Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fiziksel arazi degradasyonu

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 75 - 98, 15.10.2014

Öz

Makale tam metni için pdf e tıklayınız. Makale tam metni için pdf e tıklayınız. Makale tam metni için pdf e tıklayınız. Makale tam metni için pdf e tıklayınız.

Kaynakça

 • ATALAY, l. (1986) Uygulamali Hidrograljfa, E.Ü. Basımevi, Bornova-lzmir.
 • ATALAY, I. (1989a) Toprak Coğrafyası. E.Ü. Basımevi, Bornovaulzmir.
 • ATALAY, l. (1989b) “Türkiye'de kır yerleşmelerinin arazi degradasyonu üzerindeki etkileri“, Atatürk KD. ve Tarif: Y. Kurumu. Cagi". Bll. ve Uyg. Kolu. Cağ: Arş. Derg. I, 1, 91-101_ Ankara.
 • ATALAY, [. (1998) Genel Fizikî Coğraıfva, E.Ü. Basımevi, Bornova—lzmir.
 • ATALAY, I. (2000) Türkiye Coğraljfası vejeopolitrğıi E.Ü. Basımevi, BornOVa—lzrnir.
 • BAHTİYAR, M. (2000) “Toprak erozyonu, oluşumu ve nedenleri”, T ema Eğitim Seminer Notlari, 26, 33-51, İstanbul.
 • ÇEPEL, N., Bahtiyar, M. Ve diğ. (2000) Erozyonla Mücadele, Tema Eğitim Notları, Tema Vakfı Yay. 26.
 • ÇEPEL, N. (2003) Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri”, TUBITAK Popüler Bilim Kitapları. 180, Ankara.
 • DlZDAR, M. Y., (2003) Türkiye'nin Toprak Kaynakları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Yayınlar Dizisi No: 2, Ankara.
 • ERlNÇ, S. (1982) ]eomorlolojı' [, lst. Ün. Ed. Fak. Yay., 2931, Istanbul.
 • EROL, O. (1988) “Çukurova’da kaliş tipleri”, A.Ü. DTCF Cogratjra Araştırmaları Derg., ll, 9-13, Ankara.
 • ERTEK, T., A. (1995) “Senirkent Seli (13 Temmuz 1995 Isparta)", Türk Cogr. Derg.. 30, 127-141, lstanbul.
 • GARDI, C., PISA, P.R., ROSSI, M., KURUM, E., ŞAHIN, Ş. (1996) “Quantitative analysis of land degradation by erosion in centonara river basin, bologna-italy", 1’r International Conference on Land Degradation. Bildiriler kitabı, 204-216, Adana.
 • GUNAY, T. (1997) Orman, Ormansızlaşma, Toprak, Erozyon. TEMA Vakfı Yay. 1, 4. Bası.
 • GÜNEY, E. (2002) Genel Çevre Kirlenmesı', Çantay Kitabevi, lstanbul.
 • LEOPOLD, A. S. (1972) The Desert Time Inc. U.S.A.
 • ÖNER, E., MUTLUER, M. (1993) “Akselendi ovası’nda kumul oluşumu ve buna bağlı çevre sorunla- rı", Ege Cografya Derg. 7, 133-160, E.Ü. Basımevi, Izmir.
 • ÖZEY, R. (2001) Çevre Sorunları. Aktif Yayın Evi. lstanbul.
 • PEKCAN, N.-Y. (1996) “Karadeniz heyelanları ve önlenmesi yolunda önerilerimiz”, [. Ü Ed Fak. Cogr. Bol. Cogr. Derg 4, 137—143, Istanbul.
 • PONNIAH, W., D. (2000) “Land Degradation”, http://www.ecsnednet/[degradebtml
 • SAYIN, S. (1986) Türkiye de Tarım Dısı Amaçla Arazi Kullanımı Içinde Toprak Sanannin Yeri ve Erbaa Örnegi. K.H.G.M. Yay. 136, Ankara.
 • SEMENDEROĞLU, A. (1992) “Tarih boyunca çevre ve insan”, Ekoloji-Çevre Deq. 1, 3, 15—17, lzmir.
 • SEMENDEROĞLU, A. (1999) Urla-Çeşme Yarımadası ’nda Dogal Ortam lle Sosyo-ekonomik Faaliyet- lerArasındaki Ilişkiler, Basılmamış Doktora Tezi, D.E.Ü. Sos. Bil. Enst. lzmir.
 • SEMENDEROĞLU, A., GÜLERSOY, A. E., IIHAN, A. (2005) "Kimyasal Arazi Degradasyonu“. Türk Coğrafya Derg., 45, 15—40, Istanbul.
 • SEMENDEROĞLU, A., ÇUKUR, H. (2004) “Mis—suse of the land and land degradation on the tmolos depozits in the northern slope of the bozdag mountains“, Symposium of Global Clıange and Relation between People and Environment“, Romanian Academy Institute of Geography on 8 November 2003, 171-182, Bucaresti—Romania.
 • SÜR, Ö. (1977) "Heyelan olaylarının ekonomiye etkileri", A. Ü. Di] ve Tan?) Coğ. Fak. Cogr. Araştır- maları Derg. 8, 137-151, Ankara.
 • T.C. ORM. BAK. AGM, (1999) Erozyon Kontrolü uygulamalarında Dikkate Alınacak Hususlar: AGM Yay., 14, Ankara.
 • TÜMERTEKIN, E., ÖZGÜÇ, N. (2002) Beşen CogtaÜ/a—lnsan, K ültıir, Mekan. Çantay Kitapevi, lstanbul
 • YAMAN, A. (2001) “Karapınar Ovası’nda rüzgâr erozyonunun nedenleri, erozyonla mücadelenin dünü bugünü“, Konya Karapınar Belediyesi Karapınar Sempozyumu, 26—27 Ekim 2001, 245— 265, Konya.

