Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 117 - 164, 30.06.2022

Öz

Kambiyo senetleri, kamu güvenliğini haiz ve tedavül hızı yüksek senetlerdir. Bu nedenle İcra ve İflâs Kanunu’nun 167. maddesi ve devamı hükümlerinde kambiyo senedine bağlanmış alacaklarda, alacaklı lehine hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış bir takip yolu benimsenmiştir. Kambiyo senetlerine özgü hacizle veya iflâsla takip yolunda, genel haciz yoluyla takip veya genel iflâs yoluyla takibe nazaran takip talebiyle borçluya ödeme emri gönderilene kadar geçen süreç içerisinde icra müdürüne bazı ek inceleme yükümlülüğü yüklenmiştir. Bu çalışmada kambiyo senedine özgü haciz veya iflâs yoluyla takiplerde icra müdürünün takip şartlarına ilişkin yapması gereken incelemenin kapsamı ve sınırları incelenecektir.

Kaynakça

 • Altay S./Eskiocak A., Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2019.
 • Arslan R./Yılmaz E./Taşpınar Ayvaz S./Hanağası E., İcra ve İflâs Hukuku, 7. Bası, Ankara 2021.
 • Atalı M./Ermenek İ./Erdoğan E., İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, Ankara 2021.
 • Bahtiyar M., Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2019.
 • Berkin N. M., İflâs Hukuku, 4. Bası, İstanbul 1972.
 • Berkin N. M., Ticari Senetlere Bağlı Alacakların Takibi, İBD, S. 1-2, Y. 1957, s. 18-28.
 • Bilgili F./Demirkapı E., Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Bası, Bursa 2019.
 • Bozer A./Göle C., Kıymetli Evrak Hukuku, 9. Bası, Ankara 2020.
 • Can M., Kıymetli Evrak Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, İstanbul 2019.
 • Cebeci Z. Ç., İcra Hukuku Uygulamasında Bono, İstanbul 2020.
 • Çavdar P., Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları (TBK md. 98), İstanbul 2021.
 • Deynekli A., Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, ABD, C. 67, S. 2, Y. 2009, s. 43-47.
 • Deynekli A., Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yoluyla Takip, Ankara 2005.
 • Dişel B., İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, İstanbul 2014.
 • Domaniç H., Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1960.
 • Ergün M. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, Ankara 1989.
 • Fritsche H., Das Wechselrecht in seiner Bedeutung für den Betreibungsbeamten, SJZ 1931, H. 32.
 • Fritschi E., Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, Zürich 2010.
 • Görgün Ş./Börü L./Kodakoğlu M., İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2022.
 • Helvacı M., Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, İÜHFM, C. 71, S. 2, Y. 2013, s. 165-191.
 • Hunkeler D., Kurzkommentar - SchKG, 2. Aufl., Basel 2014 (Yazar [KuKo-SchKG]).
 • İmregün O., Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 13. Bası, İstanbul 2005.
 • Jaeger C., Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1911.
 • Karayalçın Y., Ticaret Hukuku Dersleri II - Ticarî Senetler (Kambiyo Senetleri), 3. Bası, Ankara 1964.
 • Karslı A., İcra ve İflâs Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2014.
 • Kayıhan Ş., Kıymetli Evrak Hukuku, 6. Bası, Ankara 2019.
 • Kendigelen A./Kırca İ., Kıymetli Evrak Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2021.
 • Kınacıoğlu N., Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Bası, Ankara 1993.
 • Köle M./Görgülü F., Son Düzenlemeler Işığında Çekin Şekil Şartları ve Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, DÜHFD, C. 21, S. 35, Y. 2016, s. 79-157.
 • Kren Kostkiewicz J., Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zürich 2012.
 • Kren Kostkiewicz J., SchkG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020 (OFKSchKG).
 • Kren Kostkiewicz J./Vock D., Schulthess Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017 (Yazar [SK-SchKG]).
 • Kuru B., Almanca Düzenlenmiş Poliçe veya Bono’ya Dayanarak Türkiye’de İlâmsız İcra Takibi Yapılması, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988, s. 613-617.
 • Kuru B., İcra ve İflâs Hukuku C. II, 3. Bası, İstanbul 1990.
 • Kuru B., İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013.
 • Kuru B./Aydın B., İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, Ankara 2021.
 • Muşul T., İflâs ve Konkordato Hukuku, 2. Bası, Ankara 2019.
 • Muşul T., Kambiyo Senetlerine Dayanan Haciz Yoluyla Takip, BATİDER, C. 12, S. 3, Y. 1974, s. 605-645.
 • Özcengiz M. N., Tetkik Mercii, Ankara 1975.
 • Öztan F., Kıymetli Evrak Hukuku, 23. Bası, Ankara 2019.
 • Pekcanıtez H./Atalay O./Özekes M./Sungurtekin Özkan M., İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 8. Bası, İstanbul 2021.
 • Pekcanıtez H./Erdönmez G., 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018.
 • Pekcanıtez H./Simil C., İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, 2. Bası, İstanbul 2017.
 • Poroy R./Tekinalp Ü., Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 23. Bası, İstanbul 2019.
 • Postacıoğlu İ. E./Altay S., İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İstanbul 2010.
 • Pulaşlı H., Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 8. Bası, Ankara 2022.
 • Staehlin A./Bauer T./Staehlin D., Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl., Basel 2010 (Yazar [BSK-SchKG]).
 • Studer J./Zöbeli M., Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - EinLeitfaden für die Praxis, 5. Aufl., Zürich 2020.
 • Taş Korkmaz H., Hukuk Davalarında Gerçek Tarafın Belirlenmesi, İstanbul 2021.
 • Ulukapı Ö., İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015.
 • Ulukut S. N., İcra ve İflas Kanununun 167. Maddesi Son Fıkrası Hükmünün Uygulamada Doğurduğu Güçlük ve Sakıncalarla Bunların Giderilmesi Yolu, İBD, C. 47, S. 9-10, Y. 1973, s. 991-1001.
 • Uyar T., İcra Hukukunda Yetki ve Görev ve Yargılama Usulü, Manisa 1983.
 • Uyar T., Kambiyo Senetlerine İlişkin Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (İİK.mad.167), ABD, C. 66, S. 1, Y. 2008, s. 180-218 (Takip Talebi).
 • Uyar T./Uyar A./Uyar C., İcra ve İflâs Kanunu Şerhi C. II, 3. Bası, Ankara 2014.
 • Ülgen H./Helvacı M./Kaya A./Nomer Ertan F., Kıymetli Evrak Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2019.
 • Üstündağ S., İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul 2004.
 • Yardım M. E., Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İtiraz (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2012.
 • Yıldırım M. K./Deren-Yıldırım N., İcra ve İflas Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2021.

