Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi

Yıl 2022, Cilt: 28 Sayı: 2, 241 - 247, 09.01.2023
https://doi.org/10.24181/tarekoder.1187457

Öz

Amaç: Su isteği yüksek tarımsal ürünlerin üretildiği Gediz Havzasında, iklim değişikliğiyle birlikte zaten mevcut olan su kıtlığı ve su tahsisi problemlerinin, kapsam ve boyut açısından daha da artacağı beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı da, iklim değişikliği altında, üreticilerin tarımsal sulama yöntemi kararında alternatif sulama yöntemlerini tercih ağırlıklarını belirlemektir.
Tasarım/metodoloji/yaklaşım: Araştırma, su talebinin yaklaşık %80’inin tarımsal sulama amaçlı olduğu ve iklim değişikliğine ilişkin projeksiyonlarda önemli sıcaklık artışı ve yağış azalmaları beklenen Gediz Havzası’nda yürütülmüştür. Araştırma alanını oluşturan Manisa ili Merkez, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 166 üretici ile anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde Grid Analizi yönteminden yararlanılmıştır.
Bulgular: Araştırma yöresinde sulama yöntemi tercihini etkileyen kriterlerden düşük sulama maliyeti ilk sırada yer almakta, bunu çevre ve toprağın korunması, sonrasında ise su kaynaklarının korunması izlemektedir. Üreticilerin sulama yöntemi tercihlerinde ise ilk sırayı damla sulama yöntemi almaktadır.
Özgünlük/değer: Uluslararası düzeyde, spesifik olarak iklim değişikliği ve sulama konusunu üretici çerçevesinden ele alan çalışmalar sınırlıdır. Mevcut çalışmalarda da, araştırmanın yürütüldüğü ülke ve bölgelerin iklim, sulama ve üretici koşullarının farklılığı ve konunun ele alınışındaki farklılıklar nedeniyle bu araştırmanın özgün olduğu düşünülmektedir.

Destekleyen Kurum

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Numarası

Proje No: 2017-ZRF-018

Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde finansal destek sağlayan Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız (Proje No: 2017-ZRF-018)

