Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Yıl 2022, Cilt: 28 Sayı: 2, 151 - 162, 09.01.2023
https://doi.org/10.24181/tarekoder.1113741

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 1990-2018 döneminde Türkiye’de ortaya çıkan iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkisini ARDL sınır testi ile incelemektir.
Tasarım/Metodoloji /Yaklaşım: İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkisi ARDL sınır testi ile incelenmektedir. İklim değişikliğinin göstergesi olarak; yağış, sıcaklık, nem, nüfus artışı ve CO2 emisyonu değişkenlerinden yararlanılmaktadır. Tarım sektörünün göstergesi olarak tarımsal hasılanın GSYİH içindeki payı alınmaktadır.
Bulgular: Bulgular yağış miktarı ve nem oranlarındaki artışın tarım sektörünün GSYİH içindeki payını pozitif bir şekilde etkilediğini; sıcaklık, nüfus artışı ve CO2 emisyonunun ise tarım sektörünün GSYİH içindeki payını negatif etkilediğini göstermektedir.
Özgünlük/Değer: İklim değişimi, günümüzde bölgesel bir sorun olmanın dışına çıkarak küresel bir sorun haline gelmiştir. İklimsel değişimler sosyo-ekonomik sektörler ve ekolojik sistemleri etkileyerek istenmeyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle doğal koşullara ve iklime bağlı olan tarım sektörü, bu değişimden en çok etkilenen sektörlerden biridir.

Kaynakça

 • Akcan, A. T., Kurt, Ü., ve Kılıç, C. 2022. Türkiye’de iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 36(1), 1255-132.
 • Akram, N. 2012. Is climate change hindering economic growth of Asian economies. Asia-Pacific Development Journal, 19(2), 1-18.
 • Alam, Q. 2013. Climate change, agricultural productivity and economic growth in ındia: the bounds test analysis. International Journal of Applied Research and Studies, 2(11), 1-14.
 • Amponsah, L., Hoggar G. K. and Asuamah, S. Y. 2015. Climate change and agriculture: modeling the ımpact of carbon dioxide emission on cereal yield in Ghana. Agriculture and Food Sciences Research, 2(5), 32-38.
 • Banerjee, A. Dolado, J. and Mestre, R. 1998. Error-Correction mechanism tests for cointegration in a single-equation framework. Journal of Time Series Analysis, 19(3), 267-283.
 • Barnwal, P., and Kotani, K. 2013. Climatic impacts across agricultural crop yield distributions: An application of quantile regression on rice crops in Andhra Pradesh, India. Ecological Economics, 87, 95-109.
 • Başoğlu, A., ve Telatar, O. M. 2013. İklim değişikliğinin etkileri: tarım sektörü üzerine ekonometrik bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 7-25.
 • Bayraç, H. N., ve Doğan, E. 2016. Türkiye’de iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 23-48.
 • BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2022. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
 • Brown, C., Meeks, R., Ghile Y. and Hunu, K. 2010. An empirical analysis of the effects of climate variables on national level economic growth. World Bank’s World Development Report 2010: Policy Research Working Paper 5357.
 • Brown, R. L., Durbin, J. and Evans, J. M. 1975. Techniques for testing the constancy of regression relations over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37, 149-92
 • Dasgupta, S. 2013. Impact of climate change on crop yields with ımplications for food security and poverty alleviation. http://www.climateimpacts-2013.org/files/cwi_dasgupta.pdf.
 • Deressa, T., Hassan, R., and Poonyth, D. 2005. Measuring the impact of climate change on South African agriculture: The case of sugarcane growing regions. Agrekon, 44(4), 524-542.
 • Dickey, D. and Fuller, W. 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of The American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dickey, D. and Fuller, W. 1981. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Dumrul, Y. ve Kilicaslan, Z. 2017. Economıc impacts of climate change on agriculture: emiırical evidence from ARDL approach for Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 6(4), 336-347.
 • Dünya Bankası (WB), Dünya Gelişme Göstergeleri (WDI), 2022. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • Dünya Bankası (WB), İklim Değişikliği Bilgi Portalı (CCKP), 2022. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • Engle, R. F. and Granger, C. W. J. 1987. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55(2), 251-276.
 • Gülmez, A. 2015. Türkiye'de dış finansman kaynakları ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11, 139-152.
 • Hayaloğlu, P. 2018. İklim değişikliğinin tarım sektörü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. GUEJISS, Gümüşhane University Electronic Journal of The Institute of Social Sciences, 9 (25), 51-62.
 • Hüsnüoğlu, N. 2018. Türkiye'de fındık üretim miktarı ve fiyat ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(4), 24-41.
 • Jain, S. 2007. An empirical economic assessment of ımpacts of climate change on agriculture in Zambia. World Bank’s World Development Report 2010: Policy Research Working Paper 4291.
 • Johansen, S. 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231-54.
 • Johansen, S. 1991. Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica 59, 1551-80.
 • Johansen, S. and Juselius, K. 1990. Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-withapplications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
 • Johansen, S. and Juselius, K. 1992. Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysisof the PPP and the UIP for UK. Journal of Econometrics, 53, 211-44.
 • Korkmaz, V. 2015. Tarım ürünlerini destekleme politikaları: Türkiye ve AB karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kumara, K. S. and Parikh, J. 2001. Indian agriculture and climate sensitivity. Global Environmental Change, 11(2), 147-154.
 • Loum, A. and Fogarassy, C. 2015. The Effects of climate change on cereals yield of production and food security in Gambia. Applied Studies in Agribusiness and Commerce- APSTRACT, 9(4), 83-92.
 • Mendelsohn, R. and Williams, L. 2004. Comparing forecasts of the global impacts of climate change. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 9(4), 315-333.
 • Narayan, P. K. 2005. The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests. Applied Economics, 37(17), 1979-1990.
 • Narayan, P. K. and Smyth, R. 2006. What determines migration flows from low-income to high-income countries? An empirical investigation of Fiji-U.S. migration 1972-2001. Contemporary Economic Policy, 24(2), 332-342.
 • Pesaran, M. H. and Pesaran, B. 1997. Working with microfit 4.0: Interactive econometric analysis.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. J. 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Rosenzweig C. and Parry M. 1994. Potential impacts of climate change on World agriculture. Nature, 367, 133-138.
 • T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2022. https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • T.C. Tarım ve Orman BakanlığI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu, 2021. https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/IKLIM%20DEGISIKLIGI%20VE%20TARIM%20DEGERLENDIRME%20RAPORU.pdf
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018. https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20ve%20Tar%C4%B1m.pdf
 • Tarı, R. 2010. Ekonometri. Genişletilmiş 6.baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Yergin, H., ve Günsan, N. İklim değişikliğinin makro ve mikro düzeyde ekonomik etkileri.
 • Zaied, Y. B. and Zouabi, O. 2015. Climate change impacts on agriculture: A panel cointegration approach and application to Tunisia. MPRA Paper No. 64711, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/64711/1/MPRA_paper_64711.pdf.

