Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği

Yıl 2022, Cilt: 28 Sayı: 2, 183 - 193, 09.01.2023
https://doi.org/10.24181/tarekoder.1168890

Öz

Amaç
Bu çalışmada Aydın ilindeki pamuk üreticilerinin iklim değişikliğinden kaynaklı risklere bakış açısı, iklim değişikliğinden nasıl etkilendikleri; tarım sigortası hakkındaki bilgileri, tarım sigortasına bakış ve tarım sigortasından beklentilerinin nasıl olduğunu anlamak hedeflenmiştir.
Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım
Aydın ilinde pamuk üretimi yapan 6664 işletmenin tamamı popülâsyon olarak kabul edilmiştir. Bu popülasyondan oransal örnekleme yöntemi ile %95 güven aralığı ve %10 hata payı ile 96 adet örnek işletme belirlenmiştir. Verilerin analizinde faktör analiz yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre üreticilerin tarım sigortası hakkındaki bilgisi bağımlı değişken seçilerek lojistik regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular
Üreticiler pamuğun dışında ikinci ürün olarak arpa, buğday, ayçiçeği, mısır yetiştirmektedirler. Pamuk yetiştirmekte en önemli sebepleri geçim kaynakları ve aileden gelen bir faaliyet olmasıdır. Tarımda risk ve belirsizliklerin, sorunların fazla olması sebebiyle üreticilerin en çok karşılaşmış oldukları sorunlar arasında hastalıklarla mücadele, üretim koşulları ve yeterli bilgiye sahip olmama vardır. Üreticilerin %16,67’si yaş ve sağlık sebebiyle pamuk üretmeyi bırakmak istemektedirler. Tarımda devlet tarafından desteklemeler mevcut olup desteklemelerden üreticilerin %89,58’i faydalanmaktadır. Yıllardır süregelen iklim değişikliği hakkında %92’sinin bilgisi mevcuttur. Düzenli sigorta yaptırmayan üreticiler; düzensiz gelire sahip olmak, arazisinin bulunduğu alanda risk görmemek ve poliçe bedellerinin bütçesini aşması gibi sebepler nedeniyle her dönem sigorta yaptırmadıklarını belirtmişlerdir. Üreticiler iklim değişikliğinden etkilendiklerini, oluşabilecek risklere karşı ürünlerini korumak adına tarım sigortası satın aldıklarını ve genel olarak tarım sigortaları hakkındaki bilgilendirmenin yetersiz olduğunu, hasar bedellerinin geç ödendiğini, ürün teminatların düşük tutulduğunu, sigorta primlerinin yüksek olduğunu, sigortalamanın risklerden korunmak için iyi bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir.
Özgünlük/Değer
Araştırma pamuk üreticilerinin tarım sigortası hakkındaki bilgi ve memnuniyet düzeylerini belirleme konusunda diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

Kaynakça

 • Agresti, A. 2002. Categorical Data Analysis, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Hobeken, NJ., p.743.
 • Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. Aydın Tarım Vizyonu 2018-2022. https://aydin.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Kutu%20Men%C3%BC%20Belgeler/2018-2022%20Ayd%C4%B1n%20Tar%C4%B1m%20Vizyonu-11.pdf.[Erişim Tarihi:15.06.2022].
 • Aydoğdu, G. (2020). İklim Değişikliği Ve Tarımsal Uygulamalar Etkileşimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İhsan Bilimleri Dergisi, 1(6), 43-61
 • Çiftçi, T. (2014). Tarım Sigortalarının Devlet Tarafından Desteklenmesi ve Tarım Sigortaları Havuzu Sistemi. Ankara Barosu Dergisi. 4(0-0)
 • Engürlü, B., Özer, F.B., Karlıoğlu, A., İçer, N., Çelik, E. (2017). Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Eğitimi Ders Notları. (1-24).
 • Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. 2000. Applied Logistic Regression, 2nd edittion, John Wiley, 2000, Newyork.
 • Işık, M. 2007. Türkiye’de Zorunlu Tarım Sigortalarının Uygulanabilirliği. Sosyoekonomi Dergisi. 6: (6)
 • Newbold, P., Carslon, W. L., Thorne, B. M. (2013). Statistics for business and economics. Sekizinci Basım. England:Person Education Limited.
 • Özer, H. ve Özer, S. (2011). İklim Değişikliği Ve Tarım Üzerindeki Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (3) , 287-292.
 • Öztürk, K., (2002). Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara.
 • TARSİM, (2020) Faaliyet Raporları Tonta, Y. 1999. “Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Tekniklerin Kullanımı ve Bulguların Sunumu Üzerine”, Türk Kütüphaneciliği 13 (2), sayfa 112-124, Ankara, 1999.
 • Turanli, H. Ş., (2021). Karşımlı faktör analizi ile faktör analizinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Unvan, Y.A. 2006. Koşullu lojistik regresyon çözümlemesi ve Avrupa Birliği verisi üzerine bir uygulama, Basılmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s128., Ankara, 2006.

Examination of Cotton Producers Perceptions on Climate Change and Agricultural Insurance: The Case of Aydin ProvinceClimate, Climate Change, Cotton, Agricultural Insurance, TARSİM.

