Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 38 2016-07-13

Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi
The effects of some plant activators and chemical fertilizers on bacterial fruit blotch disease of watermelon

Ali FARİMAZ [1] , Sümer HORUZ [2] , Yeşim AYSAN [3]


Acidovorax citrullinin neden olduğu bakteriyel meyve lekesi hastalığı karpuz bitkisinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkla mücadelede dokuz adet preparatın (ISR-2000, Crop-Set, Stubble-Aid, Messenger, Peras INC-2, Biocrop L45, Biozyme TF, Seaweed, Reva Zinc) etkinliği bu çalıĢmada araĢtırılmıĢtır. Ġklim odasında farklı dönemlerde yürütülen iki deneme sonucuna göre, Crop-Set hariç tüm preparatlar %15-83 oranında hastalığı baskılamıĢtır. Reva Zinc uygulaması hastalığı ortalama %83, Stubble-Aid uygulaması hastalığı ortalama %74 oranında engellemiĢtir. Karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığının mücadelesinde en etkili tohum uygulamasının Reva Zinc ve Stubble-Aid olduğu saptanmıĢ ve bu iki preparat pratikte kullanılabilir olarak değerlendirilmiĢtir. Tohum uygulamaları olarak bu preparatlar karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığının entegre mücadele programı içine alınmalıdır.
Watermelon fruit blotch disease caused by Acidovorax citrulli is one of the most important diseases of watermelon. In this study, the effects of nine different plant activators and chemical fertilizers (ISR-2000, Crop-Set, Stubble-Aid, Messenger, Peras INC-2, Biocrop L45, Biozyme TF, Seaweed and Reva Zinc) were investigated for the control of bacterial fruit blotch of disease of watermelon. In two experiments carried out in a climate control room, the tested chemicals inhibited pathogen growth from 15-83%, except for Crop-Set. Treatment of watermelon plants with Reva Zinc and Stubble-Aid inhibited disease by 83% and 74%, respectively. This study indicated that the most effective seed treatments for bacterial fruit blotch of watermelon disease control were Reva Zinc and Stubble-Aid and those were interpreted to be useful in practical. It is concluded that these chemicals should be used as seed treatments in an integrated management programme for bacterial fruit blotch of watermelon as seed treatments.
 • Anonim 2012a. Karpuz Üretimi. http://tr.wikipedia.org/wiki/Karpuz, EriĢim tarihi 11.10.2012.
 • Anonim 2012b. Karpuz üretiminde bakteriyel hastalıklar. http://www.tarimtr.net/zirai_muc/karpuz EriĢim tarihi 25.12.2012.
 • Aysan Y., S. Horuz, M. Mirik & H. Örnek 2011. Karpuz ve kavun‟da bakteriyel meyve lekesi hastalığı, Ziraat Mühendisleri Odası, Adana-2011.
 • Aysan Y., S. Horuz, R. Çetinkaya Yıldız, M. Mirik & H. Saygılı 2011. Karpuz üretim alanlarında Acidovorax avenae subsp. citrulli‟nin yayılmasında tohum kökenli bulaĢmaların önemi. IV. Tohumculuk Kongresi Bildirileri, 292-293.
 • Baysal Ö., E.M. Soylu & S. Soylu 2003. Induction of defence-related enzymes and resistance by the plant activator Acibenzolar-S-Methyl in tomato seedlings aganist
 • bacterial canker caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Plant Pathology, 52: 747-753.
 • Demir G. 1996. A new bacterial disease of watermelon in Turkiye: Bacterial fruit blotch of watermelon (Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et.al.) Williams et al.). Journal of Turkish phytopathology, 25 (2): 43-49.
 • Çetinkaya Yildiz R. & Y. Aysan 2005. Bakteriyel solgunluk hastalığı etmeni (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) ile bulaĢık domates fidelerinde bitki aktivatörlerinin etkinliğinin belirlenmesi. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım, 2005, Adana, 359 s.
 • Erfen S 2011. Acidovorax avenae subsp. citrulli’nin farklı populasyonunun kültürde geliĢimi ve karpuz fidelerinde aranmasında uygun besi yerlerinin araĢtırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 47 s.
 • Gent D.H. & H.F. Schwartz 2005. Management of Xanthomonas leaf blight of onion with a plant activator, biological control agents, and copper bactericides. Plant Disease. 89: 631-639.
