Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 31 - 60, 30.06.2022
https://doi.org/10.47424/tasavvur.1067252

Öz

Pandemi süreciyle birlikte hızlı ve ani şekilde uygulanmaya başlayan uzaktan eğitime dair değerlendirmenin yapılabilmesinde eğitim sisteminin sac ayaklarından biri olan öğreticinin rolü ve tutumu ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada yüksek din öğretiminde uzaktan eğitimin etkileri, öğretim elemanlarının perspektifinden mercek altına alınmıştır. İlâhiyat/İslami ilimler fakültesinde görev yapan 134 öğretim elemanı araştırmaya katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri demografik bilgiler yanında 5’li Likert tarzında 40 maddeden oluşan anket formu ile toplanmıştır. SPSS 26 programıyla analizler betimsel istatistik yöntemlerinden frekans (f), yüzde (%) ve ortalama (x̄) hesaplamaları ile yapılmıştır. Teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim destek biriminin rolü, derslere hazırlık ve motivasyon, öğretim süreci ve yönteme dair genel değerlendirme boyutlarındaki bulgular tablolarla sunulmuş ve yorumlanmıştır. Sonuçta ilk etaptaki kaygı ve endişenin öğretim elemanlarında azaldığı, kendilerini uzaktan eğitim yöntemine yeterince adapte edebildikleri ancak derslerden alınan verim, öğrencilerin derse katılım oranları ve kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerinden memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle uygulamalı derslerin kazanımlarına ulaşmasında oldukça yetersiz bulunan uzaktan eğitimin ilâhiyat/İslami ilimler fakülte programına entegrasyonu tam olarak sağlanamamıştır. Geleneksel eğitimi destekleyici pozisyonda değerlendirilen uzaktan eğitime yönelik negatif sayılabilecek olumsuz tutumun ise yapılacak iyileştirme çalışmaları ile değişebileceği söylenebilir.