Kaynakça

 • Atış, E., Salalı, H. E., Akyüz, Y., 2019. İklim Değişikliği Koşullarında Su Kaynakları ve Tarımda Su Kullanımı, I. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu Bildiri Kitabı, Aralık 2019. EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, B., Öztürk, O., Özer, S., Çebi, U., Özkan, E., 2020. Üreticilerin Damla Sulama Yöntemi Üzerine Yargılarının Karşılaştırmalı Analizi: Edirne İli Örneği, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(4): 959–971, 2020.
 • Aydoğdu, M.H., 2020. Çiftçilerin Tarımsal Sulamalarda Su Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneklemesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan(2020), Cilt:19, Sayı:74, 602-610.
 • Ayodeji, F. O., Akerele, D., Toritseju, B., 2014. Factors Influencıng Adoption Decisions of Maize Farmers In Nigeria, International Journal of Food and Agricultural Economics ISSN: 2147-8988, Vol. 2 No. 3 pp. 45-54.
 • Bayramoğlu, Z., Ağızan, S. 2018. Sulama Sistemlerinin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı (22-24 Mart 2018) Bursa/Türkiye. 1082-1087. Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye, 2015. A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi, Ankara.
 • Briggs, J., 1985. An Exploratory Study of Farmers' Choice of Crops in Central Sudan, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 10(2), 170-180.
 • Chandran, K.M., Surendran, U. 2016. Study on factors influencing the adoption of drip irrigation by farmers in humid tropical Kerala, India, International Journal of Plant Production 10 (3), July 2016, 347-364.
 • Cunha, D.A., Coelho, A.B., Féres, J.G., Braga, M.J., 2014. Effects of climate change on irrigation adoption in Brazil, Acta Scientiarum. Agronomy, Maringa, v. 36, n. 1, p. 1-9, Jan.-Mar., 2014.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Çalışması, ÇOB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi, Ankara.
 • DSİ, 2022. DSİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü. (https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/Sayfa/759/1107/DosyaGaleri/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf#page=42)
 • Gbetibouo, G.A., 2009. Understanding Farmers' Perceptions and Adaptations to Climate Change and Variability : The Case of the Limpopo Basin, South Africa, IFPRI Discussion Paper 00849 , Environment and Production Technology Division, February 2009.
 • Ilbery, B.W., Hornby, R., 1983. Repertory Grids and Agricultural Decision-Making: A Mid-Warwickshire Case Study, Human Geography, 65(2), 77-84.
 • Malcolm, S., Marshall, E, Aillery, M., Heisey P., Livingston, M., Day-Rubenstein, K., 2012, Agricultural Adaptation to a Changing Climate: Economic and Environmental Implications Vary by U.S. Region, ERR-136, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, July 2012.
 • Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2017. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayıtları.
 • Marsden, D., Litter, D., 2000a. Repertory Grid Technique An Interpretive Research Framework, European Journal of Marketing, 34(7), 816-834.
 • Marsden, D., Litter, D., 2000b. Exploring Consumer Product Construct Systems with the Repertory Grid Technique, Qualitative Market Research: An International Journal, 3(3), 127-144.
 • Muluk, Ç.B., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan M.A., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı, U., 2013. Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi.
 • Niles, M.T., Lubell, M., Haden, V.R., Jackson, L., 2013. Managing for Climate Change in Agriculture: Farmer Adoption of Practices, Center for Environmental Policy and Behavior: Research Brief, University of California, Davis. http://environmentalpolicy.ucdavis.edu
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Proje Nihai Raporu, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Haziran 2016.
 • Pidgeon, N.F., Fischhoff, B., 2011. The role of social and decision sciences in communicating uncertain climate risks. Nature Climate Change. 1, 35-41.
 • Rejesus R. M., Mutuc-Hensley, M., Mitchell, P. D., Coble, K. H. and Knight, T. O., 2013. U.S. Agricultural Producer Perceptions of Climate Change, Journal of Agricultural and Applied Economics, 45, 4 (November 2013):701–718, 2013 Southern Agricultural Economics Association.
 • Salalı, H.E., Atış, E., Günden, C., 2019. Su Kaynaklarının Korunmasında Yerel Tohum Çeşitlerinin Rolü Üzerine Çiftçi Görüşleri, Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2), 2019.
 • Senior, B., 1997. Team Performance: Using Repertory Grid Technique To Gain A View From The Inside, Team Performance Management, 3(1), 33-39.
 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2019. Gediz Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi: Sektörel Su Tahsisi Eylem Planı ve Genelgesi (2020-2025), Ankara.
 • Tarım Orman Şurası, 2019. Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi, 18-21 Kasım2019,Ankara. https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/330/Sayfa/1416/1778/DosyaGaleri/8._tarimsal_sulama_ve_su_yonetimi.pdf
 • Türker, M., 2021. Basınçlı sulama hem verimli hem de tasarruflu, Tarım ve Orman Dergisi, Mart-Nisan 2021. http://www.turktarim.gov.tr/Haber/593/basincli-sulama-hem-verimli-hem-de-tasarruflu
 • Türkeş, M. 2014. Kuraklık Olaylarının İklim Değişikliği ve Çölleşme Açısından Önemi ve Türkiye’deki 2013-2014(?) Kuraklığının Sinoptik Klimatolojik/Meteorolojik ve Atmosferik Bağlantıları. 3 Mart 2014. Hidropolitik Akademi İklim Değişikliği ve Kuraklık Çalışmaları, Ankara.
 • WRI, (2019). Aqueduct Tool. wri.org/aqueduct. (Erişim Tarihi: 25.11.2019 )

Producer Preferences for Irrigation Methods in Climate Change

Yıl 2022, Cilt: 28 Sayı: 2, 241 - 247, 09.01.2023
https://doi.org/10.24181/tarekoder.1187457

Öz

Purpose: It is expected that the already existing water scarcity and water allocation problems will increase with respect to scope and size via climate change in the Gediz Basin, where agricultural products with high water demand are produced. The aim of this study is to determine the producers’ decision for agricultural irrigation method within the preference weights of alternative irrigation methods under climate change.
Design/Methodology/Approach: The study was carried out in the Gediz Basin, where nearly %80 of the water demand is for the purpose of agricultural irrigation and expected to significant temperature rises and lack of precipitation in climate change projections. The survey was conducted with 166 producers in city of Manisa, districts of Center, Turgutlu, Ahmetli, Salihli and Alaşehir, which generates the study area. Grid Analysis method was used for the analysis of the data obtained from the surveys.
Findings: Low-cost irrigation takes the first place among the criteria affecting the preference of irrigation method in the research area. This is followed by the protection of the environment and soil, and then the protection of water resources. The drip irrigation method takes the first place in the irrigation method preferences of the producers.
Originality/Value: Studies that specifically address climate change and irrigation from the perspective of producers are limited at an international level. It is considered that this study is unique due to the climate, irrigation and differences of the producers’ condition of the countries and regions where the research was conducted and to the matter in hand of the subject.

