Yıl 2020, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 147 - 156 2020-12-30

Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Research on Determination of Agricultural Entrepreneurship Tendencies of Organic Agriculture Students

Yusuf ESMER [1] , Betül GIDIK [2]


Amaç: Bu çalışmada; organik tarım alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin tarımsal girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin tarımsal girişimcilik eğilimleri cinsiyet, büyüdüğü yerin niteliği, ailenin aylık gelir düzeyi, öğrenim gördüğü programın derecesi ve sahip olduğu kişilik türüne göre incelenmiştir.
Tasarım/metodoloji/yaklaşım: Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Bayburt Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi`nde öğrenim gören 107 organik tarım bölümü öğrencisinden anket yolu ile veri toplanmıştır. Araştırmada “Genel Tarımsal Girişimcilik Ölçeği” ve “Organik Tarım Girişimcilik Ölçeği” olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 programında analiz edilerek yorumlanmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda organik tarım öğrencilerinin iyi düzeyde hem genel tarımsal girişimcilik eğilimi, hem de organik tarım girişimcilik eğilimine sahip oldukları belirlenmiştir.
Özgünlük/değer: Bu çalışma organik tarım öğrencilerin tarımsal girişimcilik eğilimlerini ve bu öğrencilerin girişimcilik konusunda desteklenmeleri gerektiği sonucunu ortaya koyması açısından önemlidir.

Purpose: This study aims to determine the agricultural entrepreneurship tendencies of the students studying at associate, undergraduate and graduate level in the field of organic agriculture. In this context, agricultural entrepreneurship tendencies of the students were examined according to gender, quality of the place where they grew up, monthly income level of the family, degree of the program they were educated and type of personality.
Design/Methodology/Approach: In this study, quantitative research method was used. In this context, data was collected through a questionnaire from 107 organic agriculture department students studying at Bayburt University, Igdır University and Osmaniye Korkut Ata University. Two scales, "General Agricultural Entrepreneurship Scale and" Organic Agriculture Entrepreneurship Scale, have been used in the study. The data obtained as a result of the research were analyzed and interpreted in SPSS 22.0 program.
Findings: As a result of the analysis, it has been determined that organic agriculture students have both general agricultural entrepreneurship tendency and organic agriculture entrepreneurship tendency.
Originality/Value: This study is important in terms of revealing the agricultural entrepreneurship tendencies of organic agriculture students and the result that these students should be supported in entrepreneurship.
 • Ağca, V., ve Kurt, M. (2007). İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(29), 83-112.
 • Akbaş, T. T., ve Arpat, B. (2020). Ön Lisans Öğrencilerinde Girişimcilik Eğiliminin Demografik Değişkenler ile İlişkisi. Journal of Yasar University, 15(57), 1-14.
 • Ataseven, Y. (2010). Tarımsal Faaliyetlerin İçme Suyu Havzalarındaki Etkilerinin Araştırılması: Ankara İli Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ay Türkmen, M. (2016). Çevre Odaklı Üretim ve Tarımsal Girişimcilik Bağlamında: Vermikültür. Journal of Life Economics, 3(2), 1-18.
 • Can, B. A., ve Engindeniz, S. (2017). Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma. S. Koç, A. Orhan, & M. Ç. Gözen içinde, Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi (s. 103-122). İzmit-Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Çiftçi, M. (2010). Girişimci Üniversite ve Üçüncü Kuşak Üniversiteler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(27), 341-348.
 • Demir, H., ve Demiryürek, K. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi Örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21(Özel Sayı), 168-176. doi:10.18016/ ksutarimdoga.vi.472966
 • Demiryürek, K. (2011). Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye’deki Durumu. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 27-36.
 • Durğan Dbeys, A., ve Engindeniz, S. (2011). Tarımsal Üretimde Şirketleşme Üzerine Üretici Görüş ve Tutumları: İzmir Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(3), 191-201.
 • Erbay, R. (2013). Ekonomik Kalkınmada Tarımın Rolü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 1-16.
 • Esmer, Y., ve Çınar, D. (2020). Tarımda Sosyal Girişimciliğe Yönelik Kavramsal Bir Analiz. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(1), 71-80. doi: 10.24181/tarekoder.655042
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (Third Edition b.). California: SAGE Publications Inc.
 • Gündüz, A. Y., ve Kaya, M. (2007). Avrupa Birliği Tarım Politikası ve Türkiye’de Organik Tarımın Geliştirilmesi Üzerine Olası Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(21), 305-330.
 • Hair Jr , J. F., Black, W., Babin , B. J., ve Anderson, R. (2014). Multivariate Data Analysis (Seventh Edition b.). Harlow: Pearson Education Limited.
 • Karabulut, T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 331-356.
 • Kasap, G., ve Aydın, Z. B. (2019). Demografik Özelliklerin ve Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: U.Ü. Teknik Bilimler Yüksekokulu Örneği. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 15(1), 97-118.
 • Kayış, A. (2009). Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis). Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (4. b., s. 403-419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kurt, M., Ağca, V., ve Erdoğan, S. (2006). Afyonkarahisar İli Girişimcilik Performansının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, VIII(2), 97-114.
 • Özgüner, M. (2015). Girişimcilik Tipleri ve Kişilik Tipleri İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 148-160.
 • Salik, N., ve Kaygın, E. (2016). Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162.
 • Sürmeli, M. A. (2003). Organik Tarım, Gelişimi ve İlkeleri. Ankara: Dev-Maden Sen Yayınları.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth Edition b.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 349-372.
 • Withanage , D. P., ve Damayanthi , B. (2019). Factors Influencing the Youths’ Interest in Agricultural Entrepreneurship in Sri Lanka. Developing Country Studies, 9(12), 32-40. doi:10.7176/DCS/9-12-05
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3691-1730
Yazar: Yusuf ESMER
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3617-899X
Yazar: Betül GIDIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder778710, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {147 - 156}, doi = {}, title = {Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Esmer, Yusuf and Gıdık, Betül} }
APA Esmer, Y , Gıdık, B . (2020). Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma . Tarım Ekonomisi Dergisi , 26 (2) , 147-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/59205/778710
MLA Esmer, Y , Gıdık, B . "Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 147-156 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/59205/778710>
Chicago Esmer, Y , Gıdık, B . "Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 147-156
RIS TY - JOUR T1 - Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Yusuf Esmer , Betül Gıdık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 156 VL - 26 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Yusuf Esmer , Betül Gıdık %T Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2020 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Esmer, Yusuf , Gıdık, Betül . "Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 / 2 (Aralık 2020): 147-156 .
AMA Esmer Y , Gıdık B . Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. TED - TJAE. 2020; 26(2): 147-156.
Vancouver Esmer Y , Gıdık B . Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2020; 26(2): 147-156.
IEEE Y. Esmer ve B. Gıdık , "Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 26, sayı. 2, ss. 147-156, Ara. 2021