PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Avrupa Birliği yeni dönem kırsal kalkınma politikası, Türkiye'nin uyumu ve yaratacağı etkiler

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 45 - 74, 15.10.2014

Öz

Makale tam metni için pdf e tıklayınız.

Kaynakça

 • AFETINAN A. 1989, Izmir Iktisat Kongresi Türk Tarih Kurumu Yayını. Ankara.
 • AFETINAN A.1972, Devletçilik Ilkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Plani— 1933. Türk
 • Tarih Kurumu Yayını. Ankara. AKŞIT B. 1999, "Cumhuriyet Döneminde Türkiye Köylerinde Dönüşümler” 75 Yılda Köylerden Şehir—
 • lere. Tarih Vakfı Yayınları. lstanbul ATALAY l. 1989, “Türkiye'de Kır Yerleşmelerinin Arazi Degredasyonu Üzerindeki Etkileri” Atatürk
 • Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu. Coğrafya Araştırmaları DergisiCilt:1 sayı:1 Ankara AYTÜRE S. 2002, "Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliğine Girerken Türk Tarımı” Tarım Bakanlığı
 • Türktarnn Dergisi Sayı: 143 Ankara BAŞIBÜYÜK A. 2004, “Mesudiye (Ordu) Köykent Projesi” Dogu Coğrağ/a Dergisi Sayı 11. Erzurum BlLGlÇ A. 1969, “Dağ ve Orman Köylerinin Yerleşim Sorunları ve Çözüm Yolları" Dağ ve Orman
 • Köylerinin Ekonomik ve Sosyal Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. Türkiye Tabiatını
 • Koruma Cemiyeti Yayını. Ankara ÇAKIM B. 1964, “Toplum Kalkınmasında Başarıyı Sınırlandıran Sebepler" Ankara Üniversitesi Siyasaf
 • Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt: XXI Sayızl Ankara ÇAVDAR T. 2000, “Türkiye Tarım Ekonomisinin Cumhuriyet Boyunca Gelişimi 1946-1980 Dönemi”
 • _ Küreselleşme ve Türkiye T anini Sempozyumu. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını Ankara
 • ÇETIN T. 1999a, “Cumhuriyet Döneminde Köycülük Politikaları: Köye Dogru Hareketi” 75 Yılda
 • Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları. lstanbul ÇEVIK B. 2000, “Kırsal Kalkınmada Fiziksel Planlama ve Merkez Köy (Köykent) Yaklaşımı“
 • Türktanm Dergisi Sayı: 131 Ankara DARKOT B. 1967, “Şehir Ayırımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri" lstanbul Üniversitesi Cog
 • dpt.gov.tr/plan/o»ukp.pdi. 15.11.2005 DPT 2006a, 9. Kalkınma Planı 20074013 DPT Yayını Ankara DPT 2006b. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi. http:/lekutup.dpt.gov.tr/haber /2006/02/UKKS. pdf. 07.02.2006 ER C. 2000, “Tarım Kentleri Ve Kırsal Kalkinma" Tarım Bakanlığı Türktanm Dergisi Sayı: 131 Ankara EUROPEAN COMMISSION, 1996, The Cork Decleraton—A Living Countryside. The European
 • Conferance on Rural Development. Ireland. http://europa.eu.int/comm/ agriculture/rur/cork_
 • en.htm. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 1997, Rural Developments. CAP 2000. Directorate General for
 • Agriculture. Working Document. http://europa.eu.int fcomm/agriculture/publi/pac2 000/rd/rd_
 • en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2003, Rural Development in the EurOpean Union. Agriculture and Rural
 • Development Fact Sheet. http://europe.eu.int/comm/agriculture/publi/ fact/rurdev/ 2003/en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004a, Proposal for a Council Regulation on Support to Rural
 • Development by the European Agricultural Fund for Rural Development. Commission Staff
 • Working Document. Extended Impact Assessment. http://europa.eu.int/ comm/agriculture/