Umfang und Grenzen der Prüfungspflicht des Vollstreckungsbeamten hinsichtlich der Vollstreckungsvoraussetzungen bei Wechsels- bzw. Scheckvollstreckung auf Pfändung oder auf Insolvenz

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 117 - 164, 30.06.2022

Öz

Im türkischen Vollstreckungsrecht ist die Wechsel- und Scheckvollstreckung ähnlich wie im schweizerischen Betreibungsrecht speziell geregelt. Anders als im schweizerischen Betreibungsrecht kann der Inhaber eines Wechsels bzw. Schecks gegen den Aussteller und Indossanten Vollstreckungsverfahren auf Pfändung oder auf Insolvenz einleiten. Mit Einleitung einer Wechsel- bzw. Scheckvollstreckung muss der Gläubiger das Original des Wechsels an seinem Vollstreckungsbegehren anhängen. Wenn der Gläubiger Inhaber eines Schecks ist und die Forderung aus dem Scheck von der bezogenen Bank teilweise ausgezahlt worden ist, hat die bezogene Bank die Vor- und Rückseite des Schecks zu kopieren und dem Gläubiger eine beglaubigte Kopie auszuhändigen. Im Rahmen dieses Vollstreckungsverfahren sieht das türkische Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzgesetz Nr. 2004 vor, dass der Vollstreckungsbeamter überprüfen muss, ob die Voraussetzungen einer Wechsel- oder Scheckvollstreckung vorliegen. In Rahmen dieser Prüfung muss der Vollstreckungsbeamte vorerst kontrollieren, ob das Original des Wechsels bzw. die beglaubigte Kopie des Schecks mit dem Vollstreckungsbegehren dem Vollstreckungsamt eingereicht worden ist.

