Yıl 2020, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 131 - 146 2020-12-30

Determination of Parameters That Can Be Criteria to Young Farmer Supports in Turkey: Choice Experiment Method
Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi

Duygu BİROL [1] , Halil İbrahim YILMAZ [2] , Halit Ahmet AKDEMİR [3] , Ferit ÇOBANOĞLU [4]


Purpose: This study is an overall assessment of the Young Farmer Projects Support Program (YFPSP); inferences are made in order to reveal opportunities and suggestions.
Design/Methodology/Approach: The main material of the study was surveyed with a total of 2128 young farmers, including 1064 benefited from the YFPSP and 1064 who did not, in 14 Level-2 Regions selected according to the Classification of Statistical Region Units (NUTS), where agricultural employment between the ages of 18-40 is intense in 2016. In statistical evaluations, percentage rates and frequencies are used and interpretations are made based on these two groups. In addition, the Choice Experiment (CE), which is under the specified preferences, is used to determine the support parameters.
Findings: It is determined that the support program was an important motivation tool for young farmers to continue their activities in the agricultural sector dynamically. It is determined that 85-90% of the farmers who benefited from this program are farming their families and that they are still farming. According to the results of the CE, it is defined that the biggest needs of the entrepreneurs are the marketing support and then the Social Security Institution (SGK) support. Grant + SGK support + in case of marketing support, it has emerged that 51,000 TL grant should be given to young entrepreneurs.
Research Limitations/Effects: The study is mainly composed of 2016 support program data. However, YFPSP is also carried out in 2017 and 2018. Practical Applications: After the Young Farmer Project with a Legal Regulation issued at the end of 2019, the Expert Hands Project in Rural Development is carried out. Social Implications: It can be stated that with the experience and gains acquired by YFPSP, a certain dynamism and sustainability has been achieved in the agricultural sector.
Originality/Value: It is recommended that additional incentive mechanisms will be provided to the companies that satisfy these criteria by determining success criteria that vary according to the branches of production and, if necessary, regions.
Amaç: Bu çalışma, Genç Çiftçi Projelerini Destekleme Programına (GÇPDP) yeni kriterler belirlemek, üreticilerin farklı senaryolar karşısında kabul etme istekliliğini ölçmek ve önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.
Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Çalışmanın ana materyali 18-40 yaş arası tarımsal istihdamın yoğun olduğu, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) göre seçilen 14 Düzey-2 Bölgesinde, GÇPDP’den 2016 yılında yararlanmış 1064 ve yararlanmamış 1064 olmak üzere toplam 2128 adet genç çiftçi ile anket çalışması yapılmıştır. İstatiksel değerlendirmelerde, yüzde oranları ve frekanslar kullanılıp, bu iki grup esas alınarak yorumlamalar yapılmıştır. Ayrıca, destek parametrelerinin belirlenmesinde, belirtilmiş tercihler altında bulunan Tercih Deneyi Yöntemi (TDY) kullanılmıştır.
Bulgular: Söz konusu destek programının, genç çiftçilerin tarım sektöründe faaliyetlerini daha dinamik olarak sürdürmesine yönelik önemli bir motivasyon aracı olduğu belirlenmiştir. TDY sonuçlarına göre, girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarının pazarlama desteği olduğu, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) desteği olduğu belirlenmiştir. Hibe + SGK desteği + Pazarlama desteği verilmesi durumunda, genç girişimcilere 51000 TL hibe verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Araştırma Sınırlamaları/Etkileri: Çalışma, esas olarak 2016 yılı destekleme programı verilerinden oluşturulmuştur. Buna karşın, GÇPDP 2017 ve 2018 yıllarında da yürütülmüştür. Pratik Uygulamalar: 2019 yılı sonunda çıkarılan bir Tebliğ ile Genç Çiftçi Projesinden sonra Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi yürütülmektedir. Sosyal Çıkarımlar: GÇPDP ile edinilen tecrübe ve kazanımlar ile tarım sektöründe belirli bir dinamizm ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığı ifade edilebilir.
Özgünlük/Değer: Üretim dallarına ve gerekirse bölgelere göre değişen başarı kriterleri belirlenerek, bu kriterleri yeterince sağlayan işletmelere ilave teşvik mekanizmalarının sağlanmasının faydalı olacağı tavsiye edilmektedir.
 • ADAS. (2004). Entry to and Exit from Farming in the United Kingdom. Prepared for the Department of Environment, Food and Rural Affairs. ADAS Consulting Ltd.
 • Altıntaş, G., Altıntaş, A., Oruç, E., Kızılaslan, H., Çakmak, E. and Birol, D., 2020. Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler; TR-83 Bölgesi Örneği. Türk Ziraat Mühendisleri Araştırmaları Dergisi, 1(1): 152-168.
 • Augere-Granier, M.L. (2015). Supporting Young Farmers in the EU. Briefing June 2015, European Parliamentary Research Service. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015) 559504 Erişim: Temmuz, 2017.
 • Başaranoğlu, C. ve Yılmaz, H. (2020). Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(1): 19-28.
 • Bennett, J. and Birol, E. (2010). Choice Experiments in Developing Countries: Implementation, Challenges and Policy Implications. Edward Elgar Publishing, UK.
 • Bıçkı, D. (2011). Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1): 161-180.
 • Champ, P.A., Boyle, K.J. and Brown, T.C. (2003). A Primer on Nonmarket Valuation. Kluwer Academic Press: Boston.
 • Colombo, S., Hanley, N. and Calatrava-Requena, J. (2005). Designing Policy for Reducing the Off-Farm Effects of Soil Erosion Using Choice Experiments. Journal of Agricultural Economics, 56(1): 81-95.
 • Davis, J., Caskie, P. and Wallace, M.(2009). Economics of Farmer Early Retirement Policy. Applied Economics, 41(1): 35-43.
 • Doğanay, S. ve Alım, M. (2010). Türkiye’de Kırsal Nüfusun Şehir Algısı Üzerine Bir Araştırma: Yeşilyurt Köyü (Trabzon). Eastern Geographical Review, 15(23): 171-184.
 • EC. (2017). Glossary of Terms related to the Common Agricultural Policy. European Commission, Agriculture and Rural Development, Glossary. https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_en. Erişim: Haziran, 2017.
 • Greene, W.H. (2008). NLOGIT 4 Student Version, User’s Guide, Econometric Software, Australia.
 • GTHB. (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
 • GTHB. (2017). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
 • Hanley, N. and Barbier, E.B. (2009). Pricing Nature: Cost-Benefit Analysis and Environmental Policy. Edward Elgar Publishing, Cambridge, UK.
 • Holmes, T.P. and Adamowicz, W.L. (2003). Attribute-Based Methods, A Primer on Non-Market Valuation. Chapter 6, p.171-219. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
 • Jagoe, A., Schulte, R. and Jongeneel, R. (2017). Young Farmers are Key in the Future CAP. European Council of Young Farmers. http://www.ceja.eu/wp-content/uploads/2017/05/Final-Young-Farmers-are-Key-in-the-Future-CAP-BW.pdf. Erişim: Haziran, 2017.
 • Leonard, B., Kinsella, A., O’Donoghue, C. and Farrell, M. (2017). Policy Drivers of Farm Succession and Inheritance. Land Use Policy, 61, 147-159.
 • Mills-Novoa, M. (2011). Sustaining Family Farming Thorough Mentoring: A Toolkit for National Family Farm Coalition Members. National Family Farm Coalition, USA.
 • Miran, B. (2002). Temel İstatistik, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • TCRG. (2017). Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. 31 Mart 2017 tarih, 30024 sayılı Tebliğ. Tebliğ no: 2017/10, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi.
 • TCRG. (2019). 17 Aralık 2019 tarih ve 30981 sayılı Resmi Gazete. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No. 2019/61. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi.
 • TCTOB. (2018). 2018 Yılı Faaliyet Raporu. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • TCTOB. (2019). 2019 Yılı Faaliyet Raporu. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • TÜİK. (2016). Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. www.tuik.gov.tr Erişim: Eylül, 2016.
 • Vega, D.C. and Alpizar, F. (2011). Choice Experiments in Environmental Impact Assessment: The Case of the Toro 3 Hydroelectric Project and the Recreo Verde Tourist Center in Costa Rica. Impact Assessment and Project Appraisal, 29(4): 252-262.
 • Yıldırım, D.U. (2014). 1980 Sonrası Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Mevsimlik Tarım İşçileri: Sakarya Örneği.
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Zagata, L. and Sutherland, L.A. (2015). Deconstructing the Young Farmer Problem in Europa: Towards a Research Agenda. Journal of Rural Studies, 38, 39-51.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0939-3627
Yazar: Duygu BİROL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Halil İbrahim YILMAZ
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Halit Ahmet AKDEMİR
Kurum: İncir Araştırma Enstitüsü
Ülke: Turkey


