PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 80 - 93, 01.02.2018

Öz

The purpose of this research is to examine the animations, developed on socio-emotional strategies that the teachers of gifted/talented pupils’/students can use to solve various problem situations that they may encounter, in terms of several variables. These variables are in terms of teachers; perceived learning, usability and participation contexts. In this context, 8 learning objects were developed in animation format. Four of these learning objects were developed for pre-school teachers and the remaining four for primary school teachers. These learning objects were examined by 90 pre-school and primary school teachers. Afterwards, teachers' opinions were obtained by using the "Learning Object Assessment Scale" developed by Gürer and Yıldırım 2014 . The scale used in the study consists of three parts; perceived learning, usability and participation. When the data obtained from the study are examined, it is seen that teachers' appreciation towards animations is high in usability, participation and perceived learning sub dimensions. When sub-dimensions were examined in terms of branches, pre-school teachers' appreciation for animations was found to be higher but it did not cause any significant difference between the branches. When the sub-dimensions were examined in terms of the study year variance, it was observed that the averages between the groups were close to each other and there was no meaningful difference between them

Kaynakça

 • Akalın, S. (2007). İlköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenleri ile kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğrencilerin sınıf için davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning methods and development (3rd ed.). Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Baki, A. ve Çakıroğlu, Ü. (2010). Learning objects in high school mathematics classrooms: implementation and evaluation. Computers ve Education, 55(4), 1459-1469.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Crowther, M. S., Keller, C. C. ve Waddoups, G. L. (2004). Improving the Quality and Effectiveness of Computermediated Instruction Through Usability Evaluations. British Journal of Educational Technology, 35(3), 289- 303.
 • Çakıroğlu, Ü, Baki, A , Akkan, Y . (2009). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir Öğrenme Ortamının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1 (1).
 • Delcourt, M. A. B., Cornell, D. G., & Goldberg, M. D. (2007). Cognitive and affective learning outcomes of gifted elementary school students. Gifted Child Quarterly, 51(4), 359-381.
 • Delisle, J.R., Whitmore, J.R., & Ambrose, R.P. (1987). Preventing discipline problems with gifted students. Teaching Exceptional Children. 19.4 (1987): 32.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Enç, M. (1979); Üstün Beyin Gücü, AÜEF. Yayınları, Ankara.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2008). Usability Evaluation of “Web Macerası” as an Instructional and Evaluation Method. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 209- 236.
 • Gürer, M. D., & Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeği’nin (ÖNDÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel raştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Markusic, M. (2012). Unusual Behaviors of Gifted Students http://www.brighthubeducation.com/teaching-gifted-students/49993-disciplining-badbehavior-in-gifted-children/ sayfasından erişilmiştir.
 • Omeroglu, E., Sarikaya, R., Daglioglu, H. E., Cakmak, E. K., Karatas, S., Bulut, S. A., ... & Basit, O. (2017). The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(1). Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları. Ankara: Maya Akademi.
 • Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N., & Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, Proje No: 108K-183
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2018). Güncel Sözlük. http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts sayfasından erişilmiştir.
 • Taşlıbeyaz, E. (2018). İngilizce eğitiminde kullanılan senaryo temelli etkileşimli videolara yönelik öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 21-28. doi: 10.24106/kefdergi.374832
 • Tortop, H. S. (2012). Olağanüstü üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde radikal hızlandırma ve Türkiye’nin durumu. Journal of Higher Education and Science, 2(2), 106-113.