Proje Numarası

Proje No: 2017-ZRF-018

Kaynakça

 • Atış, E., Salalı, H. E., Akyüz, Y., 2019. İklim Değişikliği Koşullarında Su Kaynakları ve Tarımda Su Kullanımı, I. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu Bildiri Kitabı, Aralık 2019. EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, B., Öztürk, O., Özer, S., Çebi, U., Özkan, E., 2020. Üreticilerin Damla Sulama Yöntemi Üzerine Yargılarının Karşılaştırmalı Analizi: Edirne İli Örneği, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(4): 959–971, 2020.
 • Aydoğdu, M.H., 2020. Çiftçilerin Tarımsal Sulamalarda Su Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneklemesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan(2020), Cilt:19, Sayı:74, 602-610.
 • Ayodeji, F. O., Akerele, D., Toritseju, B., 2014. Factors Influencıng Adoption Decisions of Maize Farmers In Nigeria, International Journal of Food and Agricultural Economics ISSN: 2147-8988, Vol. 2 No. 3 pp. 45-54.
 • Bayramoğlu, Z., Ağızan, S. 2018. Sulama Sistemlerinin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı (22-24 Mart 2018) Bursa/Türkiye. 1082-1087. Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye, 2015. A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi, Ankara.
 • Briggs, J., 1985. An Exploratory Study of Farmers' Choice of Crops in Central Sudan, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 10(2), 170-180.
 • Chandran, K.M., Surendran, U. 2016. Study on factors influencing the adoption of drip irrigation by farmers in humid tropical Kerala, India, International Journal of Plant Production 10 (3), July 2016, 347-364.
 • Cunha, D.A., Coelho, A.B., Féres, J.G., Braga, M.J., 2014. Effects of climate change on irrigation adoption in Brazil, Acta Scientiarum. Agronomy, Maringa, v. 36, n. 1, p. 1-9, Jan.-Mar., 2014.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Çalışması, ÇOB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi, Ankara.
 • DSİ, 2022. DSİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü. (https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/Sayfa/759/1107/DosyaGaleri/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf#page=42)
 • Gbetibouo, G.A., 2009. Understanding Farmers' Perceptions and Adaptations to Climate Change and Variability : The Case of the Limpopo Basin, South Africa, IFPRI Discussion Paper 00849 , Environment and Production Technology Division, February 2009.
 • Ilbery, B.W., Hornby, R., 1983. Repertory Grids and Agricultural Decision-Making: A Mid-Warwickshire Case Study, Human Geography, 65(2), 77-84.
 • Malcolm, S., Marshall, E, Aillery, M., Heisey P., Livingston, M., Day-Rubenstein, K., 2012, Agricultural Adaptation to a Changing Climate: Economic and Environmental Implications Vary by U.S. Region, ERR-136, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, July 2012.
 • Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2017. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayıtları.
 • Marsden, D., Litter, D., 2000a. Repertory Grid Technique An Interpretive Research Framework, European Journal of Marketing, 34(7), 816-834.
 • Marsden, D., Litter, D., 2000b. Exploring Consumer Product Construct Systems with the Repertory Grid Technique, Qualitative Market Research: An International Journal, 3(3), 127-144.
 • Muluk, Ç.B., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan M.A., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı, U., 2013. Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi.
 • Niles, M.T., Lubell, M., Haden, V.R., Jackson, L., 2013. Managing for Climate Change in Agriculture: Farmer Adoption of Practices, Center for Environmental Policy and Behavior: Research Brief, University of California, Davis. http://environmentalpolicy.ucdavis.edu
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Proje Nihai Raporu, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Haziran 2016.
 • Pidgeon, N.F., Fischhoff, B., 2011. The role of social and decision sciences in communicating uncertain climate risks. Nature Climate Change. 1, 35-41.
 • Rejesus R. M., Mutuc-Hensley, M., Mitchell, P. D., Coble, K. H. and Knight, T. O., 2013. U.S. Agricultural Producer Perceptions of Climate Change, Journal of Agricultural and Applied Economics, 45, 4 (November 2013):701–718, 2013 Southern Agricultural Economics Association.
 • Salalı, H.E., Atış, E., Günden, C., 2019. Su Kaynaklarının Korunmasında Yerel Tohum Çeşitlerinin Rolü Üzerine Çiftçi Görüşleri, Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2), 2019.
 • Senior, B., 1997. Team Performance: Using Repertory Grid Technique To Gain A View From The Inside, Team Performance Management, 3(1), 33-39.
 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2019. Gediz Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi: Sektörel Su Tahsisi Eylem Planı ve Genelgesi (2020-2025), Ankara.
 • Tarım Orman Şurası, 2019. Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi, 18-21 Kasım2019,Ankara. https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/330/Sayfa/1416/1778/DosyaGaleri/8._tarimsal_sulama_ve_su_yonetimi.pdf
 • Türker, M., 2021. Basınçlı sulama hem verimli hem de tasarruflu, Tarım ve Orman Dergisi, Mart-Nisan 2021. http://www.turktarim.gov.tr/Haber/593/basincli-sulama-hem-verimli-hem-de-tasarruflu
 • Türkeş, M. 2014. Kuraklık Olaylarının İklim Değişikliği ve Çölleşme Açısından Önemi ve Türkiye’deki 2013-2014(?) Kuraklığının Sinoptik Klimatolojik/Meteorolojik ve Atmosferik Bağlantıları. 3 Mart 2014. Hidropolitik Akademi İklim Değişikliği ve Kuraklık Çalışmaları, Ankara.
 • WRI, (2019). Aqueduct Tool. wri.org/aqueduct. (Erişim Tarihi: 25.11.2019 )
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Ela Atış 0000-0001-8011-8102