Kaynakça

 • Altay S./Eskiocak A., Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2019.
 • Arslan R./Yılmaz E./Taşpınar Ayvaz S./Hanağası E., İcra ve İflâs Hukuku, 7. Bası, Ankara 2021.
 • Atalı M./Ermenek İ./Erdoğan E., İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, Ankara 2021.
 • Bahtiyar M., Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2019.
 • Berkin N. M., İflâs Hukuku, 4. Bası, İstanbul 1972.
 • Berkin N. M., Ticari Senetlere Bağlı Alacakların Takibi, İBD, S. 1-2, Y. 1957, s. 18-28.
 • Bilgili F./Demirkapı E., Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Bası, Bursa 2019.
 • Bozer A./Göle C., Kıymetli Evrak Hukuku, 9. Bası, Ankara 2020.
 • Can M., Kıymetli Evrak Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, İstanbul 2019.
 • Cebeci Z. Ç., İcra Hukuku Uygulamasında Bono, İstanbul 2020.
 • Çavdar P., Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları (TBK md. 98), İstanbul 2021.
 • Deynekli A., Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, ABD, C. 67, S. 2, Y. 2009, s. 43-47.
 • Deynekli A., Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yoluyla Takip, Ankara 2005.
 • Dişel B., İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, İstanbul 2014.
 • Domaniç H., Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1960.
 • Ergün M. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, Ankara 1989.
 • Fritsche H., Das Wechselrecht in seiner Bedeutung für den Betreibungsbeamten, SJZ 1931, H. 32.
 • Fritschi E., Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, Zürich 2010.
 • Görgün Ş./Börü L./Kodakoğlu M., İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2022.
 • Helvacı M., Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, İÜHFM, C. 71, S. 2, Y. 2013, s. 165-191.
 • Hunkeler D., Kurzkommentar - SchKG, 2. Aufl., Basel 2014 (Yazar [KuKo-SchKG]).
 • İmregün O., Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 13. Bası, İstanbul 2005.
 • Jaeger C., Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1911.
 • Karayalçın Y., Ticaret Hukuku Dersleri II - Ticarî Senetler (Kambiyo Senetleri), 3. Bası, Ankara 1964.
 • Karslı A., İcra ve İflâs Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2014.
 • Kayıhan Ş., Kıymetli Evrak Hukuku, 6. Bası, Ankara 2019.
 • Kendigelen A./Kırca İ., Kıymetli Evrak Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2021.
 • Kınacıoğlu N., Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Bası, Ankara 1993.
 • Köle M./Görgülü F., Son Düzenlemeler Işığında Çekin Şekil Şartları ve Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, DÜHFD, C. 21, S. 35, Y. 2016, s. 79-157.
 • Kren Kostkiewicz J., Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zürich 2012.
 • Kren Kostkiewicz J., SchkG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020 (OFKSchKG).
 • Kren Kostkiewicz J./Vock D., Schulthess Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017 (Yazar [SK-SchKG]).
 • Kuru B., Almanca Düzenlenmiş Poliçe veya Bono’ya Dayanarak Türkiye’de İlâmsız İcra Takibi Yapılması, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988, s. 613-617.
 • Kuru B., İcra ve İflâs Hukuku C. II, 3. Bası, İstanbul 1990.
 • Kuru B., İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013.
 • Kuru B./Aydın B., İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, Ankara 2021.
 • Muşul T., İflâs ve Konkordato Hukuku, 2. Bası, Ankara 2019.
 • Muşul T., Kambiyo Senetlerine Dayanan Haciz Yoluyla Takip, BATİDER, C. 12, S. 3, Y. 1974, s. 605-645.
 • Özcengiz M. N., Tetkik Mercii, Ankara 1975.
 • Öztan F., Kıymetli Evrak Hukuku, 23. Bası, Ankara 2019.
 • Pekcanıtez H./Atalay O./Özekes M./Sungurtekin Özkan M., İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 8. Bası, İstanbul 2021.
 • Pekcanıtez H./Erdönmez G., 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018.
 • Pekcanıtez H./Simil C., İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, 2. Bası, İstanbul 2017.
 • Poroy R./Tekinalp Ü., Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 23. Bası, İstanbul 2019.
 • Postacıoğlu İ. E./Altay S., İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İstanbul 2010.
 • Pulaşlı H., Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 8. Bası, Ankara 2022.
 • Staehlin A./Bauer T./Staehlin D., Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl., Basel 2010 (Yazar [BSK-SchKG]).
 • Studer J./Zöbeli M., Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - EinLeitfaden für die Praxis, 5. Aufl., Zürich 2020.
 • Taş Korkmaz H., Hukuk Davalarında Gerçek Tarafın Belirlenmesi, İstanbul 2021.
 • Ulukapı Ö., İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015.
 • Ulukut S. N., İcra ve İflas Kanununun 167. Maddesi Son Fıkrası Hükmünün Uygulamada Doğurduğu Güçlük ve Sakıncalarla Bunların Giderilmesi Yolu, İBD, C. 47, S. 9-10, Y. 1973, s. 991-1001.
 • Uyar T., İcra Hukukunda Yetki ve Görev ve Yargılama Usulü, Manisa 1983.
 • Uyar T., Kambiyo Senetlerine İlişkin Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (İİK.mad.167), ABD, C. 66, S. 1, Y. 2008, s. 180-218 (Takip Talebi).
 • Uyar T./Uyar A./Uyar C., İcra ve İflâs Kanunu Şerhi C. II, 3. Bası, Ankara 2014.
 • Ülgen H./Helvacı M./Kaya A./Nomer Ertan F., Kıymetli Evrak Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2019.
 • Üstündağ S., İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul 2004.
 • Yardım M. E., Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İtiraz (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2012.
 • Yıldırım M. K./Deren-Yıldırım N., İcra ve İflas Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2021.

