Cilt: 28 Sayı: 2, 9.01.2023

Yıl: 2022

Araştıma

Derleme

Türkiye'de Tarım Ekonomisi alanında özgün ve nitelikli makaleleri yayınlamak.

Dergi Türkiye tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.


TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ 

YAYIM İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

1. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır.

2. Dergide Tarım Ekonomisi alanında hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış orijinal araştırma makaleleri ile derginin amacına uygun derleme ve/veya görüş (her sayıda 2 adet) makaleleri yayımlanır. 

3. Aynı sayıda bir yazarın isim sırası farklı olmak şartıyla en fazla iki makalesine yer verilir.

4. Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

5. Makale başvuruları https://dergipark.org.tr/ adresinden yapılır.

6. Makale başvuruları esnasında Türkçe ve İngilizce olarak sunulması istenen bütün alanlar (her bir yazarın adı soyadı, ORCİD numarası, mailleri, makale özeti, anahtar kelimeler ve kullanılan tüm kaynaklar v.b.) itina ile doldurulmalıdır. Dergipark sistemine veri girişi esnasında kelimelerin ilk harfi büyük geri kalanlar küçük olacak yazım tekniği kullanılmalıdır. 

7. Araştırma makaleleri Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile genel olarak; Başlık, Özet (yapılandırılmış), Abstract (yapılandırılmış), İngilizce ve Türkçe Anahtar Sözcükler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmalıdır. İstenirse Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümleri tek başlık altında yazılabilir.  TRDizin indeksi gereği araştırma anket, mülakat, odak grup çalışması vb. yollarla veri toplanmasını öngörüyor ise insan araştırmalarına yönelik olarak kurulmuş etik kurullarından etik kurul onayı alınmış olması ve bu onay numarasının makalenin Materyal ve Yöntem bölümünde belirtilmesi gerekir.

Derleme makalelerde de yazım kuralları ve süreç araştırma makalesinde olduğu gibidir. Ancak Derleme makaleler, en az %75’i son 10 yıla ait olmak üzere en az 20 kaynak içermeli ve daha önce hiçbir yayın organında basılmamış olmalıdır. Ayrıca Derleme makalelerinde Giriş ve Sonuç ana başlığı hariç diğer başlıkların kullanılma zorunluluğu yoktur. Yazar derleme makalelerinde başlıkları kendi belirleyebilir, ancak özet araştırma makalesindeki gibi yapılandırılmış olarak yazılır.

8. Yapılandırılmış “Özet” ve “Abstract” için dikkat edilmesi gereken hususlar 

a. 4-7 alt başlık altında ve aşağıdaki yapıya uygun olarak sunulmalıdır 

  • Amaç (zorunlu)
  • Tasarım / metodoloji / yaklaşım (zorunlu)
  • Bulgular (zorunlu) 
  • Araştırma sınırlamaları / etkileri (varsa)
  • Pratik uygulamalar (varsa)
  • Sosyal çıkarımlar (varsa)
  • Özgünlük / değer (zorunlu)

b. “Özet” ve “Abstract” en çok 250 sözcük kullanılmalı ve yapılandırılmış olmalıdır, ana metinden ayrı olarak konumlandırılmalıdır.

c. “Özet” ve “Abstract”dan bir satır boşluk bırakıldıktan sonra 3 - 6 sözcük olmak üzere “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” yer almalı ve başlıkta geçen kelimelerden farklı olmalıdır.

d. Anahtar kelimelerin altına makaleyi tanımlayan en az 2, en fazla 4 Jel kodu eklenmelidir.

9. Makalede yer alan ondalık sayılar nokta işareti ile ayrılmalıdır.

10. Grafik, harita, fotoğraf, resim ve benzeri sunuşlar ''Şekil'', sayısal değerlerin verilişi ''Çizelge'' olarak isimlendirilmelidir. Şekil ve Çizelgelere ait Türkçe isimlendirmelerin altında İngilizce isimlendirmeler de yer almalıdır. Verilen tüm çizelge ve resimlere metin içerisinde atıf yapılmalı ayrıca şekil ve çizelgeler makale içerisinde verilmelidir.