ÜSTÜN YETENEKLİ/ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ANİMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALGILANAN ÖĞRENME, KULLANILABİLİRLİK VE KATILIM

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 80 - 93, 01.02.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli/zekâlı çocukların/öğrencilerin öğretmenlerinin karşılaşabileceği çeşitli problem durumlarının çözümünde kullanabilecekleri sosyal-duygusal stratejiler üzerine geliştirilen animasyonların, öğretmenlerin gözünden algılanan öğrenme, kullanılabilirlik ve katılım bağlamında incelenmesidir. Bu bağlamda dördü okul öncesi, dördü ilkokul öğretmenlerine yönelik 8 öğrenme nesnesi animasyon formatında geliştirilmiştir. Bu öğrenme nesneleri 90 okul öncesi ve ilkokul öğretmeni tarafından incelenmiş ve Gürer ve Yıldırım 2014 tarafından geliştirilen “Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek algılanan öğrenme, kullanılabilirlik ve katılım olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde kullanılabilirlik, katılım ve algılanan öğrenme alt boyutlarında öğretmenlerin animasyonlara yönelik beğeni düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin branşları bakımından alt boyutlar incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin animasyonlara yönelik beğenilerinin daha yüksek olduğu görülmüş ancak branşlar arasında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar, çalışma yılı değişkeni bakımından incelendiğinde gruplar arası ortalamaların birbirine yakın olduğu ve de aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akalın, S. (2007). İlköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenleri ile kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğrencilerin sınıf için davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning methods and development (3rd ed.). Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Baki, A. ve Çakıroğlu, Ü. (2010). Learning objects in high school mathematics classrooms: implementation and evaluation. Computers ve Education, 55(4), 1459-1469.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Crowther, M. S., Keller, C. C. ve Waddoups, G. L. (2004). Improving the Quality and Effectiveness of Computermediated Instruction Through Usability Evaluations. British Journal of Educational Technology, 35(3), 289- 303.
 • Çakıroğlu, Ü, Baki, A , Akkan, Y . (2009). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir Öğrenme Ortamının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1 (1).
 • Delcourt, M. A. B., Cornell, D. G., & Goldberg, M. D. (2007). Cognitive and affective learning outcomes of gifted elementary school students. Gifted Child Quarterly, 51(4), 359-381.
 • Delisle, J.R., Whitmore, J.R., & Ambrose, R.P. (1987). Preventing discipline problems with gifted students. Teaching Exceptional Children. 19.4 (1987): 32.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Enç, M. (1979); Üstün Beyin Gücü, AÜEF. Yayınları, Ankara.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2008). Usability Evaluation of “Web Macerası” as an Instructional and Evaluation Method. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 209- 236.
 • Gürer, M. D., & Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeği’nin (ÖNDÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel raştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Markusic, M. (2012). Unusual Behaviors of Gifted Students http://www.brighthubeducation.com/teaching-gifted-students/49993-disciplining-badbehavior-in-gifted-children/ sayfasından erişilmiştir.
 • Omeroglu, E., Sarikaya, R., Daglioglu, H. E., Cakmak, E. K., Karatas, S., Bulut, S. A., ... & Basit, O. (2017). The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(1). Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları. Ankara: Maya Akademi.
 • Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N., & Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, Proje No: 108K-183
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2018). Güncel Sözlük. http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts sayfasından erişilmiştir.
 • Taşlıbeyaz, E. (2018). İngilizce eğitiminde kullanılan senaryo temelli etkileşimli videolara yönelik öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 21-28. doi: 10.24106/kefdergi.374832
 • Tortop, H. S. (2012). Olağanüstü üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde radikal hızlandırma ve Türkiye’nin durumu. Journal of Higher Education and Science, 2(2), 106-113.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Volkan KUKUL Bu kişi benim
Amasya University, Turkey


Mertcan ÜNAL
Gazi University, Turkey
0000-0001-6779-6902


Serçin KARATAŞ Bu kişi benim
Gazi University, Turkey


Ebru KILIÇ ÇAKMAK Bu kişi benim
Gazi University, Turkey


Ayşe YILMAZ Bu kişi benim
Adnan Menderes University, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2018
Kabul Tarihi 19 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kukul, V. , Ünal, M. , Karataş, S. , Kılıç Çakmak, E. & Yılmaz, A. (2018). The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation . Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) , 2 (1) , 80-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayjournal/issue/57150/806557

      19030            19029       19031  logo1.jpg