Scope and Limits of Examination Obligation of Debt Collector in Regard to Enforcement Procedure Specific for Negotiable Instruments

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 117 - 164, 30.06.2022

Öz

Negotiable instruments comprise a security function and may circulate rapidly through transfer by endorsement. For this reason, an accelerated and facilitated enforcement procedure has been adopted in Article 167 and following provision of Enforcement and Bankruptcy Law No. 2004 in favor of the creditor for the receivables tied to the negotiable instrument. The enforcement procedure specific for negotiable instruments imposes some additional examination obligations on the debt collector during the process until the debtor is sent a payment order. In this study, the scope and limits of the examination obligations of the debt collector regarding the prerequisites of the enforcement procedure specific for negotiable instruments will be examined.

Kaynakça

 • Altay S./Eskiocak A., Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2019.
 • Arslan R./Yılmaz E./Taşpınar Ayvaz S./Hanağası E., İcra ve İflâs Hukuku, 7. Bası, Ankara 2021.
 • Atalı M./Ermenek İ./Erdoğan E., İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, Ankara 2021.
 • Bahtiyar M., Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2019.
 • Berkin N. M., İflâs Hukuku, 4. Bası, İstanbul 1972.
 • Berkin N. M., Ticari Senetlere Bağlı Alacakların Takibi, İBD, S. 1-2, Y. 1957, s. 18-28.
 • Bilgili F./Demirkapı E., Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Bası, Bursa 2019.
 • Bozer A./Göle C., Kıymetli Evrak Hukuku, 9. Bası, Ankara 2020.
 • Can M., Kıymetli Evrak Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, İstanbul 2019.
 • Cebeci Z. Ç., İcra Hukuku Uygulamasında Bono, İstanbul 2020.
 • Çavdar P., Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları (TBK md. 98), İstanbul 2021.
 • Deynekli A., Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, ABD, C. 67, S. 2, Y. 2009, s. 43-47.
 • Deynekli A., Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yoluyla Takip, Ankara 2005.
 • Dişel B., İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, İstanbul 2014.
 • Domaniç H., Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1960.
 • Ergün M. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, Ankara 1989.
 • Fritsche H., Das Wechselrecht in seiner Bedeutung für den Betreibungsbeamten, SJZ 1931, H. 32.
 • Fritschi E., Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, Zürich 2010.
 • Görgün Ş./Börü L./Kodakoğlu M., İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2022.
 • Helvacı M., Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, İÜHFM, C. 71, S. 2, Y. 2013, s. 165-191.
 • Hunkeler D., Kurzkommentar - SchKG, 2. Aufl., Basel 2014 (Yazar [KuKo-SchKG]).
 • İmregün O., Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 13. Bası, İstanbul 2005.
 • Jaeger C., Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1911.
 • Karayalçın Y., Ticaret Hukuku Dersleri II - Ticarî Senetler (Kambiyo Senetleri), 3. Bası, Ankara 1964.
 • Karslı A., İcra ve İflâs Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2014.
 • Kayıhan Ş., Kıymetli Evrak Hukuku, 6. Bası, Ankara 2019.
 • Kendigelen A./Kırca İ., Kıymetli Evrak Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2021.
 • Kınacıoğlu N., Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Bası, Ankara 1993.
 • Köle M./Görgülü F., Son Düzenlemeler Işığında Çekin Şekil Şartları ve Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, DÜHFD, C. 21, S. 35, Y. 2016, s. 79-157.
 • Kren Kostkiewicz J., Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zürich 2012.
 • Kren Kostkiewicz J., SchkG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020 (OFKSchKG).
 • Kren Kostkiewicz J./Vock D., Schulthess Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017 (Yazar [SK-SchKG]).
