Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (1) , 49-55 . DOI: 10.24181/tarekoder.272338
MLA Özden, A. "Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi" . Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 49-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272338>
Chicago Özden, A. "Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 49-55
RIS TY - JOUR T1 - Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Altuğ Özden Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.272338 DO - 10.24181/tarekoder.272338 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 55 VL - 22 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.272338 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.272338 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi %A Altuğ Özden %T Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.272338 %U 10.24181/tarekoder.272338
ISNAD Özden, Altuğ . "Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 1 (Haziran 2016): 49-55 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.272338
AMA Özden A. Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi. TED - TJAE. 2016; 22(1): 49-55.
Vancouver Özden A. Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(1): 49-55.
IEEE A. Özden , "Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 49-55, Haz. 2016, doi:10.24181/tarekoder.272338