Cihat Günden 0000-0003-0353-5054

H Ece Salalı 0000-0001-8537-1705

Yarkın Akyüz 0000-0002-1220-9739

Muhammed Çuhadar 0000-0003-0776-5893

Proje Numarası Proje No: 2017-ZRF-018
Erken Görünüm Tarihi 9 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 12 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 28 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Atış, E., Günden, C., Salalı, H. E., Akyüz, Y., vd. (2023). İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 28(2), 241-247. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1187457
AMA Atış E, Günden C, Salalı HE, Akyüz Y, Çuhadar M. İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi. TED - TJAE. Ocak 2023;28(2):241-247. doi:10.24181/tarekoder.1187457
Chicago Atış, Ela, Cihat Günden, H Ece Salalı, Yarkın Akyüz, ve Muhammed Çuhadar. “İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi”. Tarım Ekonomisi Dergisi 28, sy. 2 (Ocak 2023): 241-47. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1187457.
EndNote Atış E, Günden C, Salalı HE, Akyüz Y, Çuhadar M (01 Ocak 2023) İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi. Tarım Ekonomisi Dergisi 28 2 241–247.
IEEE E. Atış, C. Günden, H. E. Salalı, Y. Akyüz, ve M. Çuhadar, “İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi”, TED - TJAE, c. 28, sy. 2, ss. 241–247, 2023, doi: 10.24181/tarekoder.1187457.
ISNAD Atış, Ela vd. “İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi”. Tarım Ekonomisi Dergisi 28/2 (Ocak 2023), 241-247. https://doi.org/10.24181/tarekoder.1187457.
JAMA Atış E, Günden C, Salalı HE, Akyüz Y, Çuhadar M. İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi. TED - TJAE. 2023;28:241–247.
MLA Atış, Ela vd. “İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 28, sy. 2, 2023, ss. 241-7, doi:10.24181/tarekoder.1187457.
Vancouver Atış E, Günden C, Salalı HE, Akyüz Y, Çuhadar M. İklim Değişikliği Koşullarında Üreticilerin Sulama Yöntemi Tercihi. TED - TJAE. 2023;28(2):241-7.

            

Dergimiz 2024  Nisan ayında Scopus veri tabanına kabul edilmiş ve mayıs ayı kabul edilen dergiler listesinde yer almıştır. Veri tabanı çalışmaları devam etmektedir. 

https://www.elsevier.com/products/scopus/content#4-titles-on-scopus linkten indirilebilir.

Tarım Ekonomisi Dergisi, DergiPark'ın sunduğu LOCKSS sistemini kullanır. Arşivleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için LOCKSS web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Depo Politikası : Arşiv Dünyasında, hakemli makalelere CrossRef tarafından sağlanan bir DOI numarası atanır.

 This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.