How Does Climate Change Affect the Agriculture Sector? An Econometric Analysis on the Turkish Economy

Yıl 2022, Cilt: 28 Sayı: 2, 151 - 162, 09.01.2023
https://doi.org/10.24181/tarekoder.1113741

Öz

Purpose: The aim of this study is to examine the effect of climate change that occurred in Turkey in the period of 1990-2018 on the agriculture sector with the ARDL bounds test.
Design/Methodology/Approach: The impact of climate change on the agriculture sector is examined with the ARDL bounds test. As an indicator of climate change; precipitation, temperature, humidity, population growth and CO2 emission variables are used. The share of agricultural product in GDP is taken as an indicator of the agriculture sector.
Findings: The findings show that the increase in precipitation and humidity positively affects the share of the agriculture sector in GDP; temperature, population growth and CO2 emissions negatively affect the share of the agriculture sector in GDP.
Originaltiy/Value: Climate change has gone beyond being a regional problem and has become a global problem. Climatic changes can cause undesirable situations by affecting socio-economic sectors and ecological systems. The agriculture sector, which is especially dependent on natural conditions and climate, is one of the sectors most affected by this change.

Kaynakça

 • Akcan, A. T., Kurt, Ü., ve Kılıç, C. 2022. Türkiye’de iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 36(1), 1255-132.
 • Akram, N. 2012. Is climate change hindering economic growth of Asian economies. Asia-Pacific Development Journal, 19(2), 1-18.
 • Alam, Q. 2013. Climate change, agricultural productivity and economic growth in ındia: the bounds test analysis. International Journal of Applied Research and Studies, 2(11), 1-14.
 • Amponsah, L., Hoggar G. K. and Asuamah, S. Y. 2015. Climate change and agriculture: modeling the ımpact of carbon dioxide emission on cereal yield in Ghana. Agriculture and Food Sciences Research, 2(5), 32-38.
 • Banerjee, A. Dolado, J. and Mestre, R. 1998. Error-Correction mechanism tests for cointegration in a single-equation framework. Journal of Time Series Analysis, 19(3), 267-283.
 • Barnwal, P., and Kotani, K. 2013. Climatic impacts across agricultural crop yield distributions: An application of quantile regression on rice crops in Andhra Pradesh, India. Ecological Economics, 87, 95-109.
 • Başoğlu, A., ve Telatar, O. M. 2013. İklim değişikliğinin etkileri: tarım sektörü üzerine ekonometrik bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 7-25.
 • Bayraç, H. N., ve Doğan, E. 2016. Türkiye’de iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 23-48.
 • BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2022. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
 • Brown, C., Meeks, R., Ghile Y. and Hunu, K. 2010. An empirical analysis of the effects of climate variables on national level economic growth. World Bank’s World Development Report 2010: Policy Research Working Paper 5357.
 • Brown, R. L., Durbin, J. and Evans, J. M. 1975. Techniques for testing the constancy of regression relations over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37, 149-92
 • Dasgupta, S. 2013. Impact of climate change on crop yields with ımplications for food security and poverty alleviation. http://www.climateimpacts-2013.org/files/cwi_dasgupta.pdf.
 • Deressa, T., Hassan, R., and Poonyth, D. 2005. Measuring the impact of climate change on South African agriculture: The case of sugarcane growing regions. Agrekon, 44(4), 524-542.
 • Dickey, D. and Fuller, W. 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of The American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dickey, D. and Fuller, W. 1981. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Dumrul, Y. ve Kilicaslan, Z. 2017. Economıc impacts of climate change on agriculture: emiırical evidence from ARDL approach for Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 6(4), 336-347.
 • Dünya Bankası (WB), Dünya Gelişme Göstergeleri (WDI), 2022. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • Dünya Bankası (WB), İklim Değişikliği Bilgi Portalı (CCKP), 2022. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • Engle, R. F. and Granger, C. W. J. 1987. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55(2), 251-276.
 • Gülmez, A. 2015. Türkiye'de dış finansman kaynakları ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11, 139-152.
 • Hayaloğlu, P. 2018. İklim değişikliğinin tarım sektörü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. GUEJISS, Gümüşhane University Electronic Journal of The Institute of Social Sciences, 9 (25), 51-62.