Physical land degradation

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 75 - 98, 15.10.2014

Öz

Please click the pdf for the full text. Please click the pdf for the full text. Please click the pdf for the full text. Please click the pdf for the full text.

Kaynakça

 • ATALAY, l. (1986) Uygulamali Hidrograljfa, E.Ü. Basımevi, Bornova-lzmir.
 • ATALAY, I. (1989a) Toprak Coğrafyası. E.Ü. Basımevi, Bornovaulzmir.
 • ATALAY, l. (1989b) “Türkiye'de kır yerleşmelerinin arazi degradasyonu üzerindeki etkileri“, Atatürk KD. ve Tarif: Y. Kurumu. Cagi". Bll. ve Uyg. Kolu. Cağ: Arş. Derg. I, 1, 91-101_ Ankara.
 • ATALAY, [. (1998) Genel Fizikî Coğraıfva, E.Ü. Basımevi, Bornova—lzmir.
 • ATALAY, I. (2000) Türkiye Coğraljfası vejeopolitrğıi E.Ü. Basımevi, BornOVa—lzrnir.
 • BAHTİYAR, M. (2000) “Toprak erozyonu, oluşumu ve nedenleri”, T ema Eğitim Seminer Notlari, 26, 33-51, İstanbul.
 • ÇEPEL, N., Bahtiyar, M. Ve diğ. (2000) Erozyonla Mücadele, Tema Eğitim Notları, Tema Vakfı Yay. 26.
 • ÇEPEL, N. (2003) Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri”, TUBITAK Popüler Bilim Kitapları. 180, Ankara.
 • DlZDAR, M. Y., (2003) Türkiye'nin Toprak Kaynakları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Yayınlar Dizisi No: 2, Ankara.
 • ERlNÇ, S. (1982) ]eomorlolojı' [, lst. Ün. Ed. Fak. Yay., 2931, Istanbul.
 • EROL, O. (1988) “Çukurova’da kaliş tipleri”, A.Ü. DTCF Cogratjra Araştırmaları Derg., ll, 9-13, Ankara.
 • ERTEK, T., A. (1995) “Senirkent Seli (13 Temmuz 1995 Isparta)", Türk Cogr. Derg.. 30, 127-141, lstanbul.
 • GARDI, C., PISA, P.R., ROSSI, M., KURUM, E., ŞAHIN, Ş. (1996) “Quantitative analysis of land degradation by erosion in centonara river basin, bologna-italy", 1’r International Conference on Land Degradation. Bildiriler kitabı, 204-216, Adana.
 • GUNAY, T. (1997) Orman, Ormansızlaşma, Toprak, Erozyon. TEMA Vakfı Yay. 1, 4. Bası.
 • GÜNEY, E. (2002) Genel Çevre Kirlenmesı', Çantay Kitabevi, lstanbul.
 • LEOPOLD, A. S. (1972) The Desert Time Inc. U.S.A.
 • ÖNER, E., MUTLUER, M. (1993) “Akselendi ovası’nda kumul oluşumu ve buna bağlı çevre sorunla- rı", Ege Cografya Derg. 7, 133-160, E.Ü. Basımevi, Izmir.