 • rur/publi/propimpact/textmenpdi. 27.01.2006 ' EUROPEAN COMMISSION, 2004b, New Perspectives for EU Rural Development. Fact Sheet
 • http://europe.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/rurdev/2006/en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004c, Rural Development Next Generation: Beter, Broader,
 • Simpler.http://europa.eu.int/rapid/presReleasesActiondo?reierence=lP/04/920&format=HTML
 • &aget=o&guil.anguage=en. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004d: Commission Tables Detailed Proposals for Community Spending
 • for 2007—2013 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reierence= lP/04f910
 • &format=HTML&aged=1& language=EN5tguiLanguage=en 31.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004e: Proposal for a Council Regulation Establishing an Instrument for
 • Pre-Accession Assistance (IPA). http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Lex UriServ/site/en/com [2004/
 • C0m2004m0627en01.pdi. 31.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004f: Proposal for a Council Regulation on Support for Rural
 • Development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). http://
 • europa.eu.int/eur-lex/lex/LeeriServ/site/en/com/2OD4/com2004m0490en01. doc 31.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2005a, Proposal for a Council Decision on Community Strategic
 • Guidelines for Rural Development (Programming Period 2007—2013) http:/l
 • europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/rdguidelines/com2005_304_en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2005b, Tomorrow’s Rural Development policy: Broader, Simpler,
 • Responding Better to Citizens’ Concerns. IP/05/766 Brussels. http:/l europa.
 • eu.int/rapid/presReleasesAction.do?reference=IP/05/766&fonnat=HTML&aget=o&guil.anguag
 • e=en. 27.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 1999, Council Regulation (EC) No:1257/1999 of 17 May 1999 on Support
 • for Rural Development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
 • (EAGGF) and Amending and Repealing Certain Regulations. http://europa.
 • eu.int/comm/agriculture/rur/leg/I257_en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 2001, Council Decision of 8 March 2001 on the Principles, Priorities,
 • intermediate Objectives and Conditions Contained in the Accession Partnership with the
 • Republic of Turkey. http://pm2.activenavigation. com/facade] europa.eu.int/eur_lex/
 • lex/LeeriServ/LeeriServdo?uri=CELEX:32001D0235:EN:HTML 31.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 2003, Council Decision of 19 May 2003 on the Principles, Priorities,
 • intermediate Objectives and Conditions Contained in the Accession Partnership with the Avrupa Birligi Yeni Dönem Kırsal Kalkınma Politikası, Türkiye'nin Uyumu ve Yaratacağı Etkiler 73
 • Republic of Turkey. http://pm2.activenavigation.com/Iacade/ europa.eu.int/eur_lex/ lex/
 • LeeriServ/LeeriServ.do?uri=CELEX232003DO3981EN1HTML 31.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 2005,ı Proposal [or a Council Decision on the Principles, Priorities and
 • Conditions Contained in the Accession Partnership with Turkey. http:/leuropa.eu.int
 • fcomm/enlargement/report_2005/pdf/packageHi't/comj59_[inal_en_tr_partnership.pdf 31.01.2006 EUROPEAN UNION 2004: Common Agricultural Policy: Beginnings to The Present Day