Kaynakça

 • Aksoğan, Mustafa - Çalış Duman, Meral. “A Research on Academician Opinions on Distance Education in the COVID-19 Process”. NATURENGS, 38-49.
 • Altaş, Nurullah. “Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları”. Değerler Eğitimi Dergisi 14/31 (01 Haziran 2016), 7-41.
 • Aydemir, Melike. Uzaktan Eğitim Program, Ders ve Materyal Tasarımı. Konya: Eğitim Kitapevi, 2018.
 • Aydın, Yusuf vd. “Yüksek Öğretiminde Uzaktan Eğitimin İmkânı ve Karşılaşılan Problemler: Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9/4 (31 Ağustos 2021), 1141-1159. https://doi.org/10.18506/anemon.762996
 • Barış, Mehmet Fatih - Çankaya, Pınar. “Akademik Personelin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri”. Journal of Human Sciences 13/1 (15 Ocak 2016), 399-413.
 • Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi, 16. Baskı., 2012.
 • Dağ, Mehmet. “İlâhiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM Programlarında Kur’ân Dersi- Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar”. EKEV Akademi Dergisi 17/55 (2013), 37-54.
 • Daugherty, Martha - Funke, Barbara L. “University Faculty and Student Perceptions of Web-Based Instruction”. The Journal of Distance Education / Revue de l’ducation Distance 13/1 (1998), 21-39.
 • Erdoğan, İrfan. “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Dürüstlük”. Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik. 2/273-307. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, 2021.
 • Ergün, Melike - Arık, B. Meltem. Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğrenciler ve Eğitime Erişim | ERG (24 Aralık 2020). https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2010/01/EIR20_OgrencilerveEgitimeErisim.pdf
 • Erpay, İlyas. “Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri”. Marifetname 8/1 (2021), 169-204. https://doi.org/10.47425/marifetname.935536
 • Genç, Muhammet Fatih vd. “Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İlâhiyat Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Bakışları”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. https://doi.org/10.33415/daad.840675
 • Genç, Muhammet Fatih - Gümrükçüoğlu, Süleyman. “Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları”. Journal of Turkish Studies 15/4 (2020), 403-422. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Gök, Başak - Kılıç Çakmak, Ebru. “Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı”. Kastamonu Eğitim Dergisi 28/5 (30 Eylül 2020), 1915-1931. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3914
 • Hürriyet. “Uzaktan eğitimde dikkat çeken olay! Çevrimiçi sınava çevrimiçi kopya…”. Erişim 01 Kasım 2021. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/uzaktan-egitimde-dikkat-ceken-olay-cevrimici-sinava-cevrimici- kopya-41705157
 • İpek, Yasemin vd. “Covid-19 Kısıtlamaları Sürecinde Lisansüstü Öğrencilerin Çevrimiçi Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi (İlahiyat ve İslami İlimler Eğitim Programları Örneği)”. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (ts.), 390-413. https://doi.org/DOI: 10.47525/ulasbid.1054860
 • İşman, Aytekin. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2011.
 • Karaarslan, Ceyda. “Online sınavda kopyaya üst düzey önlem”. Sabah. Erişim 01 Kasım 2021. https://www.sabah.com.tr/egitim/online-sinavda-kopyaya-ust-duzey-onlem-5327819
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 20.Baskı., 2009.
 • Kaya, Zeki. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.
 • Kaymakcan, Recep vd. “Paydaşlarına göre ilahiyat lisans tamamlama (İLİTAM) programının değerlendirilmesi”. Değerler Eğitimi Dergisi 11/26 (2013), 71-110.
 • Koç, Ahmet. “Covid-19 Salgını Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılması: Örnek Bir Uygulama Modeli”. Milli Eğitim Dergisi Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim (21 Ekim 2020). https://doi.org/10.37669/milliegitim.770561
 • Koloğlu, Tevfik Fikret vd. “Öğretim Elemanlarının Uzaktan eğitimde Hazır-bulunuşluklarının Önemi”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2/1 (01 Ocak 2016), 52-70.
 • Öncü, Ali - Kırcı, Recep. “Covid 19 Pandemi Sürecinde İlahiyat Arapça Hazırlık ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Deneyimleri Hakkında Bir Durum Çalışması”. Turkish Academic Research Review 6/5 (2021), 1414- 1446. https://doi.org/10.30622/tarr.1022615
 • Özdemir, Ömer - Erdoğan, İrfan. “Covid-19 pandemisi sürecinde İlahiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri”. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 12 (2021), 11-41. https://doi.org/10.53112/tudear.999869
 • Özköse, Hakan vd. “Uzaktan Eğitim Süreci için SWOT Analizi”. Middle Eastern - African Journal of Educational Research 5/ (2013), 41-55.
 • Sarı, Halil. “Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız?” International Journal of Scholars in Education 3/1 (26 Haziran 2020), 121-128.
 • Sayan, Hamiyet. “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 11/42 (17 Ekim 2020), 100-122. https://doi.org/10.5824/ajite.2020.03.004.x
 • Selçuk, Mualla vd. “The Online Learning Experience of Theology Students in Turkey during the COVID-19 Pandemic: A New Disposition for RE?” Religious Education 116/1 (2021), 74-90. https://doi.org/10.1080/00344087.2021.1879987
 • Tekinarslan, Erkan - Gürer, M. Derya. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2018.
 • Tuncer, Murat - Tanaş, Ramazan. “Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Pro-gramlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Ün-iversiteleri Örneği)”. İlköğretim Online 10/2 (2011), 776-784.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). “COVID-19 Pandemi Değerlendirme Raporu”. Erişim 07 Ocak 2021. http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/1.%20Versiyon%20Covid- 19%20Pandemi%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). “Distance Learning Strategies: What Do We Know about Effectiveness? - COVID-19 Education Webinar #5”. UNESCO. 14 Nisan 2020. Erişim 30 Ağustos 2021. https://en.unesco.org/events/distance-learning-strategies-what-do-we-know-about-effectiveness- covid-19-education-webinar-5
 • Uşun, Salih. Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006.
 • Yazıbaşı, Muhammed Ali vd. “Covid-19 Pandemi Sürecinde İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemi ile İlgili Tecrübelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Nicel Bir Araştırma”. ULUM 4/1 (31 Temmuz 2021), 231-264.
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu. “Basın Açıklaması (18 Mart 2020)”. Erişim 01 Temmuz 2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin- aciklama.aspx
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu. “YÖK, Üniversitelerde Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerini Açıkladı”. Erişim 03 Temmuz 2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde- dijital-sinavlarin-temel-ilkeleri.aspx
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu. “YÖK Üniversitelerimizdeki Uzaktan Öğretimin Bir Aylık Fotoğrafını Çekti”. Erişim 02 Temmuz 2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx

Distance Education During the COVID-19 Pandemic Process: Views of Faculty Members of Theology/Islamic Sciences Faculties

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 31 - 60, 30.06.2022
https://doi.org/10.47424/tasavvur.1067252

Öz

The role and attitude of the faculty members, who is one of the pillars of the education system, is important in making the evaluation of distance education, which began to be implemented quickly and suddenly with the pandemic process. For this purpose, the effects of the use of distance education in higher religious education were examined from the perspective of the faculty members. 134 faculty members working in faculty of theology/Islamic sciences participated in the research. In the research, the descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used. The data of the study was collected with a survey form consisting of 40 items in the five-point Likert type as well as demographic information. The analysis were made with SPSS 26 program using frequency (f), percentage (%) and mean (x̄) calculations from descriptive statistical methods. The findings in the dimensions of technology use and the role of the distance education support unit, preparation for lessons and motivation, teaching process and general evaluation of the method are presented in tables and interpreted. As a result, it was revealed that the anxiety and worry in the first stage decreased in the faculty members, they could adapt themselves to the distance education method sufficiently, but they were not satisfied with the efficiency of the courses, the attendance rates of the students, the assessment and evaluation methods used. The integration of distance education, which was found to be quite inadequate especially in achievements of applied courses, could not be fully achieved in the theology/Islamic sciences faculty programme. It can be said that the negative attitude towards distance education, which is evaluated as in the position of supporting traditional education, may change with the improvement works to be carried out.