 • ÖZEY, R. (2001) Çevre Sorunları. Aktif Yayın Evi. lstanbul.
 • PEKCAN, N.-Y. (1996) “Karadeniz heyelanları ve önlenmesi yolunda önerilerimiz”, [. Ü Ed Fak. Cogr. Bol. Cogr. Derg 4, 137—143, Istanbul.
 • PONNIAH, W., D. (2000) “Land Degradation”, http://www.ecsnednet/[degradebtml
 • SAYIN, S. (1986) Türkiye de Tarım Dısı Amaçla Arazi Kullanımı Içinde Toprak Sanannin Yeri ve Erbaa Örnegi. K.H.G.M. Yay. 136, Ankara.
 • SEMENDEROĞLU, A. (1992) “Tarih boyunca çevre ve insan”, Ekoloji-Çevre Deq. 1, 3, 15—17, lzmir.
 • SEMENDEROĞLU, A. (1999) Urla-Çeşme Yarımadası ’nda Dogal Ortam lle Sosyo-ekonomik Faaliyet- lerArasındaki Ilişkiler, Basılmamış Doktora Tezi, D.E.Ü. Sos. Bil. Enst. lzmir.
 • SEMENDEROĞLU, A., GÜLERSOY, A. E., IIHAN, A. (2005) "Kimyasal Arazi Degradasyonu“. Türk Coğrafya Derg., 45, 15—40, Istanbul.
 • SEMENDEROĞLU, A., ÇUKUR, H. (2004) “Mis—suse of the land and land degradation on the tmolos depozits in the northern slope of the bozdag mountains“, Symposium of Global Clıange and Relation between People and Environment“, Romanian Academy Institute of Geography on 8 November 2003, 171-182, Bucaresti—Romania.
 • SÜR, Ö. (1977) "Heyelan olaylarının ekonomiye etkileri", A. Ü. Di] ve Tan?) Coğ. Fak. Cogr. Araştır- maları Derg. 8, 137-151, Ankara.
 • T.C. ORM. BAK. AGM, (1999) Erozyon Kontrolü uygulamalarında Dikkate Alınacak Hususlar: AGM Yay., 14, Ankara.
 • TÜMERTEKIN, E., ÖZGÜÇ, N. (2002) Beşen CogtaÜ/a—lnsan, K ültıir, Mekan. Çantay Kitapevi, lstanbul
 • YAMAN, A. (2001) “Karapınar Ovası’nda rüzgâr erozyonunun nedenleri, erozyonla mücadelenin dünü bugünü“, Konya Karapınar Belediyesi Karapınar Sempozyumu, 26—27 Ekim 2001, 245— 265, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Coğrafya
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Adnan SEMENDEROĞLU>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6039-2750
Türkiye


Ali Gülersoy>


Ali İlhan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Semenderoğlu, A. , Gülersoy, A. & İlhan, A. (2014). Fiziksel arazi degradasyonu . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (47) , 75-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21234/227852