 • http:/leuropa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l04000.htm 31.01.2006 GERAY C. 1964, “Toplum Kalkınması ve Ulusal Kalkınma” Ankara Üniversitesi Siyasal BiLgiler Fakül
 • tesi Dergisi Cilt: XIX Sayı:2 Ankara GERAY, C. 1974, Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar (Sorunlar, Yaklaşımlar, Örgütlenmeler)
 • Türkiye Ortadoğu Amme Idaresi (TODAI) Enstitüsü Yayın No. 139 Ankara GIRGIN I. 2000, “Kırsal Sanayi ve Kalkınma Ilişkileri" Tarım Bakanlığı Türktanm Dergisi Sayı: 131 Ankara IKTISADl KALKINMA VAKFI 2006, Avrupa Birligi Ortak Tarım Politikası http:/lwww.ikv.org.
 • tr/pdfs/0b08ahhfpdf 07.12.2006 KAZGAN G. 1999, “1980'lerde Türk Tarımında Yapısal Değişim" 75 Yılda Köylerden Şehirlere. Tarih
 • Vakfı Yayınları. Istanbul KURUÇ B. 2000, “Türkiye Tarım Ekonomisinin Cumhuriyet Boyunca Gelişimi 1923—1946 Dönemi"
 • Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyum ıı. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını Ankara MORGÜL O. 2006, Ekonomik Açıdan TürkiyeuAB Ilişkileri ve Gümrük Birliginin Işleyişi
 • www.tisk.org.tr/isveren ÖREN M.N. vd 2002, Türkiye’de Entegre Projeler ve Tarımsal Kalkınma V. Türkiye Ziraat Mühendis
 • lıği Teknik Kongresi http:/Iwww.zmo.org.tr/etkinlikler/ 5tk02/03.pdf 07.12.2006 PAZAR M. 2001, Köy Enstitüleri Güldikeni Yayıncılık. Ankara SlLlER O. 1981, Türkiye'de Tarımsal Yapının Gelişimi 1923-1938 Boğaziçi Üniversitesi Yayını Istanbul TANKUT H. R. 1939, Köylerimiz: Bugün Nasıldır, Dün Nasıldı, Yarın Nasıl Olacaktır. Ankara Ünive r
 • sitesi DTCF Yayını Ankara TAVITOĞLU T.K. 1985, “Son 20 Yılda, Gelişen Ülkelerin Kırsal Kalkınma ve Planlama Deneyimleri"
 • Mimar Sinan Üniversitesi. Türkıye’de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları Kollokyumu. lstanbul TEKELI l., ILERI S. 1999, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları (Modernleşme Çabaları)” 75 Yılda
 • Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları. Istanbul _ TEZEL Y.S. 2002, Cumhuriyet Döneminin İktisadı” İarilıi (1923-1950) Tarih Vakfı Yurt Yayınları İstanbul TKIB, 2003, (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Avrupa Birliğine (AB) Üyelik Yolunda Türkiye kirsal Kal—
 • kırıma Politikası Raporu. Kırsal Kalkınma Çalışma Gurubu. Ankara TKIB.2005, Tarım Stratejisi (2006—2010) http:/[www.tugemgov.tr/tugemweb/tarim__ stratejisihtml. 11.10.2005 TKIB.2006a, Tarım Kanunu 5488 http:/IWWW.tarim.gov.trlmevzuat/kanun_sonf1'KBf Kanun
 • Iar/TARIM_KANUNU.d0c. 20.06.2006 TKIB.2006h, Tarım Reformu Tarihçesi http:/[www.tarimreformugov.tr/tarihce.a5p. 08.12.2006 TUNÇDILEK N. 1978, Türkiyenin Kır Potansiyeli ve Sorunları Istanbul Üniversitesi Cografya Ensti—
 • tüsü Yayın No:96 lstanbul TUNÇDILEK N. 1980, “Türkiye'nin Kır Yerleşmesinin Gelişimi ve Evrimi” İstanbul Üniversitesi Coğ- raâfa Enstitüsü Dergisi Sayı:23 Istanbul TÜSİAD 1999, Tarım Politikalannda Yeni Denge Area/1512M ve Türkiye TÜSİAD Yayını Istanbul TÜSİAD 2005, DTÖ vc AB’deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyilda Türkiye Tanım. TÜSİAD Yayın No:
 • T/2005-06/397. Istanbul TÜTENGIL C. O. 1969, Türkiyede Köy Sorunu Kitaş Yayını Istanbul YAVUZ F. 1969, Memleketimizde Toplum Kalkınması (Köy Kalkınması) TODAI Enstitüsü Yayını Ankara ZIRAAT VEKALETI 1938, “Belgeler" Bin'ncj Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi A Serki Takım 3. Ziraat
 • Vekaleti yayını Ankara