11. Araştırma makalelerinde literatür taramasının etkinliği açısından konu ile ilgili en az 10 adet özgün makaleye atıf yapılması tavsiye edilir.

12. Makale düzeni;

a. Microsoft Word yazılımıyla (docx format; Word 2007 ve üstü) Times New Roman yazı karakterinde ve paragrafların ilk satırına girinti yapmadan yazılmalıdır.

b. Makalede her sayfaya numara verilmelidir

c. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, 14 punto, ortalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

d. En fazla 3. düzeyde bölüm başlıkları kullanılmalıdır. Birinci düzey başlıklar sola yaslı, koyu, 12 punto ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. İkinci düzey başlıklar koyu, sola yaslı ve yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar her ne kadar önerilmese de eğer gerekli ise kullanılabilir ve sola yaslı ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük şekilde yazılmalıdır.

e. Metnin ana gövdesi 1,5 aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Tüm paragraflar sol kenardan başlamalıdır. Metin tümüyle iki yana yaslı hizalanmalıdır. Hiçbir heceleme olmamalıdır. Kalın veya altı çizili yazı kullanımı ile metin vurgulama önerilmez.

f. Yazar/yazarların isimleri, makale başlığının altında bir satır boşluktan sonra ünvan belirtilmeden koyu 12 punto ile ön ismi açık ve küçük harfle, soyadı büyük harfle ve sekme (tab) ile boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

g. Yazarlarla ilgili akademik ve/veya diğer kurumları rakam üst simgesi kullanılarak 10 punto ile belirtilmelidir. Ayrıca sorumlu yazarın elektronik posta adresi ayrı bir satırda yıldız işareti ile gösterilmelidir.

13. Makale içindeki atıflarda özel durumlar dışında “yazar ve tarih” sistemi kullanılmalıdır. Birden çok kaynağa aynı anda atıf yapılacaksa yayınlar noktalı virgül ile ayrılmalı ve kronolojik sıraya göre verilmelidir. Örneğin: (Soyadı, 2002; Soyadı ve ark., 2009; Soyadı, 2010; Soyadı ve Soyadı, 2012). İki yazarlı eserlerde yazar isimleri “ve” (yabancı dilde yazılmış kaynaklarda ise “and”) ile ayrılmalı, çok yazarlı eserlerde “ve ark.” (yabancı dildeki kaynaklarda ise “et al.”) kullanılmalıdır. Örneğin: Soyadı (2007), Soyadı ve Soyadı (2005), Soyadı ve ark. (2003). Birden fazla yazarlı veya tek yazarlı yayınların çoklu kullanışların da tarihsel sıralamalı, aynı yılda bir çok yayının kullanılmasında ise ilk yazara bağlı alfabetik sıra göz önüne alınmalıdır (Örneğin: Atıcı ve Armağan, 2019; Yercan and Kınıklı, 2019).

14. Metin içinde anılan bütün literatür, “Kaynaklar Listesi”nde yer almalıdır. Kaynaklar listesi alfabetik sırada ve yazar-tarih sistemine göre verilmelidir. Aynı yazarın iki veya daha fazla yayını kullanılmış ise Kaynaklar Listesinde eski tarihli yayın önce verilmelidir. Kitap ve kitap bölümünün adının her kelimesinin ilk harfi büyük harf olmalıdır. Bir kuruluşun yayınları ise yayın numarasıyla verilmeli, değilse basıldığı matbaa adı ve şehri belirtilmelidir. Literatürün yayımlandığı dergi adı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılmalıdır. Kaynakların yazılışında ilk satır sola yaslanmalı, izleyen satırlar 0.5 cm içeri çekilmelidir. Literatür yazım şekli için örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnekler:

Kitap:

Lodos, N. 1998. Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı ve Faunistik) (I. Basım). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:529, 300 s.

