Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9130 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2619-9130 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmitasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Cilt 6 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. نظرات اقتصادية في حماية الإسلام للبيئة
  Sayfalar 13 - 47
  Ahmad HERSH
 2. Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”
  Sayfalar 49 - 64
  Adnan ARSLAN
 3. Çatışma Çözümü ve Dinler
  Sayfalar 65 - 106
  Canan DURMAZ , Ejder OKUMUŞ
 4. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve Sâlih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme
  Sayfalar 107 - 147
  Hüseyin YAKAR
 5. 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri
  Sayfalar 149 - 170
  Şebnem ÇAMBEL KALÇO
 6. Kısa Sûreler Arasındaki Münâsebet Üzerine Bir İnceleme: Tedrîcî Nüzûl Tevhîdî Mana
  Sayfalar 171 - 200
  Fatih TOK , Enayatullah AZİMİ
 7. Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 201 - 230
  Mustafa MÜCAHİT
 8. Din Görevlilerinde Mesleki Doyum ile Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi
  Sayfalar 231 - 254
  Mustafa Fatih AY
 9. İsrâ Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması
  Sayfalar 255 - 289
  İ̇brahim YILDIZ
 10. İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller
  Sayfalar 291 - 312
  Sedat BARAN
 11. Ebü’s-Senâ Şemseddin el-İsfahânî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Zâtından Tenzîhi
  Sayfalar 313 - 332
  Yusuf ARIKANER
 12. Kur’ân’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası
  Sayfalar 333 - 374
  Lokman BEDİR , Kerim ÖZMEN
 13. Abdurrahman Bedevî ve Bir Varoluşçuluk Denemesi
  Sayfalar 375 - 387
  Sümeyra TURAN
 14. Osman b. Maz‘ûn’un Vefat Tarihi ve Bakî‘ Mezarlığı’na Defnedilen İlk Kişi Olup Olmadığı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 389 - 409
  Gülay ÖZKAN , Levent ÖZTÜRK
 15. Law and Identity of the Druze Community in Mount Lebanon in the Late Ottoman Period
  Sayfalar 411 - 432
  Tuba YILDIZ
 16. مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة
  Sayfalar 433 - 485
  ‪ahmad SNOBAR
 17. Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in Vefatı Karşısında Takındığı Tavırla Alakalı Rivayetler ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 487 - 519
  Hacer ŞAHİN , Hüseyin KAHRAMAN
 18. Molla Halil’e Göre Sevap ve İkâb
  Sayfalar 521 - 556
  Serkan TEKİN
 19. Ülfet Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, M.Ü. İlahiyat fakültesi Vakfı Yayınları, 2018, 180 s.
  Sayfalar 557 - 563
  Emine GÜMÜŞ BÖKE
 20. İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr Mütercim: Harun Ünal, İstanbul: Ekin Yayınları, 2019, ss. 534.
  Sayfalar 565 - 569
  Yakup YÜKSEL
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 2147-9828 2015-2018
Dizinler
Sosyal Medya