European Union's new period rural development policy and it's potential influences on adaptation of Turkey

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 45 - 74, 15.10.2014

Öz

Please click the pdf for the full text.

Kaynakça

 • AFETINAN A. 1989, Izmir Iktisat Kongresi Türk Tarih Kurumu Yayını. Ankara.
 • AFETINAN A.1972, Devletçilik Ilkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Plani— 1933. Türk
 • Tarih Kurumu Yayını. Ankara. AKŞIT B. 1999, "Cumhuriyet Döneminde Türkiye Köylerinde Dönüşümler” 75 Yılda Köylerden Şehir—
 • lere. Tarih Vakfı Yayınları. lstanbul ATALAY l. 1989, “Türkiye'de Kır Yerleşmelerinin Arazi Degredasyonu Üzerindeki Etkileri” Atatürk
 • Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu. Coğrafya Araştırmaları DergisiCilt:1 sayı:1 Ankara AYTÜRE S. 2002, "Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliğine Girerken Türk Tarımı” Tarım Bakanlığı
 • Türktarnn Dergisi Sayı: 143 Ankara BAŞIBÜYÜK A. 2004, “Mesudiye (Ordu) Köykent Projesi” Dogu Coğrağ/a Dergisi Sayı 11. Erzurum BlLGlÇ A. 1969, “Dağ ve Orman Köylerinin Yerleşim Sorunları ve Çözüm Yolları" Dağ ve Orman
 • Köylerinin Ekonomik ve Sosyal Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. Türkiye Tabiatını
 • Koruma Cemiyeti Yayını. Ankara ÇAKIM B. 1964, “Toplum Kalkınmasında Başarıyı Sınırlandıran Sebepler" Ankara Üniversitesi Siyasaf
 • Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt: XXI Sayızl Ankara ÇAVDAR T. 2000, “Türkiye Tarım Ekonomisinin Cumhuriyet Boyunca Gelişimi 1946-1980 Dönemi”
 • _ Küreselleşme ve Türkiye T anini Sempozyumu. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını Ankara
 • ÇETIN T. 1999a, “Cumhuriyet Döneminde Köycülük Politikaları: Köye Dogru Hareketi” 75 Yılda
 • Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları. lstanbul ÇEVIK B. 2000, “Kırsal Kalkınmada Fiziksel Planlama ve Merkez Köy (Köykent) Yaklaşımı“
 • Türktanm Dergisi Sayı: 131 Ankara DARKOT B. 1967, “Şehir Ayırımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri" lstanbul Üniversitesi Cog
 • dpt.gov.tr/plan/o»ukp.pdi. 15.11.2005 DPT 2006a, 9. Kalkınma Planı 20074013 DPT Yayını Ankara DPT 2006b. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi. http:/lekutup.dpt.gov.tr/haber /2006/02/UKKS. pdf. 07.02.2006 ER C. 2000, “Tarım Kentleri Ve Kırsal Kalkinma" Tarım Bakanlığı Türktanm Dergisi Sayı: 131 Ankara EUROPEAN COMMISSION, 1996, The Cork Decleraton—A Living Countryside. The European
 • Conferance on Rural Development. Ireland. http://europa.eu.int/comm/ agriculture/rur/cork_
 • en.htm. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 1997, Rural Developments. CAP 2000. Directorate General for
 • Agriculture. Working Document. http://europa.eu.int fcomm/agriculture/publi/pac2 000/rd/rd_
 • en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2003, Rural Development in the EurOpean Union. Agriculture and Rural
 • Development Fact Sheet. http://europe.eu.int/comm/agriculture/publi/ fact/rurdev/ 2003/en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004a, Proposal for a Council Regulation on Support to Rural
 • Development by the European Agricultural Fund for Rural Development. Commission Staff
 • Working Document. Extended Impact Assessment. http://europa.eu.int/ comm/agriculture/
 • rur/publi/propimpact/textmenpdi. 27.01.2006 ' EUROPEAN COMMISSION, 2004b, New Perspectives for EU Rural Development. Fact Sheet