Yıl 2022, Cilt: 28 Sayı: 2, 183 - 193, 09.01.2023
https://doi.org/10.24181/tarekoder.1168890

Öz

Purpose :In this study, the perspective of cotton producers in Aydın province to the risks arising from climate change, how they are affected by climate change; It is aimed to understand the information about agricultural insurance, the perspective of agricultural insurance and their expectations from agricultural insurance.
Design/Methodology/Approach: All 6664 cotton production farms in Aydın were accepted as population. From this population, 96 sample farms were determined by proportional sampling method with 95% confidence interval and 10% margin of error. The factor analysis method was used in the analysis of the data. According to the results of the factor analysis, the knowledge of the producers about agricultural insurance was chosen as the dependent variable and a logistic regression analysis was performed.
Findings: Producers grow barley, wheat, sunflower and corn as second crops besides cotton. The most important reasons for growing cotton are their livelihoods and being a family activity. Due to the high level of risks, uncertainties and problems in agriculture, the most common problems faced by producers are disease control, production conditions and lack of sufficient information. 16.67% of the producers want to stop producing cotton due to age and health. There are subsidies by the state in agriculture and 89.58% of the producers benefit from these supports. 92% of them have information about climate change that has been going on for years. Manufacturers who do not have regular insurance; They stated that they did not take out insurance every term due to reasons such as having irregular income, not seeing any risk in the area where their land is located, and policy costs exceeding their budget. Producers stated that they are affected by climate change, that they purchase agricultural insurance to protect their products against the risks that may occur, and that the information about agricultural insurance in general is insufficient, that the damage costs are paid late, product coverage is kept low, insurance premiums are high, and that insurance is a good method to protect from risks.
Originality/Value: The research differs from other studies in determining the knowledge and satisfaction levels of cotton producers about agricultural insurance.

Kaynakça

 • Agresti, A. 2002. Categorical Data Analysis, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Hobeken, NJ., p.743.
 • Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. Aydın Tarım Vizyonu 2018-2022. https://aydin.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Kutu%20Men%C3%BC%20Belgeler/2018-2022%20Ayd%C4%B1n%20Tar%C4%B1m%20Vizyonu-11.pdf.[Erişim Tarihi:15.06.2022].
 • Aydoğdu, G. (2020). İklim Değişikliği Ve Tarımsal Uygulamalar Etkileşimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İhsan Bilimleri Dergisi, 1(6), 43-61
 • Çiftçi, T. (2014). Tarım Sigortalarının Devlet Tarafından Desteklenmesi ve Tarım Sigortaları Havuzu Sistemi. Ankara Barosu Dergisi. 4(0-0)
 • Engürlü, B., Özer, F.B., Karlıoğlu, A., İçer, N., Çelik, E. (2017). Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Eğitimi Ders Notları. (1-24).
 • Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. 2000. Applied Logistic Regression, 2nd edittion, John Wiley, 2000, Newyork.
 • Işık, M. 2007. Türkiye’de Zorunlu Tarım Sigortalarının Uygulanabilirliği. Sosyoekonomi Dergisi. 6: (6)
 • Newbold, P., Carslon, W. L., Thorne, B. M. (2013). Statistics for business and economics. Sekizinci Basım. England:Person Education Limited.
 • Özer, H. ve Özer, S. (2011). İklim Değişikliği Ve Tarım Üzerindeki Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (3) , 287-292.
 • Öztürk, K., (2002). Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara.
 • TARSİM, (2020) Faaliyet Raporları Tonta, Y. 1999. “Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Tekniklerin Kullanımı ve Bulguların Sunumu Üzerine”, Türk Kütüphaneciliği 13 (2), sayfa 112-124, Ankara, 1999.
 • Turanli, H. Ş., (2021). Karşımlı faktör analizi ile faktör analizinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Unvan, Y.A. 2006. Koşullu lojistik regresyon çözümlemesi ve Avrupa Birliği verisi üzerine bir uygulama, Basılmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s128., Ankara, 2006.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Ebru Şengün Bu kişi benim 0000-0002-6444-4626

Altuğ Özden 0000-0002-8058-5891

Erken Görünüm Tarihi 9 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 28 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şengün, E., & Özden, A. (2023). Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 28(2), 183-193. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1168890
AMA Şengün E, Özden A. Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği. TED - TJAE. Ocak 2023;28(2):183-193. doi:10.24181/tarekoder.1168890
Chicago Şengün, Ebru, ve Altuğ Özden. “Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği Ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi 28, sy. 2 (Ocak 2023): 183-93. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1168890.
EndNote Şengün E, Özden A (01 Ocak 2023) Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi 28 2 183–193.
IEEE E. Şengün ve A. Özden, “Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği”, TED - TJAE, c. 28, sy. 2, ss. 183–193, 2023, doi: 10.24181/tarekoder.1168890.
ISNAD Şengün, Ebru - Özden, Altuğ. “Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği Ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi 28/2 (Ocak 2023), 183-193. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1168890.
JAMA Şengün E, Özden A. Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği. TED - TJAE. 2023;28:183–193.
MLA Şengün, Ebru ve Altuğ Özden. “Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği Ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 28, sy. 2, 2023, ss. 183-9, doi:10.24181/tarekoder.1168890.
Vancouver Şengün E, Özden A. Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği. TED - TJAE. 2023;28(2):183-9.