Cilt: 8 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

TASAVVUR

Tekirdağ İlahiyat Dergisi - Tekirdag Theology Journal

e-ISSN: 2619-9130

 

Dergi Eski Adı:

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yayımlanan Sayılar: Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1 – Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2

 

 

tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale son kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Nisan; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Ekim).  tasavvur, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. (08.07.2021 tarihli yayın kurulu kararı ile tahkik, neşir, transkripsiyon vb. içerikli çalışmaların kabulü durdurulmuştur.) 

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

 

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

  • Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir  (Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim). 

  • Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. (08.07.2021 tarihli yayın kurulu kararı ile tahkik, neşir, transkripsiyon vb. içerikli çalışmaların kabulü durdurulmuştur.) 

  • Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

  • Metin yazı tipi Book Antiqua ve boyutu 11 punto, dipnotlar ise 9 punto olmalıdır.

  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

 

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır. [Dergimizde İsnad Atıf Sistemi Dipnotlu versiyonu kabul edilmekte olup, metin içi atıf sistemi kullanan makaleler işlemem alınmamaktadır]

 

Makale Word Yazım Şablonu

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar aşağıdaki formata uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

Microsoft Office Word Programı Mizanpaj Ölçüleri

Sayfa ebadı

Punto

Satır aralığı

Metnin kenar boşlukları

Cilt payı

Paragraf aralıkları

Dipnot

17x24

11

Tek

Üst: 3,5 cm.

Alt: 3,5 cm. Sol: 1,75 cm. Sağ: 1,75 cm.

0

ön 6 nk

9 punto tek satır aralıklı ilk satır “asılı- 0.5 cm. tablı

Paragraf girintisi

Yazı sitili

0,75 cmTürkçe: Book Antiqua / Arapça: Traditional Arabic / Farsça: Traditional Arabic

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar Microsoft Office Word programında Sayfa Ebadı: 17x24 olacak şekilde ve içerisi “Book Antiqua” yazı stilinde, “11 punto” ve “Tek” satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Metnin kenar boşlukları, üstten 3,5 cm., alttan 3,5 cm., soldan 1,75 cm, sağdan 1,75 cm. ve cilt payı 0 cm.; paragraf aralıkları ön 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar ise aynı formatta, “9 punto”; “tek” satır aralıklı ve ilk satır “asılı- 0.5 cm.” olarak ayarlanmalıdır.

Latin dillerinde Book Antiqua; Arapçada Traditional Arabic; Farsçada Traditional Arabic yazı stili kullanılmalıdır.

 

 

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).

Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018)Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık
Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbür edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:


a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları
Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
3. Hakemliklerin Sorumlulukları
Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar
Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.

Okuyucu Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ilahiyatdergi@nku.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.


İntihali Ortaya Çıkarma

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir

Flag Counter