 • http://europe.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/rurdev/2006/en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004c, Rural Development Next Generation: Beter, Broader,
 • Simpler.http://europa.eu.int/rapid/presReleasesActiondo?reierence=lP/04/920&format=HTML
 • &aget=o&guil.anguage=en. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004d: Commission Tables Detailed Proposals for Community Spending
 • for 2007—2013 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reierence= lP/04f910
 • &format=HTML&aged=1& language=EN5tguiLanguage=en 31.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004e: Proposal for a Council Regulation Establishing an Instrument for
 • Pre-Accession Assistance (IPA). http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Lex UriServ/site/en/com [2004/
 • C0m2004m0627en01.pdi. 31.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2004f: Proposal for a Council Regulation on Support for Rural
 • Development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). http://
 • europa.eu.int/eur-lex/lex/LeeriServ/site/en/com/2OD4/com2004m0490en01. doc 31.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2005a, Proposal for a Council Decision on Community Strategic
 • Guidelines for Rural Development (Programming Period 2007—2013) http:/l
 • europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/rdguidelines/com2005_304_en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COMMISSION, 2005b, Tomorrow’s Rural Development policy: Broader, Simpler,
 • Responding Better to Citizens’ Concerns. IP/05/766 Brussels. http:/l europa.
 • eu.int/rapid/presReleasesAction.do?reference=IP/05/766&fonnat=HTML&aget=o&guil.anguag
 • e=en. 27.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 1999, Council Regulation (EC) No:1257/1999 of 17 May 1999 on Support
 • for Rural Development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
 • (EAGGF) and Amending and Repealing Certain Regulations. http://europa.
 • eu.int/comm/agriculture/rur/leg/I257_en.pdf. 27.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 2001, Council Decision of 8 March 2001 on the Principles, Priorities,
 • intermediate Objectives and Conditions Contained in the Accession Partnership with the
 • Republic of Turkey. http://pm2.activenavigation. com/facade] europa.eu.int/eur_lex/
 • lex/LeeriServ/LeeriServdo?uri=CELEX:32001D0235:EN:HTML 31.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 2003, Council Decision of 19 May 2003 on the Principles, Priorities,
 • intermediate Objectives and Conditions Contained in the Accession Partnership with the Avrupa Birligi Yeni Dönem Kırsal Kalkınma Politikası, Türkiye'nin Uyumu ve Yaratacağı Etkiler 73
 • Republic of Turkey. http://pm2.activenavigation.com/Iacade/ europa.eu.int/eur_lex/ lex/
 • LeeriServ/LeeriServ.do?uri=CELEX232003DO3981EN1HTML 31.01.2006 EUROPEAN COUNCIL, 2005,ı Proposal [or a Council Decision on the Principles, Priorities and
 • Conditions Contained in the Accession Partnership with Turkey. http:/leuropa.eu.int
 • fcomm/enlargement/report_2005/pdf/packageHi't/comj59_[inal_en_tr_partnership.pdf 31.01.2006 EUROPEAN UNION 2004: Common Agricultural Policy: Beginnings to The Present Day
 • http:/leuropa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l04000.htm 31.01.2006 GERAY C. 1964, “Toplum Kalkınması ve Ulusal Kalkınma” Ankara Üniversitesi Siyasal BiLgiler Fakül
 • tesi Dergisi Cilt: XIX Sayı:2 Ankara GERAY, C. 1974, Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar (Sorunlar, Yaklaşımlar, Örgütlenmeler)
