Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9130 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |


 Dergimiz "ATLA Religion Database" dizininde taranmaya başlamıştır.

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2619-9130 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


 Dergimiz "ATLA Religion Database" dizininde taranmaya başlamıştır.

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Cilt 5 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. يوسف أفندي زاده ورسالته"الرّدّية للضاد المعجمة": دراسة وتحقيق
  Sayfalar 569 - 622
  Zakir ARAS , Hamza KHELİFATİ
 2. Ahkâm Ayetlerini Yorumlamada Fıkhî Mezhep Faktörü: Cessâs, Ebû Bekr İbnü’l-Arabî ve Kiyâ el-Herrâsî Örneklemleri
  Sayfalar 623 - 653
  İlyas YILDIRIM
 3. Khabarī Attributes in Tabarī's Works
  Sayfalar 655 - 683
  Muhammed Yuşa YAŞAR
 4. “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış
  Sayfalar 685 - 723
  Abdullah KARACA
 5. دراسة وتحقيق لـ"تحفة الأفاضل في صناعة الفاضل" لرضي الدين ابن الحنبلي
  Sayfalar 725 - 802
  Omar KAL HUSSIEN
 6. Gırnata Benî Ahmer Devleti ile Merînîler Devleti Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 803 - 836
  Kadir TÜRKMEN , Adnan ADIGÜZEL
 7. Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva
  Sayfalar 837 - 870
  Ahmet ŞEN
 8. Murâbıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu
  Sayfalar 871 - 910
  Emine Nurefşan DİNÇ
 9. İbn Kutluboğa’nın İbn Hacer’e İtirazları Özelinde Hadis İlminde Tenkit Kültürü
  Sayfalar 911 - 941
  Muhammed Emin GÜLLER
 10. Kur’an’da Firavun ve Kavminin Başına Geldiği Belirtilen Musibetlerin Tefsir Kaynakları, Tevrat ve Bilimsel Veriler Üzerinden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 943 - 974
  Hüseyin YAKAR
 11. Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin Mefâtîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe
  Sayfalar 975 - 992
  Sadi YILMAZ , Mehmet Sami BAGA
 12. Süreli Yayınlar ve Kurumsal Yapılar Üzerinden Ortodoks Teoloji Literatürüne Dair Bir Deneme (Fener Rum Patrikhenesi Örneği)
  Sayfalar 993 - 1013
  Salih İNCİ
 13. Mustafa Öztürk’ün “Kur’an’ın Tarihsel bir Hitap Oluş Keyfiyeti” Makalesi Özgülünde Kur’an’ın Tarihselci Bir Perspektiften Tevili Üzerine Bir Eleştiri
  Sayfalar 1015 - 1050
  Necmeddin TURAN
 14. Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i (Tenkitli Metin)
  Sayfalar 1051 - 1116
  Oğuz YILMAZ
 15. Nass ile Tayin Fikrine Mu‘tezilî Bir Eleştiri: Ebû Tâhir Rüknüddin et-Tureysisî Örneği
  Sayfalar 1117 - 1150
  Özkan ŞİMŞEK
 16. Ca‘fer es-Sâdık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi
  Sayfalar 1151 - 1181
  Zehra KORKMAZ , Hayati YILMAZ
 17. en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı
  Sayfalar 1183 - 1216
  Betül İZMİRLİ
 18. Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Delâletiyle İlgili Tartışmalar
  Sayfalar 1217 - 1251
  Hüseyin KAHRAMAN , Serkan BAŞARAN
 19. İslam Borçlar Hukukunda İsticrâr Akdi ve Mezheplerin Konuyla İlgili Mülahazaları
  Sayfalar 1251 - 1271
  Hüseyin OKUR
 20. Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
  Sayfalar 1273 - 1298
  Ramazan AKKIR
 21. Hâricî ve İbâzî Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi
  Sayfalar 1299 - 1334
  Güven AĞIRKAYA
 22. Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması
  Sayfalar 1335 - 1365
  Murat ÇİFTLİ
 23. Belagatın Fasıl ve Vasıl Konusuna Türkçe Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış: Sıralı Bağlı Cümleler
  Sayfalar 1367 - 1392
  Yakup KIZILKAYA
 24. Fiilî Tefsir Tarzları
  Sayfalar 1393 - 1417
  Hikmet KOÇYİĞİT
 25. Patrik I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s.
  Sayfalar 1419 - 1426
  Salih İNCİ
 26. The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory. Aron Zysow. Lockwood Press: Atlanta, 2013.
  Sayfalar 1427 - 1431
  Ömer YILMAZ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 2147-9828 2015-2018
Sosyal Medya