Yazar: Ferit ÇOBANOĞLU
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Teşekkür Bu çalışma T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip, tamamlanmış olan “Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi” isimli güdümlü ülkesel proje sonuç raporunun belirli bir bölümünden oluşturulmuştur. Söz konusu projenin Türkiye genelinde yürütülmesinde emek veren ve saha çalışmasında görev alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder772598, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {131 - 146}, doi = {}, title = {Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi}, key = {cite}, author = {Birol, Duygu and Yılmaz, Halil İbrahim and Akdemir, Halit Ahmet and Çobanoğlu, Ferit} }
APA Birol, D , Yılmaz, H , Akdemir, H , Çobanoğlu, F . (2020). Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi . Tarım Ekonomisi Dergisi , 26 (2) , 131-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/59205/772598
MLA Birol, D , Yılmaz, H , Akdemir, H , Çobanoğlu, F . "Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi" . Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 131-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/59205/772598>
Chicago Birol, D , Yılmaz, H , Akdemir, H , Çobanoğlu, F . "Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 131-146
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi AU - Duygu Birol , Halil İbrahim Yılmaz , Halit Ahmet Akdemir , Ferit Çobanoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 146 VL - 26 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi %A Duygu Birol , Halil İbrahim Yılmaz , Halit Ahmet Akdemir , Ferit Çobanoğlu %T Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi %D 2020 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Birol, Duygu , Yılmaz, Halil İbrahim , Akdemir, Halit Ahmet , Çobanoğlu, Ferit . "Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 / 2 (Aralık 2020): 131-146 .
AMA Birol D , Yılmaz H , Akdemir H , Çobanoğlu F . Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi. TED - TJAE. 2020; 26(2): 131-146.
Vancouver Birol D , Yılmaz H , Akdemir H , Çobanoğlu F . Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2020; 26(2): 131-146.
IEEE D. Birol , H. Yılmaz , H. Akdemir ve F. Çobanoğlu , "Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 26, sayı. 2, ss. 131-146, Ara. 2021