 • Türkiye Ortadoğu Amme Idaresi (TODAI) Enstitüsü Yayın No. 139 Ankara GIRGIN I. 2000, “Kırsal Sanayi ve Kalkınma Ilişkileri" Tarım Bakanlığı Türktanm Dergisi Sayı: 131 Ankara IKTISADl KALKINMA VAKFI 2006, Avrupa Birligi Ortak Tarım Politikası http:/lwww.ikv.org.
 • tr/pdfs/0b08ahhfpdf 07.12.2006 KAZGAN G. 1999, “1980'lerde Türk Tarımında Yapısal Değişim" 75 Yılda Köylerden Şehirlere. Tarih
 • Vakfı Yayınları. Istanbul KURUÇ B. 2000, “Türkiye Tarım Ekonomisinin Cumhuriyet Boyunca Gelişimi 1923—1946 Dönemi"
 • Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyum ıı. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını Ankara MORGÜL O. 2006, Ekonomik Açıdan TürkiyeuAB Ilişkileri ve Gümrük Birliginin Işleyişi
 • www.tisk.org.tr/isveren ÖREN M.N. vd 2002, Türkiye’de Entegre Projeler ve Tarımsal Kalkınma V. Türkiye Ziraat Mühendis
 • lıği Teknik Kongresi http:/Iwww.zmo.org.tr/etkinlikler/ 5tk02/03.pdf 07.12.2006 PAZAR M. 2001, Köy Enstitüleri Güldikeni Yayıncılık. Ankara SlLlER O. 1981, Türkiye'de Tarımsal Yapının Gelişimi 1923-1938 Boğaziçi Üniversitesi Yayını Istanbul TANKUT H. R. 1939, Köylerimiz: Bugün Nasıldır, Dün Nasıldı, Yarın Nasıl Olacaktır. Ankara Ünive r
 • sitesi DTCF Yayını Ankara TAVITOĞLU T.K. 1985, “Son 20 Yılda, Gelişen Ülkelerin Kırsal Kalkınma ve Planlama Deneyimleri"
 • Mimar Sinan Üniversitesi. Türkıye’de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları Kollokyumu. lstanbul TEKELI l., ILERI S. 1999, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları (Modernleşme Çabaları)” 75 Yılda
 • Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları. Istanbul _ TEZEL Y.S. 2002, Cumhuriyet Döneminin İktisadı” İarilıi (1923-1950) Tarih Vakfı Yurt Yayınları İstanbul TKIB, 2003, (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Avrupa Birliğine (AB) Üyelik Yolunda Türkiye kirsal Kal—
 • kırıma Politikası Raporu. Kırsal Kalkınma Çalışma Gurubu. Ankara TKIB.2005, Tarım Stratejisi (2006—2010) http:/[www.tugemgov.tr/tugemweb/tarim__ stratejisihtml. 11.10.2005 TKIB.2006a, Tarım Kanunu 5488 http:/IWWW.tarim.gov.trlmevzuat/kanun_sonf1'KBf Kanun
 • Iar/TARIM_KANUNU.d0c. 20.06.2006 TKIB.2006h, Tarım Reformu Tarihçesi http:/[www.tarimreformugov.tr/tarihce.a5p. 08.12.2006 TUNÇDILEK N. 1978, Türkiyenin Kır Potansiyeli ve Sorunları Istanbul Üniversitesi Cografya Ensti—
 • tüsü Yayın No:96 lstanbul TUNÇDILEK N. 1980, “Türkiye'nin Kır Yerleşmesinin Gelişimi ve Evrimi” İstanbul Üniversitesi Coğ- raâfa Enstitüsü Dergisi Sayı:23 Istanbul TÜSİAD 1999, Tarım Politikalannda Yeni Denge Area/1512M ve Türkiye TÜSİAD Yayını Istanbul TÜSİAD 2005, DTÖ vc AB’deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyilda Türkiye Tanım. TÜSİAD Yayın No:
 • T/2005-06/397. Istanbul TÜTENGIL C. O. 1969, Türkiyede Köy Sorunu Kitaş Yayını Istanbul YAVUZ F. 1969, Memleketimizde Toplum Kalkınması (Köy Kalkınması) TODAI Enstitüsü Yayını Ankara ZIRAAT VEKALETI 1938, “Belgeler" Bin'ncj Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi A Serki Takım 3. Ziraat
 • Vekaleti yayını Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muzaffer Bakırcı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Bakırcı, M. (2014). Avrupa Birliği yeni dönem kırsal kalkınma politikası, Türkiye'nin uyumu ve yaratacağı etkiler . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (47) , 45-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21234/227851