Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Ekim 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2619-9130 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2619-9130 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmitasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Cilt 7 - Sayı 1 - 30 Haz 2021
 1. Çağdaş Hadis Şerh Çalışmalarının Bir Örneği Olarak İtyûbî’nin Sahîh-i Müslim ve Mukaddimesi Şerhleri
  Sayfalar 1 - 38
  Cemil Cahit MOLLAİBRAHİMOĞLU
 2. Toplumsal Çözülmeye Çözüm Denemesi: Yûnus Emre Örneği
  Sayfalar 39 - 61
  Büşra BİLGİN
 3. Mütekaddim Dönem Sünnî Kelâmında Keramet
  Sayfalar 63 - 94
  Hasan Sefa TURAN
 4. Hattâbî ve Rummânî’nin Gözünden Kur’ân’ın Kelime Seçimindeki İ’câzı
  Sayfalar 95 - 113
  Adnan ARSLAN
 5. Mîlâdî 13. ve 20. Asırlar Arasında Te’lif Edilmiş Fas Tasavvuf Tabakāt Eserleri Üzerine Dönemsel Bir Bakış
  Sayfalar 115 - 144
  Esma ÖZTÜRK
 6. Hadislerin Kur’an’a Arzının Suiistimali
  Sayfalar 145 - 175
  Furkan ÇAKIR
 7. Kur’an Çevirilerinde Akıbet Lamı
  Sayfalar 177 - 205
  Avnullah Enes ATEŞ
 8. Tasavvuf ve Hanbelî Gelenek: Kādî Ebū Yaʿlâ el-Ferrâ’nın Tasavvufa Yaklaşımı Bağlamında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 207 - 236
  Hacı Bayram BAŞER
 9. Olumlu ve Olumsuz Dini Başa Çıkma, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlık İlişkisi
  Sayfalar 237 - 271
  Sezai KORKMAZ
 10. Hz. İbrahim’in Subjektif Bir Dini Tecrübesi Olarak Kurban Vakası ve Toplumsallaşma Bağlamında İzahı
  Sayfalar 273 - 296
  Sıddık AĞÇOBAN
 11. İlahiyat Eğitimi Dindarlığı Etkiliyor mu? İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimleri Çerçevesinde Fenomenolojik Bir Araştırma
  Sayfalar 297 - 325
  Mustafa Fatih AY
 12. Endülüslü el-A’mâ et-Tutaylî ve Şiirleri
  Sayfalar 327 - 355
  Ebuzer SARP
 13. Revizyonist Tarihçi Patricia Crone’un Mevâlî Anlayışı
  Sayfalar 357 - 385
  Öznur ÖZDEMİR, Saim YILMAZ
 14. Klasik ve Modern Dönem Hadis Fetva Kitaplarının Muhtevalarına Yönelik Bir Mukayese
  Sayfalar 387 - 430
  Ali Can KANOĞLU
 15. الشِّعْر على لسان النَّبيّ ﷺ دراسة في إشكاليّة عدم استقراءِ الروايات ونَقْدِها في تصوُّر الوقائع الحديثيّة
  Sayfalar 431 - 497
  Hamzeh AL-BAKRİ
 16. Alâüddîn Ebû Bekr el-Kâsânî’nin el-Mu‘temed mine’l-mu‘tekad Adlı Akaid Risâlesi (Tahkik-Tercüme-İnceleme)
  Sayfalar 499 - 562
  Enes DURMUŞ, Muhammed Osman DOĞAN
 17. Mu’tezile’nin Kur’an-ı Kerim’in Belâgatına Yönelik Eleştirilere Verdiği Cevaplar: Kâdî Abdulcabbâr - İbnü’r-Râvendî Örneği
  Sayfalar 563 - 597
  Mikail İPEK
 18. تخيير الطفل بين أبويه عند انتهاء الحضانة في الفقه الإسلامي
  Sayfalar 599 - 637
  Baha Eddin ALJASEM
 19. Arap Gramerinde Ümmü’l-Bâb Kavramı ve Felsefesi
  Sayfalar 639 - 671
  Ali SEVDİ
 20. Galen’in Element Teorisi ve Acı Argümanı Bağlamında Antik Atomcu Teoriye Getirdiği Eleştiriler
  Sayfalar 673 - 709
  Tugay TAŞÇI
 21. Tazminat Hukuku Çerçevesinde Tesebbüben Sorumlulukta İlliyet Bağının Kesilmesi: Kuyu Örneği
  Sayfalar 711 - 725
  Feyzullah KAĞIT
 22. İslâm Hukukunda Bir Tasarrufta Birden Çok Vekil Tayini ve Sonuçları
  Sayfalar 727 - 750
  Mustafa KİSBET
 23. İbnü’l-Arabî'nin İlimleri Sınıflandırması ve Fârâbî ile Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 751 - 778
  Abdullah KARTAL
 24. Azerbaycan Dağ Yahudilerinin Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Tarihi ve Günümüzdeki Eğitim Kurumları
  Sayfalar 779 - 824
  Cabir OSMANLI
 25. Atâ b. Ebû Rebâh ve Hadis İlmindeki Yeri
  Sayfalar 825 - 854
  Hızır YAĞCI
 26. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim
  Sayfalar 855 - 892
  Ahmet ÇAKMAK, Yakup UZUNPOLAT
 27. Hacı Hasanzâde’nin Mukaddimât-ı Erbaa Hâşiyesinin Tahkiki
  Sayfalar 893 - 953
  Mustafa Bilal ÖZTÜRK
 28. Tabakât ve Ricâl Kitaplarında Zındıklık ve Zındık Olduğu Söylenen Hadis Râvîleri
  Sayfalar 955 - 989
  Murat ÖKTEM
 29. II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu
  Sayfalar 991 - 1001
  Yusuf BUHAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 2147-9828 0 2015-2017
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Ekim 2021
Dizinler
Sosyal Medya