 • Kuru B., Almanca Düzenlenmiş Poliçe veya Bono’ya Dayanarak Türkiye’de İlâmsız İcra Takibi Yapılması, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988, s. 613-617.
 • Kuru B., İcra ve İflâs Hukuku C. II, 3. Bası, İstanbul 1990.
 • Kuru B., İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013.
 • Kuru B./Aydın B., İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, Ankara 2021.
 • Muşul T., İflâs ve Konkordato Hukuku, 2. Bası, Ankara 2019.
 • Muşul T., Kambiyo Senetlerine Dayanan Haciz Yoluyla Takip, BATİDER, C. 12, S. 3, Y. 1974, s. 605-645.
 • Özcengiz M. N., Tetkik Mercii, Ankara 1975.
 • Öztan F., Kıymetli Evrak Hukuku, 23. Bası, Ankara 2019.
 • Pekcanıtez H./Atalay O./Özekes M./Sungurtekin Özkan M., İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 8. Bası, İstanbul 2021.
 • Pekcanıtez H./Erdönmez G., 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018.
 • Pekcanıtez H./Simil C., İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, 2. Bası, İstanbul 2017.
 • Poroy R./Tekinalp Ü., Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 23. Bası, İstanbul 2019.
 • Postacıoğlu İ. E./Altay S., İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İstanbul 2010.
 • Pulaşlı H., Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 8. Bası, Ankara 2022.
 • Staehlin A./Bauer T./Staehlin D., Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl., Basel 2010 (Yazar [BSK-SchKG]).
 • Studer J./Zöbeli M., Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - EinLeitfaden für die Praxis, 5. Aufl., Zürich 2020.
 • Taş Korkmaz H., Hukuk Davalarında Gerçek Tarafın Belirlenmesi, İstanbul 2021.
 • Ulukapı Ö., İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015.
 • Ulukut S. N., İcra ve İflas Kanununun 167. Maddesi Son Fıkrası Hükmünün Uygulamada Doğurduğu Güçlük ve Sakıncalarla Bunların Giderilmesi Yolu, İBD, C. 47, S. 9-10, Y. 1973, s. 991-1001.
 • Uyar T., İcra Hukukunda Yetki ve Görev ve Yargılama Usulü, Manisa 1983.
 • Uyar T., Kambiyo Senetlerine İlişkin Takiplerde Takip Talebinin İçeriği (İİK.mad.167), ABD, C. 66, S. 1, Y. 2008, s. 180-218 (Takip Talebi).
 • Uyar T./Uyar A./Uyar C., İcra ve İflâs Kanunu Şerhi C. II, 3. Bası, Ankara 2014.
 • Ülgen H./Helvacı M./Kaya A./Nomer Ertan F., Kıymetli Evrak Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2019.
 • Üstündağ S., İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul 2004.
 • Yardım M. E., Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İtiraz (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2012.
 • Yıldırım M. K./Deren-Yıldırım N., İcra ve İflas Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2021.
Toplam 58 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Efe Dırenisa Bu kişi benim 0000-0002-2220-9468

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dırenisa, E. (2022). İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 117-164.
AMA Dırenisa E. İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları. TAÜHFD. Haziran 2022;4(1):117-164.
Chicago Dırenisa, Efe. “İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı Ve Sınırları”. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, sy. 1 (Haziran 2022): 117-64.
EndNote Dırenisa E (01 Haziran 2022) İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 1 117–164.
IEEE E. Dırenisa, “İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları”, TAÜHFD, c. 4, sy. 1, ss. 117–164, 2022.
ISNAD Dırenisa, Efe. “İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı Ve Sınırları”. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4/1 (Haziran 2022), 117-164.
JAMA Dırenisa E. İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları. TAÜHFD. 2022;4:117–164.
MLA Dırenisa, Efe. “İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı Ve Sınırları”. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 1, 2022, ss. 117-64.
Vancouver Dırenisa E. İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları. TAÜHFD. 2022;4(1):117-64.