 • Hüsnüoğlu, N. 2018. Türkiye'de fındık üretim miktarı ve fiyat ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(4), 24-41.
 • Jain, S. 2007. An empirical economic assessment of ımpacts of climate change on agriculture in Zambia. World Bank’s World Development Report 2010: Policy Research Working Paper 4291.
 • Johansen, S. 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231-54.
 • Johansen, S. 1991. Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica 59, 1551-80.
 • Johansen, S. and Juselius, K. 1990. Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-withapplications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
 • Johansen, S. and Juselius, K. 1992. Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysisof the PPP and the UIP for UK. Journal of Econometrics, 53, 211-44.
 • Korkmaz, V. 2015. Tarım ürünlerini destekleme politikaları: Türkiye ve AB karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kumara, K. S. and Parikh, J. 2001. Indian agriculture and climate sensitivity. Global Environmental Change, 11(2), 147-154.
 • Loum, A. and Fogarassy, C. 2015. The Effects of climate change on cereals yield of production and food security in Gambia. Applied Studies in Agribusiness and Commerce- APSTRACT, 9(4), 83-92.
 • Mendelsohn, R. and Williams, L. 2004. Comparing forecasts of the global impacts of climate change. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 9(4), 315-333.
 • Narayan, P. K. 2005. The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests. Applied Economics, 37(17), 1979-1990.
 • Narayan, P. K. and Smyth, R. 2006. What determines migration flows from low-income to high-income countries? An empirical investigation of Fiji-U.S. migration 1972-2001. Contemporary Economic Policy, 24(2), 332-342.
 • Pesaran, M. H. and Pesaran, B. 1997. Working with microfit 4.0: Interactive econometric analysis.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. J. 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Rosenzweig C. and Parry M. 1994. Potential impacts of climate change on World agriculture. Nature, 367, 133-138.
 • T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2022. https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • T.C. Tarım ve Orman BakanlığI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu, 2021. https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/IKLIM%20DEGISIKLIGI%20VE%20TARIM%20DEGERLENDIRME%20RAPORU.pdf
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018. https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20ve%20Tar%C4%B1m.pdf
 • Tarı, R. 2010. Ekonometri. Genişletilmiş 6.baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Yergin, H., ve Günsan, N. İklim değişikliğinin makro ve mikro düzeyde ekonomik etkileri.
 • Zaied, Y. B. and Zouabi, O. 2015. Climate change impacts on agriculture: A panel cointegration approach and application to Tunisia. MPRA Paper No. 64711, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/64711/1/MPRA_paper_64711.pdf.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Bahar Oğul 0000-0002-4335-9086

Erken Görünüm Tarihi 9 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 8 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 28 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Oğul, B. (2023). İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Tarım Ekonomisi Dergisi, 28(2), 151-162. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1113741
AMA Oğul B. İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. TED - TJAE. Ocak 2023;28(2):151-162. doi:10.24181/tarekoder.1113741
Chicago Oğul, Bahar. “İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”. Tarım Ekonomisi Dergisi 28, sy. 2 (Ocak 2023): 151-62. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1113741.
EndNote Oğul B (01 Ocak 2023) İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Tarım Ekonomisi Dergisi 28 2 151–162.
IEEE B. Oğul, “İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, TED - TJAE, c. 28, sy. 2, ss. 151–162, 2023, doi: 10.24181/tarekoder.1113741.
ISNAD Oğul, Bahar. “İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”. Tarım Ekonomisi Dergisi 28/2 (Ocak 2023), 151-162. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1113741.
JAMA Oğul B. İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. TED - TJAE. 2023;28:151–162.
MLA Oğul, Bahar. “İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 28, sy. 2, 2023, ss. 151-62, doi:10.24181/tarekoder.1113741.
Vancouver Oğul B. İklim Değişikliği Tarım Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. TED - TJAE. 2023;28(2):151-62.