 • Horuz S., R. Çetinkaya Yıldız, M. Mirik & Y. Aysan 2011. Çukurova bölgesi‟nde Acidovorax avenae subsp. citrulli‟nin yeni bir konukçusu: Kavun (Cucumis melo). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 332 s.
 • Lelliot R.A. & D.E Stead 1987. Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants. Blackwell Scientific Publications, Oxford, Uk.
 • Louws F. J., M. Wilson, H.L. Champbell, D.A. Cuppels, J.B. Jones, F. Sahin & S.A Miler 2001. Field control of bacterial spots and bacterial speck of tomato using a plant activator. Plant Disease 85: 481-488.
 • Mirik M., Y. Aysan & F. Sahin 2006. Occurrence of bacterial fruit blotch of watermelon caused by Acidovorax avenae subsp. citrulli in the Eastern Mediterranean region of Turkey. Plant Disease, 90 (6): 829.
 • Mirik M. & Y. Aysan 2008. Karpuz bakteriyel meyve leke hastalığı, bacterial fruit blotch of watermelon, Acidovorax avenae subsp. citrulli. in: Bitki Bakteri Hastalıkları (Editörler: H. Saygılı, F. ġahin ve Y. Aysan. Meta Basım, Ġzmir).
 • Obradovic A., J.B. Jones, M.T. Momol, S.M. Olson, L.E. Jackson, B. Balogh, K. Guven & F.B. Iriarte 2005. Integration of biological control agents and systemic acquired resistance inducers against bacterial spot on tomato. Plant Disease, 89: 712-716.
 • Pradhanang P.M., M.T. Momol, S.M. Olson, J.L. Mayfield & J.B. Jones 2005. Application of acibenzolar-S-methyl enhances host resistance in tomato against Ralstonia solanacearum. Plant Disease, 89: 989-993.
 • Soykan Ö 2010. Bazı bitki aktivatörleri ile organik ve inorganik gübrelerin domateste bakteriyel solgunluk hastalığına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 58 s.
 • Soykan Ö. & Y. Aysan 2011. Bazı bitki aktivatörleri ile organik ve inorganik gübrelerin domateste bakteriyel solgunluk hastalığına etkisi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Sayfa 317, KahramanmaraĢ.
 • Soylu S., O. Baysal & E.M. Soylu 2003. Induction of diseases resistance by the plant activator acibenzolar-S-methyl (ASM), aganist bacterial canker (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)‟ in tomato seedlings. Plant Sci., 165: 1069-1075.
 • Üstün N., G. Demir & H. Saygılı 2005. Possibilities for control of tomato pith necrosis by using copper compounds and plant activators. Acta Horticulturae, 695: 321-326.
 • Üstün, N., E. UlutaĢ, N. YaĢarakıncı & T. Kılıç 2009. Efficacy of some plant activators on bacterial canker of tomato in Aegean Region of Turkey. Acta Horticulture, 808: 405- 408.
 • Werner N.A., D.W. Fulbright, P. Podolsky, J. Bell & M.K. Hausbeck 2002. Limiting populations and spread of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on seedling tomatoes in the greenhouse. Plant Disease, 86: 535-542.
Diğer ID JA33KA57HC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali FARİMAZ
Kurum: ?

Yazar: Sümer HORUZ
Kurum: ?

Yazar: Yeşim AYSAN
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240106, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {31 - 38}, doi = {}, title = {Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi}, key = {cite}, author = {FARİMAZ, Ali and HORUZ, Sümer and AYSAN, Yeşim} }
APA FARİMAZ, A , HORUZ, S , AYSAN, Y . (2016). Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 5 (1) , 31-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22439/240106
MLA FARİMAZ, A , HORUZ, S , AYSAN, Y . "Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 31-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22439/240106>
Chicago FARİMAZ, A , HORUZ, S , AYSAN, Y . "Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi AU - Ali FARİMAZ , Sümer HORUZ , Yeşim AYSAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi %A Ali FARİMAZ , Sümer HORUZ , Yeşim AYSAN %T Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD FARİMAZ, Ali , HORUZ, Sümer , AYSAN, Yeşim . "Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2016): 31-38 .
AMA FARİMAZ A , HORUZ S , AYSAN Y . Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 5(1): 31-38.
Vancouver FARİMAZ A , HORUZ S , AYSAN Y . Çeşitli bitki aktivatörleri ve ticari gübrelerin karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına etkisi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 5(1): 38-31.