Kaynakça

 • Aksoğan, Mustafa - Çalış Duman, Meral. “A Research on Academician Opinions on Distance Education in the COVID-19 Process”. NATURENGS, 38-49.
 • Altaş, Nurullah. “Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları”. Değerler Eğitimi Dergisi 14/31 (01 Haziran 2016), 7-41.
 • Aydemir, Melike. Uzaktan Eğitim Program, Ders ve Materyal Tasarımı. Konya: Eğitim Kitapevi, 2018.
 • Aydın, Yusuf vd. “Yüksek Öğretiminde Uzaktan Eğitimin İmkânı ve Karşılaşılan Problemler: Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9/4 (31 Ağustos 2021), 1141-1159. https://doi.org/10.18506/anemon.762996
 • Barış, Mehmet Fatih - Çankaya, Pınar. “Akademik Personelin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri”. Journal of Human Sciences 13/1 (15 Ocak 2016), 399-413.
 • Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi, 16. Baskı., 2012.
 • Dağ, Mehmet. “İlâhiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM Programlarında Kur’ân Dersi- Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar”. EKEV Akademi Dergisi 17/55 (2013), 37-54.
 • Daugherty, Martha - Funke, Barbara L. “University Faculty and Student Perceptions of Web-Based Instruction”. The Journal of Distance Education / Revue de l’ducation Distance 13/1 (1998), 21-39.
 • Erdoğan, İrfan. “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Dürüstlük”. Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik. 2/273-307. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, 2021.
 • Ergün, Melike - Arık, B. Meltem. Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğrenciler ve Eğitime Erişim | ERG (24 Aralık 2020). https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2010/01/EIR20_OgrencilerveEgitimeErisim.pdf
 • Erpay, İlyas. “Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri”. Marifetname 8/1 (2021), 169-204. https://doi.org/10.47425/marifetname.935536
 • Genç, Muhammet Fatih vd. “Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İlâhiyat Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Bakışları”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. https://doi.org/10.33415/daad.840675
 • Genç, Muhammet Fatih - Gümrükçüoğlu, Süleyman. “Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları”. Journal of Turkish Studies 15/4 (2020), 403-422. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Gök, Başak - Kılıç Çakmak, Ebru. “Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı”. Kastamonu Eğitim Dergisi 28/5 (30 Eylül 2020), 1915-1931. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3914
 • Hürriyet. “Uzaktan eğitimde dikkat çeken olay! Çevrimiçi sınava çevrimiçi kopya…”. Erişim 01 Kasım 2021. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/uzaktan-egitimde-dikkat-ceken-olay-cevrimici-sinava-cevrimici- kopya-41705157
 • İpek, Yasemin vd. “Covid-19 Kısıtlamaları Sürecinde Lisansüstü Öğrencilerin Çevrimiçi Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi (İlahiyat ve İslami İlimler Eğitim Programları Örneği)”. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (ts.), 390-413. https://doi.org/DOI: 10.47525/ulasbid.1054860
 • İşman, Aytekin. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2011.
 • Karaarslan, Ceyda. “Online sınavda kopyaya üst düzey önlem”. Sabah. Erişim 01 Kasım 2021. https://www.sabah.com.tr/egitim/online-sinavda-kopyaya-ust-duzey-onlem-5327819
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 20.Baskı., 2009.
 • Kaya, Zeki. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.
 • Kaymakcan, Recep vd. “Paydaşlarına göre ilahiyat lisans tamamlama (İLİTAM) programının değerlendirilmesi”. Değerler Eğitimi Dergisi 11/26 (2013), 71-110.
 • Koç, Ahmet. “Covid-19 Salgını Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılması: Örnek Bir Uygulama Modeli”. Milli Eğitim Dergisi Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim (21 Ekim 2020). https://doi.org/10.37669/milliegitim.770561
 • Koloğlu, Tevfik Fikret vd. “Öğretim Elemanlarının Uzaktan eğitimde Hazır-bulunuşluklarının Önemi”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2/1 (01 Ocak 2016), 52-70.
 • Öncü, Ali - Kırcı, Recep. “Covid 19 Pandemi Sürecinde İlahiyat Arapça Hazırlık ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Deneyimleri Hakkında Bir Durum Çalışması”. Turkish Academic Research Review 6/5 (2021), 1414- 1446. https://doi.org/10.30622/tarr.1022615
 • Özdemir, Ömer - Erdoğan, İrfan. “Covid-19 pandemisi sürecinde İlahiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri”. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 12 (2021), 11-41. https://doi.org/10.53112/tudear.999869
 • Özköse, Hakan vd. “Uzaktan Eğitim Süreci için SWOT Analizi”. Middle Eastern - African Journal of Educational Research 5/ (2013), 41-55.
 • Sarı, Halil. “Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız?” International Journal of Scholars in Education 3/1 (26 Haziran 2020), 121-128.
 • Sayan, Hamiyet. “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 11/42 (17 Ekim 2020), 100-122. https://doi.org/10.5824/ajite.2020.03.004.x
 • Selçuk, Mualla vd. “The Online Learning Experience of Theology Students in Turkey during the COVID-19 Pandemic: A New Disposition for RE?” Religious Education 116/1 (2021), 74-90. https://doi.org/10.1080/00344087.2021.1879987
 • Tekinarslan, Erkan - Gürer, M. Derya. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2018.
 • Tuncer, Murat - Tanaş, Ramazan. “Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Pro-gramlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Ün-iversiteleri Örneği)”. İlköğretim Online 10/2 (2011), 776-784.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). “COVID-19 Pandemi Değerlendirme Raporu”. Erişim 07 Ocak 2021. http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/1.%20Versiyon%20Covid- 19%20Pandemi%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). “Distance Learning Strategies: What Do We Know about Effectiveness? - COVID-19 Education Webinar #5”. UNESCO. 14 Nisan 2020. Erişim 30 Ağustos 2021. https://en.unesco.org/events/distance-learning-strategies-what-do-we-know-about-effectiveness- covid-19-education-webinar-5
 • Uşun, Salih. Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006.
 • Yazıbaşı, Muhammed Ali vd. “Covid-19 Pandemi Sürecinde İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemi ile İlgili Tecrübelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Nicel Bir Araştırma”. ULUM 4/1 (31 Temmuz 2021), 231-264.
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu. “Basın Açıklaması (18 Mart 2020)”. Erişim 01 Temmuz 2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin- aciklama.aspx
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu. “YÖK, Üniversitelerde Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerini Açıkladı”. Erişim 03 Temmuz 2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde- dijital-sinavlarin-temel-ilkeleri.aspx
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu. “YÖK Üniversitelerimizdeki Uzaktan Öğretimin Bir Aylık Fotoğrafını Çekti”. Erişim 02 Temmuz 2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma KURTTEKİN> (Sorumlu Yazar)
CUMHURIYET UNIV
0000-0002-5083-4746
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 2 Şubat 2022
Kabul Tarihi 12 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Kurttekin, Fatma . "COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 8 / 1 (Haziran 2022): 31-60 . https://doi.org/10.47424/tasavvur.1067252

Flag Counter