National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. Ed. National Academy Press, Washington, DC, p.176.

Kitap bölümü:

Stock K. and Ingermann L. 1984. The effects of oxygen on growth and development of the chick embryo. In: Respiration and Metabolism of Embriyonic Vertebrates. 4th ed. (Eds: R.S. Seymour and W. Junk), Dordrecht, The Netherland, pp 205-219.

Kongre bildiri veya poster:

Armağan, G. ve Özden A. (2004). Avrupa Birliği ve Türkiye'de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye VI Tarım Ekonomisi Kongresi (16-18 Eylül, Tokat), 505-517 ss. 

Makale:

Adanacıoğlu, H. Artukoğlu, M. ve Güneş, E. (2017). Türkiye'de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 195-204

İnternet kaynağı:

Mümkün olduğunca kullanılmaktan kaçınılmalı veya minimum düzeyde kullanılmalıdır. Son erişilen tarih ile birlikte tam URL verilmelidir. Eğer biliniyorsa ek bir bilgi, (DOI, yazar adları, tarihler, kaynak yayına ait literatür) belirtilmelidir.

Schaeffer, L.R. 1997. Subject: Random regressions. http://chuckagsci.colostate.edu/wais/logs/agdg869258263.html . Erişim: Kasım, 1997.

DPT, Sekizinci beş yıllık kalkınma planı. 2002. Gıda sanayii özel ihtisas komisyon raporu. http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik646.pdf . Erişim: Kasım 2002.

15. Yazım kurallarına uymayarak hazırlanan ve değerlendirme için gönderilen makaleler düzeltme istemi ile tekrar yazara geri gönderilirler. Bu durumdan kaynaklanabilecek  gecikmeler yazarın sorumluluğundadır.

ETİK İLKELER
Tarım Ekonomisi Dergisi’nin yayın süreci etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup süreç içerisinde yer alan tüm paydaşlar Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics -COPE) tarafından belirtilen etik ilkelere uymak zorundadır. Aşağıda özet halinde sunulan etik ilkeler hakkında detaylı bilgiye https://publicationethics.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine

Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneğinin hakemli bilimsel yayın organıdır.

Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.

Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. 

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.

Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır.

Yazar/ların makalelerine ait intihal oranlarını ek olarak sisteme yüklemesi istenir.

Yazar/lar makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı göndermelidir.

Dergimizde ayrıca etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmaktadır.

1- Araştırma anket, mülakat, odak grup çalışması vb. yollarla veri toplanmasını öngörüyor ise insan araştırmalarına yönelik olarak kurulmuş etik kurullarından etik kurul onayı alınmış olması, bu onayın makalede belirtilmesi veya belgelendirilmesi istenir.

2- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilir.

3- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekir.

Tarım Ekonomisi Dergisi, çalışmaların yayın sürecinde, yazarların, okuyucuların, araştırmacıların, hakemlerin ve editörlerin etik kurallarla ilgili esaslara uymasını bekler. 

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak

Paydaşların Sorumlulukları

1. Yazarların Sorumlulukları

· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir.

· Ön değerlendirme veya hakem değerlendirme sonucunda belirlenen intihal durumunu, hataları, şüpheli durumları ve önerilen düzeltmelerin yapılması zorunludur. 

· Makale veya araştırmanın “Kaynakça”sı eksiksiz ve dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

· İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır.

· Araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına imkan verilmemelidir.

2. Hakemlerin Sorumlulukları

· Değerlendirmeler tarafsızca yapılır.

· Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmaz.

3. Editörlerin Sorumlulukları

· Editör, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Bu sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanır.

· Editör, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olamaz.

· Editör, özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri kabul eder.

· Editör, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddeder.

4. İntihal Politikası

Dergimize gelen her çalışmaların, Turnitin intihal programında taranması ve sorumlu yazar tarafından bunun sisteme yüklenmesi istenir. 

Dergi basımı için ücret talep edilmez